Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.15-G01-1-17 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Beskæftigelsesplan 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges Beskæftigelsesplanen for 2018. Det indstilles, at udvalget godkender Beskæftigelsesplan for 2018.

Sagsfremstilling

Der har været følgende proces i forbindelse med Beskæftigelsesplan 2018:

 

19. april: Udvalget og Beskæftigelsesrådet drøftede udfordringer og fokus i Beskæftigelsesindsatsen i 2018

 

19. april - 30. maj: Administrationen arbejdede videre med forslag til politiske mål for 2018

 

23. maj: Beskæftigelsesrådet drøftede og kommenterede de foreløbige forslag til politiske mål for 2018

 

30. maj: Udvalget fastsatte de politiske temaer og årsmål for 2018

 

21. september: Ledergruppen i BSK blev præsenteret for, hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer Herning Kommune står overfor i det kommende år. Der blev efterfølgende arbejdet med de første input til Beskæftigelsesplanen for 2018, og ledergruppen blev præsenteret for en ny metode til at arbejde med administrationens oversættelse af de politisk besluttede mål og strategier.

 

30. maj - 6. december: Administrationen har arbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2018.

 

27. november: Beskæftigelsesafdelingens ledergruppe drøftede endeligt Beskæftigelsesplanen 2018

 

6. december: Beskæftigelsesudvalget forelægges den endelige Beskæftigelsesplan for 2018 til godkendelse. 

 

 

Beskæftigelsesplanen 2018 følger systematikken fra Beskæftigelsesplanen 2017. Her ønskede udvalget et tydeligere fokus på det fremadrettede i Beskæftigelsesplanen, således at materialet er delt op i to dele.

 1. Selve Beskæftigelsesplan 2018, der er beskrivelsen af "Hvad vil vi i 2018?" og "Hvad gør vi i 2018?" - dvs. mål for 2018 og de nye initiativer og tilgange, der iværksættes i 2018
 2. Beskæftigelsesplanens baggrund, der indeholder beskrivelse af udfordringsbilledet og beskrivelse af eksisterende indsats. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2018 med tilhørende materiale (Beskæftigelsesplanens baggrund).

Beslutning

Godkendt som indstillet. Det nye arbejdsgrundlag for Byrådet indskrives i beskæftigelsesplanens visionsafsnit.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Status på arbejdet i Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget anmodes med denne sag om at udarbejde en anbefaling til det kommende Beskæftigelsesudvalg i forhold til nedsættelse af et nyt Beskæftigelsesråd i Herning kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget udsatte på møde den 15. november 2017 sagen om udarbejdelse af evaluering af Beskæftigelsesrådets arbejde, idet udvalget ønskede en udtalelse fra Beskæftigelsesrådet inden udarbejdelse af anbefaling.

 

Beskæftigelsesrådet drøftede status for Rådets arbejde på møde den 29. november 2017. Rådets bemærkninger vil blive præsenteret på møde i udvalget.

 

Beskrivelse vedr. Beskæftigelsesrådet fra udvalgets sag den 15. november 2017:

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 20. august 2014, at der skulle nedsættes et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune. På baggrund af efterfølgende drøftelser med LO og DA (lokalt) og efter indstilling fra administrationen besluttede udvalget den 21. oktober 2014, at Beskæftigelsesrådet i Herning skulle have deltagelse af følgende repræsentanter:

 

 • Formanden for Beskæftigelsesudvalget, John Thomsen
 • Administrerende direktør Kenn Christensen, Jysk Aluminium (DA)
 • Administrerende direktør Aksel Fyhn, Arkitec (DA)
 • A-kasseleder Berit Weitemeyer, FOA (LO)
 • Afdelingsformand Egon Nykjær, Dansk Metal (LO)
 • Kredsformand Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening
 • Souschef Mette Gottlieb, Erhvervsrådet
 • Uddannelsesdirektør Nils Hedegaard, Herningsholm Erhvervsskole

 

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde den 21. januar 2015 kommissorium for Beskæftigelsesrådets arbejde - kommisoriet var vedlagt sagen i udvalget den 15-11-17.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget udarbejder anbefaling til det kommende Beskæftigelsesudvalg om Beskæftigelsesrådet.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der også i den kommende periode nedsættes et Beskæftigelsesråd. Det anbefales, at Rådet får en tydelig og konkret rådgivende funktion i forhold til det nye Beskæftigelsesudvalg, og at Rådet involveres i at definere Rådets opgaver. Det anbefales, at medlemmer af Rådet fortsat udpeges personligt, og at størrelsen på Rådet fastholdes.

 

Sagsnr.: 15.00.00-Ø54-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Organisationsanalyse af Beskæftigelsesafdelingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med afsæt i budgetforlig 2017, er der foretaget en organisationsanalyse af Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

 

Beskæftigelsesudvalget orienteres med denne sag om analysens indhold.

Sagsfremstilling

I budgetforligsteksten fra 2017 fremgik det:

 

”Budgetforligspartierne ønsker et skærpet fokus på, om beskæftigelsesområdet ved Herning Kommune er organiseret mest hensigtsmæssigt. ”

 

Med afsæt i budgetforliget for 2017 har det eksterne konsulentbureau MPLOY udarbejdet vedlagte analyse.

 

Analysen vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter orienteringen.

Beslutning

Udvalget drøftede orienteringen, og tog den herefter til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden september 2016 - september 2017 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent september 2017: Herning (3,5%). Hele landet (4,0%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at Herning i september 2017 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, og en andel højere end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken september 2017: Herning (12,6%). RAR Vestjylland (12,9%). Hele landet (11,7%)

 

Det ses, at ungeledigheden i Herning i september 2017 var højere end landsgennemsnittet og højere end for RAR Vestjylland. Ungeledigheden i september 2017 var lavere end samme måned sidste år.

Ungeledighed september 2017: Herning (9,4%). RAR Vestjylland (9,2%) Hele landet (8,7%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden oktober 2016 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken oktober 2017: Herning (4,6%). Hele landet (4,9%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, og i september 2017 på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken september 2017: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i september 2017 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt højere end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2017: Herning (2,2%). Hele landet (2,1%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i august 2017 end samme måned sidste år.

Antal forløb august 2017: 774 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden oktober 2016 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken oktober 2017: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i oktober 2017 var højere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner oktober 2017: Fleksjob (1.231). Ressourceforløb (295). Ledighedsydelse (245)

 

Førtidspension:

Der var 90 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i oktober 2017 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner oktober 2017: 3.753

 

Integrationsområdet:

Nøgletal for integrationsområdet (november-data) kan først opdateres efter udsendelse af denne dagsorden. Der udleveres en opdateret rapport på udvalgsmødet.

 

Status pr. oktober 2017:

 

Det ses, at antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet er faldet med 6 procentpoint i perioden oktober 2016 til oktober 2017.

Antal borgere oktober 2017: 387

 

Det ses, at størstedelen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det seneste år kommer fra Syrien, ligesom størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet kommer fra Syrien.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet med syrisk statsborgerskab oktober 2017: 67,6

 

Det ses, at størstedelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet er i aldersgruppen 18-29 år.

Andel af borgere omfattet af integrationsprogrammet i aldersgruppen 18-29 år oktober 2017: 45%

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-3-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering: Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikal Venstre indgået en aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Med aftalen afsættes 14,7 mia. kr. frem til 2025, til mere end 35 erhvervs- og iværksætterinitiativer. Finansiering af aftalen skal blandt andet ske igennem en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

 

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget omkring aftalens betydning for beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Staten refunderer i dag op til 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb under et driftsloft. Der findes i dag flere forskellige driftslofter, hvorfor refusionssatsen for aktiveringsindsatsen afhænger af, hvilket driftsloft den enkelte målgruppe hører under. Den statslige refusion udgør i dag, således en direkte medfinansiering af kommunernes udgifter til aktivitering.

 

Med den nye aftale, fjernes den statslige refusion fra driftsudgifter til de fleste forsørgelsesydelser, dog med undtagelse af driftsudgifter til:

 

 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløb
 • Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet (flygtninge og familiesammenførte til flygtninge)

 

Formålet med at fjerne den direkte statslige refusion for beskæftigelsesindsatsen er at skabe en forenklet styringsmodel. Aftalen skal ligeledes medvirke til at give den enkelte kommune større økonomisk incitament til at tilrettelægge aktiveringsindsatsen med afsæt i den enkelte borgers forløb og behov, hvilket er i tråd med principperne bag Refusionsreformen.

 

Kommunerne skal fortsat leve op til gældende krav til aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen. Budgetforbedringen opnås gennem ændret kommunal adfærd i aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen. Ifølge aftalen forventes initiativet at bidrage med ca. 870 mio. kr. fra 2019 til finansieringen af aftalen.

 

Kommunerne vil fra 2019 og fremadrettet fortsat blive kompenseret for driftsudgiften til beskæftigelsesindsatsen igennem budgetgarantien, der som udgangspunkt garanterer, at kommunerne under ét kompenseres for udgiften.

 

Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen og Sygedagpengereformen, om de forligsbelagte dele i den nye aftale kan have virkning allerede pr. 1. januar 2019.

 

Aftaleteksten i fuld gengivelse, er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter orienteringen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på beskæftigelses- og integrationsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 1. november 2017 indgået en aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på udlændinge- og integrationsområdet. Regeringen har ligeledes indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 11. november 2017 om udmøntning af satspuljen for 2018 på beskæftigelsesområdet.

 

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget omkring de to aftalers indhold.

Sagsfremstilling

Satspuljen afsættes hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt for mennesker på overførselsindkomst.

 

Med aftalen på integrationsområdet for 2018 udmøntes i alt 250,4 mio. kr. på landsplan i de kommende fire år. Satspuljemidlerne til integrationsområdet, skal i perioden anvendes til følgende formål:

 

 • Kommunerne skal ansætte lokale kommunale integrations- og beskæftigelsesambassadører, som skal være med til at sikre, at kommunerne får flere flygtninge ud på virksomhederne (78,1 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Der afsættes en reserve til repatriering. Reserven skal anvendes til igangsættelse af yderligere tiltag, der skal understøtte frivillig hjemrejse (15,0 mio. kr. i perioden 2019-2021).
 • Flere udlændinge skal ud og deltage i foreningslivet. Dansk Idræts Forbunds koncept Get2sport skal derfor udbredes til flere kommuner. Målet er at sikre både børn og voksne en større og bedre tilknytning til det danske samfund (24,0 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Der afsættes flere midler til, at styrke kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer. Formålet for tiltaget er at øge trivslen i familierne som helhed (6,0 mio. kr. i perioden 2019-2021).
 • Der afsættes ekstra midler til, at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social arv. Der blev af satspuljemidlerne for 2017 afsat midler til processen frem til 2020. Der er som opfølgning på sidste års bevilling, givet en ekstra bevilling til 2021 (7,0 mio. kr. i 2021).
 • Myndighedernes mulighed for at gennemføre succesfulde exit-forløb med fx tidligere bandemedlemmer skal styrkes (17,3 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • En ny taskforce skal i samarbejde med kommunerne sætte en stopper for bandernes rekruttering af børn og unge indvandrere (73,2 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Politiets elektroniske søgeværktøj ”Socialsøg” udrulles til alle landets politikredse, så myndighederne kan sætte tidligere og mere effektivt ind for at undgå, at udsatte børn og unge havner i f.eks. bandemiljøet (24,0 mio. kr. i perioden 2018-2021).

 

Med aftalen på beskæftigelsesområdet for 2018 udmøntes i alt 951,3 mio. kr. på landsplan i de kommende fire år. Satspuljemidlerne til beskæftigelsesområdet, skal i perioden anvendes til følgende formål:

 

 • Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet – Flere skal med 2 (87,5 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Diverse private projekter (72,5 mio. kr. i perioden 2018-medio 2019).
 • Særlige indsatser for udsatte unge i uddannelsessystemet (226,8 mio. kr. i perioden 2018-2020).
 • En ordentlig veteranindsats (537,7 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Livstruende syges ret til sygedagpenge (3,6 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (45,0 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Administrationsbidrag (6,6 mio. kr. i perioden 2018-2021).
 • Omprioritering fra øvrige puljer (-31,6 mio. kr. i perioden 2018-2021).

 

 Aftaleteksterne er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter orienteringen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

John Thomsen takkede for et rigtigt godt samarbejde i den forgangne periode, og ønskede samtidig udvalgsmedlemmerne god vind fremadrettet.

Arul takkede for godt samarbejde.