Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 5. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.15-A00-1-18 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Beskæftigelsesplan 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges Beskæftigelsesplanen for 2019. Det indstilles, at udvalget godkender Beskæftigelsesplan for 2019.

Sagsfremstilling

Med dette punkt præsenteres udvalget for Herning Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019.

 

Processen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2019 har været, som følger:

 

17. april 2018 - Udvalget blev præsenteret for udfordringsbilledet og gav input til temaer og årsmål for 2019

 

23. maj 2018 - Udvalget behandlede og godkendte administrationens forslag til temaer og årsmål, som blev udarbejdet med afsæt i drøftelserne på udvalgsmødet i april.

 

Juni-November 2018 - administrationen i Beskæftigelsesafdelingen har arbejdet med formulering af beskæftigelsesplanen og udpegning af administrative årsmål. 

 

På udvalgsmødet den 14. november 2018 blev et udkast til beskæftigelsesplanen fremlagt og drøftet. Planen er nu justeret i forhold til bemærkninger fra dette udvalgsmøde, og den endelige Beskæftigelsesplan for 2019 fremlægges med dette punkt til endelig godkendelse.

 

Beskæftigelsesplanen 2019 følger systematikken fra Beskæftigelsesplanen for 2018. For at sikre et tydeligere fokus på det fremadrettede i Beskæftigelsesplanen er materialet derfor fortsat delt op i to dele:

 

 1. Selve Beskæftigelsesplanen 2019, der indeholder beskrivelsen af "Hvad vil vi i 2019?" og "Hvad gør vi i 2019?" - dvs. mål for 2019 og de nye initiativer og tilgange, der iværksættes i 2019

 

 1. Beskæftigelsesplanens baggrund, der indeholder beskrivelser af udfordringsbilledet og beskrivelser af de eksisterende indsatser på beskæftigelsesområdet. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender Beskæftigelsesplanen for 2019 med det tilhørende materiale (Beskæftigelsesplanens Bagrund).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Opfølgning på budgetforlig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for Herning Kommune i 2019. I forligsteksten fremgår det, at der skal foretages flere tilpasninger på beskæftigelsesområdet fra 2019.

 

Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalget arbejde med opfølgning på budgetforlig 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på udvalgsmøde den 25. oktober 2018, den fremlagte tids- og procesplan for håndtering af punkter i relation til beskæftigelsesområdet fra budgetforlig 2019.

 

Med denne sag følges der op på punkt 3-5, jf. nedenstående liste:

 

3. Fastholdelse af udgiftsandel på overførselsudgifter

4. Ambition om forbedring af balancen på beskæftigelsesområdet med 25 mio. kr. – Midlerne skal tilgå velfærdsområderne

5. Forslag til nedbringelse af andel unge på offentlig forsørgelse

 

Resten af punkterne fra budgetforliget behandles særskilt jf. tidligere godkendt tids- og procesplan.

 

I henhold til godkendt tids- og procesplan skal punkt 3-5 behandles løbende fra oktober 2018 til februar 2019. Endelig beslutning omkring evt. forandringsforslag forventes behandlet på udvalgsmødet i februar 2019.

 

Der skal jf. tidligere beslutning udarbejdes et samlet materiale kaldet "Optimering af økonomien på SO 17" til behandling i Udvalget. Materialet består af følgende delelementer:

 

 1. Hvorfor en aktiv beskæftigelsesindsats?
 2. Beskrivelse af den eksisterende indsats i Herning

a)     Unge

b)     Jobparate og Borgere på kanten

c)     Sygemeldte borgere

d)     Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

                  i.     Aktivitetsparate

                  ii.    Ressourceforløb

e)     Varigt nedsat erhvervsevne

                  i.     Fleksjob og ledighedsydelse

                  ii.    Førtidspension (beskyttet beskæftigelse og skånejob)

 1. Forslag til forandringer
 2. Den besluttede fremadrettede indsats

 

Udvalget præsenteres på dette udvalgsmøde for den samlede indsatsbeskrivelse (afsnit 1-2). Udkast til indsatsbeskrivelsen "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse" er vedlagt sagen som bilag. Det bør dog fremhæves, at bilaget der er vedlagt er et aktuelt arbejdsdokument, og at den endelige udgave først præsenteres til udvalgsmøde i februar 2019, hvor endelig beslutning skal træffes. Der vil således forekommer mangler, ligesom der kommer efterfølgende rettelser i materialet.

 

På udvalgsmødet gives ligeledes en overordnet orientering om status på arbejdet med opfølgning på budgetforlig 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter udkast til samlet indsatsbeskrivelse "Optimering af økonomien på SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse",
at udvalget drøfter rammer for arbejdet med forandringsforslag.

Beslutning

Udvalget drøftede udkastet til samlet indsatsbeskrivelse. Der udarbejdes fornyet udkast ud fra de faldne bemærkninger.

 

Udvalget drøftede det på mødet fremlagte forslag til rammer for arbejdet med forandringsforslag. Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med det fremlagte scenarie 2 - hvor den eksisterende indsats optimeres og effektiviseres inden for den eksisterende økonomiske indsatsramme, og hvor der samtidigt udarbejdes et ambitiøst investeringskatalog.

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

En sammenhængende kommunal ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen. Aftalen forudsætter at kommunerne fra 1. januar 2019, får det samlede ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunerne får fra 2019 således det fulde ansvar for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Omorganiseringen vil blive fremlagt i proces over flere udvalgsmøder, hvor Beskæftigelsesudvalget skal tilkendegive retning samt træffe beslutninger omkring etablering af en samlet koordineret ungeindsats.

 

Denne sag har til formål at præsentere foreløbig forslag til omorganisering af kommunens ungeindsats, med henblik på Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af både indhold og proces.

 

Beskæftigelsesafdelingens Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen deltager i sagens behandling.    

Sagsfremstilling

Der vil fra 1. januar 2019 blive gennemført nye ændringer i Ungevejledningen. Ændringerne sker på baggrund af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, der blev vedtaget i folketinget i oktober 2017. Målsætningen bag aftalen er, at alle unge under 25 år skal have gennemført en uddannelse, være under uddannelse eller være i beskæftigelse. Med afsæt i aftalen er der således fastsat følgende delmål:

 

 • I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Aftalen kan overordnet set opdeles i to hovedområder, hvilket er:

 

1.    Sammenlægning af en række af de nuværende forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

2.    Etablering af en sammenhængende, koordineret kommunal ungeindsats.

 

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) erstatter forskellige andre forberedende forløb til uddannelser – herunder f.eks. produktionsskoleforløb. Uddannelsen etableres som en statsinstitution med kommunalpolitisk repræsentation i bestyrelsen. Formålet med uddannelsen er, at understøtte at flere unge bliver parate til uddannelse. Elevgrundlaget er primært elever i de hidtidige forberedende skoletilbud, men skal også kunne favne den bedre del af unge på uddannelseshjælp.

 

Denne sag har imidlertid primært fokus på andet hovedområde, som er etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats - Aftalen:

Aftale om bedre veje til uddannelse og job indeholder et krav om, at kommunerne skal etablere og synliggøre en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre hver ung den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal visse unge tildeles én kontaktperson, evt. allerede fra 8. klassetrin. Kontaktpersonens skal understøtte den enkelte hjælpes på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge med behov for hjælp fra flere dele af kommunen, ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

 

Kommunen får ligeledes kompetence til at målgruppevurdere til den nye FGU-uddannelse. Som led heri skal kommunerne have ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Uddannelsesplanen bliver det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning, varighed mv. for den enkelte elev. Uddannelsesplanen der beskriver målene for den enkelte, udarbejdes af den kommunale ungeindsats. Skolen udfolder herefter den unges uddannelsesplan i en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver indholdet i den unges uddannelsesforløb, herunder hvordan målene i uddannelsesplanen skal nås og fastsætter valg af spor.

 

Aftalen indebærer ligeledes, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), fjernes. Det bliver herefter op til den enkelte kommune selv at afgøre, hvordan Ungdommens Uddannelsesvejlednings funktioner videreføres. Kommunerne har dog fortsat pligt til at opretholde en uddannelses- og erhvervsvejledning, som tager afsæt i UU’s opgaveportefølje, og som er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

 

Forslag til lokal udmøntning en sammenhængende, koordineret ungeindsats:

Pr. 1. september 2017 blev der gennemført en omorganisering af indsatsen for unge i beskæftigelsesafdelingen. Ændringen medfører, at beskæftigelsesindsatsen for alle unge under 25 år på uddannelseshjælp samt uddannelsesvejledningen blev samlet i afdelingens nye Ungevejledning. Herning Kommune har med den tidligere omorganisering, således taget et betydeligt skridt i retningen mod at skabe en sammenhængende ungeindsats for kommunens unge. Den tidligere omorganisering gør dog ikke, at vi er helt i mål med at leve op til målsætninger fra den nye aftale om en sammenhængende koordineret ungeindsats.

 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job giver ikke den præcise opskrift på, hvordan den kommunale ungeindsats skal se ud i den enkelte kommune. Aftalen sætter dog krav til, at vi sikrer en sammenhængende koordineret indsats, på tværs af uddannelses- beskæftigelses og socialindsatsen, der sætter den enkelte unge i centrum.

 

Forslag til etablering af en sammenhængende koordineret ungeindsats i Herning Kommune, tager afsæt i etableringen af følgende elementer:

 

 • Etablering af en "One stop service shop"
 • Etablering af en kontaktpersonordning
 • Udvikling af samarbejdsmodeller
 • Nye indsatser

 

Indholdet af disse elementer klarlægges i de følgende to afsnit.

 

Etablering af én indgang for unge "One stop service shop":

Der skal med forslaget etableres en "One stop service shop", der, efter finsk inspiration, skal fungere som én samlet indgang for de unge. I shoppen kan de unge blandt andet få hjælp til:

 

 1. Økonomi
 2. Bolig
 3. Helbred
 4. Netværk/fritid
 5. Uddannelse eller job

 

Forslaget dækker over etablering af én shop, som bliver kommunens indgang til de fagpersoner der arbejder omkring de unge. I denne let tilgængelige "forbutik", gerne placeret i det lokale studiemiljø, skal den unge kunne møde "generalisten", der er en medarbejder der kan guide de unge overordnet, inden for de fem ovenstående kasser. I "bagbutikken", der fortsat er på Godsbanevej i nuværende lokaler, skal der være en gruppe af "specialister" der kan sættes i spil, når den unge har brug for hjælp der stikker dybere, end de mere overordnede ting som generalisten kan hjælpe med.

Ungevejledningens modtagelse af nye unge, der i dag foregår på Herning Produktionsskole (med usikker fremtid i forhold til afløseren den ny Forberedende Grunduddannelse), vil dermed få base i One stop service shop. De nye imødekommende lokaler i shoppen, vil ligeledes danne ramme for mentoraktiviteter, ungeworkshop/kurser samt fast ugentlig åben rådgivning fra relevante samarbejdspartnere (både internt kommunale samarbejdspartnere, såvel som frivillige organisationer og andre aktører,) herunder udvikling af nye Servicelov light tiltag.

 

Etablering af one stop service shop vil som minimum kræve investering i lokaler samt i en koordinerende medarbejder med forpostopgaver, en UU-vejleder, en Socialrådgiver og Mentor. I praksis vil der skulle være rotation i posterne, for at sikre fælles mindset, viden/metodedeling og ejerskab på tværs af shoppen og den basale indsats på Godsbanevej.

 

 

Etablering af en kontaktpersonordning:

Aftale om bedre veje til uddannelse og job foreskriver, at kommunen fremadrettet har en forpligtigelse til at udpege en gennemgående kontaktperson til unge, der som følge af personlige eller sociale udfordringer, har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Målgruppen for kontaktpersonordningen er unge fra 8. klasse til 24 år.

 

Selv om aftalen foreskriver at kommunerne etablerer en kontaktpersonordning foreskriver aftalen dog ikke, hvordan en sådan ordning skal udformes. Det er således igen op til den enkelte kommune at vurderer, hvordan aftalen kan udmøntes lokalt.

 

Der afventes Bekendtgørelse på området, men dialog i netværksgrupper på tværs af landet samt med ministerierne indkredser en kontaktpersonrolle, der koordinerer støttebehovet på servicelovsområdet, men kun sjældent vil være den udførende. Kontaktpersonen erstatter således ikke bevilgede Støttekontaktpersoner på børne eller handicap/psykiatriområdet. Snitfladen til visse mentoropgaver, f.eks. periodevis morgenvækningstræning eller transporttræning, eller kontaktadgang udenfor kontortid er mindre skarpt defineret.

 

Denne koordinerende funktion løser de koordinerende rådgivere pr. definition for unge på uddannelseshjælp. Det særligt nye må således være, også at sikre sådan koordinering for unge med tilsvarende behov, der ikke er faldet ud af hidtidig forsørgelse, men er i risiko for at havne på uddannelseshjælp.

 

Der arbejdes aktuelt i Ungevejledningen med afklaring af hvordan opgaven løses fagligt mest hensigtsmæssigt, og dette vil være et tema på afdelingens Serviceontologidag den 11. December:

 

Forslag til kontaktpersonordningen for disse unge i Herning kommune, tager afsæt i at det er den medarbejder, der har den tætteste kontakt med den unge, der påtager sig funktionen som koordinerende kontaktperson, når behovet opstår. Det er typisk uddannelsesvejlederen, der er første kontakt til ”det kommunale voksensystem” og uddannelsesvejlederen/STU-vejlederen vil derfor være det naturlige første valg som kontaktperson, eventuelt aftalt på skolernes ressourcemøder, når der er tale om en ung i skolealderen. Hvis indgangen til kommunen derimod er socialrådgivningen i Ungevejledningen udpeges ikke anden kontaktperson, idet opgaven indgår i myndighedsarbejdet.

 

Når den unge indgår i et længerevarende optræningsforløb i NextJob eller Ungeindsatsen kan det overvejes at kontaktpersonsrollen formelt og reelt overgives til den medarbejder her, der får den tættere, daglige/ugentlige relation til den unge. Det kunne ligeledes overvejes i så fald at koble sig på allerede under STU-forløb, hvorfra hovedparten af de unge i disse specialiserede beskæftigelsesindsatser kommer.

 

En målgruppeopdelt kontaktpersonordning skal sikre, at det er den medarbejder, der har den tætteste relation til den unge, der skal understøtte en gennemgående koordinering for den enkelte unge på tværs af kommunens enheder, med særligt fokus på at understøtte overgangene fra skole til uddannelsesinstitution, praktik til job.

 

Dilemmaet er kontinuitet i kontaktpersonen eller nærhed til den unge/aktuelle omgivelser.

 

Samarbejdsmodel:

Uanset om man søger helhed i ungeopgaven ved sammenflytning af forskellige aktører på ungeområdet, vil der altid opstå nye snitflader til andre. Placeres bostøtten for ungevejledningens unge i Ungevejledningen, vil der fortsat være samarbejdsrelationer til botilbud o.s.v. Ungevejledningen ønsker derfor at initiere en generel samarbejdsmodel på tværs af relevante kommunale enheder, der sikrer sammenhængskraft i flettefladen, med fokus på hvad vi – med hver vores kerneopgave – er fælles om at vækste: nemlig den gode overgang til voksenlivet. Det vil i fremtiden blive endnu vigtigere at have ledelsesmæssigt fokus på tværgående opgaveløsning og eventuelle ”sprækker imellem stolene”. 

 

En udvikling og synliggørelse af agile samarbejdsmodeller vil være til stor gavn for kontaktpersonerne, medarbejderne bredt og ikke mindst den unge i centrum. Samarbejdsmodellen skal styrke at arbejdet med unge i kommunens forskellige forvaltninger og afdelinger understøtter den koordinerede sammenhængende ungeindsats.

 

Investering i nye tilbud:

På de kommende udvalgsmøder vil blive gennemgået ideer til hvordan nye/ændrede indsatser i ungevejledningens nuværende indsatsportefølje kan optimeres. Dette indgår i budgetforligsprocessen om optimering af økonomien på serviceområde 17. Herudover peges på virksomme indsatser indenfor de fem områder (økonomi, bolig, helbred, netværk/fritid, udd/job) der ønskes etableret, for at styrke Herning Kommunes høje ambition om en sammenhængende ungeindsats, der kan nå de nationale og lokale mål om at flere unge skal lykkes i uddannelse og job.  Dette indgår ligeledes i optimeringsprocessen.

 

Det vil være hensigtsmæssigt at levne udviklingsrum og innovationsplads med relevant medarbejder- og brugerinvolvering i og omkring ungevejledningen til færdiggørelsen af denne proces.

 

Det samlede foreløbige forslag for etablering af en sammenhængende ungeindsats fra 1. januar 2019, vil blive præsenteret på mødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter foreløbig plan for etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats, med henblik på bemærkninger
at punktet behandles løbende over kommende udvalgsmøder.

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte foreløbige plan.

Der arbejdes videre ud fra de faldne bemærkninger, og udvalget behandler sagen igen på kommende møder.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

x

x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 26. september 2018 godkendt at Børne- og Ungepolitikken sendes i høring.

 

Politikken sendes hermed i høring ved Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Forebyggelsesudvalget.

 

Se bilag.

 

Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 26. september 2018 at sende Børne- og Ungepolitikken i høring.

 

Politikken er lavet med inspiration fra det fælles Børne- og Ungesyn ”Her skaber vi venskaber”. Ligeledes er politikken inspireret og kvalificeret af de mange inputs indhentet igennem dialoger med et bredt udsnit af interessenter i foråret 2018.

 

I høringsudkastet er der gjort plads til, at der indsættes 5 tegninger. Disse er under udarbejdelse og indsættes efter høringsperioden.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter Børne- og Ungepolitikken med henblik på at udforme et eventuelt høringssvar.

Beslutning

Udvalget drøftede Børne- og Ungepolitikken. Drøftelsen førte ikke til, at udvalget ønskede at afgive høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU og Koordineret Ungeindsats)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Under punktet modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status for etablering af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

 

Ungevejledningschef Ulla Høy Henriksen deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag med en aktuel status på udviklingen af FGU uddannelsen samt etablering af en koordineret sammenhængende ungeindsats.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Oienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-21-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Opfølgning på budgetforlig 2019 - Tilrettelæggelse af Danskuddannelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Af budgetforlig 2019 fremgår blandt andet, at mulighederne for at strukturere danskundervisningen på nye måder skal afsøges, idet der ønskes særligt opmærksomhed på mulighederne for at lære dansk tilstrækkeligt smidigt og gerne decentralt.

 

Under punktet redegør Beskæftigelsesafdelingen for de lovgivningsmæssige bestemmelser omkring tilrettelæggelsen af Danskuddannelsen og om den faktiske tilrettelæggelse i Herning Kommune. 

 

Sagsfremstilling

Af aftalen om ”Budgetforlig 2019”, fremgår følgende:

 

”Ikke kun flygtninge, men også udlændinge, som skal arbejde i Danmark, kan have behov for at lære dansk. Budgetforligspartierne ønsker særlig opmærksomhed på, at også udenlandsk arbejdskraft kan lære dansk tilstrækkelig smidigt og gerne decentralt. Mulighederne for at strukturere undervisningen på nye måder skal afsøges, for eksempel i samarbejde med Lær Dansk”.

 

 

De lovgivningsmæssige bestemmelser omkring tilrettelæggelsen af Danskuddannelsen

Bestemmelser omkring tilrettelæggelsen af Danskuddannelsen er fastlagt i ”Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.”, lov nr. 375 af 28. maj 2003, kapitel 2.

Heraf fremgår det af § 3, stk. 9 og 10 samt § 4, stk. 2: 

 

 • At Danskuddannelserne tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold for at fremme samspillet med kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse

 

 • At Danskuddannelserne skal tilrettelægges således, at det er muligt at følge undervisningen uden for normal arbejdstid

 

 • At Danskuddannelsen tilrettelægges, så det er muligt at gennemføre uddannelsen inden for en tidsramme på 3,5 år.

 

 

Lovgivningen foreskriver endvidere, at kursisterne skal have et tilbud om Danskuddannelse senest 30 dage efter kursistens henvendelse. I praksis påbegynder kursisterne i Herning ofte forløbet efter 1 – 2 uger.

Det skal herudover bemærkes, at der fra 2017 indførtes lovkrav om, at s-kursister (selvforsørgende) selv skal betale kr. 2000,- pr. modul – herudover skal der betales ét depositum på kr. 1.250,- kroner. Kravet om kursisternes egenbetaling har i praksis betydet en væsentlig nedgang i antallet af s-kursister.    

 

Tilrettelæggelsen af Danskundervisningen i Herning kommune

Undervisningen i Danskuddannelsen varetages af i Herning kommune af Lærdansk Herning, som har central placering på adressen Mercurvej 1c (Herning Centret).


Undervisningen søges tilrettelagt fleksibelt og under stor hensyntagen til behovet hos de lokale virksomheder og deres ansatte. Størstedelen af undervisningen foregår i undervisningslokalerne hos Lærdansk - herudover tilbydes virksomhedsforlagt undervisning ligesom der er mulighed for at rekvirere egentlige brancherettede undervisningsforløb.  

 

Dag- og aftenundervisning på Mercurvej, Herning Centret

Lærdansk Herning tilbyder undervisning i såvel dagtimerne som i aftentimer.

 

I 2017 var kursisterne fordelt med 53,1 % dag-kursister og 46,9 % aften-kursister.

 

Udover de ordinære Danskuddannelser, DU1, DU2 og DU 3 afholder Lærdansk en række særlige forløb – herunder blandt andre brancherettede forløb, særligt tilrettelagt forløb for svage kursister, læse- skriveværksted, ordblindehold, FVU og taleundervisning, ungdomsklasen m.fl. 


Åbningstiderne er følgende: 

 

Mandag:                 8.00 - 16.00

Tirsdag:                  8.00 - 20.15

Onsdag:                  8.00 - 20.15

Torsdag:                 8.00 - 20.15

Fredag:                   8.00 - 15.00

 

Herudover tilbydes undervising på lørdage fra kl. 8 -13 efter konkret anmodning.

 

Virksomhedsforlagt undervisning

Lærdansk Herning tilbyder ligeledes virksomhedsforlagt undervisning, som tilbydes alle dage fra mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 8.00 – kl. 20.00.


Igennem de seneste ca. 2 år er der afholdt virksomhedsforlagt undervisning hos bl.a. AUH-Herning, Bestseller, Siemens, Landbrugshold i Ørnhøj, PCP, Blúcher, Herning Varmeforzinkning, Via, og FC Midtjylland, JAI, Kelsen, Brande bibliotek. Den virksomhedsforlagte undervisning tilrettelægges og udformes således, at undervisningen i størst muligt omfang imødekommer brancespecifike behov - eksempelvis vil undervisningen af medarbejdere indenfor metalindustrien tage udgangspunkt i brugen af ord, begreber og termer, som helt specifik knytter sig til metalindustrien.

 

Det skal anføres, at det, af hensyn til den økonomiske rentabilitet, almindeligvis er en forudsætning for gennemførelse af virksomhedsforlagte forløb, at virksomheden kan etablere et hold bestående af minimum ca. 8 – 10 kursister. 

 

 

Særlige brancherettede forløb

Udover ovenstående tilbyder Lærdansk, Herning særlige brancherettede forløb – eksempelvis særlige forløb tilrettelagt for fremmedsprogede læger med arbejdssted i Danmark

 

Det skal bemærkes, at Lærdansk Herning har udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale – eksempelvis brancherettede film og branchespecifikke opgaveprogrammer mv. –undervisningsmateriale, som er lettilgængelig og som giver en fin pædagogisk tilgang til arbejdet inden for de enkelte brancher.

 

Finansieringen af danskundervisning

Lærdansk Herning tilbyder Danskundervisning efter 2 forskellige regelsæt - dels i henhold til Lov om Danskuddannelse og dels som Forberedende Voksenuddannelse (FVU). Undervisning som FVU forudsætter dog, at kursisterne besidder dansksproglige færdigheder på et vist niveau før påbegyndelse af FVU-forløbet.

 

 • Danskundervisning i henhold til Lov om Danskuddannelse afregnes efter de aftalte modultakster i henhold til gældende kontrakt imellem Herning Kommune og Lærdansk. Herning Kommune afholder udgiften - dog er der en lovfastsat egenbetaling på kr. 2.000 kr. pr. modul for selvforsørgende kursister. Kommunen modtager desuden refusion af en del af udgiften til danskundervisning fra staten.

 

 • Danskundervisning tilrettelagt som FVU finansieres af staten, og Herning Kommune har ikke udgifter hertil.

 

Lærdansk Herning tilbyder individuelt tilpassede forløb til virksomheder, som har særlige behov i forhold til uddannelsesforløbenes tilrettelæggelse og indhold - eventuelle merudgifter hertil afholdes af den enkelte virksomhed.

 

Sammenfattende

Det er Herning Kommunes samlede vurdering, at tilrettelæggelsen af undervisningen – herunder de tilbudte undervisningstidspunkter, mulighederne for virksomhedsforlagt undervisning og udbuddet af de brancherettede forløb – sikrer stor fleksibilitet og smidighed, og således i vidt omfang tilgodeser de individuelle behov hos kursister og i forhold til de lokale virksomheder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i den vakante chefstilling har chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen.

 

Sagen blev fremlagt på møde i Beskæftigelsesudvalget den 25. oktober 2018, lukket dagsorden punkt 76. Udvalget besluttede på mødet, at tage orienteringen til efterretning. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2018. Forslaget blev godkendt som indstillet, dog således, at stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afventer færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

Forslaget er sendt i høring med høringsfrist den 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges Social- og Sundhedsudvalget på et møde den 11. december 2018.

Sagsfremstilling

Opgaverne i det nyligt indgåede budgetforlig, den økonomiske stilling i Handicap og Psykiatri og den vakante chefstilling har gjort, at Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan ser vi det specialisrede socialområde fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

 

Udgangspunktet har været, at mennesker er lige så forskellige som mennesker er flest. De mennesker, der i forskellige livsfaser har behov for hjælp, har derfor også brug for forskellige løsninger.

 

De fleste borgere har behov for mere generelle brede løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af normalområderne - Sundhed og Ældre og Beskæftigelse. Andre mennesker har behov for mere specifikke løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af specialområdet - Handicap og Psykiatri.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse vil derfor fortsat bestå af

 

 • Sundhed og Ældre,
 • Beskæftigelse
 • Handicap og Psykiatri

 

samt Staben.

 

Skellet mellem normalområdet og specialområdet skal have en vis fasthed og samtidig en fleksibilitet, som tager bedst mulig højde for menneskets behov og løsninger.

 

Opgaveporteføljen for Handicap og Psykiatri kan derfor fastlægges til specialiserede socialopgaver over handicappede og sindslidende.

 

Med udgangspunkt i de nuværende 4 resultatområder foreslås følgende ændringer:

 

Handicap

 

 • Bytoften flyttes til Sundhed og Ældre med henblik på opnåelse af mere entydige sammenhænge for borgerne primært i forhold til hjerneskadeområdet, genoptræning samt arbejdstilrettelæggelse mv.
  Udgangspunktet er, at det høje specialniveau skal fastholdes og udvikles.
  Den organisatoriske flytning gennemføres pr. 1. januar 2019. Der arbejdes videre mod en mulig kommunalisering af tilbudet.

 

 • Beskyttet beskæftigelse:
  Der igangsættes en afklaring af, hvilke brugere, som med et mere beskæftigelsesrettet fokus kan flyttes til Beskæftigelse. Der skal i givet fald udvikles nye løsninger på området under Beskæftigelse.

 

 • Dagsaktiviteter:
  Aktiviteterne finder oftes sted "udenfor hjemmet". Der skal nytænkes på området - herunder niveau samt fysisk lokation.

 

 • Livsfaser:
  Når borgerne i Handicap og Psykiatri bliver mere plejekrævende opstår behov for mere passende løsninger for denne livsfase. Der skal nytænkes på området og udarbejdes forslag til plejeløsninger.

 

 • Øvrige tilpasninger:
  3 mindre bofællesskaber i Sørvad og Aulum udfases over tid. Bofællesskaberne ligger i forbindelse med - eller tæt på tilbud på Sundhed og Ældres område. Ud fra beboernes livsfaser og med henblik på en mere effektiv opgavevaretagelse flyttes enhederne organisatorisk til Sundhed og Ældre. Bofællesskabet på Sørvad Plejecenter flyttes pr. 1. januar 2019 de øvrige i Aulum afventer pt.

 

Kommunikation

 

Området består udelukkende af tilbuddet "Center for Kommunikation".

 

Der er klare sammenhænge til hjælpemiddelområdet, genoptræningen samt Bytoften, hvorfor området pr. 1. januar 2019 organisatorisk flyttes til Sundhed og Ældre.

 

Psykiatrien

 

Der foreslåes ingen organisatoriske ændringer.

 

Der skal fremover arbejdes med udviklingen af et meget klarere og højere ambitionsniveau på området, herunder for sammenhænge - tværgående kommunalt og mellem socialpsykiatrien (kommunen) og behandlingspsykiatrien (regionen).

 

Herning Kommune skal "fylde mere" i den lokale, regionale og landsdækkende udvikling.

 

Misbrug - Udsatte

 

Ambitionen er at udvikle en integrering af beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Udsatte- og misbrugsområdet flyttes pr. 1. januar 2019 til Beskæftigelse med henblik på opnåelse af bedre sammenhænge for borgerne. Beskæftigelse sætter ny fokus på den sociale dimension og skal i den forbindelse udvikle nye løsninger.

 

Øvrige

 

 • For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019.
  Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. janaur 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

 

 • Dyre enkeltsager:
  Sagerne fylder mere og mere økonomisk. Jf. budgetforliget for 2019 skal det afklares, om der med fordel kan udvikles egne tilbud til disse sager og om der kan nytænkes på området.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

 

 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til flytning af NextJob og BSK Produktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

I forbindelse med flytning af Next Job og BSK Produktionen imellem lejemål, anmodes hermed om frigivelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Anlægsbevillingen er finansieret af overførsler fra 2017.

Sagsfremstilling

Som følge af organisationstilpasninger i Beskæftigelsesafdelingen i foråret/sommeren 2018, blev det besluttet at flytte Next Job fra Valuersvej til Godsbanevej, for at samle Ungevejledningen på én adresse.

 

Det blev ligeledes besluttet, at BSK Produktion skulle samles på Valuersvej - hvor de tidligere har været delt på henholdsvis Godsbanevej og Valuersvej. Flytningen af BSK Produktion skulle tilsvarende understøtte en optimering af beskæftigelsesområdets interne træningsbaner ved at samle disse på én adresse.

 

Flytning imellem de to adresser blev gennemført i uge 42 i 2018. 

 

Anlægsmidlerne skal anvendes til forskellige bygningsmæssige tilpasninger, der er nødvendige som følge af de forskellige afdelingers behov for indretning og tekniske opstillinger mv.

 

Anlægsbevillingen er finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2018 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, stednr. 590098.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, stednr. 590098,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, stednr. 590098.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden september 2017 - september 2018 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent september 2018: Herning (3,4%). Hele landet (3,6%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i september 2018 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken september 2018: Herning (11,2%). RAR Vestjylland (12,0%). Hele landet (10,5%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden sep 2017 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken sep 2018: Herning (4,2%). Hele landet (4,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed og i september 2018 en andel, der var lidt højere end hele RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken sep 2018: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (1,9%). Hele landet (2,7%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i september 2018 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lidt over landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2018: Herning (2,2%). Hele landet (2,1%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i juli 2018 end samme måned sidste år.

Antal forløb august 2018: 873 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har siden september 2017 haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2018: Herning (0,8%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget næsten uafbrudt i perioden, og at antallet af ledighedsydelsesmodtagere i september 2018 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2018: Fleksjob (1.370). Ressourceforløb (328). Ledighedsydelse (227)

 

Førtidspension:

Der var 72 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2018 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2018: 3.687

 

Integrationsområdet:

Pga. udskiftning af fagsystem er det lige nu ikke muligt at udtrække data om borgere omfattet af integrationsperioden.

Der er derfor ikke vedlagt nøgletal for integrationsområdet til dette punkt.

 

Det forventes, at det bliver muligt at danne nye nøgletal for området i starten af 2019.

 

Særligt om Beskæftigelsesministeriets nye Benchmarkopgørelse:

Som orienteret om på udvalgsmødet 14. november 2018 har Beskæftigelsesministeren præsenteret en ny benchmarkopgørelse som ranglister kommunerne efter deres resultater. Benchmarken findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark/

 

Herning Kommune indtager samlet set en placering som nummer 33 med i alt 130 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge, a-dagpenge og kontanthjælp end forventet udfra kommunens rammevilkår i 2017.

 

Udover den samlede placering er der også udarbejdet separate ranglister for de 3 ydelsesområder som indgår i Beskæftigelsesministerens benchmark. Her er Herning Kommune placeret som nummer 11 på a-dagpengeområdet med 80 færre fuldtidspersoner end forventet. Dette svarer til at Herning Kommune klarer sig 0,1 pct. point bedre end forventet.

 

På sygedagpengeområdet er Herning Kommune placeret som nummer 16 med 70 færre fuldtidspersoner end forventet, hvilket svarer til 0,1 pct. point bedre end forventet.

 

På kontanthjælpsområdet er Herning Kommune placeret som nummer 68 med 20 fuldtidspersoner mere end forventet. Afvigelsen mellem det forventede og faktiske antal fuldtidspersoner er 0,0 pct. point.

 

Nedenstående tabel viser resultaterne for Herning Kommune på ydelsesområderne i Beskæftigelsesministeriets nye benchmarkopgørelse:

 

 

I Beskæftigelsesminsterens benchmark indgår førtidspensionsområdet ikke. Benchmarken bygger dog på en analyse udarbejdet af VIVE, hvor førtidspensionsområdet også indgår. Som det fremgår af nedenstående tabel, viser denne analyse, at Herning Kommune i 2016 havde en observeret andel førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere, fleksjobbere og ressourceforløb lig det forventede. På de øvrige ydelsesområder var den observerede andel i 2016 lavere end forventet.

 

 

Nedenstående tabel viser, hvilke ydelser som indgår i ydelsesområderne:

 

 
Særligt om unge på offentlig forsørgelse:

Nedenstående diagram viser offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken fordelt på Herning og landets fire største kommuner:

 

 

Kilde: jobindsats.dk

 

Det ses, at Herning har en højere andel af unge på offentlig forsørgelse end landets fire største kommuner og landet som helhed. Det ses desuden, at Københavns Kommune har en andel, der svarer til halvdelen af landsgennemsnittet.

 

Nedenstående tabel viser de samme kommuner og deres andel af de offentlig forsørgede, befolkningsgruppen og arbejdsstyrken for de 16-24 årige på landsplan

 

Kilde: jobindsats.dk og dst.dk

 

Det ses, at Københavns Kommune tegner sig for 6.7% af de unge offentligt forsørgede på landsplan, men samtidig udgør de 16-24 årige i København 13,4% af landets arbejdsstyrke for aldersgruppen. Københavns Kommunes afviger hermed væsentlig fra de andre kommuner i opgørelsen, der ikke har slet så store differencer mellem andel offentligt forsørgede, arbejdsstyrke og befolkning i aldersgruppen. Eftersom 13,4% af arbejdsstyrken i aldersgruppen 16-24 år bor i Københavns Kommune og Københavns Kommune har en andel af offentlig forsørgede, der svarer til ca. det halve af landsgennemsnittet, er der ingen tvivl om, at Københavns Kommune i høj grad påvirket landsgennemsnittet for offentligt forsørgede i nedadgående retning.

 

Vedlagt er en tabel, der viser landets kommuner rangeret efter, hvor mange unge offentligt forsørgede, de har i andel af arbejdsstyrken i 3.kvartal 2018. Tallene kan derfor ikke fuldstændig sammenlignes med diagrammet ovenfor, da det viser et gennemsnit fra 1. - 3. kvartal 2018.

 

Det ses af tabellen at Herning ligger på en 45. plads, mens København ligger på en 3. plads. Det ses at flere af kommunerne omkring København / Nordsjælland ligger blandt de kommuner med laveste andele af offentligt forsørgede unge i arbejdsstyrken. Frederiksberg Kommune ligger på en 1. plads med 5,3%.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.34.06-A00-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets studietur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt lægges der op til, at udvalget fortsætter evalueringen af Udvalgets studietur til Finland. Der sættes som aftalt på udvalgets møde den 14-11-18 af på udvalgsmedlemmernes læringspunkter.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har netop gennemført en studietur til Finland, nærmere bestemt Helsinki. Turen blev gennemført fra den 28. oktober 2018 til den 31. oktober 2018.

 

Turen bestod af følgende punkter:

 

Dag 0 (søndag den 28 oktober 2018 kl. 20.40)

Ankomst og indkvartering

 

Dag 1:

Velkommen til Finland: Oplæg på den danske ambassade

Den danske ambassades politiske rådgiver, Maiju Kivinen gav en præsentation. Præsentationen var en generel indføring i finske forhold: Historie, det politiske liv, spændende fakta, finsk kultur og design – og ikke mindst om finnerne selv.

 

Tema: Introduktion til det finske beskæftigelsessystem samt det finske eksperiment med borgerløn

Besøg på Kela (forkortelse af Kansaneläkelaitos), det finske statslige organ, der varetager udbetalingen af velfærdsydelser, inkl. arbejdsløshedsudbetalinger, sygedagpenge, børnepenge, etc. Miska Simanainen, forsker og researcher ved Kela, mødet gruppen og indledte mødet med en præsentation af det finske beskæftigelsessystem og arbejdsløshedsydelser. Dernæst fortalte han om erfaringer ved det finske eksperiment med borgerløn.

 

Guidet gå-rundtur i Helsinki.

 

Dag 2:

Tema: Langtids- og ungdomsledighed. Møde i Udenrigsministeriet, mødelokale 4, med Ministerrådgiver Päivi Haavisto-Vuori, Seniorspecialist Janne Savolainen og Seniorspecialist Anna Toni fra Økonomi- og Beskæftigelsesministeriet for at drøfte Finlands erfaringer med langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed.

Emner;

Initiativer for at tackle langtidsledighed, Ms. Päivi Haavisto-Vuori, ministerial adviser

Hjælp til unge arbejdsløse Mr. Janne Savolainen, senior officer

Erhvervsrettet hjælp og karrierevejledning, fremtidige planer for organisering af beskæftigelsesservices, samt samarbejde med private aktører. Ms. Anna Toni, senior officer

 

Møde med Experimental Finland

Experimental Finland er en enhed under Statsministeriet som er igangsat for at teste nye løsninger og arbejdsformer i det offentlige med det formål at søsætte pilotprojekter, der kan informere den offentlige debat og stille spørgsmålstegn ved eksisterende praksisser og strukturer. Experimental Finland arbejder i øjeblikket på pilotprojekter inden for beskæftigelsesområdet.

Dagsorden:

• Experimental Finlands projektleder Virvi Hokkanen gav en præsentation af deres arbejde

• Senior Ministerrådgiver Tiina Korhonen og Ministerrådgiver Piia Rekilä fra Økonomi- og Beskæftigelsesministeriet fortalte om regionale prøver inden for bl.a. beskæftigelsesområdet samt nye pilotprojekter i 2019

• Dialog om erfaringer fra beskæftigelsesområdet

Yderligere deltagere talte Lyydia Aarninsalo (projektkoordinator for Experimental Finland), Johanna Kotipelto (Seniorspecialist) samt Mikko Vesterinen (praktikant)

 

Et kommunalt perspektiv: Besøg i nabokommunen Vantaa

Helsinkis nabokommune Vantaa er en del af Helsinkiregionen og er Finlands 4. største by. Ulla Hautamäki arbejder for Vantaas Kommunes beskæftigelsesindsats som Service Manager, og hun er ansvarlig for rehabiliterende beskæftigelsesaktiviteter i tre workshops ved navn Luxi, Reeli og Koutsi. Dagsorden:

• Rundvisning i Luxi, hvor der bliver organiseret rehabiliterende aktivering

• Ulla Hautamäki fortalte om organiseringen af services for arbejdsløse borgere i Vantaa

 

Dag 3

Ohjaamo Helsinki/Navigatorn Helsingfors: Ungerådgivning

Ohjaamo/Navigatorn er et såkaldt one-stop service point, der tilbyder personlig rådgivning til unge under 30 år om f.eks. uddannelse, beskæftigelse, karriereplaner og livshåndtering. Unge kan komme uden at booke tid og få den hjælp, de ønsker. Udviklingskoordinator Harri Tiainen vil fortælle om deres multidiciplinære arbejde.

 

Luckan Integration: Hjælp til indvandrere

Luckan Integration er en organisation, der hjælper indvandrere med at få bedre fodfæste i samfundet og på arbejdsmarkedet. De fokuserer på uddannelsesforløb, sprogkurser, jobsøgningskurser, samt sociale arrangementer. Planning Officer Ann-Jolin Grüne vil fortælle om organisationens arbejde.

 

The Economic Development Office: Et arbejdsgiverorienteret jobcenter

Siden dets omorganisering i 2013 har dette finske jobcenter fungeret som Economic Development Office, hvilket er dets officielle navn på engelsk. Det nye navn afspejler en mere arbejdsgiverorienteret tilgang til arbejdsmarkedet. Jobcenteret er en del af de finske TE-services, som er den offentlige finske beskæftigelsesmyndighed. Service Supervisor Riku Hautamäki, ansvarlig for betjening af nye entreprenører og vækstrådgivning for små og mellemstore virksomheder, og Service Supervisor Mikko Yrjölä, ansvarlig for det team der hjælper jobsøgende, vil tage imod gruppen. Der var møde og rundvisning på jobcenteret.

 

Afrejse.

  

Der udarbejdes efter turen en opsamling med alle oplæg, der blev præsenteret under turen. Denne opsamling udsendes til udvalgets medlemmer inden mødet og medbringes i trykt version til mødet i udvalget. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget evaluerer studieturen.

Beslutning

Udvalget evaluerede studieturen, hvor de enkelte programpunkter blev gennemgået. Der blev generelt udtrykt stor tilfredshed med studieturen, og det opleves, at turen har givet meget relevant inspiration til det videre arbejde i udvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Tommy Tønning og Torben Clausen besøger i eftermiddag Aubo for at drøfte mulighederne for udvidet samarbejde.