Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. juni 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Fokusområder og årsmål i Beskæftigelsesindsatsen i 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet præsenteres Udvalget for et revideret forslag til Fokusområder og Politiske årsmål for Beskæftigelsesindsatsen i 2016, idet Administrationen nu har indarbejdet de faldne bemærkninger på udvalgsmødet den 13. maj.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender det reviderede forslag til Fokusområder og politiske årsmål for Beskæftigelsesindsatsen i 2016

 

 

Sagsfremstilling

På mødet den 13. maj drøftede Beskæftigelsesudvalget et foreløbigt forslag til Fokusområder og politiske årsmål for Beskæftigelsesindsatsen i 2016, idet følgende hensyn var lagt til grund:

 

 • Udvalgets og Beskæftigelsesrådets prioritering af at fastholde de 3 fokusområder "Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde", "Fokus på sygefravær" og "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft" i 2016

 

 • Hensynet til, at de politiske mål stringent understøtter beslutningerne om at "Ledigheden for unge under 25 år skal på landsgennemsnittet" og, at "Sygedagpengeudgifterne skal ned på landsgennemsnittet", jf. Mulighedskataloget

 

 • Tilkendegivelserne af, at der kan/ bør fastsættes administrative mål for indsatsen

 

På mødet besluttede Beskæftigelsesudvalget, at Adminstrationen skulle udarbejde et nyt oplæg på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger.

 

På dette møde præsenteres Udvalget for et revideret oplæg, idet Administrationen har indarbejdet et forslag til nyt Politisk årsmål under Fokusområdet "Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft".

 

 

Den kommende proces

Processen for fastsættelselsen af mål samt udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen forløber som følger:

 

10. juni: Udvalget fastsætter de endelige politiske mål for 2016

 

10. juni - 11. november: Der arbejdes med formulering af Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeirngsplanen - Beskæftigelsesudvalget og Beskæftigelsesrådet inddrages løbende i dette arbejde

 

11. november: Beskæftigelsesudvalget godkender den endelige Beskæftigelsesplan for 2016 

 

Ministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016

Beskæftigelsesministeriet har udsendt Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2016. Skrivelsen vedlægges til Udvalgets orientering. Ministermålene skal danne grundlag for kommunernes beskæftigelsesplaner, og vil derfor også indgå i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for Herning Kommune.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender det reviderede forslag til Fokusoråder og Politiske årsmål for beskæftigelsesindsatsen i 2016.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Budgetforslag 2016 serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2016-2019 aflevere budgetforslag senest den 30. juni 2015. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2016 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Budgetforslaget fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets budgetforslag består af økonomioversigt, driftsbemærkninger og indsatsområder og årsmål. Indsatsområder og årsmål behandles under selvstændigt punkt på denne dagsorden. Økonomiskema og driftsbemærkninger er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Det fremlagte budgetforslag er udarbejdet ud fra de nuværende refusionsregler. Der er indgået en bred politisk aftale om omlægning af refusionssystemmet på beskæftigelsesområdet. De tilhørende lovforslag blev anden behandlet af Folketinget den 26. maj og sendt direkte til trejde behandling den 28. maj. Men da der blev udskrevet valg til Folketinget den 26. maj er alle ikke vedtagne lovforslag taget af bordet samme dag, og skal genfremsættes efter valget.

 

Normal budgetpraksis i Herning Kommune er, at der alene arbejdes ud fra gældende lovgivning, og derfor er nærværende budgetforslag således også udarbejdet efter nuværende refusionsregler.

 

Forudsætningerne i øvrigt bag budgettet fremgår af driftsbemærkningerne.

 

Budgetforslagets hovedtal er som følger:

 

 

Med udgangspunkt i det fremsatte lovforslag om refusionsomlægning, samt de værktøjer som KL har udviklet til at understøtte kommunernes budgetlægning på beskæftigelsesområdet i forbindelse med refusionsomlægningen, har administrationen udarbejdet et alternativt budgetforslag ud fra de foreslåede regler. Dette alternative forslag er også vedlagt sagen her som bilag. Forslaget vil blive gennemgået på mødet i udvalget.

 

Begge budgetforslag hviler på samme aktivitets- og bruttoudgiftsforrudsætninger. Det godkendte Mulighedskatalog er således også indarbejdet i begge forslag. Eneste forskel er dermed forskellen i refusionsreglerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget, der er udarbejdet ud fra gældende refusionregler, for 2016-2019 for serviceområde 17 godkendes
at budgetforslaget for serviceområde 17 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for effektuering af personalereduktioner i Beskæftigelsesafdelingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet godkendte den 26. maj 2015 mulighedskataloget med besparelser i kommunens budget for 2016 og frem. Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om de personalereduktioner, som Mulighedskataloget har medført i Beskæftigelsesafdelingen.

 

Sagsfremstilling

Af vedlagte bilag fremgår de personalereduktioner som mulighedskataloget har medført i Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune. Personalereduktionerne er i vid udstrækning gennemført ved nedlæggelse af vakante stillinger, samt ved frivillighed. Det har dog også været nødvendigt med afskedigelser.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en uddybende mundtlig orientering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 3,9 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i april 2015 mindre end samme måned sidste år.

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I april 2014 var der i alt 936 fleksjob, mens tallet i april 2015 var på 1025 fleksjob.

Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb
Antallet af sygedagpengemodtagere var i maj 2015 faldet til 987, mens tallet i april 2015 var 1038, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere noget lavere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i maj 2015 på 177 personer, hvilket er lavere end samme måned året før (213).

Den 30. april 2015 var der i alt 224 personer i jobafklaringsforløb.
 
Ungeledigheden
I april 2015 var der 479 uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år og 49 kontanthjælpsmodtagere under 25 år (i alt 528). I april 2014 var der 486 uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år og 77 kontanthjælpsmodtagere under 25 år (i alt 563). Der er altså sket et fald i antallet af ledige under 25 år på kontant- og uddannelseshjælp siden april 2014. Antallet af unge forsikrede ledige er ikke opdateret siden december 2014, men faldet i kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kan være en indikator på, at den samlede ungeledighed fortsat er faldende.

Da antallet af unge forsikrede ledige ikke er opdateret siden december 2014, er der derfor ikke anført et samlet tal for unge ledige på nøgletalsarket.

Førtidspension
I maj 2015 er der tilkendt 10 nye førtidspensioner. I 2015 er der indtil nu tilkendt 70 førtidspensioner. I hele 2014 blev der til sammenligning tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 .

Særligt om borgere på længerevarende forsørgelsesydelser.

I det følgende gennemgås udviklingen i længerevarende forsørgelsesydelser som andel af arbejdsstyrken i perioden 2012-2014 i hele landet, Herning og udvalgte kommuner. Med længerevarende forsørgelsesydelser menes, de ydelser, der som udgangspunkt har en varighed på minimum 5 år, hvilket vil sige ressourceforløb, fleksjob, ledighedsydelse (da en forudsætning for ledighedsydelse er, at man er visiteret til fleksjob) og førtidspension.

 

Ovenstående figur viser den samlede udvikling i alle 4 ydelsers andel af arbejdstyrken til sammen. Det ses, at Herning Kommune i lighed med de andre udvalgte kommuner i perioden har haft en lille stigning i andelen af borgere på de valgte ydelser, mens andelen for landet som helhed er faldet lidt i perioden.

 

 

 

 Ovenstående figur viser udviklingen i ressourceforløbsmodtagere som andel af arbejdstyrken. De første ressourceforløb blev tilkendt i 2013, men her har omfanget været så lavt, at de fleste kommuner havde et omfang svarende til under 0,1 % af arbejdsstyrken, mens der for hele landet, Herning og de udvalgte kommuner i 2014 var et omfang svarende til ml. 0,2% og 0,3% af arbejdsstyrken.

 

Ovenstående figur viser udviklingen i antallet af personer i fleksjob som andel af arbejdsstyrken i perioden 2012-2014. Det ses, at såvel Herning som hele landet og de udvalgte kommuner har haft en stigning i andelen af fleksjobbere i perioden. Herning er, sammen med Silkeborg, den af de udvalgte kommuner, der har haft en udvikling i andelen af fleksjobbere, der ligger tættest på landsgennemsnittet sammenlignet med de øvrige kommuner i opgørelsen.

 

Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af borgere i arbejdsstyrken, der modtager ledighedsydelse. Det ses, at Herning i hele perioden har haft en lavere andel af ledighedsydelsesmodtagere end landsgennemsnittet, og at Herning sammen med Ikast-Brande var den af de udvalgte kommuner, der i 2014 havde den mindste andel af ledighedsydelsesmodtagere.

 

 

Ovenstående figur viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken, der modtager førtidspension. Det ses, at Herning i lighed med hele landet og de udvalgte kommuner i perioden har haft et fald i andelen af borgere på førtidspension. Det ses dog også, at Herning fortsat har en højere andel af borgere på førtidspension end de udvalgte kommuner og landet som helhed.

 

 

Generel bemærkning til nøgletallene:

Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1312-10 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Praksisundersøgelse om førtidspension

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ankestyrelsen har lavet en praksisundersøgelse om førtidspension. Styrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende førtidspension og for at give afslag på førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag i perioden 1. oktober 2013 - 1. april 2014. Herning kommune har ikke deltaget i praksisundersøgelsen.

 

Med dette punkt orienteres der om rapportens resultater og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Undersøgelsen omfatter 78 sager, hvoraf 49 er tilkendt førtidspension og 33, hvor kommunen har givet afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag. Afgørelserne er truffet efter ikrafttræden at førtidspensionsreformen pr 01.01.2013 (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam mv.).

 

Der skelnes mellem almindelig ansøgning om førtidspension, jf. §16, som led i den beskæftigelsesmæssige udredning af arbejdsevnen, og §17 ansøgning, hvor borgeren udnytter sin ret til når som helst i et forløb, men alene på det foreliggende sagsgrundlag, at få vurderet sin eventuelle pensionsberettigelse. Forarbejdet er således væsentligt forskelligt, og derfor opdeler Ankestyrelsen undersøgelsesresultaterne.

 

Undersøgelsens hovedresultater

Der er forskel på resultatet af Ankestyrelsens vurdering af sagerne afhængigt af, om kommunerne har truffet afgørelse om ret til førtidspension eller afgørelse om afslag på det foreliggende grundlag.


I 33 af de 49 sager, hvor kommunerne har tilkendt førtidspension er afgørelserne i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis svarende til 67%. I de sidste 33% har Ankestyrelsen vurderet at kommunernes afgørelse er i strid med regler og praksis, idet kommunernes vurdering er sket på et utilstrækkeligt grundlag. Var sagerne indbragt for Ankestyrelsen som klagesager, var de blevet ændret eller hjemvist.

 

Ankestyrelsen har i flere sager fundet at reglerne om ressourceforløb ikke er anvendt. Det er som udgangspunkt en betingelse for ret til førtidspension, at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.  Endvidere mangler der væsentlige oplysninger om borgerens helbredsforhold eller beskæftigelsesmæssige afklaring. Kommunernes vurderinger i disse sager er forkerte, fordi der ikke er dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne.

 

Hvad angår de øvrige 29 sager, hvor kommunerne har givet afslag på det foreliggende grundlag er kommunernes afgørelser korrekte i samtlige 29 sager.

 

Samlet set betyder det, at afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis i 62 sager, svarende til 80 % af de i alt 78 sager, der indgår i undersøgelsen, mens lovgivningen ikke er overholdt i 16 sager, svarende til 20%

 

Særlige sagsbehandlingsregler

Med førtidspensionsreformen er der indført særlige sagsbehandlingsregler bl.a. i form af rehabiliteringsplanens forberedende del, som udarbejdes inden sagen forelægges for Rehabiliteringsteamet. I 84% af de sager, hvor der bevilliges førtidspension bliver der levet op til kravene i forhold til lovgivningen.

 

I 90% af sagerne, hvor der gives afslag på det foreliggende er reglerne om rehabiliteringsplanens forberedende del overholdt. I de sidste 10 % fremgår oplysningerne andre steder i sagen, således at også disse sager er tiltrækkeligt oplyste og afgørelserne er korrekte.


Ankestyrelsens anbefalinger

 • Kommunerne skal sikre, at de afklarer borgerne beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, inden kommunerne tilkender førtidspension
 • Kommunerne skal være opmærksomme på at anvende relevante og individuelt tilrettelagt ressourceforløb i afklaring af borgerens arbejdsevne
 • Kommunerne skal være opmærksomme på, at sagens oplysninger skal fremgå af rehabiliteringsplanens forberedende del med henvisning til den nødvendige dokumentation for oplysningerne. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal skabe et overblik, således at borgerens sag er fuldt ud oplyst inden rehabiliteringsteamets behandling af sagen

 

Herning Kommunes initiativer på baggrund af rapporten 

 • Temamøde med den samlede ledergruppe i beskæftigelsesafdelingen vedr rapporten og egne procedurer
 • Drøftelse i afgørelsesteamet og i koordinationsgruppen
 • Fokus på indhentning af lægelige oplysninger herunder lægeerklæringer
 • Fokus på indhold i ressourceforløbene og ressourceforløbenes længde
 • Fokus på indgangen til Rehabiliteringsteamet

 

Der gives en uddybende orientering af ovenstående på udvalgsmødet.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

På næste møde præsenteres udvalget for Ankestyrelsens statistik for afgjorte klagesager i førtidspensionssager.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Samarbejde med Konsulenthuset Horslund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesområdet i Herning Kommune har indgået et 1-årigt samarbejde med Konsulenthuset Horslund om "Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune" fra 01.04.2015 til 31.03.2016. Der orienteres i dette punkt om samarbejdet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der bliver løbende udmeldt en lang række puljer fra ministerier, styrelser, vækstregion, det regionale arbejdsmarekdsråd m.fl., som har til formål at understøtte kommunernes aktiviteter i forhold til kompetenceudvikling, udvikling af tilbud og nytænkning.

 

Det kan være en udfordring af få formål og indhold i puljer tilpasset den retning og det indhold, der ønskes i forhold til beskæftigelsesindsatsen lokalt. Det kan betyde, at der enten ikke laves en ansøgning eller at puljens indhold kommer til at definere og styre indsatsen.

 

Formål:
Beskæftigelsesområdet ønsker at prioritere området med fundraising og afprøve om ovenstående hensyn kan forenes via samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Derfor er der indgået aftale med Konsulentfirmaet Horslund, således at det samlede overblik og de efterfølgende aktiviteter er samlet et sted. Konsulentfirmaet Horslund sikrer dermed den løbende overvågning, udarbejdelse af projektansøgninger samt projektledelse.

 

Konsulenthuset Horslund er valgt som partner, fordi virksomheden er ved at opbygge stor ekspertise på området - en ekspertise det ikke vil være muligt at opbygge på beskæftigelsesområdet. Desuden har virksomheden et stort kendskab til beskæftigelsespolitik og indsats i Herning Kommune. Såfremt forsøgsperioden med denne form for partnerskab giver gode resultater vil en længere aftaleperiode bliver overvejet

 

Yderligere om Projektets opbygning, resultatmål, succeskriterier, projektorganisering samt tidsplan og milepæle kan læses i projektbeskrivelsen, som er vedlagt som bilag

 

Konkrete projektansøgninger:

Der er i samarbejde med Konsulenthuset Horslund udarbejdet 2 projektansøgninger.

 

Første aktuelle projektansøgning omhandler " Kom godt videre: økonomi- og gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse i Herning Kommune". Projektet er et samarbejde mellem Herning Frivillig Center, Dansk Folkehjælp og Herning Kommune, hvor Herning Frivillig Center er projektansvarlig. Herning Frivillig Center har et indgående kendskab til målgruppen og Dansk folkehjælp har tidligere afprøvet et koncept for gældsrådgivning målrettet udsatte borgere. Projektperioden er 01.07.2015-30.06.2018. Projektet har til formål at levere en gratis, uvildig og fortrolig økonomi- og gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse. Udfordringer i privatøkonomien er en ofte kendt barriere for vejen tilbage på arbejdsmarkedet. I skrivende stund er der ikke modtaget svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på projektansøgningen.

 

Anden aktuelle projektansøgning omhandler "Projekt I.N.T.R.O. - et beskæftigelsesrettet projekt med fokus på udsatte unges vej til arbejdsmarkedet". Projektperioden er 01.07.2015 - 31.12.2016. Der vil blive afprøvet en tidlig indsats overfor en gruppe af udsatte unge, der aktuelt står i en venteposition. Projektet fokuserer på, at styrke de unges kompetencer i forhold til et kommende praktik- eller uddannelsesforløb. Målsætningen er at de unge oplever, at de kommer tættere på arbejdsmarkedet og at det konkret kan måles via deres gennemløbstid i CEB. I skrivende stund er der ikke modtaget svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på projektansøgningen.

 

Fremadrettet vil projekterne bliver forelagt udvalget, når der er modtaget tilsagn om midler.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Projektsamarbejdet mellem Konsulenthuset Horslund og Beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.17.06-A00-2-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Informationskampagne om Fast Track i CEB

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Kendskabet til Fast Track- ordningen foreslås udbredt til relevante private og offentlige virksomheder via en intensiv phonerkampagne, således at medarbejdere, der er i farezonen for at blive langtidssygemeldte tilbydes en hurtigere opfølgning.

Der er indhentet et konkret tilbud på phonerkampagne og Administrationen indstiller til at udvalget bevilliger udgifterne i forbindelse hermed fra konto 5.99 øvrige sociale formål.

Arbejdsmarkedscenterchef Ulla Høy Henriksen deltager ved behandlingen af denne sag.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Som en del af sygedagpengereformen fra juli 2014 blev fast track-ordningen indført den 5. januar 2015. Ordningen betyder, at sygedagpengeafdelingen skal hjælpe arbejdsgiverne og deres medarbejdere langt tidligere end før ved sygemeldinger, når der er tale om en sygemelding, der kan risikere at vare mere end 8 uger. I de tilfælde kan den sygemeldte eller virksomheden anmode om fast track - behandling af sagen og den sygemeldte indkaldes til 1. opfølgningssamtale senest 2 uger efter henvendelsen. Det giver kommunen mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber. Fast track er en frivillig ordning og medarbejderen er ikke forpligtet til at tage imod den tidlige indsats.

 

Der er i årsmålene for 2015 indarbejdet 2 mål, som handler om lokale virksomheders kendskab til fast track - ordningen og virksomheders tilfredshed med samarbejdet med Herning Kommune, der hvor den er brugt.

 

Baggrunden for kampagnen er således, at CEB ønsker at etablere, udbygge og vedligeholde en professionel og kontinuerlig kommunikation til de lokale Herning virksomheder ift. fastholdelse, der falder i tråd med sygedagpengereformens intentioner om, at Fast track-ordningen skal udbredes og anvendes langt mere end tilfældet er i dag.

 

Konkret forslag:

CEB foreslår, at der iværksættes en intensiv phonerkampagne med det formål at sikre sig, at en lang række relevante virksomheder dels får et konkret kendskab til ordningen, så medarbejdere, der er i farezonen for blive langtidssygemeldte i mere end 8 uger tilbydes en hurtigere opfølgning samtidig med, at der indhentes ca. 600 stk. email-tilladelser til brug for et online-marketing system inklusiv et redaktørabonnement gældende for 12 måneder.

 

Der har været en dialog med virksomheden Wanek og Myrner, som har erfaring med at gennemføre kampagner indenfor beskæftigelsesområdet. Der er mulighed for gennemførelse af en kampagne som lige præcist tilpasses CEBs konkrete ønsker og forhold.

 

 

 

 

Økonomi

Udvalgets pulje til øvrige sociale formål - forebyggelse og omstilling har et budgetbeløb i 2015 på i alt 2,5 mio kr, inklusiv midler overført fra 2014 til 2015. Af det samlede budget er der disponeret i alt 2,3 mio. kr. til Jobbanken, EGU-elevers løn ved ansættelse i kommunale institutioner, Industrien som karrierevej, tilskud til Beskæftigelsesrådet, samt forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk klinik. Dermed er der 200.000 kr, der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender informationskampagne om fast track,
at udvalget bevilliger 196.375 kr. fra konto 05.72.99 øvrige sociale formål.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-16-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Mikrolån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af Budgetforliget 2015 besluttede Byrådet, at fordele og ulemper ved at yde mikrolån til for eksempel kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister skal undersøges nærmere.

 

På baggrund af Byrådets beslutning har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet vedlagte notat "Brugen af mikrolån til revalidender - notat om fordele og ulemper.

 

Notat rummer følgende:

 

 • En beskrivelse af begrebet mikrolån
 • Afgrænsning og præcisering af målgrupperne for mikrolån
 • Vilkårene for tildeling af mikrolån
 • De organisatoriske, kompetence- og ressorucemæssige udfordringer ved etablering af mikrolånsordning
 • En redegørelse for de første erfaringer med brugen af kommunale mikrolån
 • En samlet vurdering af fordele og ulemper ved brugen af mikrolån

   

Notatet konkluderer, at etableringen af mikrolånsordninger er forbundet med særdeles omfattende organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer, ligesom udmøntningen af ordningen stiller store krav om helt særlige medarbejderkompetencer på tværs af fagområder.

 

Hertil kommer at målgruppen for mikrolån i Herning Kommune er meget begrænset – Beskæftigelsesafdelingens institutioner oplyser, at institutionerne over en flerårig periode har modtaget i størrelsesordenen 2-3 henvendelser om mulighederne for at optage mikrolån.

 

På baggrund af ovenstående er det Beskæftigelsesafdelingens vurdering, at Herning Kommune ikke bør etablere tilbud om mikrolån til revalidender.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at det anbefales, at der ikke etableres tilbud om mikrolån til revalidender i Herning Kommune,
at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Beskæftigelsesudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser til en ny forebyggelseshandleplan. Fra Forebyggelsesudvalget deltager Karlo Bronbjerg og Natascha Joof. Derudover deltager to personer fra administrationen i Sundhed og Ældre.

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg. Formålet med møderne var blandt andet at drøfte fælles udfordringer, og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

 

Forebyggelsesudvalget har midler til gennemførelse af projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatser finansieres i de relevante fagudvalg. Således vil indsatser, der ønskes implementeret i drift, på Beskæftigelsesudvalgets område skulle finansieres af Beskæftigelsesudvalget efter projektperioden.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev en skriftlig opsamling og de indkomne forslag på dialogmøderne drøftet. På baggrund heraf blev det besluttet, at udarbejde projektskitser målrettet:

 • Unge på erhvervsuddannelserne.
 • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
 • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
 • Mennesker med psykisk sygdom.

 

Der er efterfølgende udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev drøftet på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Beskæftigelsesudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

På baggrund af drøftelserne i de forskellige fagudvalg vil Forebyggelsesudvalget på møde den 17. august 2015 endelig beslutte hvilke projektforslag, der skal indgå i den nye forebyggelseshandleplan, version 2.0.

 

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges et kort resumé af formål, målgruppe og indsats i de seks projektforslag til ny forebyggelseshandleplan, version 2.0. med betydning og interesse for Beskæftigelsesudvalget.     

 

Naturen som social løftestang

Projektet er et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.  

 

Formål:

At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet de kontanthjælpsmodtagere, der har brug for særlig støtte til at finde mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte.

 

Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed. Ligeledes at afdække og udvikle borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

Målgruppe.

Voksne kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, og som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.

 

Indsats:

Tre dage om ugen vil en projektmedarbejder og en gruppe på 8-10 personer tage ud til et nærmere bestemt naturområde. Udover at løse specifikke arbejdsopgaver såsom naturpleje, stable brænde, rengøre skilte m.m. vil der være fokus på naturoplevelser og fortællinger, der knytter an til stedets historie og natur, årstiden med mere. I projektet sættes også fokus på naturen som ramme for fx samtale, sociale fællesskaber, bevægelse, sund mad og hvordan ophold i naturen påvirker den fysiske og mentale sundhed.

 

Familieorienteret indsats – ressourceforløb

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at etablere en proaktiv og forebyggende indsats målrettet sårbare familier med forældre der på grund af fx langvarig sygdom, dårlig trivsel, ledighed, dårlig økonomi, skilsmisse eller sygdom og død i den nærmeste familie har svært ved at finde overskud og ressourcer til at håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer.

 

Hensigten med indsatsen er:

 • At børn og unge i familier med sygdomsramt forælder, kan vokse op i sunde og trygge rammer og få udviklingsmuligheder på lige fod med andre børn og unge.
 • Gennem en indsats der tager hånd om hele familien, at fremme den ramte forældres sundhed og trivsel og dermed også mulighederne for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Målgruppe:

Familier med hjemmeboende børn og en forældre der er tilkendt et ressourceforløb.   

 

Indsats:

Der ansættes en trivselskoordinator, som kan tilknyttes familier med særlige behov. Trivselskoordinatoren skal med udgangspunkt i familiens ressourcer og behov yde hjælp og støtte

 

Indsatsen skal indgå som et led i den vifte af tilbud og aktiviteter, rehabiliteringsteamet kan anbefale i forbindelse med en indstilling til et ressourceforløb.

 

Sundhed og trivsel på dansk

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Lærdansk, Herning samt Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.   

 

Formål:

At deltagerne i Medborgerklassen:

 • Får kendskab til det danske sundhedssystem.
 • Får indsigt og forståelse for væsentlige emner med betydning for egen og familiens fysiske og psykiske sundhed.

 

Hensigten med indsatsen er at fremme sundhed og trivsel blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og dermed også fremme mulighederne for tilknytning til det det danske arbejdsmarked. 

 

Målgruppe:

Ikke-vestlige udlændinge - primært flygtninge og familiesammenførte, som deltager i undervisningen i Medborgerklassen på Lærdansk, Herning.

 

Indsats:

At medarbejdere fra Herning Kommune er faste undervisere på et modul om sundhed og trivsel på Lærdansk, Herning. Forslag til emner:  Det danske sundhedsvæsen – opbygning og struktur, familiens sundhed, kost og motion, rygning, alkohol og misbrug, psykisk sundhed og psykiske problemstillinger og seksualitet. 

 

Undervisere rekrutteres i Sundhedsplejen, Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

 

RØG på Produktionsskolen

Et projekt i samarbejde med Produktionsskolen, Herning.

 

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af rygere på Produktionsskolen, Herning.

 

Målgruppe: Lærere og elever på Produktionsskolen, Herning.

 

Indsats:

I samarbejde med elever, lærer og ledelse af gennemføre en proces med fokus at udvikle en lokal rygepoliti og rygeregler for Produktionsskolen, Herning.

 

At tilbyde individuel rygestoprådgivning og rygestopkurser for skolens lærer og elever.

 

At tilbyde gratis rygestopmedicin og nikotinpræparater som et supplement til rygestoprådgivningen.

 

Hensigten med indsatsen er at nedbringe antallet af unge, som på sigt er i risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som følge af rygning. Hermed reduceres såvel de individuelle som de samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med fx sygefravær, medicinforbrug og sygehusindlæggelser.

 

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne

Et projekt i samarbejde med Social- & Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

 

Hensigten med projektet er at fremme den mentale sundhed og forebygge frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne.

 

Målgruppe:

Lærere og vejledere på Social & Sundhedsskolen, Herning og Agroskolen, Hammerum.

 

Indsats:

I samarbejde med Psykiatrifonden at udvikle og gennemføre et 2-dages kursus for lærere og vejledere på erhvervsuddannelserne.

 

En hverdag i bevægelse

Et projekt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland.

 

Formål:

At de unge på Herningsholm Erhvervsskole:

 • Får indarbejdet regelmæssig bevægelse og fysisk aktivitet på en meningsfuld måde i hverdagen.
 • Bliver bevidste om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed samt hvordan de kan styrke og beskytte kroppen mod belastninger.
 • Bliver inspireret til, at dyrke idræt eller andre aktiviteter der giver motion i fritiden.

 

At der skabes kontakt til det lokale foreningsliv.

 

Målgruppe:

Lærere og elever på grundforløbet på Herningholm Erhvervsskole.

 

Indsats:

I samarbejde DGI Midtjylland at udvikle og gennemføre et forløb målrettet lærere og elever på grundforløbet.

 

Hensigten med projektet er at nedsætte antallet af unge som er fysisk inaktive. Dermed også at reducere antallet af unge som er i risikogruppen for udvikling af dårlig mental og fysisk sundhed. En styrkelse af kropsbevidsthed og kroppen kan ligeledes reducere antallet af unge, som er i risikogruppen for udvikling af bevægeapparatsproblemer som følge af fejlbelastning, nedslidning og arbejdsskader.

 

 

De resterende tre projektskitser vedrører:

Fremskudt sundhedsindsats - indsats målrettet mennesker med psykisk sygdom.

Osteoporose - indsats med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af knogleskørhed og knoglebrud.

At bryde ensomheden - guidet fælles læsning - indsats målrettet ensomme.

 

Alle ni projektskitser kan læses i deres fulde omfang i det vedhæftede bilag.

 

På baggrund af de forelagte projektskitser ønsker Forebyggelsesudvalget en fælles drøftelse af projekterne.  

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at projektskitserne drøftes.

Beslutning

Projektskitserne blev drøftet. Der var positive tilkendegivelser fra Beskæftigelsesudvalget til projekterne.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.00-G20-1-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Metodeudvikling i Beskæftigelsesafdelingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen har ønsket at arbejde med metodeudvikling og kvalitet i forhold til mødet med borgeren i hele den samlede personalegruppe i Beskæftigelsesafdelingen. I et samarbejde mellem HR, Udviklingskonsulenterne og BSK ledergruppen er der udviklet en prototype for en model, der kan understøtte og håndtere kompetenceudvikling i relation til borgerkontakten. Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om modellen og en status på processen i det konkrete arbejde. 

Sagsfremstilling

Beskrivelse af modellen

Modellen kaldes for en serviceontologi  - ordet ontologi kommer af græsk og betyder "beskrivelse af det, der er", og serviceontologien er en model til at beskrive og vurdere, hvilken service, vi leverer til borgeren. Med andre ord et professionelt eftersyn af vore roller og opgaver i relation til borgeren, der kan anvendes til at registrere og vurdere behovet for kompetenceudvikling i den enkelte afdeling/enhed. Samtidigt er serviceontologien et overordnet koncept, der skal oversættes til de konkrete opgaver, der løses i den enkelte enhed.

 

Serviceontologien rummer 4 elementer: Opgaveforståelse, relationshåndtering, faglighed og etik - alt sammen i relation til mødet med borgeren.

 

Status på processen

Kick-off fandt sted i august 2014 for alle ledere i BSK og for alle medarbejdere ved et fællesmøde i september. Herefter har udviklingsforløbet været opdelt i mindre grupper på enten afsnit/afdelingsniveau. Det er vigtigt, at udviklingsforløbet er nærværende for den enkelte medarbejder i forhold til dennes arbejdsopgaver og i tæt samspil med de nærmeste kollegaer. Udviklingsforløbet har været en kombination af input fra ledergruppen i BSK, HR, og eksterne undervisere samt gruppearbejde og gruppedrøftelser.

                                                        

       

Det videre forløb

I forlængelse af de 4 udviklingsdage bliver der hen over foråret lavet opfølgning i enhederne ved lederen af enheden. Her vil opmærksomheden være på udbyttet i forhold til de konkrete temaer, hvilke aktuelle behov der er for udvikling samt hvilke indsatser, der skal arbejdes videre med fremadrettet.

 

Der udarbejdes et katalog med kurser indenfor hvert af de 4 temaer. Målet er, at kompetenceudvikling i de enkelte enheder har et af de 4 fokusområder og et omdrejdningspunkt i relation til kerneopgaven. Kurserne tilvælges af den enkelte leder og medarbejderne.

 

Der vil blive givet en uddybende orientering ved mødet. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er, at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer