Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 5. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på kontrolleret forsøg med social mentor til udsatte unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommunes afdeling for aktive beskæftigelsestilbud ansøgte i foråret 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen om deltagelse i et kontrolleret forsøg med brug af social mentor. Herning Kommune blev udvalgt til at deltage og det er Projektenheden, der forestår projektet. Perioden for forsøget er fra 14. august 2012 til 14. december 2013.
 
Beskæftigelsesudvalget blev på mødet 12. juni 2012 orienteret om planerne for forsøgsprojektets indhold, organisering mv.

 

Leder af afdelingen for beskæftigelsestilbud Ulla Høy Henriksen deltager under behandlingen af dette punkt
 
Med dette punkt gives en status på projektet

Sagsfremstilling

Kontrolleret forsøg:

Herning Kommune er, som den ene af tre kommuner i Beskæftigelsesregions Midt udvalgt til at deltage i det kontrollerede forsøg med sociale mentorer til unge kontanthjælpsmodtagere, som er i matchgruppe 2. Det kontrollerede forsøg består i at 200 unge kontanthjælpsmodtagere (nyansøgninger og igangværende unge) fordeles i henholdsvis en deltagergruppe og en kontrolgruppe via et IT-system, der uvildigt laver opdelingen. De 100 i deltagergruppen tilbydes mentortilknytning i et år. Alle 200 vil modtage sædvanlig rådgivning og aktiveringstilbud efter gældende regler. Forskellen er alene mentorstøtten.

 

Herning Kommune modtager et tilskud på op til 3. mio. kr. til dækning af mentorudgifter i forbindelse med forsøgsprojektet.


Jobplanen er det centrale styringsredskab i kommunikationen mellem den unge, rådgiveren og mentoren. Heraf fremgår retning og klare mål for, hvad mentor skal arbejde på at opnå i samspillet med den unge. Aktiviteterne omfatter kontakt mellem den unge og mentor mindst en gang om ugen.

 

Der er ansat 4 mentorer i projektperioden og der er mulighed for, at der kan ske frikøb hos andre samarbejdspartnere i fornødent omfang til fleksibelt at dække deltagergruppens mentorbehov.

 

Målgruppe:

Målgruppen er unge mellem 18 - 29 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i matchgruppe 2. Den unge skal have bevilliget kontanthjælp for at kunne indgå i projektet 

I uge 46 er der visiteret henholdsvis 85 unge i deltagergruppen og 85 i kontrolgruppen. Oprindeligt afsluttedes visitationen den 14. november, men Herning Kommune har fået grønt lys til at fortsætte indtaget indtil der 100 unge i henholdsvis deltagergruppen og i kontrolgruppen.

 

Status på forsøget: 

Mentorkorps:

Mentorkorpset består af 4 medarbejdere, hvoraf den ene har koordinatorfunktionen.

Der er i mentorkorpset stor viden indenfor feltet. Mentorerne har deltaget i mentoruddannelse arrangeret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor der har været undervisning i forhold til tilgange, cases, psykiatriske udfordringer, brug af netværk med mere.

 

Ligeledes er der lokalt i Projektenheden arrangeret undervisningsdage med relevante temaer som for eksempel gennemgang af psykiatriske lidelser, forsvarsmekanismer, kommunikation, konflikthåndtering og lovgivning. Der bliver løbende afholdt undervisningsdage i takt med at behovene opstår.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker at modtage fornyet status i april 2013, når forsøget er midtvejs.

 

Sagsnr.: 15.08.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Styrket brug af EGU i Herning Kommune - samarbejdsaftale med Produktionsskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inger Veng Rasmussen

 

Sagsresume

I budgetforliget for budget 2013 blev det mellem alle Byrådets partier og medlemmer aftalt, at der i Herning skal etableres flere EGU forløb. Der blev i budget 2013 og frem afsat en årlig ramme på 0,8 mio kr. til at sikre gennemførelse af 40 stående EGU-forløb.

 

Forslag til samarbejdsaftale med Produktionsskolen i Herning om gennemførelsesvejledningen for EGU-elever fremlægges her til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget gav på møde den 12. juni 2012 tilslutning til, at brugen af EGU (ErhvervsGrundUddannelse) i Herning bliver styrket. Børne- og Familieudvalget tilkendegav på møde den 8. august 2012 tilsvarende tilslutning til dette. Forslaget indgik herefter i arbejdet med Herning Kommunes budget 2013, og blev medtaget i budgetforliget med følgende tekst:

 

"EGU
Unge mennesker skal have en god start på arbejdslivet, og den får de allerbedst ved at tage en uddannelse. For uddannelse er mere end noget andet det, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked. Regeringens overordnede målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er i Herning konkretiseret til handlingsorienterede mål og delmål, blandt andet at flere skal i gang med en ungdomsuddannelse. Her kommer EGU ind i billedet.

EGU er en to-årig, primært praktisk ungdomsuddannelse målrettet unge, der ikke umiddelbart er parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. EGU-uddannelsen er et vigtigt middel i bestræbelserne på, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Budgetforligspartierne er enige om at etablere flere EGU-forløb. Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til formålet. Det skaber 26 nye pladser – samlet i alt 40 pladser." 

 

Administrationen har efterfølgende i overensstemmelse med sagen behandlet af Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget gennemført forhandlinger med Produktionsskolen med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsaftale, der fastsætter vilkårene for gennemførelsesvejledningen, herunder de økonomiske forhold.

 

Der er ved udarbejdelsen af samarbejdsaftale lagt vægt på at sikre en så smidig aftale som muligt, således at unødig administration undgås.

 

Samarbejdsaftalen fremlægges her til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Samarbejdsaftalen vil efterfølgende blive forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering.

 

Når samarbejdsaftalen er endeligt godkendt, iværksættes implementeringsarbejdet i et samspil mellem Produktionsskolen, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Beskæftigelsesafdelingen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at det fremlagte forslag til samarbejdsaftale godkendes

 

at Beskæftigelseschefen herefter bemyndiges til at underskrive samarbejdsaftalen

Beslutning

Indstilingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker desuden at få forelagt den årlige evaluering af samarbejdet, når denne foreligger.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Pulje til støtte af etablering af rehabiliteringsteam

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Den 1. januar 2013 træder reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Lovreformen forventes vedtaget i Folketinget den 13. december 2012

 

I den forbindelse er der mulighed for, at kommunerne ansøger om et tilskud til etablering af rehabiliteringsteam, etablering af samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og etablering af fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb. Kommunens maksimale tilskud fastsættes forholdsmæssigt i forhold til Kommunens andel af personer på førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse de seneste to år.

Sagsfremstilling

Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

 

Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Unge skal i stedet have en individuel indsats via et ressourceforløb.

 

Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det offentlige tilskud bliver lagt om og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidigt.

 

Fremover skal sagsbehandlere arbejde sammen på tværs af forvaltninger og sektorer om en koordineret og helhedsorienteret indsats. Med oprettelsen af rehabiliteringsteam bliver der etableret en ny model for samarbejde.

 

Borgeren skal være i centrum. Sagsbehandleren skal igennem hele forløbet have et tæt samspil med den enkelte borger. Det betyder også, at selv forberedelsen af sagen kommer til at foregå sammen med borgeren, og at borgerens eget perspektiv bliver omdrejningspunktet. For at skabe ejerskab og engagement skal borgere, der visiteres til ressourceforløb involveres tæt i at planlægge deres eget forløb

 

Kommuner og regionens sundhedsvæsen skal samarbejde på en ny måde. En sundhedskoordinator fra regionen skal - blandt andet som medlem af rehabiliteringsteamet - være med til at planlægge forløbet for udsatte borgere. Sundhedsfaglig rådgivning skal fremover indhentes via den kliniske funktion i regionen

 

Herning Kommune kan ansøge Arbejdsmarkedsstyrelsen om 598.455 kr. til etablering af rehabiliteringsteam, etablering af samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og til etablering af fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb. Ansøgningen skal være Beskæftigelsesregion Midtjylland i hænde senest den 26. november 2012 og derfor er ansøgningen administrativt fremsendt.

 

Beløbet kan anvendes til udgifter i perioden fra 27. november 2012 til 1. juli 2013. Kommunen skal ved afslutning af denne periode fremsende en kort redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der ansøges om indtægtsbevilling på 598.000 til Serviceområde 20, Administration i 2013 
at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 598.000 kr. til Serviceområde 20, Administration i 2013

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1545-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Evaluering af tilbud til sårbare og udsatte unge om højskoleophold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 26. januar 2011 en ansøgning om højskole ophold til unge 18 - 25 årige, som ikke var uddannelsesparate. Formålet er at den unge kommer videre i sit liv og får sat retning på sin fremtid i forhold til uddannelse eller job. Alternativet for denne målgruppe var kontanthjælp og aktivering.

 

Projektet afsluttes med udgangen af 2012 og Beskæftigelsesudvalget orienteres her om projektets resultater.

 

UUs afsluttende rapport er vedhæftet dette dagordenspunkt.

Sagsfremstilling

Målgruppe for projektet:

Målgruppen er unge med psykiske vanskeligheder - "ondt i livet" eventuelt kombineret med mangelfulde danskkundskaber. Det kan også være unge, der har vanskeligheder i forhold til de personlige og sociale kompetencer og som har vanskeligt ved at tackle konflikter og tage ansvar for eget lig på en hensigtsmæssig måde. Der kan også være tale om unge, som har fysiske udfordringer i form af overvægt, eller andre fysiske lidelser.

 

Alternativet for denne gruppe er kontanthjælp og aktivering. Borgere der modtager kontanthjælp har ikke kunnet indgå i projektet.

 

Om højskolerne:

Der har været frit højskolevalg for den unge indenfor de særlige kombinationstilbud eller forløb med tilbud om mentorstøtte. Den enkelte højskole har sin egen faglige profil, som eksempelvis henvender sig mod særlige målgruppe og har fokus på særlige linjer som for eksempelvis livsstil, musik, drama eller andet.

 

Økonomi:

Højskoleopholdet med undervisning, kost, logi, mentorstøtte, materialer, kontaktlærerordning, omkostninger til studiebesøg, personlig vejledning og uddannelsesvejledning finansieres via taxameter fra staten og har ikke været en kommunal udgift.

 

Udgifter til lommepenge, befordring og egenbetaling skal enten betales af den unge eller gives som støtte fra kommunen. Beskæftigelsesudvalget har bevilliget 500 kr. (100 kr. i egenbetaling og 400 kr. til lommepenge og faste udgifter) pr unge pr uge. Bevillingen er tilgået UU som et tilskud i forbindelse med projektet for 2011 og 2012.

Tilskuddet i 2011 var på 136.250 kr. og i 2012 på 240.000 kr. Der er i 2012 pr 22. november brugt 64.619 kr.

 

Det er en barriere for unge at deltage i  højskoleopholdet, hvis de har etableret sig med egen bolig og det gør at der er unge der takker nej til denne mulighed. UU vurderer, at det drejer sig om 6 - 7 unge

 

Effekter af højskoleopholdet

Resultaterne af projektet er gode, selvom antallet af unge der har været igennem et forløb ikke er stort. Der er 2 på offentlig forsørgelse i dag ud af de 12 unge der har fået et forløb. Der er 7 unge i en erhvervsuddannelse, 2 går på VUC og 1 er i et højskoleophold.

 

Sammenfatning:

I sin rapport om forløbet anmoder lederen af UU om, at Højskoleophold til sårbare og udsatte unge videreføres ind i 2013 indtil den afsatte ramme er opbrugt.

 

Hvis Udvalget vælger at følge indstillingen, betyder det, at Udvalget disponerer over midler fra puljen 05.72.99.050 forebyggelse og omstilling for 2013. Der er i 2013 i alt 1,64 mio kr. i denne pulje, heraf er der disponeret over 0,317 mio kr. til Jobbanken og 0,6 mio kr. til løn til kommunale EGU elever. Dermed er der et råderum på 0,723 mio kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at den fremlagte status tages til efterretning

 

at Højskoleophold til sårbare og udsatte unge videreføres i 2013

 

at udvalget afsætter en ramme til dette på 100.000 kr fra puljen til Forebyggelse og omstilling (konto 05.72.99.050)

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at modtage evaluering af projektet ved udgangen af 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rammeaftalen for 2012 betød, at taksterne for 2013 skal reduceres med 2 % og yderligere med 2,5 % i 2014, i alt 4,5 %. På den baggrund besluttede Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i december 2011, at gennemfører en analyse af det specialiserede socialområde. Der blev givet en status på Byrådets budgetkonference i april og Handicaprådet er orienteret ved flere lejligheder, senest 29. oktober 2012.
Analyseforløbet bygger på inddragelse af interessenterne på området. Der er således afviklet fremtidsværksteder med ledere, interesseorganisationer og faglige organisationer. Ledergruppen var i juni på innovationsworkshop og der har været nedsat diverse arbejdsgrupper. Vi har i forløbet arbejdet med flere scenarier og modeller for en fremtidig organisering.
Drøftelser med centrale og decentrale ledere er resulteret i et forslag til en fremtidig centerstruktur og efter en kritisk gennemgang tegner der sig nu tre spor i den videre analyse,

 • Et borgerspor

 • Et organisationsspor

 • Et økonomispor

 
Analysen løber frem til vinterferien, herefter sammenskrives der et konkret forslag, som skal behandles på forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Formål med strukturanalysen er etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde. Der skal sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og vi skal have fokus på den administrative organisering.
Vi skal gennem en målrettet indsats, løse de samme opgaver for færre udgifter. Vi skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet - men også:

 

 • på tværs af de administrative organisatoriske skel,

 • på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger

 • på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelses-tilbud, fritidstilbud m.v.

 • Udvikling af nye og anderledes tilbud

 

Det skal ske gennem sammenlægning – omlægning - evt. lukning af tilbud.

Efter mange drøftelser med centrale og decentrale ledere, tegner der sig tre spor i den videre analyse. Disse er her medtaget i overskrifter, for en nærmere beskrivelse henvises til notat bilagt dagsordenen.
 
Borgersporet:
Vi har ladet os inspirere af de erfaringer der har været med indførelse af diagnostisk center på en række sygehus, med fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud. Hvad er det der er værdifuldt for borgeren, når de kommer i kontakt med kommunen.

Organisationssporet:
Vi har i organisationssporet fokus på organisering af området, herunder

 • den administrative organisering af forvaltningen

 • de enkelte tilbuds organisatoriske forankring og evt. sammenlægning med beslægtede tilbud

 • organiseringen af de tværgående funktioner

 
Der er tre helt centrale omdrejningspunkter i indsatsen på det specialiserede socialområde, som afspejles i organiseringen, nemlig,

 • Omsorg for børns trivsel

 • Uddannelse og beskæftigelse til unge

 • Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov

 
Økonomisporet:
Anledningen til strukturanalysen er, at taksterne sænkes og der skal spares penge. Men økonomisporet handler i lige så høj grad om ressourcetildeling og incitamentstruktur.
Centerdannelsen går på tværs af nuværende organisering og der skal tages stilling til opbrud i den nuværende serviceområdeopdeling og mulighederne i differentiering af taksterne skal vurderes.

Proces fremadrettet:
Arbejdsgrupperne skal aflevere deres analyser før vinterferien i uge 7.
Med udgangen af februar kender vi resultatet af regeringens evaluering af strukturreformen. Det kan få betydning for enkelte elementer i analysen.
Herefter går projektgruppen i gang med sammenskrivning i februar/marts og forslag til ny struktur vil blive præcenteret og skal drøftes på en workshop for alle interessenter, når sammenskrivningen er færdig.
Vi forventer behandling af forslaget i fagudvalgene i løbet af marts med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference i april. Herefter er der høringsfase og beslutningsforslag klar i efteråret.


Nærværende orientering forventes forelagt i Social- og Sundhedsudvalget den 12. december 2012 og i Børne- og Familieudvalget den 19. december 2012

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Handicap og psykiatri chef Ejnar Tang deltog i udvalgets møde under dette punkt, og gav en uddybende orientering om status for arbejdet med strukturanalysen på det specialiserede socialområde.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Unge analyse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget besluttede på møde den 14. november 2012, at der skal udarbejdes en nærmere analyse af ungeledigheden. Udvalget præsenteres med dette punkt for status for dette arbejde.

Sagsfremstilling

Indsatsen for unge ledige er et højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesindsatsen i Herning kommune. Den nuværende indsats for unge rummer en lang række forskellige projekter, redskaber og metodiske tilgange, således at det tilstræbes at indsatsen målrettes den enkeltes behov for støtte til at finde tilbage til uddannelse eller arbejde.

 

For at sikre en yderligere målretning og kvalificering af indsatsen, er der behov for at udarbejde et solidt fundament af viden om ungegruppen, som den fremadrettede indsats kan sætte af på. Formålet med ungeanalysen er at give dette fundament og samtidig sikre at alle interessenter på området har fælles billede af, hvilke udfordringer og muligheder, der er for indsatsen for unge ledige.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en uddybende status for arbejdet med unge analysen, herunder et forslag til fase inddeling og tidsplan.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Udvalget besluttede at iværksætte et pilot projekt for unge jobklare (match 1) kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere.

 

Til udvalgets møde i januar afdækkes behov og muligheder for nye tiltag for denne gruppe, og der udarbejdes et katalog med forslag til nye tiltag / supplerende indsats. Dette fremlægges til politisk behandling på udvalgets møde i januar 2013.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1414-11 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Jobklare kontanthjælpsmodtagere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

I forbindelse med udvalgets beslutning om indsatsniveauet for jobklare ledige (match 1) i Ny Ledigeindsats blev det besluttet, at jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) i den første ledighedsmåned får mulighed for selv at løse eget ledighedsproblem. - "hjælp til selvhjælp". Udvalget har ønsket at følge udviklingen og  derfor fremlægges effekten af indsatsen her.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 23. februar 2011 indsatsbeskrivelsen for Kompetencecentret i forbindelse med Ny Ledigeindsats.

Udvalget tiltrådte indstillingen om, "at jobklare kontanthjælpsmodtagere i første ledighedsmåned får mulighed for selv at løse eget ledighedsproblem. Der præsenteres derfor et oplæg om, hvordan der kan følges op på dette ved næste møde i udvalget". Inden Ny Ledigeindsats blev jobklare kontanthjælpsmodtagere straksaktiveret.

 

På møde den 22. marts 2011 fremlagde administrationen et oplæg om, hvordan dette kan følges. Det blev besluttet at Kompetencecentret lave en optælling af, hvor mange jobklare kontanthjælpsmodtagere der forlader "systemet" fra 1. maj 2011, hvor Ny Ledigeindsats implementeres og frem til 1. august. Dette tal vurderes i forhold til konjunkturudviklingen.

 

Efterfølgende har punktet været forelagt Udvalget henholdsvis den 28. september 2011 og den 14. marts 2012.

 

Ved mødet den 28. september 2011 viste tallene, at der var afsluttet flere sager i 2010 end i 2011. Ved første datatræk, var der kun tilgængelige målinger for de første 3 måneder med Ny Ledigeindats og at dette var utilstrækkeligt til at konkludere på.

 

Ved mødet den 14. marts 2012 gav talmaterialet ikke et entydigt billede af, om der forbliver flere borgere på kontanthjælp ved "hjælp til selvhjælp". Derfor blev det besluttet at fremlægge sagen igen i 4. kvartal af 2012. 

 
Ny Ledigeindsats:
Tænkningen i Ny Ledigeindsats om at møde alle borgere med accept og tillid er en kærneværdi i forhold til arbejdet med alle målgrupper og i den sammenhæng er "hjælp til selvhjælp" en meget oplagt metode at tage i brug. Samtidigt skal det sikres, at indsatsen virker. Det vil sige, om borgere forlader  "systemet" i større antal end ved straksaktiveringen. For at belyse dette, er der indhentet  data fra jobindsats.dk.  

Jobcentrets tiltag til borgere i første ledighedsmåned:
Jobcentret tilbyder vejledningsforløb i jobsøgning og støtte til udarbejdelse af CV. Endvidere kan borgere orientere sig om mulighederne på Jobcenter Hernings hjemmeside på www.jobcenter. herning.dk. Der er ligeledes en "chat funktion", hvor det dagligt er muligt at komme i elektronisk dialog med en konsulent. Funktionen giver mulighed for at borgere, kan stille spørgsmål, som der ønskes svar på her og nu. Der arbejdes med at etablere åbne tilbud i Kompetencecentret på Viborgvej.

  

Status:
I perioden fra 1. maj til 31. oktober 2012 er der lavet måling på, hvor mange jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har forladt systemet holdt op imod afgangen i samme periode i 2011. Målingen er holdt op imod konjunkturudviklingen. 

 

[image]

 

[image]

 

 

Konjunkturudviklingen i 2010, 2011 og 2012

Bruttoledighed
2010 i %
2011 i %
2012 i %
januar
5,9
6,2
5,9
februar
6,4
6,2
6,3
marts
6,3
6,2
6,1
april
5,7
5,5
5,6
maj
5,3
5,4
5,4
juni
5,3
5,4
5,5
juli
4,8
4,7
5,0
august
4,4
4,6
4,8
september
5,0
5,0
5,3
oktober
5,2
5,1
 
november
5,5
5,1
 
december
5,7
5,4
 

 

 • den generelle konjunktur situation er ikke markant forandret i løbet af perioden 2010 til 2012. Der er dog i de seneste måneder en tendens til stigende ledighed i forhold til 2010 og 2011

 • Der er afsluttet flere sager i 2012 end i de samme måneder i 2010 og 2011.

 • men antallet af forløb med kontanthjælp er også højere i 2012 end i 2010 og 2011.

 • der kan således synes at være en tendens til, at en lavere andel af sagerne afsluttes i 2012 end i 2010. Det er dog ikke her muligt at isolere effekten af den generelle konjunktur situation

 

Opsummering:

Der er således ikke i de fremlagte tal entydige svar på, om indsatsen i Ny Ledigeindsats påvirker varigheden af kontanthjælpsforløb væsentligt anderledes end straksaktivering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager den fremlagte status tages til efterretning

 

at det fortsatte analyse arbejde på dette område indarbejdes i unge analysen

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-904-11 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Status for implementering af forandringstiltagene i beskæftigelsesindsatsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres med dette punkt om status for implementeringen af de besluttede forandringstiltag.

Sagsfremstilling

Vedlagt denne sag er en opdateret oversigt over status for implementering af de 26 forandringsforslag. Det overordnede billede er, at implementeringen fortsat forløber planmæssigt.

 

Der vil på mødet blive givet en uddybende status for arbejdet med implementeringen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.


Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Der orienteres her om status for og udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesafdelingen følger løbende udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet.


Opfølgningen omhandler dels antallet af ydelsesmodtagere og dels status for
indsatsen i forhold til de politiske målsætninger.

 

Der vil på mødet i udvalget blive givet en opdateret status på:

 • udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere

 • indsatsen og resultaterne i forhold til de lokalpolitiske mål og indsatsområder

 • indsatsen i forhold til akutpakken

 • Rettidighed i tilbudsgivningen - forsikrede ledige

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning,

 

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Sagsbehandlingsfrister 2012 - opfølgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ulla Bitsch Andersen

Sagsresume

Forvaltningen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.
 
Der er ikke forslag om ændringer af sagsbehandlingsfrister på Beskæftigelsesudvalgets ressortområde..

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkendte i forbindelse med opfølgning af sagsbehandlingsfrister for 2011, at fristerne for 2011 også skulle være gældende for 2012.

Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt.
 
Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2012 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2012 samt opfølgningsperioden. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.
 
Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 6 af i alt 8 måleområder. Inden for Beskæftigelsesudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende område: 

 • Bevilling af personlig assistance efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

  Fristen er overskredet i 4 af 11 sager.
  Begrundelse for overskridelse:
  Afgørelse 1 og 2: Sagsbehandlingstid 5 uger.
  Afgørelse 3: Sagsbehandlingstid 16 uger på grund af afventning af lægeattest. Afgørelse 4: Sagsbehandlingstid 10 uger. Har afventet ansættelse af borger. Arbejdsgiveren er ikke klar til at tage beslutningen om at ansætte borgeren – skal se vedkommende an lidt længere.

 

Målingerne giver ikke anledning til forslag om ændring i sagsbehandlingsfristerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning

 

at Beskæftigelsesudvalget godkender, at sagsbehandlingsfrister 2012 også gælder for 2013 
at sagsbehandlingsfrister 2013 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer