Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 5. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget, med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen, og godkendte den fremlagte procesplan. Udvalget præsenteres med denne sag for en status for arbejdet med prioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

Der er tidligere aftalt følgende plan for arbejdet:

 

 1. Mploy udarbejder en foranalyse
 2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016
 3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016
 4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere
 5. Udvalget involveres løbende i arbejdet med status og forslag til prioriteringer.

 

Siden mødet i udvalget den 7. september har administrationen arbejdet videre med prioriteringsforslagene, og vedlagt denne dagsorden er en samlet oversigt over forslagene.

 

Alle anbefalinger og forslag fra mploy er nu gennemgået af de relevante enheder, og der er taget stilling til om

 • der allerede er iværksat udvikling på området,
 • om enheden ønsker at arbejde videre med forslaget
 • om det er uafklaret (dvs om der skal analyseres nærmere på forslagets relevans)
 • om forslaget ikke er relevant.

 

På den vedlagte oversigt er anført administrationens vurdering af hvert enkelt forslag med tilhørende bemærkninger og begrundelse.

 

I nedenstående tabel vises en meget overordnet sammentælling af dette: 

 

 

De 39 forslag der arbejdes videre med, er fordelt på alle enheder og ydelsestyper, og omhandler en stor del af de temaer, der blev taget op af mploy i foranalysen.

 

Enhederne er nu i gang med nærmere at beskrive de forslag, der arbejdes videre med, herunder at vurdere forslagene i forhold til om der er tale om:

 • effektivisering
 • prioritering
 • eller investering

 

Tilsvarende vurderes det om tiltaget / indsatsen er

 • forebyggende
 • tidlig indsats
 • afhjælpende
 • eller efterværn

 

Udvalget præsenteres på mødet for en uddybende status. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte status. Der arbejdes videre i overensstemmelse med den besluttede proces- og tidsplan.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesområdets integrationsindats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om den aktuelle status for antallet af nytilkomne flygtninge i Herning Kommune, og om status for boligudplacering af flygtninge.

 

Herudover orienteres udvalget om, at Udlændingestyrelsen har nedjusteret landstallene for antallet af nytilkomne flygtninge i 2016 og 2017, hvorefter Herning Kommune forventes at modtage i alt 135 flygtninge i 2016 og 167 flygtninge i 2017.

 

Som følge af, at der kommer færre flygtninge vil der være et mindre behov for tilgang af midlertidige boliger. Da der samtidig er en ledig boligkapacitet på boliger til 68 personer, anbefaler Beskæftigelsesafdelingen, at Beskæftigelsesudvalget frafalder den tidligere prioritering af Drejet 24 samt Knudsvej 10 - 12 som midlertidige boliger til flygtninge. Dette med henblik på, at disse atter frigives til anden mulig anvendelse.

 

Sagsfremstilling

Udmelding om nedjustering af flygtningekvoter for 2016 og 2017

På mødet i august modtog udvalget orienteringen om, at Udlændingestyrelsen havde revideret skønnet over antallet af flygtninge, som ankommer til Danmark i 2016 - det forventede antal nytilkomne flygtninge i 2016 blev således nedskrevet fra 17.000 til mellem 9.500 og 13.500.

 

På baggrund af det reviderede skøn vurderede administrationen, at antallet af nytilkomne flygtninge til Herning kommune i 2016 ville blive i størrelsesordenen 172 - 245.

 

Udlændingestyrelsen har med vedlagte skrivelse af 31. august 2016 nedjusteret landstallet for nytilkommende flygtninge i 2016 og 2017. Udlændingestyrelsen oplyser, "at nedjusteringen sker på baggrund af antallet af asylansøgere, der hidtil er indrejst her i landet i 2016, det antal flygtninge, der indtil videre er blevet boligplaceret i år, og Styrelsens aktuelle forventninger til antallet af afgørelser om visiteringer resten af året".

 

 • I 2016 nedskrives det forventede antal nytilkomne flygtninge til 7.500 på landsplan - som følge heraf nedskrives kvoten for Herning kommune fra oprindeligt 308 til 135 i 2016

 

 • I 2017 nedskrives det forventede antal nytilkomne flygtninge fra oprindeligt 15.000 til 8.500 på landsplan - det forventede antal nytilkomne flygtninge i Herning kommune forventes herefter at udgøre 167 personer i 2016

 

 

Status for antallet af nytilkomne flygtninge

Den aktuelle status for antallet af nytilkomne flygtninge viser, at der til og med september måned er ankommet 84 flygtninge fra 2016 kvoten - heraf 59 voksne og 25 børn. I oktober forventes at ankomme yderligere 17 flygtninge - heraf 11 voksne og 6 børn.

 

 

Boligudplacering - status samt revurdering af behovet for midlertidige boliger

Herning Kommune har aktuelt rådighed over midlertidige boliger til 116 flygtninge - heraf er boliger til 48 personer aktuelt taget i anvendelse og 68 pladser står aktuelt tomme, og er til rådighed for nye udplaceringer.

 

Som følge af, at der kommer færre flygtninge vil der være et mindre behov for tilgang af midlertidige boliger. Da der samtidig er en ledig bolig kapacitet på boliger til 68 personer, anbefaler Beskæftigelsesafdelingen, at Beskæftigelsesudvalget frafalder den tidligere prioritering af Drejet 24 (boliger til 22 personer) samt Knudsvej 10 - 12 (boliger til 44 personer) som midlertidige boliger til flygtninge. Dette med henblik på, at disse atter frigives til anden mulig anvendelse.  

 

Formidling af kontakten imellem udlejere og lejere

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møde besluttet, at Herning Kommune i en forsøgsperiode skal tilbyde at formidle kontakten imellem boligsøgende flygtninge og udlejere, som specifikt ønsker at udleje boliger til flygtninge.

 

Beskæftigelsesafdelingen har besluttet, at formidlingen af kontakten imellem udlejere og lejere implementeres efter følgende model:

 

 • Interesserede udlejere og lejere orienteres om ordningen på Herning Kommunes hjemmeside - dels med en kort indledende tekst og dels med et fakta-ark til udlejere og et fakta-ark til lejere
 • På hjemmesiden findes et link til et standard-registreringsskema til brug for udlejers registrering af lejemålet
 • Beskæftigelses og Integrationscentret (BIC) samt Lærdansk orienterer interesserede flygtninge om ordningen. På konkret anmodning fremsøger BIC/ Lærdansk relevante, registrerede ledige lejemål, som vurderes at matche den konkrete efterspørgsel
 • Interesserede lejere kontakter herefter udlejere

 

Af materialet til udlejere og interesserede lejere fremgår det, at "Herning Kommune påtager sig alene at formidle kontakten imellem udlejere og interesserede lejere blandt flygtninge i Herning Kommune. Eventuel indgåelse af konkrete lejeaftaler/ lejekontrakter sker på udlejers og lejers eget ansvar i henhold til almindelig, gældende lovgivning, og Herning Kommune kan ikke pålægges forpligtelser i forhold til eventuelle økonomiske udeståender, juridiske tvister mv. imellem udlejer og lejer". 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

at Beskæftigelsesudvalget frafalder udvalgets prioritering af Drejet 24 og Knudsvej 10 - 12 som midlertidige boliger til flygtninge, således at disse frigives med henblik på anden anvendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-15-16 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Praktik og afklaringsforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget henvendelsen "Praktik og afklaringsforløb - set med virksomhedsbriller" fra en HR-supporter i en lokal virksomhed.

 

Med henvendelsen påpeger medarbejderen problematikker omkring koordineringen af de beskæftigelsespoliske aktørers virksomhedsopsøgende arbejde.

 

Henvendelsen er vedlagt som lukket bilag på sagen.

 

Under punktet orienteres udvalget om de vigtigste forhold omkring tilrettelæggelsen og koordineringen af det virksomhedsopsøgende arbejde.

 

Sagsfremstilling

Indledningsvist fremgår det af henvendelsen, at virksomheden ”gerne tager et social ansvar og forsøger at finde praktikhuller til både skæve og lige eksistenser, der skal ud på/ retur til arbejdsmarkedet”, men at HR-supporteren oplever, at der er ”ufatteligt mange aktører på banen”. Medarbejderen oplister herefter aftaler og henvendelser fra kommunale og private aktører over den seneste tid.

 

Det fremgår endvidere af henvendelsen, at afsenderen tidligere søgte en fleksjobber til virksomhedens kontor i en anden kommune, og at konsulenterne her benyttede sig af en database, hvor konsulenterne kan se, hvad en virksomhed kan bruge/ efterspørger – en slags logbog over kontakt og historik til virksomheden.

 

Afslutningsvist fremsætter afsenderen ”et ønske til forbedring” i form af en fælles database med info om en virksomhed og seneste praktikker i virksomheden samt henvendelsesstatistik. Dette med henblik på lidt færre henvendelser - alternativt at virksomheden kan kontakte de beskæftigelsespolitiske aktører, når virksomheden er klar til flere eller nye forløb.

 

 

Generelle bemærkninger omkring koordineringen af det virksomhedsopsøgende arbejde

Indledningsvist skal det anføres, at de enkelte enheder under Beskæftigelsesafdelingen generelt har stort fokus på at tilrettelægge og koordinere arbejdet på en sådan måde, så virksomhederne oplever en god, professionel og fornuftig dialog omkring de serviceydelser, som de enkelte enheder kan tilbyde - dette gælder også i forhold til koordineringen af det virksomhedsopsøgende arbejde.

 

Bestræbelserne på at koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde kan dog aldrig eliminere risikoen for, at virksomhederne til tider vil opleve varierende volumen og intensitet i det virksomhedsopsøgende arbejde, ligesom der vil være flere aktører på banen.

 

I nedenstående skitseres nogle af de vigtigste forhold omkring tilrettelæggelsen og koordineringen af det virksomhedsopsøgende arbejde.

 

Brugen af eksisterende samarbejdsaftaler versus opdyrkelsen af "nye" virksomheder

Brugen af virksomhedsrettede aktviteter - herunder virksomhedspraktik, afklaringsforløb mv. - er højt prioritede redskaber i beskæftigelsesindsatsen, og der er et behov for at fremskaffe et stort antal trænings- og afklaringspladser i de lokale virksomheder.

 

Virksomhedskonsulenterne prioriterer samarbejdet med virksomheder og brancher, som erfaringsmæssigt har skabt de bedste resultater - samtidig har konsulenterne et naturligt fokus på ikke at "misbruge gode relationer".

 

Beskæftigelsesafdelingens enheder søger således at balancere imellem pleje og brug af eksisterende, velfungerende samarbejdsaftaler med lokale virksomheder og opdyrkningen af relationer til "nye" virksomheder.

 

 

Beskæftigelsesområdet - et marked med flere aktører

Det er en landspolitisk prioritering, at indsatsen på beskæftigelsesområdet kan varetages af "mange kokke" - forskellige, konkurrerende offentlige og private aktører, som alle frit kan opsøge og indgå aftaler med virksomhederne omkring beskæftigelsesindsatsen.

 

En eventuel afgrænsning af de enkelte aktørers virksomhedsopsøgende arbejde er ikke en mulighed og ville stride imod det helt grundliggende rationale bag

lovgivningen.

 

 

Virksomhedspræferencer, målgrupper og organisering af indsatsen

Såvel landsdækkende analyser som lokale erfaringer viser, at virksomhederne har meget forskellige præferencer i forhold til samarbejdet:

 

 • Nogle virksomheder foretrækker én indgang og én kontaktperson hos Beskæftigelsesafdelingens enheder

 

 • Andre virksomheder ønsker at sparre med en konsulent, som  har meget præcis og specifik viden i forhold til de enkelte målgrupper, individuelle udfordringer og mulige indsatser mv.

 

 

Igangværende forsøgsprojekt med understøttende IT-redskaber

Beskæftigelsesafdelingens enheder koordinerer løbende det virksomhedsopsøgende arbejde i det omfang, som den enkelte enhed finder det hensigtsmæssigt udfra en afvejning af behov og ressourceanvendelse.

 

Beskæftigelsesafdelingen afprøver i øjeblikket et IT-system, som understøtter og styrker mulighederne for registrering og koordinering af virksomhedskontakten. Sideløbende hermed er Beskæftigelsesafdelingen i dialog med yderligere en leverandør omkring mulighederne for bedre IT-understøttelse af virksomhedskontakten.

 

Afslutningsvist skal det bemærkes, at den konkrete henvendelse er anonymiseret og vedlagt som lukket bilag på sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 32.24.00-G01-1658-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status for implementering af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget orienteres med denne sag om status for implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

 

Afsnitsleder for Ydelseskontoret Majbrit Lambæk Vestergaard deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloftet

Reglerne om kontanthjælpsloftet blev vedtaget 1. april 2016 og får virkning fra 1. oktober 2016, og gælder for alle, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse samt særlig støtte og boligstøtte.

 

Kontanthjælpsloftet betyder, at der sættes et maksimum for, hvor meget en person samlet må modtage i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse samt særlig støtte og boligstøtte. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

 

Ydelseskontoret sendte i maj måned vejledningsbreve om betydningen af loftet til ca. 2.200 personer, og har i løbet af juli og august måned partshørt og truffet afgørelser om borgernes individuelle loft og ydelsessats.

 

Herning Kommune anvender ikke - som de fleste af landets kommuner - KMD-Aktiv, men i stedet IT-systemmet BIS-Y fra firmaet EG. Derfor er der i samarbejde med EG og Udbetaling Danmark udviklet nødvendige snitflader. Det har været en ressourcetung proces, men i modsætning til de kommuner der anvender KMD-Aktiv, har Herning Kommune udarbejdet egne brevskabeloner og dermed ikke været omfattet af masseudsendelserne fra KMD af breve med behæftede fejl.

 

Uanset lovændringerne skal kommunerne fortsat tage stilling til retten til særlig støtte, mens Udbetaling Danmark har fået opgaven med at udbetale ydelsen. Opgaven er hermed fordelt på flere myndigheder, som kræver en særlig opmærksomhed i forhold til udveksling af oplysninger og vejledning af borgerne.

 

Kommunerne skal videregive oplysninger om borgernes individuelle loft og ret til særlig støtte til Udbetaling Danmark. Derefter sender Udbetaling Danmark en samlet afgørelse om kontanthjælpsloftets betydning for den samlede udbetaling til borgerne. Hvis borgerens individuelle loft ændrer sig, skal kommunerne træffe en ny afgørelse om loftet og videregive oplysningerne til Udbetaling Danmark. Loftet kan ændre sig hvis borgers status ændrer sig, eksempelvis bliver forsørger/ikke-forsørger, bliver samlevende, har et barn der fylder 18 år m.m. Det er en betydelig, administrativ opgave at håndtere reglerne om loft over hjælpen både i implementeringsperioden og i den løbende sagsbehandling. Borgerne skal indplaceres på 23 forskellige satser med tilhørende loftssats.

 

Ydelseskontoret sendte oplysningerne om borgernes loft, sats og særlig støtte til Udbetaling Danmark den 15. september 2016.

 

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering) har fremsendt en tabel, hvoraf det fremgår, hvor mange personer, der i oktober måned 2016 vil få foretaget en foreløbig reduktion af deres boligstøtte og/eller særlige støtte som følge af kontanthjælpsloftet. Opgørelsen er baseret på data fra KMD. Det skal bemærkes, at tallene på nuværende tidspunkt er udtryk for den foreløbige loftsreduktion for oktober måned, jf. den månedlige genberegningsmodel for kontanthjælpsloftet. Antallet af personer, som i sidste ende vil have fået deres boligstøtte eller særlig støtte for oktober reduceret som følge af loftet, vil tidligst kunne opgøres mere præcist efter medio november, hvor loftsreduktionen for oktober måned beregnes på ny på grundlag af bl.a. den faktisk udbetalte kontanthjælp for oktober, værdien af timefradrag mv. Antallet af berørte personer i Herning Kommune er opgjort til 300.

 

225 timers reglen

225-timers reglen blev ligeledes vedtaget 1. april 2016, og får fuld virkning fra 1. april 2017.

 

Lovændringen betyder at personer, som har fået hjælp i mere end 12 måneder indenfor de seneste tre år, skal kunne dokumentere mindst 225 timer i ordinær ustøttet beskæftigelse indenfor et år for at bevare retten til fuld hjælp.

 

Borger opfylder det nye krav, hvis der arbejdes 5 timer om ugen. Kravet gælder både for ægtepar og ugifte og som udgangspunkt alle modtagere af integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp. De grupper af borgere, som af kommunen ikke vurderes i stand til at opfylde kravet om beskæftigelse undtages.

 

Opfylder en person ikke reglen om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, har det den konsekvens at hjælpen nedsættes. Nedsættelsen af hjælp betyder for ægtefæller, at den ene ægtefælle kan miste hjælpen, så ægtefællerne skal leve af én indtægt. Hjælpen til ugifte personer nedsættes med 500 kr. eller 1000 kr. afhængigt af den ydelse de får.

 

Når en person har arbejdet 225 timer svarende til 6 ugers arbejde, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. For ægtepar skal begge ægtefæller have arbejdet 225 timer svarende til 6 ugers arbejde, for at ægteparret samlet set igen er berettiget til fuld hjælp.

 

Idet Herning Kommune som omtalt ikke anvender KMD-Aktiv, er der også her udviklet et it-program og brevskabeloner til at håndtere de nye regler.

 

Beskæftigelsessagsbehandlerne i BIC (Beskæftigelses- og Integrationscenter) har gennemgået alle sager og vurderet om borger skal undtages. Denne vurdering skal foretages løbende, og oplysninger herom skal videregives til Ydelseskontoret som ellers nedsætter hjælpen, hvis kravet ikke er opfyldt.   

 

I juni 2016 blev der sendt varslingsbreve til de borgere der har modtaget hjælp i mere end 12 måneder og som ikke er undtaget. Inden 1. oktober 2016 skal borgerne partshøres, og derefter træffer Ydelseskontoret afgørelse om bortfald eller nedsættelse af hjælpen.

 

Der er pt. ca. 1.250 personer i Herning Kommune der har modtaget hjælp i mere end 12 måneder. Ud af disse er det ca. 545 personer der vurderes omfattet af 225 timers reglen.

 

Reglerne er administrativt omfattende at håndtere og afstedkommer mange spørgsmål fra borgerne.

 

Vedlagt dette punkt som bilag er to foldere om hhv. 225 timers regel og kontanthjælpsloftet. Folderne er målrettet til borgere og er udarbejdet af STAR.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Der udarbejdes til næste møde i udvalget statistik, der belyser målgruppen for hhv. kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

 

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Generel bemærkning til nøgletallene

Integrationsydelse er nu indarbejdet i nøgletalsarket sammen med kontant- og uddannelseshjælp og indgår nu også i beregningen af ungeledigheden. Derudover er arbejdsmarkedsydelse nu omdøbt til ydelser efter opbrugt dagpengeret og indeholder nu også modtagere af kontantydelse. I rapporten er der desuden blevet indarbejdet et tabel med et overblik over fuldtidspersoner seneste måned og samme måned sidste år.

 

NB. Opdateringen af nøgletalssiden kan give problemer med visning / indlæsning af siden i en internetbrowser. Dette problem kan afhjælpes ved at slette browserens cache / midlertidige filer under browserens indstillinger.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden juli 2015 - juli 2016 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent juli 2016: Herning (3,1%). Hele landet (3,8%)

 

Ungeledighed:

Det ses, at ungeledigheden har været faldende i både Herning og hele landet siden april 2016, men at ungeledigheden i Herning Kommune fortsat er lidt højere end landsgennemsnittet. Ungeledigheden i august er lidt højere end samme måned sidste år.

Ungeledighed juli 2016: Herning (10,9%). Hele landet (10,0%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har i hele perioden siden januar 2015 haft en væsentligt lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed. Andel af arbejdsstyrken august 2016: Herning (5,0%). Hele landet (5,4%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed, men Herning har i perioden maj til august haft en andel, der er lidt højere end Vestjylland som helhed.

Andel af arbejdsstyrken juli 2016: Herning (2,2%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,8%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune har i perioden december 2015 til juni 2016 haft en marginalt højere andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed, men i juli 2016 var Herning på niveau med landsgennemsnittet.

Andel af arbejdsstyrken juli 2016: Herning (2,1%). Hele landet (2,1%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i juni 2016 end samme måned sidste år.

Antal forløb juni 2016: Herning (855 forløb)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Det ses, at antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i august 2016 var lavere end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner juli 2016: Fleksjob (1.152). Ressourceforløb (248). Ledighedsydelse (223)

 

Førtidspension:

Der var 90 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i august 2016 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner august 2016: (3.854)

 

Nedenstående graf og tabel viser antal fuldtidspersoner på førtidspension i perioden januar til august 2016 for hele landet og Herning, samt hvilken andel de forskellige aldersgrupper udgør af den samlede mængde af fuldtidspersoner, der modtager førtidspension.

 

Det ses, at Herning Kommune har en mindre andel af personer i alderen 19-29 år, der modtager førtidspension end landet som helhed, men at Herning Kommune til gengæld har en højere andel af den samlede målgruppe i alderen 30-49 år end landet som helhed.

 

I aldersgruppen 50-59 år har Herning Kommune en andel, der svarer til andelen på landsplan, mens Herning Kommune har en mindre andel i gruppen af førtidspensionister over 60 år end landet som helhed.

 

 

Kilde: jobindsats.dk

 

Følgende oversigt viser aldersfordelingen på nytilkendelser af førtidspension i Herning Kommune i 2016 indtil nu:

 

Kilde: Manuel opgørelse

 

Det ses, at langt størstedelen af nytilkendelserne i 2016 har omfattet borgere i alderen 50-59 år. 

 

Særligt om aktivitetsparate unge ledige:

Aktivitetsparate unge udgør ca. 40% af gruppen af unge ledige under 25 år. I det følgende undersøges de aktivitetsparate unge ledige nærmere for at give et mere nuanceret billede af denne gruppe.

 

Pr. 26. september 2016, var der ifølge fagsystemet Workbase 365 aktivitetsparate unge under 25 år fordelt på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp. I det følgende forsøges det at belyse, hvordan den gruppe fordeler sig på tilbud, status med videre. Tallene er et øjebliksbillede og kan derfor ikke sammenlignes med tallene i nøgletalsarket.

 

Nedenstående diagram viser de unge aktivitetsparate fordelt på sagstyper. Det ses at størstedelen (76%) modtager uddannelseshjælp, mens 19% modtager integrationsydelse.

Kilde: Fagssystemet Workbase

 

Nedenstående diagram viser, hvordan de 365 aktivitetsparate unge fordelte sig på status den 26. september 2016.

 

Kilde: Fagssystemet Workbase.

Det skal bemærkes, at der kun kan ses en aktivitet pr. borger, så borgere, der deltager i flere tilbud samtidig, vil kun være med i opgørelsen med et af disse tilbud.

 

Det ses, at

 • 54 personer svarende til 15% var i virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • 128 svarende til 35% deltog i et kursus-/uddannelsestilbud (Kapitel 10 tilbud).
 • 32 svarende til 9% modtog mentor som tilbud.
 • 86 svarende til 23% deltog i øvrige tilbud (STU).
 • 65 svarende til 18% enten ikke deltog i et tilbud (passive og friholdte).

 

Blandt de 365 aktivitetsparate unge var 69 unge i CEBs Ungeindsats. De unge i CEBs Ungeindsats kan både være registreret som værende i Kapitel 10 tilbud, i virksomhedspraktik via Ungeindsats eller "Mentor som tilbud".

 

Der arbejdes videre med at lave en mere detaljeret og løbende opgørelse over de aktivitetsparate unge / sårbare unge tilknyttet Beskæftigelsesafdelingen.

 

Særligt om STU

Ifølge en manuel opgørelse var der pr. 31 august 2016 i alt 98 unge i Herning Kommune i alderen 18-24 år, der er i gang med en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

 

Af de 98 var 11 førtidspensionister, 2 var selvforsørgende, mens de resterende 85 modtog kontant- eller uddannelseshjælp.

 

Af de 98 unge, var de 71 i STU-forløb på Knudmoseskolen, mens resten var fordelt på andre uddannelsessteder.

 

Særligt om nytteindsats:

Vedlagt dette punkt er et notat om nytteindsats, der giver en redegørelse for hvad nytteindsats er, hvad lovgivningen siger om nytteindsats, samt hvilke målgrupper der kan aktiveres i nytteindsats.

 

Derudover indeholder notatet en status på omfanget af nytteindsats i Herning Kommune samt en sammenligning med Vestjylland og hele landet. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Uddannelsesdag for elever i 8. klasse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har tradition for et tæt samarbejde mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) arrangerer igen i år i samarbejde med folkeskolerne i Herning, alle ungdomsuddannelser og Beskæftigelsesafdelingen en uddannelsesdag den 12. oktober i Sportcenter Herning.

Sagsfremstilling

Elever møder ungdomsuddannelserne for første gang i deres karrierevalg ved introduktionskurserne, der gennemføres for alle elever i 8. klasse. Det er elev og forældre, der vælger, hvilke introduktionskurserne den unge skal deltage i. Med uddannelsesdag den 12. oktober får forældre og elever mulighed for dialog med ungdomsuddannelserne om, hvilke introduktionskurserne der udbydes og hvilke uddannelser de leder frem til.

 

Forældre og elever starter arrangementet med et fælles oplæg ved UU om uddannelsessystemet. Derefter går forældre og elever ud til et område med stande, hvor de frit kan være i dialog med ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne har hver en stand. Man kan desuden møde 2 uddannelser, som ikke er i Herning - IB (International Baccalaureate, som er en international gymnasial uddannelse) og Fødevarer & Ernæring. 

 

 

 

Ved Uddannelsesdagen deltager følgende ungdomsuddannelser:

Agroskolen

Herning HF

Herningholm Erhvervsskole

Herningholm Erhvervsgymnasium

Herning Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium (IB)

Social - og Sundhedsskolen

Uddannelsescenter Holstebro (Fødevarer & Ernæring)

VIA Design (TEKO)

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-16 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Forslag til mødekalender 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til mødeplan 2017.

Sagsfremstilling

Der forslås afholdt 11 møder i Beskæftigelsesudvalget i løbet af 2017.

 

Af hensyn til de årlige budgetopfølgninger skal der jf. Byrådets beslutning af 30. august 2016 afholdes fagudvalgsmøder indenfor perioderne:

 

 • 8. - 15. marts 2017
 • 18. - 26. april 2017
 • 22. - 31. maj 2017
 • 2. - 10. oktober 2017

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at forslag til mødeplan for 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Pernille Bertel  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Under udarbejdelse

Beslutning

John Thomsen orienterede om mødet i den politiske følgegruppe til Cafeen i Huset nr. 7.