Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 9. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Helårsopfølgning på mål for 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres Udvalget for helårsopfølgningen på målene for 2014 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på indsatsområder og årsmålene og samtidig indlede drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.
 
Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2014 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 
Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til godkendelse i udvalget.

 

I løbet af 2014 er udviklingen i forhold til indsatsområder og årsmål løbende blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Drøftelserne af indsatsområder for 2016 og frem startes op, når Beskæftigelsesudvalget den 9. april 2015 mødes med Beskæftigelsesrådet. På dette fællesmøde vil udvalget og rådet få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, som prioriteringerne i indsatsen. Dermed er fællesmødet det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2016.

 

Arbejdet fortsættes herefter i Beskæftigelsesudvalget på møderne i maj og juni, med henblik på at indsatsområder og årsmål indgår i såvel Herning Kommunes budget for 2016 som i Beskæftigelsesplanen for 2016. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2014.

Beslutning

 Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Regnskab 2014 serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, herunder overførsler fra 2014 til 20145

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget forelægges her regnskabsbemærkninger og overførsler 2014 - 2015 til godkendelse.

De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2014 været 1.137,2 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et mindreforbrug på 13,8 mio. kr, hvilket svarer til 1,2%.

Sagsfremstilling

Jfr. regnskabsvejledningen for 2014 fremsendes overordnede regnskabsbemærkninger samt overførselsønsker (drift) til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget forud for indgåelse i de samlede sager vedrørende henholdsvis regnskab 2014 og overførselssag, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 og Byrådet den 28. april  2015.

Bemærkninger til regnskabsresultatet - drift:
De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2014 været på 1.137,2 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

 

Det samlede mindreforbrug er sammensat af flere elementer og fordeler sig således:

Servicedriftsudgifter; et samlet mindreforbrug på 3,38 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til den korrigerede budget hænger i vid udstrækning sammen med ikke anvendte genbevillinger, jvf. beslutningen i forbindelse med halvårsregnskabet for 2014. Det gør sig særligt gældende for UU og puljen til øvrige sociale formål.

Udgifter under budgetgarantien; et samlet mindreforbrug på 8,255 mio kr. De lavere udgifter på dette område hænger sammen med lavere udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt lavere udgifter til ledighedsydelse end forventet. Desuden er udgiften til køb af vejledning og opkvalificering 5 mio kr lavere end forudsat. Dette skyldes hovedsagligt, at administrationsudgifter på 2,7 mio. kr. vedrørende kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20, men er budgetteret under serviceområde 17.

Udgifter under aftaleområdet (DUT); et samlet mindreforbrug på 5,562 mio kr. De samlede lavere udgifter skyldes bla. lavere udgifter til fleksjob/fleksløntilskud. Selvom antallet af borgere ansat i fleksjob/fleksløntilskud har været støt stigende i 2014 er udgifterne ikke steget tilsvarende. Dette kan tilskrives, at udgiften til fleksjob efter de nye regler er mindre end udgiften til fleksjob efter hidtidige regler.  Dermed er udgiften til tilgang lavere end de udgifter, der falder bort ved afgang fra ordningen.

Desuden er udgifterne til seniorjob og mentor lavere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, mens udgifterne til sygedagpenge er højere end forventet.

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet; et samlet større forbrug på 3,379 mio kr. Merudgiften på dette område skyldes større udgifter end forventet til medfinansiering af a-dagpenge end forventet. Udgiften er lavere end i det vedtagne budget, men større end det korrigerede.

Antallet af forsikrede ledige og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse var i 2014 på 1387 fuldtidsmodtagere, hvilket er lidt lavere de de 1400 forudsat i korrigeret budget. Derimod har en større andel end forudsat været passive. Dette kan hænge sammen med, at en meget stor andel af de forsikrede ledige er ledige i relativt korte perioder, og dermed går i arbejde inden aktivering kan nå at blive iværksat.

 

Overførselsønsker

5,555 mio. kr. søges overført til 2015, heraf vedrører 0,447 mio. kr. projekter med ekstern finansiering, 3,839 mio. kr. områder med selvforvaltning og 1,269 mio. kr. til øvrige sociale formål. Af de 1,269 mio. kr. der søges overført til øvrige sociale formål søges 0,669 mio kr overført til 2015 og 0,6 mio kr overført til 2016.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2014-2015 vedrørende drift jfr. bilag godkendes, 
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 og Byrådet den 28. april 2015.

Beslutning

 Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.17.06-A00-2-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Handlingsplan på sygedagpengeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges status på sygefraværsindsatsen 2015, samt forslag til handlingsplan for forstærket indsats til nedbringelse af sygedagpengesager med en varighed over 26 uger. Andelen skal under landsgennemsnittet. Arbejdsmarkedscenterchef Ulla Høy Henriksen og områdeleder Torben Hansen deltager under behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

På udvalgets møde den 11. juni 2014 og 21. oktober 2014 blev der givet en status på sygefraværsområdet og orienteret om koblingen mellem indfasning af ny sygedagpengelov og en forstærket indsats, der skal bringe den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesagernes længde ned. I overensstemmelse hermed er der i  Beskæftigelsesplanen for 2015 opstillet et årsmål om, at bringe andel af sygedagpengesager med en varighed over 26 uger ned under landsgennemsnittet.

 

En række tiltag, der supplerer og korrigerer sygefraværsindsatsen er derfor udviklet, og er nu under implementering. De nye indsatser rummer bl.a.:

 • Fastholdelsestilbud med kapacitet til en fremrykket og akut udrykning til virksomhederne
 • Yderligere borgerinddragelse - fra rammesætning af første samtale til medinddragelse i alle beslutninger undervejs i forløbet
 • Tidlig Tværfaglig Indsats med henblik på spotning af risikoprofiler
 • Styrket arbejdsmarkedsorientering i dialogen med borger
 • Yderligere fokusering på effekt af den virksomhedsrettede indsats

 

Omstillingen og kvalificeringen af indsatsen er en investering, der forventes at have positiv effekt på varigheden i løbet af 2015, og dermed vil investeringen også virke understøttende i forhold til mulighedskatalogsindstillingen om reducerede sygedagpengeudgifter for 2016 og frem.

 

Problemformulering:

Det aktuelt høje niveau i antallet af sager med lang varighed sætter medarbejderne i et krydspres, der forsinker effekten af omstillingstiltagene. For ud over ressourcer til at håndtere mange tunge forløb af lang varighed kræver det en ekstraordinær indsats, at omstille sagsarbejdet til den nye Sygedagpengelov. Lovændringerne har således medført administrativt merarbejde som følge af krav om en betydeligt hurtigere sagsopsamling og vurdering (i 22. uge af sagsforløbet mod tidligere inden 52. uge) og dermed for langt flere end tidligere. Udvikling og implementering af de nye tiltag kræver ligeledes mange ekstraordinære medarbejderressourcer.

 

De igangsatte udviklings- og omstillingstiltag ønskes derfor suppleret med en tidsbegrænset og tydelig afgrænset projektindsats. Denne skal både adresserer det aktuelle krydspres og samtidig understøtte hele omstillingen ved at bidrage til kvalificering af arbejdet.

 

Projektforslag:

Der etableres et lille medarbejderteam, specialiseret omkring sagsarbejde for sygemeldte med varighed over 52 uger. Teamet vil bestå af 2 rådgivere og 1 jobkonsulent. Rådgiverne vil ved opstart få overleveret 3 sager fra hver af de øvrige rådgivere og således arbejde med en samlet sagsstamme på i alt ca. 90 sager. Den ekstraordinært tilknyttede jobkonsulent sikrer, at det forstærkede sagsarbejde ikke afstedkommer nye flaskehalse i form af forlænget ventetid på udplaceringer i virksomhedspraktik.

 

Teamet besættes ved at overføre særligt kompetente og motiverede medarbejdere i den faste stab til opgaven, og ansætte vikarer i de midlertidigt ledige stillinger.

 

Et ny-etableret team af fagfolk er desuden til rådighed (Tidlig Tværfaglig Indsats – ”TTI-teamet”) for at kvalificere indsatsen og sikre god borgerinddragelse.

 

Til udvikling af det faglige rådgivningsniveau i Teamet tilknyttes ekstern konsulent fra rådgivningsfirma EPINION, som i forvejen er involveret i Herning Kommunes udviklingsarbejde.

 

Projektindsatsen iværksættes hurtigst muligt og tidsbegrænses til 18 måneder. Efter projektforløbet skal CEB´s faste stab af rådgivere og jobkonsulenter igen kunne håndtere alle sager.

 

Forventet effekt af projektforslag:

De ekstra ressourcer og den styrkede faglige opbakning vedrørende sagerne med lang varighed vil kunne reducere den nuværende ophobning af langvarige sager betydeligt.

 

Alle rådgivere aflastes, idet de afgiver sager til projektteamet.

 

Projektindsatsen understøtter indkøring og udvikling af TTI-teamet gennem tilknytning af ekstern konsulent og gennem de særligt indhøstede erfaringer via projektindsatsen.

 

Ved at organisere den særlige indsats i projektform sikres fokus på et vel afgrænset område i en tidsbegrænset periode. Det sikres samtidig, at de ekstraordinære ressourcer ikke går i eet med den ordinære indsats på lidt længere sigt.

 

CEB har tidligere opnået god effekt med tilsvarende projektindsatser. Udviklingsarbejdet har samtidig det generelle sigte, at kompetencerne skal udvikles og fastholdes i det faste personale, så udvikling af nye ”sagspukler”, kan undgås.

 

Tilvejebringelse af ressourcer til projektindsatsen:

Tilbudsviften, der er til rådighed på sygefraværsområdet, er under omstilling i overensstemmelse med ny lovgivning og de besluttede justeringer i øvrigt. Den foreslåede projektindsats skønnes imidlertid at være af så presserende karakter, at der må omstilles yderligere. Det foreslås, at de interne tilbud på CEB, foreløbigt i en tidsbegrænset periode, afgiver 3 stillinger til projektindsatsen. Konkret kan dette medføre behov for afskedigelser i de interne tilbud og efterfølgende nyansættelser af medarbejdere med andre kompetencer (som vikarer i sygedagpengeopfølgningen).

 

Reduktionen af kapaciteten i de interne tilbud kan betyde flaskehalse og ventetider til særlige tilbudsindsatser internt på CEB. Det kan alt andet lige medføre længere sygefraværsforløb i nogle sager med begrænset varighed og således isoleret set bidrage negativt til den gennemsnitlige varighed. Projektindsatsen skønnes imidlertid af mere presserende karakter og samlet vil effekten af projektindsatsen og den midlertidige reduktion af tilbudsviftens kapacitet være positiv.

 

Midler til ekstern konsulentmedvirken i TTI-indsatsen dækkes via CEB´s budgetpulje til eksterne tilbudsaktiviteter på Sygefraværsområdet. Der foretages en omprioritering indenfor puljens rammer, idet egentlige eksterne tilbudsaktiviteter nedprioriteres til fordel for ekstern medvirken i projektindsatsen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til handlingsplan på sygedagpengeområdet.

Beslutning

 Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 4,6 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i januar 2015 mindre end samme måned sidste år.

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I november 2013 var der i alt 882 fleksjob, mens tallet i november 2014 var på 1004 fleksjob.

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i februar 2015 faldet i forhold til januar 2015, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere noget lavere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i februar 2015 på 230 personer, hvilket er højere end samme måned året før (193).
 
Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var ifølge jobindsats.dk i december 2014 på 753 personer, hvilket er væsentlig lavere end december 2013, hvor antallet var på 832 personer. 

Førtidspension
I februar 2015 er der tilkendt 9 nye førtidspensioner. I hele 2014 blev der tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 . Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 9 førtidspensioner pr. måned i 2013 (ialt 107 nytilkendelser i 2013).

 

Særligt om Jobcenterets formidlingsindsats.

Jobcentret har siden starten af 2012 haft en hotline for virksomhederne. Her kan virksomhederne ringe til, hvis de har behov for at rekruttere arbejdskraft. Der er ét nummer, som de kan ringe på, og linjen bliver betjent af medarbejdere i jobcenteret. Virksomhedernes opkald besvares straks, og jobcenteret sender cv på relevante ledige til virksomhederne samme dag, og senest dagen efter. Ved udvælgelsen af ledige, bliver der ikke taget hensyn til forsørgelsesgrundlaget, men alene til den lediges kvalifikationer. Der bliver altid foretaget forventningsafstemning med virksomhederne for at sikre, at de rette kandidater udvælges.

 

Virksomhederne vælger selv blandt de udleverede cv/kandidater og har selv ansvaret for at kontakte de relevante kandidater. De foreslåede ledige, der ikke kommer i betragtning til stillingen, hører således aldrig herom. I de tilfælde, hvor jobcenteret ikke kan finde relevante kandidater til virksomhederen, tilbyder jobcenteret at lave stillingsopslag for virksomheden på jobnet.dk

 

Hotlinen betjener foruden virksomheder indenfor Herning Kommune også virksomhederne uden for kommunen. Således var 17% af henvendelserne til hotlinen i 2014 fra virksomheder uden for Herning Kommune.

 

I 2014 har hotlinen modtaget 965 henvendelser fra virksomheder, disse har resulteret i 1865 jobs, i 2013 formidlede hotlinen 1722 jobs, mens tallet i 2012 var 1144. Ved udgangen af 2014 havde hotlinen et samarbejde med over 1.300 virksomheder.

 

 

Generel bemærkning til nøgletallene:

Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.

 

På mødet bedes udvalget drøfte ønsker til indhold i nøgletallene fremadrettet. Administrationen vil med afsæt i bl.a. denne drøftelse udarbejde forslag til nyt nøgletals ark til mødet i maj.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning,
at udvalget drøfter ønsker til fremtidige nøgletal.

Beslutning

 Taget til efterretning.

 

Udvalget drøftede ønsker til fremtidige nøgletal. Administrationen udarbejder oplæg til nyt nøgletalsoverblik.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Afgørelser om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Med indførelse af L224 blev der pr. 1. januar 2014 indført forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor begge er fyldt 25 år og en eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse taget stilling til spørgsmål om ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse i sager om gensidig forsørgelsespligt.

Denne afgørelse har medført usikkerhed om kommunernes praksis på området.

 

Kommunerne er ikke blevet pålagt at genoptage sagerne af egen drift. Det er såle-des op til den enkelte kommune at vurdere, om en klage der har overskredet klagefristen skal genvurderes. Ydelseskontoret har valgt at genvurdere de sager, hvor en borger har klaget.

 

Herning Kommune har modtaget fem henvendelser fra borgere, der med henvisning til principafgørelsen har ønsket at få genoptaget deres sag.

 

I de fem sager har Ydelseskontoret vurderet, at afgørelserne ikke lider af væsentlige mangler som medfører ugyldighed. Parterne har selv oplyst og skrevet under på, at de er samlevende, og har ikke gjort indsigelser eller klaget over partshøringsbrev og afgørelse. Eventuelle sagsbehandlingsfejl har derfor ikke medført et forkert resultat. Sagerne er efter genvurdering videresendt til behandling i Ankestyrelsen.

 

KL har den 27. marts 2015 sendt en redegørelse til kommunerne, hvori kommunerne vejledes til at tilbagebetale kontanthjælp såfremt afgørelserne lider af ”væsentlige sagsbehandlingsfejl”. Fejl i forhold til partshøringer er ikke nødvendigvis lig med ugyldighed, og klagesagerne bør derfor vurderes konkret.

 

Generelt er det administrationens vurdering, at den praksis der har været fulgt i Herning Kommune har overholdt forvaltningslovens regler. Afgørelserne lider ikke af så væsentlige sagsbehandlingsfejl, at der er tale om tilsidesættelse af en garantiforskrift som medfører ugyldighed.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning,
at Ankestyrelsens afgørelser afventes, hvor efter sagen genoptages på udvalgets dagsorden.

Beslutning

 Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Regeringens udspil på integrationsområdet "Alle skal bidrage"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om Regeringens Integrationsudspil "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse". 

Sagsfremstilling

Regeringen udsendte den 18. marts integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse".

 

Integrationsudspillet er særdeles omfattende og udspillet rummer en række forslag til omlægninger og justeringer af den eksisterende integrationsindsats - herunder i forhold til modtagelse og visitation, arbejde og uddannelse, ret og pligt, øget inddragelse af civilsamfundet, målretning af resultattilskud samt resultatopfølgning og videndeling.

 

Integrationsudspillet består af følgende hovedelementer:

 

 • En styrket indsats for tidlig kompetenceafklaring og vurdering af uddannelsesmæssige kvalifikationer hos nytilkomne flygtninge og familiesammenførte - tidlig visitation af jobparate, aktivitetsparate og uddannelsesparate

 

 • Ret og pligt til arbejde/ deltagelse i virksomhedsrettede tilbud - herunder også deltagelse i nyttejob for nytilkomne. Arbejdet skal altid kombineres med danskuddannelse, og der må højest være 4 ugers pause i den virksomhedsrettede indsats efter første tilbud

 

 • Unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal i uddannelse

 

 • En styrket virksomhedsrettet indsats for tredjelandsstatsborgere, som har efter integrationsprogrammet har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder - de som ikke kan finde et arbejde skal deltage i aktivering i form af virksomhedspraktik, nyttejob eller ansættelse med løntilskud

 

 • Etablering af korps af virksomhedsambassadører for at styrke samarbejdet med virksomhederne om etablering af virksomhedspladser

 

 • Nationale mål for udviklingen i forhold til uddannelse og beskæftigelse frem imod år 2020

 

 • Målretning af resultattilskuddet med henblik på at styrke kommunernes fokus på job og uddannelse

 

Til orientering er vedlagt integrationsudspillet samt Beskæfigelsesministerens pressemeddelelse om udspillet.

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-I00-1-15 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Koch-udvalgets anden rapport om den aktive beskæftigelsesindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres om indholdet i Carsten Koch-udvalgets anden og sidste rapport om den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Koch-udvalget har nu afleveret sin anden og sidste rapport om den aktive beskæftigelsesindsats under titlen "Nye veje mod job - for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet" . Rapporten kommer med anbefalinger til indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse, der ofte har andre problemer end ledighed og dermed er længere væk fra arbejdsmarkedet.

 

Ekspertgruppen lægger med sine anbefalinger op til en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere, som rapporten omhandler. Samtidig peger ekspertgruppen på, at der er behov for mere kvalitet og indhold i den tværfaglige indsats samt større fokus på at sikre, at også udsatte borgere får mere uddannelse.

 

Regeringen nedsatte i 2013 ekspertgruppen til at udarbejde en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. Udredningen har været delt op i to faser, hvor første fase omfattede indsatsen for dagpengemodtagere og blev afsluttet i februar 2014 med rapporten "Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening". Med den anden rapport om indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet afslutter ekspertgruppen dermed sit arbejde.

 

Ekspertgruppen består af:

Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesrådet (BER) og tidligere skatte- og sundhedsminister.

Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand.

Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og formand for AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen.

 

I det følgende gives et resume af rapportens indhold. 

 

En ny virksomhedsrettet indsats

Der bruges i dag mange ressourcer på at give borgere i udkanten af arbejdsmarkedet en aktiv indsats, der kan hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. En stor del af ressourcerne bruges dog på at aktivere borgerne i forskellige former for forløb uden tilstrækkeligt jobfokus, selvom disse tilbud i gennemsnit ikke har positive effekter. Til gengæld benyttes de virksomhedsrettede tilbud sjældnere, på trods af at undersøgelser og resultater viser, at effekterne af disse tilbud typisk er mere positive.

 

Ekspertgruppen anbefaler derfor et fokusskifte i indsatsen: En virksomhedsrettet indsats på det ordinære arbejdsmarked skal være udgangspunktet for alle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet – også selvom borgerne udgør en meget sammensat gruppe med forskellige udfordringer, der også skal tages hånd om, og som umiddelbart kan give begrænsninger i arbejdsevnen. Samtidig anbefaler ekspertgruppen, at brugen af vejledning og opkvalificeringstilbud til målgruppen reduceres betragteligt.

 

En virksomhedsrettet indsats på det ordinære arbejdsmarked forudsætter imidlertid, at der tages hensyn til, at mange af borgerne står over for særlige udfordringer. Det anbefales derfor, at der oprettes nye målrettede virksomhedstilbud, og at mentorer og brobygningsforløb i højere grad benyttes til at støtte borgerne, når de først er startet på en virksomhed eller uddannelse.

 

Kommunerne skal samtidig have mere effektive incitamenter til at vælge virksomhedstilbud. Der lægges derfor op til, at kommunerne ikke længere får refusion for udgifter til øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb. I stedet skal kommunerne have 50 procent refusion for driftsudgifter til både virksomhedsrettede tilbud og mentorstøtte. Samtidig fastholder kommunerne refusionen for ordinær uddannelse og får desuden 50 procent refusion for brobygningsforløb til uddannelse.

 

Ekspergruppen anbefaler også, at der kommer mere fokus på borgernes incitamenter for at fremme den virksomhedsrettede indsats. Konkret anbefales det, at borgerne får et kontant ugentligt tillæg, som udbetales, når borgeren deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Borgerne får også ret og pligt til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud, når de har gået passive i et år, så der løbende er fokus på, at den enkelte borger kommer ud på en virksomhed.

 

De mest udsatte borgere, som ikke kan deltage i virksomhedstilbud, får efter to år ret og pligt til at få forelagt deres sag for kommunens rehabiliteringsteam for at sætte gang i en tværfaglig indsats, der kan bringe den enkelte tættere på arbejde eller uddannelse.

 

Ekspertgruppen understreger, at den virksomhedsrettede indsats forudsætter, at kommunerne prioriterer og styrker samarbejdet og servicen til virksomhederne, og at kommunerne også har det for øje, når de skal rekruttere medarbejdere til jobcentrene.

 

Ekspertgruppens anbefalinger om en øget virksomhedsrettet indsats hænger godt sammen med den nuværende indsats i Herning Kommune, hvor man også i større grad end landet som helhed anvender virksomhedsrettet aktivering for de aktivitetsparate ledige. Dette sker bl.a. gennem virksomhedspraktikker i virksomhedscentrene. Rapportens anbefalinger er samtidig ikke i strid med de fremlagte forslag i mulighedskataloget på Serviceområde 17.

 

En styrket tværfaglig indsats

Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet har ofte forskellige problemer, der kan gøre vejen tilbage til arbejdsmarkedet lang. Det kan være alt fra sociale eller psykiske problemer til misbrugsproblemer, fysiske helbredsproblemer, manglende kvalifikationer, gæld, boligproblemer eller svage netværk samt forskellige kombinationer af disse.

 

Der er derfor også mange forskellige årsager til, at borgerne i målgruppen ikke umiddelbart er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet, og at mange derfor har brug for en sammenhængende, tværfaglig indsats og støtte for at kunne passe et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

 

Ekspertgruppen vurderer, at en koordineret tværfaglig indsats i det store og hele kun er sat i system for borgere i ressourceforløb, og at øvrige borgere i målgruppen ikke får en  sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger og sektorer. Det anbefales derfor, at den tværfaglige indsats i højere grad bliver systematiseret for alle borgere, og at der kommer større fokus på borgerens progression.

 

Det er afgørende, at der følges hurtigt og effektivt op, hvis borgeren ikke gør fremskridt, og der derfor er behov for at justere indsatsen. Der lægges blandt andet op til, at en tidlig, tværfaglig afklaring af borgerens ressourcer og udfordringer skal være rammesættende og retningsgivende for den videre virksomhedsrettede indsats og behovet for mentorstøtte.

 

Borgeren skal i samme forbindelse have tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, der sørger for løbende at koordinere borgerens indsats på tværs af de forskellige forvaltninger og sektorer. Den koordinerende sagsbehandler skal også sikre, at der bliver fulgt hurtigt og effektivt op på manglende fremskridt. Det sker med udgangspunkt i én samlet plan for borgeren, der går på tværs af de offentlige systemer, samt et nyt progressionsmålingsværktøj.

 

Ekspertgruppen anbefaler også, at den tværfaglige indsats styrkes ved at give kommunernes rehabiliteringsteam mulighed for reel beslutningskompetence, så teamet selv træffer den endelige afgørelse om, hvad der skal ske med borgeren. Dermed får teamet også mulighed for at følge indsatsen til dørs, fremfor at overdrage den til de enkelte forvaltninger.

 

Samtidig påpeger ekspertgruppen, at det er nødvendigt med mere fokus på investering i den enkelte borger, når den samlede indsats skal planlægges. Kommunerne skal i højere grad planlægge og prioritere indsatsen ud fra en længere tidshorisont og ud fra den indsats, som bedst kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse, også selvom afkastet først opnås på længere sigt.

 

Målrettet uddannelse

Ekspertgruppen har også hæftet sig ved, at uddannelsesniveauet blandt borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er lavere end blandt befolkningen som helhed. Samtidig anvendes uddannelsesindsatser som revalideringsordningen og voksenlærlingeordningen sjældent til borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet. Der kan derfor være et uudnyttet potentiale i at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse og styrkede kompetencer.

 

Vedlagt dette punkt er et faktaark med udvalgets 28 anbefalinger samt et faktaark om den tilhørende økonomi. Endelig er KL's høringssvar til rapporten vedlagt som bilag.

 

Den samlede rapport (293 sider) kan hentes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside her: http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/03/Regeringen%20har%20modtaget%20Kochudvalgets%20anbefalinger.aspx

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer