Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 10. februar 2016
Mødested: Lær Dansk, Merkurvej Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet i januar måned blev det besluttet, at "Udvalget ønsker snarest muligt et uddybende oplæg til drøftelse af permanente boliger til flygtninge".

 

Under punktet præsenteres udvalget for et uddybende oplæg til drøftelse af permanente boliger til flygtninge. Herudover orienteres udvalget om den seneste udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge og om den aktuelle status for arbejdet med boligudplacering af flygtninge. 

Sagsfremstilling

På mødet i janaur måned drøftede udvalget det reviderede oplæg "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats" samt det tilhørende strategipapir "Pejlemærker og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats i Herning Kommune".

Udvalget tog oplægget til efterretning og besluttede, at Udvalget snarest muligt ønsker et uddybende oplæg til drøftelse af permanente boliger til flygtninge.

 

På mødet modtager udvalget et uddybende oplæg til drøftelse. Oplægget tager udgangspunkt i vedlagte reviderede udgave af "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesområdets integrationsindsats". I forhold til det tidligere oplæg er der indarbejdet ny planche ligesom der er foretaget ændringer i eksisterende plancher som følger:

 

Oplægget "Pejlemærker, strategi og prioriteringer i Beskæftigelsesafdeligens integrationsindsats"

 

Ny planche:

 

  • Planchen "Fremskaffelse af permante boliger - de kommunale forpligtelser"

 

 

Ændringer i planche 1B "Boligplacering - permanente boliger":

 

  • Under søjlen "Særlige udfordringer" er formuleringerne "Antallet af ledige permanente boliger kan ikke imødekomme behovet" og "At finde et tilstrækkeligt antal boliger, som tillader et acceptabelt rådighedsbeløb (strammere økonomi pga. lavere ydelser pr. 1. september 2015" sammenfattet i formuleringen "At finde et tilstrækkeligt antal boliger, som samtidig tillader et acceptabelt rådighedsbeløb".

Under samme søjle er tilføjet udfordringerne "At omfanget af permanente boliger er tilstrækkeligt at sikre, at der til enhver tid er adgang til midlertidige boliger således, at kommunen undergår indkvartering på hotel" og "At begrænse væksten i de kommuanle udgifter til husning af flygtninge"

 

  • Under søjlen "Prioriteringer" er tilføjet "Ved visitation til permanente boliger prioriteres familier højt?".

    

Under samme søjle er oplistet 4 mulige prioriteringer til drøftelse: "Boligforeninger - herunder evt. brug af større kvorter? Flere almennyttige boliger", "Herning Kommune som formidler imellem lejer og det private boligmarked?", Konvertere tomme kommunale boliger til permanente boliger på sigt?" samt "Konvertere midlertidige boliger til permanente boliger på sigt?"

 

 

Udviklingen i antallet af nytilkomne

Den seneste udmeldte flygtningekvote for Herning Kommune udgjorde i 2015 i alt 196 flygtninge.

 

Frem til udvalgets møde i januar var der ankommet i alt 176 personer. Efter mødet i januar er der ankommet yderligere 6 personer, således at det samlede antal tilkomne flygtninge fra 2015-kvorten nu udgør i alt 182 personer.

 

 

Status for arbejdet med boligudplacering

På mødet modtager udvalget en orientering om den aktuelle status for arbejdet med boligudplacering. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget - med udgangspunkt i oplægget på mødet - drøfter og fastlægger udvalgets strategi i forhold til brugen af permanente boliger,

 

at udvalget tager orienteringen om udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge samt status for arbejdet med boligudplacering til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Udvalget drøftede oplægget, og oplæg og strategipapir tilrettes ud fra drøftelsen.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-33-06 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Vedtægter for Herning Produktionsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Produktionsskole har fremsendt de reviderede vedtægter til godkendelse i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Produktionsskolen har fremsendt de reviderede vedtægter til godkendelse. Ændringerne består i, at der ikke udpeges et medlem til bestyrelsen fra LBR bestyrelsen, da LBR jo som bekendt er nedlagt. Desuden har Produktionsskolen ændret adresse.

 

Efter styrelsesvedtægten ligger kompetencen vedr. Produktionsskolen hos Beskæftigelsesudvalget. Hvis der ikke er bevillingsmæssige eller udpegningsmæssige konsekvenser af vedtægtændringen kan udvalget behandle sagen uden at sende den videre til Byrådet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Da der ikke foreligger data for 2016 endnu, er det fortsat årsmålene for 2015, der følges op på ift. nøgletal.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2014 - december 2015 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden august 2015 haft en lidt højere ungeledighed end landet som helhed.

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden juni 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden december 2014 - december 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har i november og december haft en andel på niveua med Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i november 2015 samme andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken som landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune er faldet markant i perioden november 2014 til november 2015.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden november 2014 til november 2015, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere i november 2015 var højere end samme måned sidste år.

 

Førtidspension:

Der var 125 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i december 2015 end samme måned sidste år.

 

Særligt om unge ledige:

Vedlagt dette punkt er et notat, der beskriver udviklingen ift. unge ledige i Herning Kommune det seneste år.

 

Om administrative mål for 2016.

Der vil på mødet blivet givet en mundtlig orientering om status på arbejdet med administrative årsmål for 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget drøftede udviklingen i ledigheden for unge under 25 år. Udvalget ønsker at få et oplæg fra administrationen til en analyse på tværs af Beskæftigelse og Børn og unge.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-32-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Midlertidig boligplacering

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer