Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioristeringsarbejde efter refusionsreformen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag gives status for arbejdet med implementering af effektiviserings- og prioriteringsforslag, samt forslag til det videre arbejde med investeringsforslagene.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget iværksatte medio 2016 et arbejde med at analysesere og forandre beskæftigelsesindsatsen i lyset af refusionsomlægningen. Med denne sag gives status på arbejdet, samt forslag til beslutning om næste skridt.

 

Status for effektiviserings- og prioriteringsforslag

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017, at de foreslåede effektiviserings- og prioriteringsforslag kunne iværksættes. I det følgede gives en kortfattet status på arbejdet med dette. Der vil på mødet blive givet en mere uddybende status for arbejdet.

 

Beskæftigelses- og Integrationscenter - status for udmøntning af forslagene
De vedtagne forslag i forhold til BIC omfatter 3 effektiviseringsforslag og 4 investeringsforslag

 

 • 2 effektiviseringsforslag er implementeret
 • 1 effektiversingsforslag er under implementering

 

CEB - status for udmøntning af forslag:

De vedtagne forslag der hører under CEB omfatter 1 effektiviseringsforslag, 3 prioriteringsforslag samt 4 investeringsforslag.

 

Status for udmøntning af forslagene er som følger:

 

 • Effektiviseringsforslaget CEB03 er under implementering – projektgruppe er under etablering
 • Prioriteringsforslagene CEB04 og CEB07 er ligeledes under implementering
 • Prioriteringsforslaget CEB06B afventer politisk stillingtagen til CEB06A (der er et investeringsforslag) – de to forslag er gensidigt udelukkende
 • Investeringsforslagene afventer alle politisk stillingtagen

 

Jobcentret - status for udmøntning af forslagene

De vedtagne forslag i forhold til Jobcentret omfatter 2 effektiviseringsforslag, 3 prioriteringsforslag samt 2 investeringsforslag.

Forslaget JC 07 "Fleksjob - særligt indsats for at sikre bedre match" er ændret fra investeringsforslag til prioriteringsforslag da udgifterne vil kunne afholdes indenfor det eksisterende budget.

 

Status for udmøntningen er følgende:

 

 • Arbejdet med de 2 effektiviseringsforslag er iværksat
 • Arbejdet med 2 af de 3 prioriteringsforslag er iværksat - JC 07 "Fleksjob - særligt indsats for at sikre bedre match" afventer intern organisationstilpasning

 

Investeringsforslagene

Investeringsforslagene på ungeområdet har efter udvalgets beslutning på sidste møde været forelagt Børne- og Familiudvalget til udtalelse.

 

Børne- og Familieudvalget udtalte på møde den 22. februar 2017 dette:

"Børne- og Familieudvalget hilser de beskrevne tiltag velkomne i forhold til fokus på tidlig indsats/investering, og hvad der virker. Der ønskes opmærksomhed på at skabe en sammenhængende tilbudsvifte til ungegruppen "henover det 18. år". "

 

Det samlede investeringsbehov for alle investeringsforslag er efter genberegning 10,7 mio kr. Samtidig er der vurderet en besparelse på forsørgelse på 8,2 mio kr.

Dermed er der et samlet årligt behov for medfinansiering på 2,5 mio kr.

 

Det bemærkes, at der i vurderingen af de forventede besparelser kun er medtaget besparelser, der forventes at være relativt sikre.

 

Generelt er der forventning om at alle investeringsforslag på sigt giver sparet forsørgelse, og denne besparelse vil altid komme den samlede kommunale økonomi til gavn.

 

Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om medfinansiering på 2,5 mio kr fra 2017 og frem til den samlede investeringspakke. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager status for implementeringsarbejdet til efterretning,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om medfinansiering på 2,5 mio kr til den samlede investeringspakke fra 2017 og frem.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Udvalget valgte at lade forslag UE09B indgå i den samlede investeringspakke frem for UE09A.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Regnskab 2016 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

I overensstemmelse med regnskabsvejledningen for 2016 forelægges regnskabsbemærkninger til regnskab 2016 og overførsler fra 2016 til 2017 til udvalgets godkendelse.

 

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2016 været 1.233,0 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et mindreforbrug på 18,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,4 %.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for regnskab 2016, fremgår i nedenstående oversigt:

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultat - drift:

Det samlede regnskab for området udviser et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. De primære årsager til den samlede afvigelse imellem korrigeret budget og regnskabet er sammensat af flere elementer og fordeler sig som følger:

 

Servicedriftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 5,745 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug som følge af færre elever indmeldt i Produktionsskoler end forudsat ved budgetlægning, samt et mindreforbrug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Mindreforbruges vedrørende STU skyldes, at den største del af udgifterne vedrørende STU nu konteres under aftaleområdet (DUT). Trods mindreforbruget på servicedriftsområdet er der, på grund af stigende elevantal, et samlet merforbrug vedrørende STU på 2,2 mio.

 

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 23,214 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

 

 • Mindreforbrug på 8,0 mio. kr. for driftsudgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge. Årsagen til mindreforbruget skyldes både lavere udgifter til introduktionsprogrammet samt berigtigelse vedr. tidligere års statsrefusion.
 • Mindreforbrug på 6,8 mio. kr. til forsørgelsesydelse for kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge. Mindreforbruget til forsørgelse skyldes, at der pr. 1. april 2016 er sket en udvidelse af personkredsen der modtager integrationsydelse.

  Lovændringen har medført, at det nu er alle udlændringe omfattet af integrationsprogrammet der modtager integrationsydelse, hvor det ved integrationsydelsens indførelse i 2015 kun var nytilkomne borgere. Ændringen har således medført betydeligt færre forsørgelsesudgifter end forventet ved budgetlægning til 2016, da lovændringen først er sket i løbet af året.
 • Der er i 2016 udbetalt 514.510 kr. til otte personer i forbindelse med repatriering. Regnskabet for repatriering går dog i nul, da der er 100 % statsrefusion.
 • Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte overførsler fra 2015 til 2016, samt en generel forsigtighed på baggrund af mulighedskatalogets implementering.

 

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2016 et samlet merforbrug på 14,924 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært merforbrug for løntilskud til personer i fleksjob.

 

Den stigende udgift skyldes dels, at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et noget lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højre end forudsat i budgettet.

 

Derudover har der som nævnt under servicedriftsudgifter været et merforbrug vedrørende STU. Merforbruget på aftaleområdet for STU (DUT) udgør 4,7 mio. kr.

 

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 3,932 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 5,8 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

Merforbrug for dagpenge til forsikrede ledige er dog lavere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes at refusionsreformen der blev indført fra 2016. Der har historisk ofte været store udsving i de månedlige afregninger vedr. dagepenge til forsikrede ledige, hvorfor den estimerede udgift ved budgetopfølgninger i 2016 er fastlagt efter de konsekvensberegninger der er lavet af KL på baggrund af Beskæftigelsesministeriets overordnede beregninger. Det har dog vist sig at de forventede nettoudgifter i konsekvensberegninger var for høje if.t. det faktiske regnskabsresultat.

 

Mindreforbrug for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skyldes, at der i 2016 har været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige i løntilskud ved kommunal arbejdsgiver. Forbruget til løntilskud for forsikrede ledige er faldet betydeligt siden slutningen af 2015, hvilket formentligt skyldes at de kommunale institutioner fra 2016 selv skal afholde en del af udgiften for forsikrede ledige i løntilskud (som følge af mulighedskataloget).

 

Overførselsønsker:

Samlet set søges 9,579 mio. kr. overført til 2017. Den samlede overførsel består af følgende budgetområder:

 

 • Der søges -0,491 mio. kr. overført til 2017 for projekter med ekstern finansiering
 • Der søges 9,936 mio. kr. overført til 2017 for områder med selvforvaltning
 • Der søges 0,466 mio. kr. overført til 2017 for øvrige sociale formål (rammestyring)
 • Der søges -0,332 mio. kr. overført til 2017 for centrale konti under beskyttet beskæftigelse (rammestyring)

 

Mindreforbrug for midlertidig boligplacering af flygtninge, søges dog ikke overført til 2017 selv om området er omfattet af rammestyring. Dette skyldes, at de overskydende midler vedr. det ekstraordinære flygtningetilskud området modtog i 2016.  

  

Regnskab ekstraordinært integrationstilskud 2016 (særtilskud):

Landets kommuner har i 2016 modtaget et ekstraordinært integrationstilskud som følge af den ekstraordinære flygtningesituation. Det ekstraordinære integrationstilskud blev udmøntet i forbindelse med halvårsopfølgningen i 2016.

 

Den faktiske regnskabsopgørelse for tilskuddets anvendelse på beskæftigelsesområdet er som følger:

 

Regnskabet for 2016 er opgjort på baggrund af faktisk konstaterede udgifter.

 

Udgifterne på serviceområde 20 under Beskæftigelsesområdet har i 2016 været som forventet, selv om antallet af modtagne flygtninge har været lavere end forventet. Forklaringen herpå er, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er omfattet af integrationsprogrammet i 3 år., så udgifterne til sagsbehandling i forbindelse med integrationsprogrammet er markant højere end tidligere år.

 

Antal voksne modtaget i 2016 er som følger:

 

 

Opgørelse over borgere omfattet af integrationsprogrammet i perioden 2012 til 2016 er som følger:

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 tages til efterretning,
at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning,
at overførselsønskerne fra 2016 til 2017 vedrørende drift jf. bilag godkendes,
at sagen videresendes og indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag, der behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. marts 2017 og Byrådet den 4. april 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i Herning 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udvalget besluttede i 2014 at nedsætte Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune. Beslutningen skete på baggrund af, at det tidligere LBR (Det lokale Beskæftigelsesråd) blev nedlagt ved udgangen af 2014 som følge af lovændring. Udvalget besluttede ligeledes, at der fremadrettet skulle afsættes et årligt budget til Beskæftigelsesrådet.

 

Administrationen fremlægger hermed forslag til finansiering af økonomisk pulje til Beskæftigelsesrådet i 2017.

Sagsfremstilling

I Herning Kommunes budget for 2017 er der på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse (funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål) afsat et mindre puljebeløb til forebyggelse og omstilling. Beskæftigelsesudvalget støtter via denne pulje forskellige projekter, der har til formål at understøtte projekter på tværs af beskæftigelsesområdet.

 

Puljen har tidligere dækket udgifter til EGU elever. Budgettet til EGU elever er dog flyttet til fkt. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser i forbindelse med budgetlægning til 2017. I 2016 blev der ligeledes afsluttet et projekt omkring forskning på arbejdsmedicinsk klinik, der har løbet i tre år.

 

Der er i 2017 indtil videre bevilliget støtte til Jobbanken fra puljen.

 

Der er i 2016 et mindreforbrug for puljen svarende til 466.000 kr. Beløbet er søgt genbevilliget til 2017 i overførselssagen.

 

Det foreslås, at der af den forventede genbevilling fra 2016 afsættes 300.000 kr. i 2017 til Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der er afsættes en pulje på 300.000 kr. i 2017 til Beskæftigelsesrådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Helårsopfølgning på mål 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Med dette punkt præsenteres udvalget for helårsopfølgningen for målene for 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2018, skal fagudvalgene afrunde det forgangne år med opfølgning på sidste års politiske årsmål og indsamtsområder, samtidig med at der skal ske indledende drøftelserne af de overordnede målsætninger for det kommende budgetår.

  

I 2016 er den løbende udvikling på området blevet fulgt af Beskæftigelsesudvalget via nøgletallene på beskæftigelsesområdet, som har været fast punkt på alle udvalgets møder.

 
Det foreslås, at drøftelserne af indsatsområderne for 2018 og frem startes op, ved at Beskæftigelsesrådet inviteres til at deltage i et punkt på det kommende udvalgsmøde den 19. april 2017. Under dette punkt vil udvalget og rådet få lejlighed til at drøfte såvel udfordringerne for den kommende tids indsats, samt prioriteringerne i indsatsen. Dermed er vil dette punkt blive det første skridt på vejen til at fastlægge mål og beskæftigelsesindsatsen for 2018. Beskæftigelsesrådets deltagelse i dette punkt vil erstatte de tidligere afholdte selvstændige fællesmøder.

 

På de efterfølgende møder i Beskæftigelsesudvalget fortsætter arbejdet med henblik på at indsatsområder og årsmål indgå i såvel Herning Kommunes budget for 2018 som i Beskæftigelsesplanen for 2018. 

 

Administrationen har foretaget opfølgning på målsætningerne for 2016 for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse.

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges hermed til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender opfølgningen på indsatsområder og årsmål for 2016.
at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Beskæftigelsesrådet inviteres til at deltage i udvalgsmødet den 19. april 2017 under behandlingen af punktet om opstart af målfastsættelsen 2018.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Perspektivnotat - Budget 2018 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2018-2021 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål, at beskrive fremtidige indsatsområder samt faktuelle oplysninger for hvert serviceområde. De centrale fremtidsperspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes omfatter faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

 

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Fanen "Sygefravær" er nu erstattet af fanen "Integration" i overensstemmelse med de politiske mål for 2017. Fanen Integration indeholder overblik over udvikling i antal borgere omfattet af integrationsprogrammet, hvor mange af disse, der er i praktik / løntilskud samt et overblik over status på deltagere i projekt "Ny Fremtid". Der kan være problemer med at indlæse fanen første gang - dette kan afhjælpes ved at tømme internetbrowserens cache.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden december 2015 - december 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent december 2016: Herning (3,3%). Hele landet (4,1%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet i perioden fra november 2016 - januar 2017, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat er højere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden i januar 2017 var lidt lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed januar 2017: Herning (10,6%). Hele landet (9,9%)

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte analyse af ungeledigheden. Analysen har følgende hovedkonklusioner:

 • Herning har en højere andel forsikrede ledige unge end landet som helhed, mens andelen af ikke-forsikrede ledige unge er på niveau med landsgennemsnittet
 • Blandt de unge forsikrede ledige har Herning en relativ høj andel af medlemmer af Teknikernes A-kasse. En stor del af disse er indvandrere med vestlig baggrund
 • Herning har en højere andel åbenlyst uddannelsesparate og aktivitetsparate end landet som helhed og RAR Vestjylland
 • Det er ikke kun Herning, men også RAR Vestjylland og hele Midtjylland, der er udfordret af en højere ungeledighed end landet som helhed.
 • De unge i Herning og RAR Vestjylland uddanner sig mindre og arbejder mere end gennemsnittet for hele landet
 • De unge ledige er generelt ledige lidt længere tid i Herning end RAR Vestjylland og landet som helhed

 

Analysen vil blive gennemgået på mødet i udvalget.

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden januar 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed. Andel af arbejdsstyrken januar 2017: Herning (4,9%). Hele landet (5,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i de seneste 9 måneder af perioden haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken januar 2017: Herning (2,3%). RAR Vestjylland (2,2%). Hele landet (2,9%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i december 2016 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed

Andel af arbejdsstyrken december 2016: Herning (2,5%). Hele landet (2,5%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i september 2016 end samme måned sidste år.

Antal forløb december 2016: 893 forløb

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i januar 2017 var på niveau med samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner januar 2017: Fleksjob (1.174). Ressourceforløb (262). Ledighedsydelse (233)

 

Førtidspension:

Der var 82 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i januar 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner januar 2017: 3.832

 

Integrationsområdet:

Vedhæftet dette punkt er en rapport med nøgletal for integrationsområdet i Herning Kommune. Rapporten kan også findes på nøgletalssiden på herning.dk

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er øget med 22 procentpoint i perioden januar 2016 til januar 2017. En del af forklaringen på dette kan være, at integrationsperioden nu kan vare i op til 5 år mod 3 år tidligere.

Antal borgere januar 2017: 429

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2016 kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab januar 2017: 69%

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år januar 2017: 46%

 

Datavalidering.

Administrationen har de seneste måneder arbejdet med at sammenligne de data, kommunen indberetter til jobindsats.dk med de data, der fremvises på jobindsats.dk

Indtil nu har det vist sig, at der er uoverensstemmelser mellem nogle af de data, der indberettes og de data, der fremvises på jobindsats.dk

Uoverensstemmelserne skyldes både fejl i de data, som Herning Kommune indberetter og fejl i jobindsats' databehandling.

 

Uoverensstemmelserne handler primært om:

 • Forkerte indberetninger eksempelvis uddannelseshjælpssager, der indberettes som kontanthjælpssager eller ressourceforløbssager, der indberettes som uddannelseshjælpssager
 • Pensionssager, hvor borgerne modtager supplerende kontanthjælp, men som indlæses af jobindsats.dk som kontanthjælpssager
 • Sager der ikke er indberettet fra Herning Kommune, men som alligevel er talt med af jobindsats - eksempelvis borgere, der er flyttet til andre kommuner eller er døde
 • Førtidspensionister der har haft skånejob tilbage i perioden 2006-2009, men som er indlæst af jobindsats som aktive kontanthjælpssager

 

Indtil videre er der fundet ca. 50 cprnumre, hvor der er sket fejl i enten indberetning fra Herning Kommune eller ved indlæsning hos jobindsats

Administrationen er i dialog med jobindsats om at identificere og rette mulige fejlkilder.

 

Særligt om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Vedlagt dette punkt er en analyse af aktivitetsparate kontanthjælpssager med en varighed på over 5 år.

 

Analysens konklusioner er:

 • Herning Kommune har en lidt højere andel af kontanthjælpssager med en varighed på over 3 år end landet som helhed og en væsentlig højere andel end RAR Vestjylland.
 • Blandt kontanthjælpssager med en varighed på over 5 år, hvor borgeren er visiteret aktivitetsparat, havde størstedelen i Herning Kommune den 28. februar 2017 en varighed mellem 5-8 år.
 • Borgere i alderen 30-50 år udgør størstedelen af gruppen.
 • Der er flest kvinder i gruppen af langvarige kontanthjælpssager, og blandt den del af gruppen, der har en ikke-vestlig baggrund, er langt størstedelen kvinder.
 • Blandt de sager med aktivitetsparate, der havde modtaget kontanthjælp i over 5 år, og som blev afsluttet i 2016, blev knap halvdelen (svarende til otte sager) afsluttet til førtidspension.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker at fortsætte drøftelserne af ungeanalysen på næste udvalgsmøde. Der arbejdes videre med analysen.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Forsøgsprojekt i Ungeenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen informerer med dette punkt om et forsøgsprojekt "Gladiator" mellem High:five og Ungeenheden, som har til formål at hjælpe unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det er unge, som det ikke har været muligt at fastholde i de gængse tilbud i Ungeenheden hverken gennem motivation eller sanktion. Projektet har også til formål at udvikle et systematisk samarbejde med frivillige specialister og generalister. Forsøget afprøves i perioden 1. september 2016 til 1. februar 2017.

 

Afsnitsleder Inger Vent Rasmussen, Ungeenheden orienterer ved mødet om projektets resultater

Sagsfremstilling

Ungeenheden har en gruppe på omkring 30 unge mellem 18 - 25 år med svære udfordringer. De unge er kendetegnede ved at være kriminalitetstruede, evt. misbrugende eller med bandetilknytning.

 

Det har vist sig, at tilbuddene i Ungeenheden ikke har det ønskede resultat, da det blot at bevare en kontakt er vanskeligt. Derfor har Ungeenheden udviklet et forsøgsprojekt i samarbejde med High:five.

 

High:five er etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. I dette samarbejde bruges frivillige som bindeled mellem den unge og systemet. High:five er forankret i High:five Fonden. I Bestyrelsen for High:five Fonden er der repræsentanter fra Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, Virksomheder og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

 

Gladiator:

Forsøgsprojektet har til formål at møde den unge, hvor han er og derigennem stabilisere den unge, således at der kan igangsættes aktiviteter med henblik på beskæftigelse. Den unge indskrives i Gladiator i 24 uger og opfølgning fortsættes af High:five 3, 6 og 12 måneder efter den unge kommer i beskæftigelse for at sikre, at den gode udvikling ikke går tabt i overgangen til ny aktivitet.

 

Indholdet i Gladiator:

 • Vejledningsforløb med High:five
 • Sundhedsmodul med fokus på kost, ernæring og motion
 • Restudy.dk: Online undervisning med fokus på optræning og udvikling af faglige kompetencer kombineret med netværksmøder
 • Personlig udvikling og samtaler via Headspace, mentorordning mfl.
 • Individuel jobtræningsforløb/forpraktik

 

  

Målet i forsøgsprojektet er, at 8 ud af 12 unge kommer i job eller uddannelse.

 

Ialt har 16 deltaget, heraf er 3 ophørt. Der er således 13 gladiatorer, heraf 12 unge mænd og 1 ung kvinde

 

Foreløbig status pr.19. december 2016:

9 i ordinært arbejde

2 i uddannelse

1 i virksomhedspraktik

 

Sammenfatning:

De frivillige opnår en anden relation til de unge, der skaber forandring og giver overraskende gode resultater. Den unge oplever, at have mange aktører og beskriver det positivt, at "der er mange der vil mig". Kræfterne forenes i et ressourcemøde med den unge i centrum.

 

Gruppedynamikken og ung til ung relatationen kunne for netop denne målgruppe frygtes at være negativ, men har vist sig at være positiv; de unge kører hinanden til jobsamtaler/aktiviteter og hjælper hinanden med at løse andre udfordringer i hverdagen.

 

High:five har haft kontakt til medierne med en profilering af et par af de unge og en virksomhedsvinkel, hvor det gode samarbejde mellem de involverede parter fremhæves. Dette kan læses i Herning Folkeblads Erhvervsmagasin den 9. februar 2017. Der er endvidere udarbejdet en endelig evaluering, som er vedlagt dette punkt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1549-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om PAU'er som EUX

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Med Budgetforlig 2017 blev der afsat 1,4 mio. kr. til at udvide antallet af elevpladser til de pædagogiske assistenter (PAU) med 10 yderligere pladser. Herning Kommune har i 2016 haft 34 elevpladser.

 

Da det vurderes vanskeligt at ansætte yderligere kvalificerede PAU-elever, er det i forligskredsen besluttet, at der etableres 10 EUX-velfærd for de afsatte 1,4 mio. kr. Tidsmæssigt vil eleverne kunne starte på SOSU-skolen i august 2017 og ansættes i Herning Kommune 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Med Budgetforlig 2017 blev der afsat 1,4 mio. kr. til at udvide antallet af elevpladser til de pædagogiske assistenter (PAU) med 10 yderligere pladser. Herning kommune har i 2016 haft 34 elevpladser. Det hedder således i budgetforliget: "Budgetforligspartierne er enige om, at Herning Kommune udvider antallet af elevpladser inden for daginstitutionsområdet (PAU-elever). Der afsættes 1,4 mio. kr. om året til formålet, og det vil resultere i ti stillinger."

 

Rekrutteringen af elever til 2017 er lige afsluttet og på baggrund heraf vurderes det vanskeligt at rekruttere yderligere kvalificerede PAU-elever. Ved at konvertere de 10 elevpladser til EUX-Velfærd forventes at kunne rekruttere en anden type elever, da der med EUX-velfærdsuddannelse opnås såvel en erhvervsuddannelse (Pædagogisk Assistent) og en gymnasial uddannelse. Ved ansættelse af 10 EUX-velfærd-elever forventes elevernes faglige niveau at højnes.  

 

Hvor det ordinære PAU-forløb tager 2 år og 7½ måned, tager EUX-Velfærd 3 ½ år. EUX-Velfærd kan bygges op enten i en kombination af pædagogisk assistentuddannelse og studentereksamen eller i en kombination mellem social- og sundhedsassistentuddannelsen.

 

Konkret vil de 10 EUX-Velfærdselever kunne starte på SOSU-skolen til august 2017 og ansættes i Herning kommune 1. januar 2018.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 1. februar 2017, pkt. 8:

at sagen tages til orientering

at sagen oversendes til orientering i Social og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.Børne- og Familieudvalget, 1. februar 2017, pkt. 8:

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomi

Ansættelse af de 10 elever under EUX-Velfærd vil svare til at ansætte 10 ordinære PAU-elever. Det vurderes således, at de afsatte 1,4 mio. kr. kan finansiere EUX-velfærd-eleverne.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

atsagen tages til orientering.

 

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om Grøn Arbejdsmiljø Smiley til Beskæftigelses- og Integrationscentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget orientering om, at Arbejdstilsynet har gennemført et tilsynsbesøg hos Beskæftigelses- og Integrationscentret. På baggrund af besøgets resultater har Arbejdstilsynet tildelt Beskæftigelses- og Integrationscentret en Grøn Smiley for det psykiske arbejdsmiljø.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

I sommeren 2015 gennemførte Arbejdstilsynet et tilsynsbesøg hos Beskæftigelses- og Integrationscentret (BIC).

 

Tilsynsbesøget førte i første omgang til, at Arbejdstilsynet udstedte 2 påbud til BIC - dels et påbud om "at forebygge risikoen for vold og trusler om vold" og dels et påbud om "At sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sundhed i BIC i Herning Kommune".

 

Beskæftigelsesafdelingen var uforstående overfor Arbejdstilsynets påbud, idet BIC før tilsynsbesøget havde tilrettelagt og gennemført en række veldokumenterede initiatver og tiltag med netop det formål at forebygge vold og trusler om vold ligesom BIC kontinuerligt havde prioriteret arbejdet med at sikre medarbejdernes trivsel - også dette arbejde var omfattende, grundigt udført og veldokumenteret.

 

Beskæftigelsesafdelingen fremsendte et høringssvar til Arbejdstilsynet med dokumentation for BIC´s arbejde med at forebygge vold og sikre medarbejdernes trivsel, og Herning Kommune ankede påbuddene - Arbejdstilsynet frafaldt efterfølgende begge påbud med henvisning til, at "beskrivelsen og begrundelsen i påbuddene ikke fremgår tilstrækkelig tydelligt", jf. vedlagte "Ophævelse af påbud" af 14. august 2015 fra Arbejdstilsynet.

 

 

Arbejdstilsynet tildeler Beskæftigelses- og Integrationscentret en Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har den 25. januar 2017 gennemført et nyt tilsynsbesøg hos Beskæftigelses- og Integrationscentret med henblik på at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynsbesøget bestod af følgende:

 

 • Indledende møde med ledelse og arbejdsmiljøorganisation
 • Gruppesamtaler med medarbejdere
 • Samstemning af data
 • Samtaler med ledelsen
 • Afsluttende møde med ledelse og arbejdsmiljøorganisation

 

På baggrund af tilsynsbesøget har Arbejdstilsynet meddelt Beskæftigelses- og Integrationscentret, at virksomheden får en Grøn Smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne Smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og Smiley´en gælder i fem år.

 

For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte skrivelse af 26. januar fra Arbejdstilsynet.

 

Det skal anføres, at Beskæftigelses- og Integrationscentret konsekvent omtales som "Projektenheden" i det skriftlige materiale fra Arbejdstilsynet - Beskæftigelses- og Integrationscentret har gjort Arbejdstilsynet opmærksom på fejlen.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsberetningen indeholder tilsyn ført af Herning Kommunes Tilsynsenhed, på vegne af kommunalbestyrelsen. Tilsynene omfatter Beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

For andet år har tilsynstemaet set på om der er sammenhæng i den bestilling, der er foretaget af visitationen, og den ydelse som borgeren modtager.

 

Baggrunden er, at visitationen i sin bestilling, skal beskrive hvilke mål, der er for indsatsen. Disse mål er beskrevet sammen med borgeren, og er derfor et udtryk for borgerens ønsker. De enkelte tilbud skal herefter prioritere og omsætte disse mål til en konkret indsats, og sammen med borgeren lægge en plan for, hvordan borgeren når sine mål.

 

For at sikre, at der er en fokuseret indsats på at nå borgerens mål, skal der foretages opfølgning og justering af indsatsen løbende.

 

Hele denne proces kan kun sikres ved, at der foregår dokumentation, og derfor er temaet for tilsynet forsøgt belyst gennem den dokumentation, der er omkring borgeren.

 

Fra 2015 - 2016 kan tilsynet konstatere, at dokumentationen er blevet langt bedre og det skyldes, at der er blevet en langt større bevidsthed om, hvad formålet med dokumentationen er. Det kan samtidig konstateres, at der fortsat er en del usikkerhed omkring, hvor meget dokumentation, der er behov for. Det betyder, at der også er overflødig dokumentation.

 

Det er tilsynets vurdering, at der nu er behov for at få tilpasset niveauet til det, der reelt er lovgivning om, og det der reelt er behov for. Det er ikke antallet af skemaer, ord og systemer, der gør at dokumentationen er korrekt og tilstrækkelig, det er indholdet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

John Thomsen orienterede om det netop afholdte formands-direktør møde vedr. sårbare unge. Det er aftalt, at de tre fagudvalg (BSK, SOC, BOF) holder et fælles status møde i efteråret 2017 forud for et Byrådsmøde.

 

Carsten Lagoni orienterede om den aktuelle situation i modtagecentret på Sebbesandevej, hvor der er udfordringer med uro og manglende rengøring. Der er aktuelt iværksat vagtordning og rengøring af fælles arealer.