Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om politisk aftale om reform af kontanthjælpssystemmet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Den 18. april 2013 blev der indgået en bred politisk aftale om reform af kontanthjælpssystemmet. Udvalget orienteres med dette punkt om aftalens indhold, samt om de foreløbige overvejelser om konsekvenserne for indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i Herning kommune.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet.

 

En reform, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker med den rette hjælp kan udvikle sig og komme tættere på et arbejde. Aftalen skal være med til at sikre, at unge får en uddannelse, og at alle bliver mødt med klare krav og forventninger, så flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Helt centralt i aftalen er, at kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU’en. Unge, der ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse, vil dog kunne få et aktivitetstillæg, så de får samme ydelse som i dag.

 

Samtidig bliver der med aftalen skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne samt unge med en uddannelse, som bygger på, at de, der kan arbejde, skal i arbejde, og de, der har behov for hjælp, skal have en bedre indsats end den, de får i dag. 

 

Hovedelementerne i reformen er følgende:

 

 • Uddannelseshjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse. Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU.

 • Tillæg til udsatte unge. Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed opretholder de samme ydelse som i dag. De mest udsatte unge vil kunne få tillægget med det samme.

 • Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg. Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.

 • Særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere. Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse.

 • Krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder. Personer over 30 år, der kan arbejde, skal i arbejde, og de bliver mødt med klare krav og forventninger. Det samme gælder for unge med en uddannelse. De første tre måneder er der fokus på intensiv jobsøgning – også i indsatsen og opfølgningen fra jobcentret. Kommune skal holde samtaler med den enkelte i løbet af de tre måneder. Formålet med samtalerne er at understøtte jobsøgningen.

 • Krav om at arbejde for kontanthjælpen. Senest efter tre måneder bliver personer, der kan arbejde, mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen fx i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte.

 • Helhedsorienteret indsats til personer med komplekse problemer Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder – have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder.

 • Særligt udsatte skal også have en indsats. Der er en gruppe borgere på kontanthjælp, som er så udsatte, at de ikke kan tage imod en jobrettet indsats. De får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats.

 

 • Effektivt sanktionssystem. Personer, der godt kan arbejde, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Hvis en person flere gange ikke lever op til de krav, jobcentret stiller, eller ikke møder op til de aktiviteter, som pågældende bliver bedt om, kan kontanthjælpsmodtageren sættes under skærpet rådighed med dagligt fremmøde. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem.

 

 • Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt. Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt, så kontanthjælpssystemet afspejler de moderne samlivsformer og familiemønstre. I dag gælder forsørgerpligten kun, hvis man er gift.

 

 

Kontanthjælpsreformen forventes at medføre, at færre personer fremover vil være på kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde.


Det skønnes, at reformen på landsplan vil betyde, at 1.000 flere personer kommer i uddannelse i 2014, mens uddannelseseffekten vurderes at være 2.700 personer i 2015, 4.200 personer i 2016 og 4.600 personer i 2017.


Det skønnes, at reformen vil betyde, at 3.100 flere personer kommer i arbejde i 2014, mens beskæftigelseseffekten vil være 3.500 personer i 2015, 3.300 personer i 2016 og 4.200 personer i 2017.

Kontanthjælpsreformen vurderes at styrke samfundsøkonomien med godt ½ milliard kroner i 2014, cirka 1,1 milliarder kroner i 2015, cirka 1 milliard kroner i 2016, godt 1,1 milliarder kroner i 2017 og godt 1,2 milliarder kroner i 2020. 

 

Implementeringen af kontanthjælpsreformen i Herning vil ske i takt med at aftalen omsættes til lovgivning. Der iværksættes dog allerede nu et forberedende arbejde, idet implementeringen af reformen ses i tæt sammenhæng med arbejdet med ungeanalysens styrkede indsats for unge ledige i Herning kommnuen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Ungeanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges en status på arbejdet med ungeanalysen og de tilhørende forslag til forandringer af indsatsen for unge ledige.

Sagsfremstilling

På fællesmødet med LBR den 10. april 2013 blev der givet en redegørelse for resultaterne af ungeanalysen samt de første forslag til forandringer af indsatsen på baggrund af workshoppen om udvikling af indsatser for unge ledige den 4. april 2013.

 

Blandt hovedkonklusionerne i analysen kan nævnes:

 • at ca. 2/3 af de unge ledige er jobklare

 • at de jobklare ledige er topmotiverede og blot mangler et arbejde

 • at langt størstedelen af de unge kontanthjælpsmodtagere er uden ungdomsuddannelse

 • at de unge, der ikke er jobparate har problemer udover ledighed - bl.a. psykiatriske problemstillinger

 • at ca. 1/4 af de unge ledige har været ledige i 12 mdr. eller mere.

 

De mange forslag til forandringer af indsatsen for unge ledige kan grupperes under følgende temaer:

 • Udvikling af det første møde med Jobcenteret

 • Udvikling af kommunikation med den unge ledige

 • Brugerinddragelse

 • Øget borgerinvolvering og krav til den unge

 • Jobskabelse

 • Fokus på unges valg af job / uddannelse

 • Fokus på den unges netværk

 • Øget brug af mentor

 • Fast kontaktperson

 • Håndholdt indsats

 • Helhedsorienteret ungeindsats

 

Ungeanalysens resultater og forslagene til forandring blev drøftet på fællesmødet den 10. april 2013. Der var på fællesmødet generel anerkendelse af udfordringerne for unge ledige i Herning, ligesom der på fællesmødet blev tilkendegivet en høj grad af tilslutning til retningen i de fremlagte forandringsforslag.

 

Administrationen arbejder lige nu på at beskrive og vurdere de forskellige forslag til forandringer af indsatsen for unge ledige i forhold til hvor mange ressourcer de vil kræve at implementere, hvilke aktører, der skal involveres samt den forventede effekt af forslaget. Samtidig tænkes alle forslag til forandringer ind i sammenhæng med den netop indgåede aftale om reform af kontanthjælpssystemmet. Det er meningen at dette arbejde skal munde ud i et oplæg med forslag til forandringer af indsatsen for unge ledige til behandling på udvalgsmødet den 11. juni 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget på baggrund af ungeanalysens resultater beslutter at fastholde fokus på unge ledige under 25 år i fastlæggelsen af kommende års indsatsområder og årsmål.

 

at udvalget godkender, at ungeanalysens forandringsforslag sammentænkes med implementeringen af kontanthjælpsreformen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Indsatsområder og årsmål 2014 for beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges det første forslag til indsatsområder og årsmål for beskæftigelsesplan 2014.

Sagsfremstilling

Med baggrund i input fra fællesmødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2013 fremlægges her det første udkast til indsatsområder og årsmål for 2014 til drøftelse i udvalget. På baggrund af drøftelserne i dag udarbejdes et nyt oplæg til årsmål og indsatsområder for 2014, som sammen med beskæftigelsesplanen for 2014 bliver præsenteret for udvalget på mødet den 11. juni.


Der er lagt op til en justering af indsatsområderne fra 2013. Fra i 2013 at have 3 borgervendte indsatsområder indsatsområder og 2 virksomhedsrettede indsatsområder, foreslås det nu, at antallet af indsatsområder reduceres fra 5 til 3, men at hvert indsatsområde får både borgervendte og virksomhedsvendte årsmål.


De 3 indsatsområder ser derfor ud som nedenfor:

 1. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

 2. Antallet af langtidsledige skal nedbringes

 3. Fokus på sygefravær

 

Under de enkelte indsatsområder foreslås nye / justerede årsmål for 2014, og der vil som nævnt være såvel et borgerrettet som et virksomhedsrettet årsmål for hvert indsatsområde.


Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål. Ministermålene for 2014 er de samme som i 2013. I nedenstående skema ses en oplistning af disse mål samt, hvordan de er tænkt ind i Herning Kommunes indsatsområder og årsmål for 2014.

 

[image] 

Der vil på mødet blive givet et udvidet oplæg til drøftelse af indsatsområder og årsmål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter det fremlagte forslag til indsatsområder og årsmål med henblik på kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte forslag. Udvalgets bemærkninger indarbejdes i oplægget til mødet den 11. juni 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Budget 2014 på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til budget 2014-2017 på Beskæftigelsesudvalgets område til godkendelse.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetproceduren for 2014 fremsender forvaltningen forslag til budget 2014 -2017 på Beskæftigelsesudvalgets område, som består af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.  

 

Generelt om budgetforslaget:

Budgetforslaget for 2014 - 2017 indeholder jfr. budgetvejledningen, økonomi oversigt og driftsbemærkninger - vedlagt som bilag. Indsatsområder og årsmål behandles på Beskæftigelsesudvalgets område i et særskilt punkt idet disse fastlægges sammen med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen.
 
Budgetforslaget for 2014 på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse er udtryk for en vurdering af udgiftsbehovet på serviceområdet. Der er ved vurderingen taget afsæt i det forventede regnskab for 2013, samt aktuel viden om vedtagne regelændringer, ligesom der er indarbejdet prognose for den forventede aktivitetsændring på området.
 
Som det fremgår af nedenstående skema er den udmeldte budgetramme på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.189,866 mio kr.
 
[image]
 
Det fremgår også af skemaet, at der forventes at være behov for 1.187,659 mio kr på serviceområde 17 i 2014. Dermed er bevillingsbehovet 2,2 mio kr mindre end den udmeldte ramme.
 
I vedlagte notat med bemærkninger fremgår bemærkninger til de enkelte områder, herunder hvilke aktivitetsforudsætninger, der er lagt til grund på de enkelte områder.

I vurderingen af udgiftsbehovet er der ikke taget højde for den indgåede aftale om reform af kontanthjælpssystemmet eller for regeringens udspil om reform af sygedagpengeområdet. Tilsvarende er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere den fulde økonomiske effekt af reformen af førtidspension og fleksjob. Endelig er der ikke indregnet positive synergieffekter af en eventuel sammenflytning af beskæftigelsesafdelingens enheder.

 
Det bemærkes, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen endnu ikke er kendt, og dermed er kommunens kompensation fra staten i 2014 heller ikke kendt, ligesom de forudsætninger som kompensationen beregnes ud fra heller ikke er kendte.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2013-2016 godkendes.  

 

at budgetforslaget jfr. budgetvejledningen for 2013 videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes. På dette møde sættes der særligt fokus på indsatsen på kontanthjælpsområdet. Dette drøftes under det særskilte dagsordenspunkt om den politiske aftale om reform af kontanthjælpssystemmet.

Sagsfremstilling

Af vedlagte nøgletalsark fremgår de nyeste tilgængelige data for nøgletallene.

 

Nøgletallene følger løbende udvikling i såvel antallet af ydelsesmodtagere, som indsats og resultater i forhold til indsatsområder og årsmål.

 

I forhold til antallet af ydelsesmodtagere:

 • bruttoledigheden er steget i Herning,mens den er uændret på landsplan

 • antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat stigende

 • antallet af sygedagpengemodtagere er fortsat betydeligt lavere end samme måned sidste år

 

I forhold til indsatsområder og årsmål:

 • antallet af unge ledige er steget og er højere end samme måned året før

 • antallet af ledige i arbejdskraftreserven ligger på et højere niveau end samme måned sidste år

 • antallet af sygedagpengeforløb er lavere end samme måned sidste år

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at den fremlagte status tages til efterretning

 

at udvalgte drøfter status med henblik på eventuelle kommentarer

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte status og tog herefter status til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har den 19. marts 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget ”Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Herning Kommune”.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget en gennemgang af revisionsberetningen
og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.


Resultat af gennemgangen på ministeriets område
Kommunens revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.


Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors
gennemgang, idet alle personsagsområder nu administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler.


Ministeriet støtter revisors anbefaling om, at kommunen også fremadrettet
har fokus på den måde hvorpå forretningsgangene er beskrevet, og fastholder
det nuværende niveau, hvor der er en lige linje mellem de beskrevne og faktiske
udførte handlinger.


Opfølgning på tidligere beretninger

Ministeriet noterer sig, at kommunen har gennemgået alle sager på områderne for aktivering og kontanthjælp med bevilling af behovsbestemte tillæg i 2010 og at refusionsmæssig berigtigelse sker i 2012.


Ministeriet noterer sig endvidere, at revisor har gennemgået de resterende sager vedrørende revurderinger til fleksjob i forbindelse med den særlige gennemgang af fleksjobområdet for 2010 og at revisor vil følge op på, at der i 2012 er sket refusionsmæssig berigtigelse i de 31 revurderingssager, hvor der er konstateret fejl.


Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder.

Ud over den løbende revision, er der i 2011 gennemført Temarevision af fleksydelsesordningen. Beskæftigelsesministeriet har ingen bemærkninger til revisors gennemgang.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den modtagne decisionsskrivelse med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede decisionsskrivelsen og havde ikke yderligere at bemærke.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1069-07 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Evaluering af projekt 24 - 7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

24-7 er en åben Ungerådgivning målrettet unge mellem 13 og 23 år. Der er ca. 11.000 unge i Herning Kommune, der falder inden for denne målgruppe. Siden 2009, hvor projektet startede, har der været omkring 200 årlige henvendelser. 24-7 støtter op omkring unge med forskellige problemstillinger, og bidrager til en forståelse af den unges egen situation, og dermed hvilke barrierer der er for, at den unge fuldfører uddannelse/beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Socialministeriet har i perioden 2009 til 2012 givet tilskud til ”projekt 24-7”, på gennemsnitligt 1,5 mio. kr. årligt. Formålet med 24-7 er: ”Fastholdelse af unge i skole- og uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gennem tidlig rådgivning, vejledning og opfølgning”. I Herning Kommune er det muligt at videreføre projektet til 31/12 2013, for de afsatte midler.

Sagsfremstilling

Da den eksterne finansiering ophører ultimo 2013, er der gennemført en evaluering af 24-7 med det formål at vurdere, om hele, dele eller intet af 24-7 skal fortsætte med kommunal finansiering.
 
Evalueringen bygger på både eksisterende data, og kvalitative såvel som kvantitative data indsamlet til formålet. Evalueringen påpeger flere forhold:

 • 51 % af de unge og 63 % af samarbejdsparterne påpeger at 24-7 har bidraget til fastholdelse af unge i uddannelse/beskæftigelse

 • 85 % af samarbejdsparterne finder at 24-7 har bidraget til de unges trivsel

 • 70 % mener at 24-7 har påvirket samarbejdspartners egne muligheder for at støtte den unge

 • 24-7 bistår de unge i at navigere i det store system, den offentlige forvaltning udgør, fortæller de unge og forældrene

 • 24-7 har holdt unge ”oven vande” indtil de kunne komme videre i systemet fortæller forældre og unge.

 
Den mere kvalitative del af evalueringen, fortæller noget om, hvad det er, 24-7 kan, som skaber ovenstående kvantificerbare resultater. Den form der ifølge evalueringen kendetegner 24-7 kan sammenfattes i:
- Tid: at man kan komme til med det samme
- Tilgængelighed: at man kan komme uden henvisning, uden forundersøgelse, lige fra gaden
- Faglighed/kvalitet: at det er faguddannet kompetent personale, der kender de unge og ”systemet”.
 
Samlet betyder disse tre ting, at der med 24-7 er skabt en enhed, hvor systemet tilpasser sig den unge, frem for at den unge skal tilpasse sig systemet. Det betyder, lidt populært udtrykt, at den unge ikke behøver at have diagnosticeret sig selv og dermed have valgt døren for enten selvmordstruede, misbrugere, alkoholikere, ramt af en spiseforstyrrelse eller incestramt, for at få hjælp. Der er én dør – 24-7s- og så får de hjælp derfra.
 
En bibeholdelse af 24-7 er således en forebyggende investering i trivsel hos de unge.

 

Sagen er behandlet af Børne- og Familieudvalget den 17. april 2013 og af Forebyggelsesudvalget den 29. april 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der arbejdes videre med en fremtidig organisationsform for 24-7, hvor de særegnede kendetegn tid, tilgængelighed og faglighed/kvalitet sikres

 

at 24-7 tilknyttes eksisterende tilbud målrettet unge, så mulige synergier kan udnyttes

 

at 24-7 indgår i den kommunale budgetlægning for 2014

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A21-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Udviklingsstrategi 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde er det CEB botræning efter Servicelovens § 107 og CEB beskyttet beskæftigelse efter samme lovs § 103, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.

 

Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.  

 

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Nyt i Udviklingsstrategi 2014 i forhold til 2013 er de nye fokus- og udviklingsområder:  

 1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet ”Godkendelse og tilsyn”. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.

 2. Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.  

 

KKR Midtjylland har på møde den 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Ligeledes har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2014 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.  

 

Bilagene til Udviklingsstrategi 2014 forefindes på sagen.  

Fristen for Byrådets godkendelse af Udviklingsstrategien 1. juni levner ikke mulighed for, at Beskæftigelsesudvalget kan behandle sagen, inden den behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det sker 6. maj 2013.

 

Sagen er behandlet i Børne- og Familieudvalget 17. april 2013 og i Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2013. Begge udvalg anbefaler udkastet godkendt.

 

Sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2013, hvorfor Beskæftigelsesudvalgets beslutning kun vil fremgå, når sagen behandles i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til Udviklingsstrategi 2014

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Opfølgning på Byrådets budgetkonference april 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med dette punkt følges der op på drøftelserne på Byrådets første budgetkonference om Hernings relative udgifter på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Jørgen Søndergaards oplæg på budgetkonferencen blev der rejst spørgsmål til Hernings udgifter i forhold til Holstebro på beskæftigelsesområdet.
 
Administrationen har efterfølgende undersøgt sagen, og det viser sig, at hvis der isoleret set kikkes på kontanthjælp og dagpenge under ét, var Herning i 2010 8,3 mill kr dyrere end Holstebro, mens Herning i 2012 var 1,8 mill kroner biligere end Holstebro.
 
Tendensen er den samme, hvis der ses på merudgifter til forsørgelse samlet set i Herning Kommune i forhold til Holstebro Kommune. Her var Hernings merudgifter i 2010 62,1 mio. kr, mens merudgiften i 2012 var reduceret til 24,4 mio kr.
 
Når Herning fortsat er dyrere end Holstebro, skyldes det ikke mindst udgifterne til førtidspension. Dette område har Beskæftigelsesudvalget i hele denne Byrådesperiode haft fokus på, og antallet af tilkendelse af førtidspension er blevet reduceret betydeligt.

 

Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune arbejder løbende sammen med Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune. Der lægges i samarbejdet vægt på kontinuerlig erfaringsudveksling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de fremlagte oplysninger om forsørgertrykket

Beslutning

Udvalget drøftede forsørgertrykket og tog herefter orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer