Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-413-11 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Evaluering af Cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om den afsluttende evaluering af cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan".


På mødet gives en uddybende, mundtlig orientering om det samlede projektforløb v/ leder af BSK-Tilbud, Ulla Høy Henriksen.

Sagsfremstilling

Projektenheden og konsulentfirmaet Forward Presence har i perioden marts 2012 – juni 2012 gennemført Cykelprojektet "Jeg vil - Jeg kan".

 

Projektansøgningen er behandlet og godkendt på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 28. september 2011, hvor Beskæftigelsesudvalget besluttede at bevilge op til 219.662 kr. til projektet over Beskæftigelsesudvalgets konto for nytænkning og omstilling.
 
Projektet er herudover finansieret via midler fra LBR (110.000 kr.) samt midler fra private sponsorater.

 • Målgruppe, formål og indhold
  Målgruppen for projektet var 16 unge kontanthjælpsmodtagere, som var vurderet indsatsklare, men ikke jobparate (match 2).
   
  Projektets formål var at opbygge den lediges selvværd og almen erhvervsmæssige kompetencer, således at deltageren bliver attraktiv for arbejdsmarkedet og dermed i stand til at opnå varig beskæftigelse – alternativt gennemføre en ordinær uddannelse.
   
  Projektets jobtræning er gennemført over 13 uger med 3 ugentlige dage i virksomhedspraktik samt 2 ugedage bestående af styrke- og cykeltræning, samtaler samt holdundervisning med samarbejdsøvelser mv, hvorefter projektet afsluttedes med en cykeltur til Milano, Italien.

  Den samlede projektperiode, der inkluderer planlægning, implementering, gennemførelse og efterværn, omfatter perioden 1. september 2011 til 1. november 2012.

 • Evalueringskonceptet
  Styregruppens samlede evaluering af projektet foreligger nu. Der er evalueret på de konkrete beskæftigelsesresultater, på projektsamarbejdet samt på særlige  opmærksomhedspunkter konstateret via en interviewopsamling af de subjektive oplevelser blandt deltagere og virksomheder.  
    

  Den afsluttende evalueringsrapport

  Projektet blev iværksat med forventningen om, at 70 % af deltagerne ville være i varigt job eller ordinær uddannelse, målt 3 mdr. efter projektforløbets afslutning.
   
  Af den samlede afsluttende evalueringsrapport fremgår det, at 18 ledige påbegyndte projektet, hvoraf 15 personer fuldførte deltagelsen i projektet. 3 personer måtte forlade projektet i starten af forløbet pga. fremmøde hindrende fysisk sygdom, psykisk sygdom eller misbrugsproblemer.
   
  I forhold til de 15 personer som fuldførte forløbet er der opnået følgende resultater:
   

  • 4 deltagere har påbegyndt ordinær uddannelse – alle 4 har herudover fritidsjob hos de arbejdsgivere, som stillede praktikplads til rådighed i projektperioden

 

  • 3 deltagere er blevet ansat med løntilskud, heraf 1 hos sponsor/praktikvirksomheden

 

  • 3 deltagere er i virksomhedspraktik, heraf 1 hos sponsor/praktikvirksomheden

 

  • 1 deltager modtager sygedagpenge

 

  • 1 deltager er ledig, men er rykket op fra match 2 til match 1 og er således klar til at påtage sig et job

  • 1 deltager opnåede ordinær ansættelse efter cykelturen, men er efterfølgende indkaldt til afsoning af straf for tidligere dom

  • 1 deltager i mentorsamtaler hos Forwaard Presence med henblik på arbejdsfastholdelse

  • 1 deltager er midlertidig fritaget fra rådighed på grund af. psykiske problemer, modtager bostøtte, men passer fortsat sin sport

  
Projektet har således ikke formået at leve op til forventningerne om, at 70 % af deltagerne ville være i varigt job eller ordinær beskæftigelse – målt 3 mdr. efter projektets afslutning. Kun 4 ud af de 15 er nået helt i mål.
 
Idet det understreges i evalueringsrapporten, at deltagerne før projektet var kendetegnet ved ustabilt fremmøde eller passiv lediggang på grund af. sociale eller psykiske problemstillinger, finder Styregruppen dog resultaterne ”særdeles tilfredsstillende”:

 

Evalueringsrapporten konkluderer således, at 6 personer er job/uddannelsesklar, at yderligere 4 personer er ude af kontanthjælp, idet 3 har opnået løntilskudsjob og 1 person er under afklaring til revalidering og, at 3 personer er på vej til virksomhedspraktik. 2 personer kræver yderligere vejledningsindsats.
 
Af evalueringsrapporten fremgår det endvidere, at cykelturen har vist sig at være et godt pædagogisk redskab, at projektlederne har oplevet en meget høj grad af god opførsel og ansvarlighed hos deltagerne, at flere deltagere angiver det som væsentligt, at de er blevet mødt med ligeværd, krav og forventninger. Trods de store udfordringer  på turen har Herning Kommune ikke modtaget formelle klager fra deltagerne. Alene det, at de 15 deltagere holdte fast i det ambitiøse mål at cykle til Milano, og formåede at komme både ud og hjem er en succes. Projektet har gjort en forskel.
 
 
Interviewopsamling fra projektet – en sammenfatning af interviews med de deltagende virksomheder og ledige
 
Projektledelsen har gennemført interviews med 27 personer – heraf 15 repræsentanter fra sponsorvirksomhederne samt 12 af de ledige deltagere på projektet.
 
Blandt de vigtigste positive tilkendegivelser om projektforløbet er følgende:
 

 • Projektet har haft en meget innovativ og nytænkende tilgang i forhold til eksisterende projekter i kommunalt regi

 

 • Projektets nyskabende karakter – herunder inddragelsen af private aktører, sponsorelementerne, vægtningen af samspillet mellem kost, motion og mentaltræning mv. har motiveret deltagerne, og medvirket til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse

 
De mere kritiske vurderinger kan sammenfattes i en anbefaling af tydeligere forventningsafstemning alle parter imellem, idet små uenigheder/misforståelser undervejs, ellers let kan fjerne fokus fra de store fælles succeser.

 

Den generelle læring er at trods hyppige styregruppemøder har forventningsafstemningen ikke altid tilstrækkelig parterne imellem.

 

Beskæftigelsesafdelingen anvendte flere jobkonsulent- og projektstyringstimer end forventet, og herudover er der konkret -udover det planlagte- investeret i en afskeds-brunch i Projektenheden for deltagerne, pårørende og virksomhedskontakt ved afsendelsen til Milano, samt efter hjemkomsten en frokost på Hotel Eyde for deltagerne og virksomhedskontakten, for at fejre at de nåede deres ambitiøse mål, og fastholde omsætningen til beskæftigelsesmålene.       

Pressedækning
Projektet er løbende omtalt i den lokale presse, ligesom Forward Presence´s henvendelse til Beskæftigelsesministeren har medført brev om positiv interesse for projektet.

Da denne anderledes projektansøgning blev behandlet var vi mange der frygtede for negativ presseomtale, og udhængning af individuelle deltagere. I stedet er projektet og deltagerne blevet utroligt positivt omtalt i både aviser, radio og tv.

Flere andre kommuner har på baggrund heraf indgået lignende samarbejde med Forward Presence. Den aktuelle medieinteresse for vores resultater (25/3-13) sker f.eks. på baggrund af konsulentfirmaets lancering af et sådant nyt projekt.


Perspektivering
Det er Beskæftigelsesafdelingens samlede vurdering, at projektforløbet har været både udbytterigt og lærerigt, idet projektet har tilført beskæftigelsesområdet vigtig, ny viden – både i forhold til projektets anderledes pædagogiske tilgang og i forhold til samarbejdet imellem Beskæftigelsesafdelingen og de private aktører, herunder pressen.

Projektet havde for Beskæftigelsesafdelingen karakter af et engangsprojekt, der var fint kædet sammen med eventen Giro d'Italia, og formåede med nyhedens interesse at få den energigivende opmærksomhed fra både de lokale virksomheder, deltagerne og pressen.  
For Forward Presence var der tale om konceptudvikling, med henblik på fortsat udbydelse af tilsvarende projekter.  

Projektforløbet har krævet kommunale ressourcer i et væsentligt større omfang end først antaget, og en eventuel gentagelse af Cykelprojektet vil under alle omstændigheder fordre en markant bedre forventningsafstemning – både imellem Beskæftigelsesafdelingen og konsulentfirmaet og imellem konsulentfirmaet, virksomhederne og de ledige.
 

En light udgave har tidligere været drøftet, men styregruppen er enig om, at ”en halv model ikke engang vil give et halvt resultat”. For kommunen vil det til stadighed være et prioriteringsspørgsmål om man ønsker en gentagelse af projektet i en tilrettet udgave – vurderingen er, at projektet bedst egner sig som ”en stor indsats for en snæver deltagerkreds”, anvendt målrettet og ad hoc – ikke som et generelt tilbud.
 
I en aktuel forespørgsel om deltagelse i et nyt forløb i forsommeren, valgte forvaltningen at takke nej, og lade Ikast-Brande fylde holdet op på en tur til Alpe d'Huez, men stiller sig positiv overfor et nyt samarbejdsprojekt i efteråret, evt. i et tilbud målrettet kontanthjælpsmodtagere, der aktuelt er fritaget fra aktivering.   
 

Ved projektets afslutning havde en af de unge behov for en mentor for at fastholde sin udvikling, og der er indgået aftale med Arne Lassen fra Forward Presence om denne tids- og opgavebestemte mentoropgave.

Netop afslutning og efterværn bør udvikles mere i et eventuelt gentaget samarbejde.


Økonomi

Projektets økonomi og regnskab  

Det oprindelige budget på 656.000 kr. er anvendt til projektets gennemførelse. Det revisionsgodkendte projektregnskab endte således med et merforbrug på 459.000 kr.

 

I det aktuelle projekt var grundbudgettet fordelt på 3 overordnede grupperinger: Indkøb af cykeludstyr (216.000 kr), projektbemanding (280.000 kr) (excl. kommunens jobkonsulent) og cykelturen til Milano (160.000 kr).

Finansieringen fandtes via Beskæftigelsesudvalget (219.662 kr), LBR-tilskud (max 110.000 kr) samt virksomhedssponsorater (budgetteret op til 400.000 kr, opnået 219.662 kr.) 

 

Af det revisionsgodkendte regnskab fremgår at budgettet er væsentligt overskredet.

For Cykeludstyr og cykelturen er en overskridelse på 48.388 kr, eller 13%, kompenseret ved salg af det brugte cykeludstyr, mens den store afvigelse findes på forbruget af Forward Presences interne konsulenttimer.
Her var, udfra projektbeskrivelsen, budgetteret med 280.000 kr, men forbrugt for 690.700 kr.

 

[image]

 

Forward Presence fremhæver at dette første projekt også for dem var en læring og investering i koncept, markedsføring og forretningsudvikling, hvorfor projektregnskabet -trods underskud- er acceptabelt.

 

Beskæftigelsesudvalget har, via tilskuddet på 219.662 kr. og den løbende opbakning til dette succesfulde beskæftigelsesprojekt, således medvirket til at 13 af 15 unge kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, er rykket mærkbart nærmere arbejdsmarkedet eller uddannelse, heraf er 10 allerede ophørt på kontanthjælp. Projektet har samtidig påvirket en generel metodeudvikling der lever op til Herning Kommunes værdier om med borgeren i centrum, at udvise fleksibilitet og turde gå nye veje, også i beskæftigelsesindsatsen.

 

I stedet for et samlet projekt forventes firmaet fremover sælge enkelt pladser, til ca.  25.000 kr. pr. deltager, som så udgør grundindtjeningen, hvortil kommer virksomhedssponsorater af ukendt størrelse. De økonomiske vilkår vil naturligvis blive genstand for særlig årvågenhed ved et konkret nyt tilbud.
  


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter den foreliggende evaluering af projektet
at eventuelle nye samarbejdsprojekter med FP indgår i Beskæftigelsesafdelingens samlede tilbudsvifte på lige fod med andre tilbud.

Beslutning

Udvalget drøftede den foreliggende evaluering, og  tog den til efterretning.

Udvalget noterer sig, at projektets underskud dækkes af firmaet - Forward Presence, i det underskuddet kan henføres til et større tidsforbrug hos firmaet end forudsat i budgettet.

 

Udvalget tiltrådte herefter indstillingen i øvrigt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1040-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Regnskab 2012 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, herunder overførsler 2012 - 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget forelægges her regnskabsbemærkninger og overførsler 2012 - 2013 til godkendelse.

 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.106,6 mio. kr. Dermed er der i forhold til det oprindelige budget tale om et mindreforbrug på  6,3 mio. kr, hvilket svarer til 0,6%.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2012 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2012 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og Byrådet den 14. maj 2013.
 
Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift: 

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.106,6 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr. og genbevillinger på 250.000 kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 18,7 mio. kr..

 

[image] 

 
Afvigelsen fordeler sig således:
- Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.,
- Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 15,7 mio. kr..
- Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 
Mindreforbruget skyldes bl.a., at administrationsudgifter på 3,1 mio. kr. vedrørende kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20 men er budgetteret under serviceområde 17.  
 
7,1 mio. kr. søges overført til 2013, heraf vedrører 3,2 mio. kr. projekter med ekstern finansiering, 3,4 mio. kr. områder med selvforvaltning og 0,5 mio. kr. til øvrige sociale formål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2012 tages til efterretning.
 
at overførselsønskerne fra 2012-2013 vedrørende drift jfr. bilag godkendes.
 
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og Byrådet den 14. maj 2013.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1131-08 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Resultatrevision 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet (jævnfør bekendtgørelse 1277 af 14. december 2011) både hvad angår indhold og proces. Resultatrevisionen for 2012 for Herning Kommune forelægges nu for udvalget med henblik på fremsendelse til høring i  det lokale beskæftigelsesråd (LBR).

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Ideen med resultatrevisionen er, at kommunerne får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument.

 

Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Forvaltningens forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

 

Resultatrevisionen skal indeholde følgende elementer:

 • resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for indsatsen

 • udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper

 • opgørelser af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats

 • en vurdering af om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

 

Resultatrevisionen 2012 skal endvidere omfatte en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen på "Bevilling til ekstra virksomhedrettede jobkonsulenter til at hjælpe lantidsledige personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud". Herning Kommune indgår i dette projekt.

Data til resultatrevisionen trækkes på www.jobindsats.dk, og består af tre elementer; en resultatoversigt, et besparelsespotentiale og et scorecard for ministerens mål. De nyeste tilgængelige data skal lægges til grund for resultatrevisionen, dog sådan at data skal være trukket inden udgangen af 1. kvartal. Der stilles fra Arbejdsmarkedsstyrelsen krav om, at kommunen kommenterer på alle dele af Resultatrevisionen. Herning Kommunes kommentarer fremgår af det det vedlagte notat. Kommunen skal senest den 1. maj anmode det lokale beskæftigelsesråd (LBR) om bemærkninger til resultatrevisionen. Det indstilles derfor, at beskæftigelsesudvalget godkender, at vedlagte Resultatrevision for 2012 sendes i høring hos LBR Herning. Herefter vil Beskæftigelsesudvalget på møde den 11. juni 2013 få forelagt Resultatrevisionen med LBRs bemærkninger med henblik på drøftelse og godkendelse.


Hovedresultaterne i resultatrevisonen for 2012 er:

 • Blandt kommunerne med samme rammevilkår som Herning (klyngen) er Herning på en samlet 6. plads i forhold til opfyldelsen af ministermålene for 2012. Det drejer sig om nedbringelsen af arbejdskraftreserven, nedbringelse af antallet på permanente forsørgelsesordninger, nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse og nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

 • Det samlede antal forsørgede er 2 % lavere end samme tidspunkt i 2011, hvor det i klyngen er 1 % lavere

 • Der er i Herning et besparelsespotentiale i forhold til A-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Besparelsespotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau, som den gennemsnitlige andel af fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget sender Resultatrevisionen for 2012 i høring i LBR med henblik på bemærkninger

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk budgetopfølgning pr. 31.03.2013 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Per Vallebæk

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 
Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.168,8 mio kr, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2013.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

[image]

 

Balancen mellem forventet forbrug og budget samlet set på serviceområdet dækker over forskydninger mellem delområder:

 • der forventes et lavere antal forsikrede ledige - 1786 mod 1923 i budgettet, og dermed et lavere forbrug på medfinansiering af a-dagpenge og indsats for forsikrede ledige

 • der forventes i stedet et forbrug på 14,5 mio kr på seniorjob mod forudsat 4,5 mio kr i budgettet, sfa. at væsentligt flere ledige har valgt at benytte denne ordning.

 • ligeledes forventes et forbrug på 9,2 mio kr på særlige uddannelsesordning for ledige, der mister retten til a-dagpenge. Denne ordning er vedtaget af Folketinget efter Byrådets godkendelse af Herning Kommunes budget.

 • med afsæt i regnskabet for 2012  forventes et mindre forbrug på udgifter til den aktive indsats

 • der forventes et større forbrug på kontanthjælp sfa. et større antal kontanthjælpsmodtagere end forudsat i budgettet.

 • der forventes et mindreforbrug på førtidspension.

 • samtidig er der nu forsigtigt skønnet et forbrug på ressourceforløb på 1,5 mio kr. Målgruppen for ressourceforløb er borgere, der før reformen af førtidspension ville have fået tilkendt en førtidspension.

 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på viden om bogført forbrug pr. 31. marts 2013, samt på tilgængelig viden om aktivitetsniveau. På en række centrale områder inden for serviceområdet (f.eks. antallet af ledige) er der på nuværende tidspunkt kun data for januar og februar 2013. Opfølgningen er dermed i vid udstrækning baseret på en prognose for udviklingen resten af året.

 

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for budgetomplaceringer inden for serviceområdet, jvf. de anførte forskelle i vedlagte bilag. Det indstilles, at beskæftigelsesudvalget godkender disse budgetomplaceringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at de i sagen beskrevne omplaceringer af budgetbeløb foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
 
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013 og i Byrådet den 14. maj 2013.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Fokus på sygefravær - analyse af sygefravær blandt ansatte i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges som en udløber af årsmålet for 2013 om fokus på sygefravær et forslag til en plan for gennemførsel af en analyse af sygefraværet blandt ansatte i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne "Fokus på sygefravær". Fokus på sygefravær skal styrke den tværgående, helhedsorienterede indsats for at nedbringe længerevarende sygefravær og styrke arbejdsfastholdelse af udsatte medarbejdere - på sigt skal indsatsen bidrage til at nedbring tilgangen til førtidspension.

 

Til dette indsatsområde hører to årsmål, hvor det ene årsmål lyder: "Der foretages en kortlægning af de brancher og faggrupper, som har et markant stort sygefravær". I det følgende gives en kort beskrivelse af, hvad denne kortlægning kan indeholde samt en tidsplan for gennemførsel af kortlægningen.

 

Selve kortlægningen tænkes lavet gennem en analyse, som iværksættes af Beskæftigelsesafdelingen. Analysen skal identificere de væsentligste udfordringer med langvarigt sygefravær blandt ansatte i Herning Kommune. Selve analysearbejdet skal laves i samspil mellem Beskæftigelsesafdelingen, Koncern HR og Lønservice.

 

Fokus i analysen vil være på langvarigt sygefravær, som her defineres som sygefraværsforløb på mere end 4 sammenhængende uger. Analysen skal belyse, hvad sygefraværet koster kommunen samlet set - både som arbejdsgiver og som myndighed. Det bør tilstræbes, at resultaterne bliver på så konkret et niveau, at det bliver muligt at identificere områder, hvor der er særlige udfordringer. Samtidig bør resultaterne holdes op mod konklusionerne i den årlige arbejdsmiljøredegørelse for Herning Kommune.

 

Når analysen forelægger skal Beskæftigelsesafdelingen præsentere den for kommunens HovedMED, der kan kvalificere den og komme med input til initiativer med afsæt i analysens konklusioner. På baggrund af drøftelserne i HovedMED udarbejdes en handleplan med initiativer, der indenfor et udvalgt område i Herning Kommune arbejder med at nedbringe sygefraværet.

 

Nedenfor gives et forslag til en tidsplan for det videre arbejde:

 

[image] 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Perspektivnotat - budget 2014 serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse fremlægges her til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I arbejdet med budget 2014 for Herning kommune er det besluttet, at der forud for første budgetkonference i april skal udarbejdes et perspektivnotat på alle serviceområder.

 

Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.


Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet/mappen til 1. budgetkonference i april – første gang den 22. april 2013 vedr. budgetlægningen for 2014-2017.

 

Forslag til perspektivnotat for serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse fremgår nedenfor og er ligeledes vedlagt dette punkt som bilag. Perspektivnotatet fremlægges her til udvalgets godkendelse.

 

Indholdet i perspektivnotatet er som følger:

 

Faktabeskrivelse
Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledigheds-ydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 35 % refusion, bolig-støtte, dagpenge til forsikrede ledige) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (løntilskud til ledige ansat i kommuner, driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål. 

 

[image]

Opgaverne varetages af Beskæftigelsesafdelingen med tilhørende afdelinger og institutioner. 

Fremtidsperspektiver

Reformer på vej

 • På sygedagpengeområdet ønsker regeringen at indføre en ny sygedagpengemodel, der indebærer, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver afskaffet, så ingen sygemeldte risikerer at stå uden forsørgelse. Den nye sygedagpengemodel betyder, at alle sygemeldte fremover skal have revurderet deres sag efter seks måneder frem for efter tolv måneder, som det sker idag.

 • På kontanthjælpsområdet har regeringen formuleret et udspil, hvor ønsket er at skabe et nyt kontanthjælpssystem. De grundlæggende værdier i udspillet er; ”ret og pligt”, ”vi opgiver ingen” og ”unge skal i uddannelse”

 • Regeringen har bebudet, at der arbejdes med en reform af hele finansieringen af beskæftigelsesinsatsen. Der forventes et udspil fra regeringen om dette i maj måned 2013.

 • Implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob er godt i gang, men der er forsat mange ubekendte faktorer i dette – her i blandt de økonomiske konsekvenser af reformen.

 

Incitamentstrukturen / finansieringsmodeller

 • I overensstemmelse med budgetforliget for 2012, godkendte Byrådet i marts 2012 en forandringsplan for beskæftigelsesindsatsen. Et væsentligt element i denne var omlægning af indsatsen til en mere virksomhedsrettet indsats. Dette indebar investeringer, der var båret af refusionsgevinster. Hvis refusionssystemmet ændres radikalt vil der være behov for at revudere denne forandringsplan.

 • Det er et generelt vilkår for beskæftigelsesindsatsen, at de (økonomiske) incitamenter vi som kommune stilles overfor, jævnligt forandres – og det vil kalde på forandringer af indsatsen – alene af økonomiske hensyn.

 • Bevægelsen er lige nu, at den kommunale medfinansiering af forsørgelse og beskæftigelsesindsats stiger – blandt andet for at give kommunerne incitament til at fokusere på effekten ad indsatsen.

 • Hvilken indflydelse ønsker vi, at incitamentstrukturer og finansieringsmodeller skal have på beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune?

 
Styrket sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Herning kommune

En styrket sammenhæng mellem såvel de tre politikområder, som mellem de tre administrative områder vil give langt bedre muligheder for en effektfuld indsats på alle tre områder.
 
Regeringens nye beskæftigelsesudvalg (Carsten Koch udvalget)

Regeringen har bebudet, at Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik. Derfor er der nu igangsat en udredning af hele indsatsen for ledige. Den skal danne grundlag for en reform af den samlede danske beskæftigelsesindsats. Fire eksperter skal med den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch i spidsen kulegrave indsatsen, som samfundet hvert år bruger omkring seks milliarder kroner på. Udredningens arbejde bliver opdelt i to faser og munder ud i to rapporter. Første del belyser indsatsen for ledige, der er parate til at komme i job. Anden del omfatter de ikke arbejdsmarkedsparate herunder personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering.Den første rapport og udredningens anbefalinger ventes klar i efteråret 2013, mens den anden rapport efter planen er færdig i efteråret 2014.


Nøgletal
Tabellen herunder viser ”forsørgertrykket” – kommunale udgifter til offentlig forsørgelse – Herning sammenlignet med nøgletalskommunerne og hele landet.

[image]

 
Tabellen viser, at udgifterne set under ét er lavere i Herning end i landet som helhed og lavere end de fleste af nøgletalskommunerne. Der er dog forskelle mellem de enkelte ydelser, og på førtidspensionsområdet er Herning blandt de dyreste, mens udgifterne til kontanthjælp – trods et stigende antal kontanthjælpsmodtagere - er den laveste.
 

  
Økonomi
[image]


 
Effektiviseringsmuligheder
Den centrale og altafgørende effektiviseringsmulighed på dette serviceområde, er at fortsætte udvikling og implementering af metoder, der sikrer at den enkelte borger får det mest effektive tilbud, der bringer borger hurtigst og bedst i job eller uddannelse. Et konkret eksempel på dette er arbejdet hos Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse med progressionsmålinger af indsatsen for den enkelte; bringer den konkrete indsats borgeren tættere på arbejdsmarkedet?

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for serviceområde 17 forsørgelse og beskæftigelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultatet af struktuanalysen på det specialiserede socialområde bliver præsenteret på Byrådets budgetkonference d. 22. april 2013. Inden hovedresultaterne fremlægges for Byrådet, gives der ledere og medarbejdere mulighed for at kommentere analysen på en afslutningskonference d. 21. marts.   Hovedresultaterne vil ligeledes blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

 

Handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang deltager i mødet under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Strukturanalysen falder i tre hovedfokusområder:

 • Organisering, herunder et forslag til ny organisering af det specialiserede socialområde.

 • Borgerbetjening, hvor der er fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud.

 • Økonomi, hvor der er fokus på en styrings- og ressourcetildelingsmodel, incitamentsstruktur, effektbaseret ressourcetildeling og minimering af ”kassetænkningen” mellem forvaltninger, afdelinger og tilbud.

 
Resultatet af analysen samles sammen i en række anbefalinger overfor Byrådet, som efterfølgende skal udmøntes konkret af de respektive fagudvalg.
 
Der vil på budgetkonference blive præsenteret en rapport, hvor alle resultaterne opsamles. Rapporten falder i 4 dele, en hovedrapport, som opsummerer resultaterne og en delrapport for hvert af hovedfokusområderne, hvor der er en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og overvejelserne bag anbefalingerne.
 
Udvalget vil på mødet få præsenteret hovedresultaterne og de anbefalinger der sendes til Byrådet, med henblik på en nærmere drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at anbefalingerne drøftes og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1414-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Frivillige mentorer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Som et af forslagene til forandringer af indsatsen for ledige unge har brugen af frivillige mentorer været drøftet. Der har efterfølgende været en dialog med Herning Frivillig Center, som er parat til at indgå i et samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen med henblik på af afprøve brugen af frivillige mentorer i indsatsen i forhold til jobklare ledige.

Der er udarbejdet en projektaftale mellem Herning Frivillig Center og Beskæftigelsesafdelingen som fremlægges til godkendelse. I vedhæftede bilag er projektet nærmere beskrevet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Indsatsen for unge er et højtprioriteret område og brugen af frivillige mentorer indgår som et forslag af mange til forandring af indsatsen.

 

Beskæftigelseafdelingen ønsker at afprøve, om brugen af frivillige mentorer har en positiv effekt i forhold til jobklare unge.

 

Projektaftale:

Beskæftigelseafdelingen indgår i et samarbejde med Herning Frivillig Center, hvor Herning Frivillig Center er behjælpelig med at opbygge det frivillige mentorkorps og efterfølgende have den løbende kontakt til mentorerne. Herning Frivillig Center vil via sit netværk i lokalområdet finde potentielle frivillige mentorer og i samarbejde med Kompetencecentret få etableret et par undervisningsseancer for de frivillige mentorer, som en opstart på projektet.

 

Økonomi

Det at være frivillig mentor er ulønnet. Der er ikke udgifter til opdyrkning af det frivillige mentorkorps, koordinering eller netværksdannelse.
 
I forbindelse med opstart af projektet herunder til fælles undervisning samt afholdelse af netværksmøder foreslås afsat 30.000 kr. i hele projektperioden, heraf 20.000 kr. i 2013 og 10.000 kr. i 2014 fra pulje til forebyggelse og omstilling. Der er 623.000 kr. til rådighed i ikke disponerede midler i 2013

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at projektaftalen med Herning Frivillig Center godkendes,

 

at der bevilliges 20.000 kr. fra puljen til forebyggelse og omstilling i 2013,

 

at udvalget modtager evalueringen af forsøget, når denne foreligger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at modtage status for projektet i september 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P22-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Indbydelse fra KL til politisk partnerskab om beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

KL inviterer til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte KL's invitation.

Sagsfremstilling

KL inviterer til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Ambitionen er, at kommunerne og KL i fællesskab – og med inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats i de deltagende kommuner.

 
Partnerskabet består både af et netværkssamarbejde mellem kommunerne og aktiviteter i den enkelte kommune. Partnerskabets resultater bliver formidlet videre til alle kommuner.

Invitation til partnerskabet samt projektbeskrivelse er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Partnerskabet afvikles i to faser. Den første fase (fase et: Overordnet politisk og administrativ styring) løber frem til kommunalvalget i november 2013. Fase to (fase 2: Implementering i kommunerne) starter umiddelbart efter kommunalvalget og løber frem til marts 2014.

 

Prisen for deltagelse i partnerskabet er 85.000 kr for fase 1 og 85.000 kr for fase 2.


Tilmeldingsfristen er den 19. april.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tiltræder, at Herning Kommune ansøger KL om at blive en af de deltagende kommuner i partnerskabet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer