Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 4. december 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Opfølgning på budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Med dette punkt drøfter Beskæftigelsesudvalget indholdet i budgetforlig 2020, og præsenteres for et forslag til tids- og procesplan for arbejdet med indholdet i budgetforliget, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet.

 

På udvalgsmødet præsenteres udvalget for et oplæg, med henblik på at drøfte indholdet i budgetforliget.

 

På baggrund af budgetforligsteksten har administrationen udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde med indholdet i budgetforlig 2020, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Dette forslag præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter indholdet i budgetforliget
at udvalget godkender den fremlagte tids- og procesplan.

Beslutning

Tids- og procesplan blev godkendt.

 

Udvalget besluttede, at der udarbejdes et katalog med forslag til besparelser på beskæftigelsesindsatsen med henblik på at reducere indsatsen i størrelsesordenen 8 - 10 mio. kr.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Analyse på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Af budgetforlig 2020 fremgår det at forligspartierne ønsker at iværksætte en grundig proces på beskæftigelsesområdet. Med dette punkt orienteres udvalget om den aktuelle status på analysearbejdet på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for budget 2020 fremgår det, at

 

"...Derfor iværksætter forligspartierne en grundig proces på beskæftigelsesområdet, som har det klare formål over de næste to - tre år at skabe økonomisk balance på beskæftigelsesområdet. ..."

 

På baggrund heraf har administrationen iværksat en grundig analyseproces af udgifter og aktiviteter på beskæftigelsesområdet.

 

På udvalgsmødet orienteres Beskæftigelsesudvalget om den aktuelle status på analysearbejdet, og bliver præsenteret for de første foreløbige analyseresultater.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de foreløbige resultater med henblik på eventuelle kommentarer.

Beslutning

Udvalget drøftede de foreløbige resultater og tilslutter sig, at analysearbejdet fortsættes som foreslået.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-19 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Social- og beskæftigelsesplan 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

De fire politiske fokusområder for social- og beskæftigelsesindsatsen i 2020, som blev besluttet på udvalgsmødet i juni, er:

 

 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

 

Administrationen har tilpasset planen efter udvalgsmødet den 13. november 2019, og Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020 fremlægges nu til drøftelse og godkendelse af indholdet i planen.

 

Udarbejdelse af beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2020 har fulgt nedenstående tidsplan:

 

24. april 2019: Drøftelse af udfordringer på arbejdsmarkedet og input til mål for 2020

 

4. juni 2019: Beskæftigelsesudvalget behandler administrationens forslag til temaer og årsmål for 2020

 

Juni - november 2019: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2020 - Beskæftigelsesudvalget er løbende blevet involveret i dette arbejde

 

4. december 2019: Beskæftigelsesudvalget godkender indholdet i Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020.

 

Planen for 2020 er vedlagt dette punkt.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og godkender Social- og Beskæftigelsesplanen for 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afholdelse af temamøde. Aktuelle økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Udvalget drøfte og fastlægge rammerne for afholdelse af et kommende temamøde omkring økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i september, at der arrangeres et temamøde for Udvalget med deltagelse af en ekstern oplægsholder, der kan give Udvalget en mere dybdegående orientering om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet vedlagte notat til brug for Udvalgets drøftelse af temamødets form og indhold - herunder deltagerkreds, programforslag, dato for temamødets afholdelse, setup samt placering af mødet.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget med udgangspunkt i en drøftelse af vedlagte notat fastlægger rammerne for et kommende temamøde.

Beslutning

Der arbejdes videre med at arrangere et temamøde ud fra de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-20-19 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt drøftes fremtiden for Beskæftigelsesrådet i Herning kommune.

Sagsfremstilling

Frem til vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen i 2014 blev arbejdsmarkedets parter formelt inddraget i den kommunale beskæftigelsespolitik via partsrepræsentationen i "De Lokale Beskæftigelsesråd".

 

Med vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen blev De Lokale Beskæftigelsesråd formelt nedlagt, og det var herefter op til de enkelte kommuner at beslutte, om man ønskede et formelt forum for fortsat inddragelse af de lokale arbejdsmarkedsparter i den lokale beskæftigelsespolitik.

 

I Herning Kommune besluttede Beskæftigelsesudvalget i august 2014, at udvalget ønskede at videreføre den formelle inddragelse af arbejdsmarkedets parter og dermed fortsat understøtte det tætte samspil imellem Beskæftigelsesudvalget, Arbejdsmarkedets parter, Uddannelsessystemet og Erhvervsrådet.

 

Det nuværende Beskæftigelsesudvalg besluttede i februar 2018, efter en evaluering af Beskæftigelsesrådets arbejde i slutningen af 2017, at der fortsat skulle være et Beskæftigelsesråd i Herning Kommune.

 

Som et led i udvalgets generelle midtvejs status på arbejdet i udvalget, lægges der med denne sag op til, at udvalget drøfter den fremadrettede involvering af de forskellige parter med relation til beskæftigelsespolitikken og -indsatsen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter fremtiden for Beskæftigelsesrådet i Herning Kommune.

Beslutning

Udvalget besluttede at nedlægge Beskæftigelsesrådet for nuværende.

 

Sagsnr.: 03.10.02-P35-2-15 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Redegørelse for tilbud til misbrugere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt orienteres Beskæftigelsesudvalget om eksisterende tilbud til udsatte i Herning Kommune. Punktet er næste trin i den procesplan som udvalget godkendte på mødet den 22. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Som en fortsættelse af den generelle introduktion til udsatte området på sidste møde i udvalget vil der på mødet her blive givet et oplæg med mere viden om dels målgruppen og om de muligheder, tilbud og indsatser, der i dag eksisterer for målgruppen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.51.04-A50-1-17 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den reviderede kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug har været i høring hos Udsatterådet. Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere (stofbrugere og pårørende) samt samarbejdspartnere, om de ydelser, der kan tilbydes borgeren, hvis og når der ønskes social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden beskriver samtidig det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen.

Sagsfremstilling

Høringen i Udsatterådet gav følgende bemærkninger:

 

 • At det er en velbeskrevet kvalitetsstandard, der viser både tilbud og hvad borgerne kan forvente.
 • At kendskabet til kvalitetsstandarden blandt fagprofessionelle og brugere kan udbredes mere – evt. i en mere simpel version.

 

Oprindelig sagsfremstilling fra møde i Beskæftigelsesudvalget den 22. oktober 2019.

 

Indsatsen på stofbehandlingsområdet tager udgangspunkt i Herning Kommunes sundhedspolitik og misbrugsstrategien. Social- og Beskæftigelsesafdelingen er i fuld gang med at integrere Misbrugscenter Herning i afdelingen. Social- og Beskæftigelsesafdelingen har et tæt samarbejde med Handicap og Psykiatri, Børn og Unge samt Sundhed og Ældre.

Målet er, at der skal være sammenhæng og en helhedsorienteret tilgang i de tilbud, der gives borgerne på tværs af afdelingerne. Der skal arbejdes ud fra nogle overordnede og fælles bærende principper:

 

 • Borgeren mødes med forventning om at klare mest muligt selv
 • Der iværksættes altid den mindst indgribende, men fagligt mest hensigtsmæssige og forsvarlige foranstaltning
 • Normalområdet og specialområdet samarbejder for at udnytte fælles faglig ekspertise bedst muligt
 • Medarbejdere optræder altid som repræsentant for en samlet kommunal helhed i forhold til den enkelte borger
 • Der sigtes mod, at borgeren har færre mulige medarbejdere inde over sit behandlingsforløb hos Misbrugscenter Herning

 

Målgruppe

Målgruppen er borgere i Herning Kommune, uanset alder, der oplever at have problemer med rusmidler, og som ønsker råd og vejledning eller behandling med henblik på stabilisering, reduktion eller ophør af stofmisbrug. Målgruppen omfatter også familier og pårørende, som er berørte af et rusmiddelbrug.

 

Behandlingen for stofmisbrug tilbydes til borgere, uanset alder, der har et ønske om behandling og en ændring i forbrug af rusmidler, hvor forbruget kan karakteriseres som værende skadeligt og/eller præget af afhængighed

 

Fokusområder i 2020-2021

Misbrugscenter Herning har følgende fokusområder i den fremtidige indsats på stofmisbrugsområdet:  

 • Deltagelse i randomiseret kontrolleret forskningsmetodeprojekt kaldt ”KomBAS”, som er kombineret alkohol- og stofbehandling, hvor det bl.a. skal afprøves om MOVE elementer har samme positive effekt på gruppebehandling. Center for Rusmiddelforskning er designer og udfører på forskningsdelen.
 • Samarbejde med familieambulatorium i Region Midt med fokus på udvikling af familieplanlægning og forebyggelse af uønsket graviditet.
 • Sikre koordinerende og faglige behandlingsindsatser til dobbeltbelastede borgere. Denne opgave varetages bl.a. af Fælles Teamet, der går på tværs af kommune og region.
 • Anvendelse af to nye screeningsværktøjer herunder UngMap og VoksenMap.
 • Udvikle det socialfaglige indsatsområde med det beskæftigelsesfaglige område.
 • Videreføre og udvikle Projekt BRUS, der henvender sig til børn og unge fra familier med rusmiddelsproblemer. Socialstyrelsen har netop bevilliget midler til at videreføre projektet i perioden 2020 til 2024.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at kvalitetsstandarden godkendes med de faldne høringsbemærkninger fra Udsatterådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedlagt som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden september 2018 - september 2019 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent september 2019: Herning (3,0%). Hele landet (3,5%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i september 2019 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland og en lidt lavere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (10,1%). RAR Vestjylland (11,2%). Hele landet (10,1%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden september 2018 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og integrationsydelsesmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (3,8%). Hele landet (4,0%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i september 2019 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (2,0%). RAR Vestjylland (2,0%). Hele landet (2,7%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i september 2019 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var lavere end andet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (2,1%). Hele landet (2,2%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lidt lavere i august 2019 end samme måned sidste år.

Antal forløb august 2019: 901 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken september 2019: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i september 2019 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner september 2019: Fleksjob (1.526). Ressourceforløb (306). Ledighedsydelse (281).

 

Førtidspension:

Der var 47 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i september 2019 end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner september 2019: 3.736

 

Beskæftigelsesministeriets benchmarking:

Vedlagt dette punkt er de seneste benchmarks fra Beskæftigelsesministeriet, der er offentligtgjort i oktober 2019. Opdateringen dækker perioden 1. halvår 2018 og 2. halvår 2018.

 

I benchmarkingen ser ministeriet på, hvor mange offentligt forsørgede de forskellige kommuner kan forventes at have på baggrund af deres rammevilkår. Ministeriet sammenligner herefter de forventede værdier med det faktisk antal offentligt forsørgede i kommunen, og bruger forskellen på de to tal, som indikation på hvor godt kommunerne klarer sig.

 

I benchmarkingen kan kommunerne både se deres samlede placering i forhold til antallet af offentligt forsørgede samlet set samt deres placering i forhold til tre udvalgte områder.

 

De tre udvalgte områder omfatter:

 • Dagpengeområdet: Dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse
 • Sygedagpengeområdet: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
 • Kontanthjælpsområdet: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering, for-revalidering, ressourceforløb samt ledighedsydelse.

 

Status på Herning Kommunes placeringer i den nyeste benchmark er som følger:

 

 • Herning bevarer sin samlede placering som nr. 21, og har samlet færre offentligt forsørgede end forventet. Forskellen i pct-point er status quo i forhold til sidste måling.
 • Herning kommune har færre offentligt forsørgede på dagpengeområdet end forventet og er nu placeret som nr. 19 på ranglisten. I forhold til sidste måling en lille tilbagegang: Sidste måling forskel på 0,2 pct-point - denne måling forskel på 0,1 pct-point.
 • Herning Kommune har det antal offentligt forsørgede på kontanthjælpsområdet som er forventet og er nu placeret som nr. 67 på ranglisten. Forskellen i pct-point er status quo i forhold til sidste måling.
 • Herning Kommune har færre offentligt forsørgede på sygedagpengeområdet end forventet og er nu placeret som nr. 10 på ranglisten. I forhold til sidste måling en lille fremgang: Sidste måling forskel på 0,1 pct-point – denne måling forskel på 0,2 pct-point. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om Erhvervskarrieremesse for unge og deres forældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Ungevejledningen i Herning Kommune afholder erhvervskarrieremesse i januar 2020. Messen er et tilbud til de unge, deres forældre og virksomheder. Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om initiativet.

Sagsfremstilling

Erhvervskarrieremessen afholdes i Sportscenter Herning den 28. januar 2020 fra kl. 19-21.

 

Formålet med messen er at skabe et tilbud der kan etablere dialog mellem de unge, deres forældre og virksomheder. Messen skal dermed bidrage til at øge de unges kendskab til hvilke muligheder der eksisterer blandt virksomhederne i Herning Kommune og de unges nærmiljø.

 

Målgruppen for messen, som inviteres, er elever fra 9. og 10. klasse med deres forældre, og unge fra 15 til 17 år der er ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, samt unge på uddannelseshjælp, som er åbenlyst uddannelsesparate. Studerende, som er i gang med det afsluttende år på de gymnasiale uddannelser, inviteres ligeledes. På sidste års messe deltog 575 personer.

 

Der er op til messens afholdelse blevet arbejdet på at få inddraget et varieret og stort udsnit af virksomheder, ligesom der reklameres for initiativet. På messen vil der både deltage offentlige og private virksomheder. Studievejledere fra alle ungdomsuddannelser samt fra Erhvervsakademiet vil ligeledes deltage på messen. Derudover vil uddannelsesvejledere fra Herning Kommune også være tilstede. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-18 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Status på implementering af optimerings- og investeringspakke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

  

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til investeringer i en styrket indsats.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og der vil på mødet blive givet en status for dette arbejde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om en sammenhængende koordineret ungeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Med dette punkt modtager Beskæftigelsesudvalget en orientering om status på aktuelle forhold vedrørende den sammenhængende, koordineret ungeindsats.

Sagsfremstilling

Tidligere orienteringer af Beskæftigelsesudvalget suppleres med denne sag. Med dette punkt orienteres udvalget om status på aktuelle forhold vedrørende den sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

Ungevejen åbnede den 1. august, og har i første omgang haft midlertidig base på Godsbanevej indtil ombygningen af Ungevejens nye lokaler stod klare. De nye lokaler er nu klare, og blev taget i brug den 25. november 2019.

 

Fra den 25. november 2019 er Ungevejen derfor at træffe på den nye adresse Lillelundvej 29.

 

Vedlagt til sagen findes blandt andet åbningstider samt information om Ungevejen og den sammenhængende koordierede ungeindsats i Herning Kommune.

 

Der afholdes officel åbning i lokalerne torsdag den 12. december 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Bevæg dig for livet-visionsaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være visionskommune i DIF og DGI's landsdækkende projekt "Bevæg dig for livet". "Bevæg dig for livet" er ligeledes et hovedtema i Herning Kommunes budgetforlig 2020. For at arbejde mod visionen om, at borgerne i Herning Kommune skal blive mere fysisk aktive er der udarbejdet en visionsaftale mellem Bevæg dig for livet og Herning Kommune i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med løbende input fra en række øvrige aktører.

 

Visionsaftalen sendes hermed til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

 

Sagsfremstilling

DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50% af befolkningen aktive i foreninger, mens 75% er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. 25-50-75-visionen går under navnet "Bevæg dig for livet", og i Herning Kommunes budgetforlig 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være en af de såkaldte visionskommuner i Bevæg dig for livet. Det vil sige kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Der blev afsat 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

Konkret betyder det i Herning Kommune, at 25-50-75-målsætningen arbejder mod at aktivere ca. 5.300 flere borgere, og at mindst 50% af de nye motionsaktive inkluderes i foreningsregi. Nationalt er der fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. Og vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

 

For at forfølge visionen er der udarbejdet en visionsaftale mellem Herning Kommune og Bevæg dig for livet, som skal sikre retning og rammer for indsatserne i samarbejdet, der er skræddersyet til den måde, vi arbejder på i Herning Kommune. Derfor er visionsaftalen udarbejdet i en projektgruppe som et bredt samarbejde på tværs af alle forvaltninger i kommunen samt DGI, DIF og Idrætsrådet.

Visionsaftalen er bygget op om en række temaer, der er kommet til syne på tværs af data fra analyser og rapporter fra de forskellige forvaltninger og samarbejdspartnere omhandlende fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, faciliteter og foreningsdeltagelse. Endvidere hviler temaerne på Herning Kommunes respektive visioner og politikker for at sikre, at aftalen baserer sig på kommunens strategiske og visionære grundlag. De enkelte temaer skal ses som retningsgivende for et meningsfuldt arbejde med at øge den fysiske aktivitet og mentale sundhed blandt borgerne i Herning Kommune. De indeholder hver især en række forslag til mulige indsatser og mulige målgrupper, der skal være med til at indikere, hvordan aftalen kan udmøntes inden for de givne rammer.

 

De konkrete indsatser

Det kræver en bred indsats på tværs af forvaltningsområderne, hvis vi vil lykkes med at gøre flere borgere i Herning Kommune fysisk aktive. Et tema i visionsaftalen, som blandt andet aktualiserer aftalen på beskæftigelsesområdet, er arbejdet med overgange mellem livsfaser og livssituationer - f.eks. mellem jobs eller fra uddannelse til job, hvor vi ved, at bevægelse kan understøtte en god overgang. Og hvor overgangen kan være anledning til at blive fysisk aktiv. Derfor vil Bevæg dig for livet blandt andet arbejde med indsatser i samarbejde med jobcentre og foreninger om aktivering af arbejdsløse.  

 

For at nå omkring alle temaer i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, og som vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, fysiske områder/faciliteter og indsatser. Til at udmønte indsatserne i Bevæg dig for livet er der pr. 1. november 2019 blevet ansat en projektleder i en delt ansættelse hhv. Bevæg dig for livet-projektet og i Herning Kommune. Det bliver projektlederens opgave at drive processen med arbejdet i Bevæg dig for livet i samarbejde med den øvrige organisering, herunder politisk følgegruppe og administrativ styregruppe.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte aftalen på udvalgsmødet den 21. oktober 2019. Visionsaftalen er endvidere blevet behandlet på direktionen den 31. oktober 2019 samt politisk behandlet i DGI og DIF sideløbende. Endeligt blev visionsaftalen godkendt på politisk styregruppemøde i Bevæg dig for livet fredag den 1. november 2019.

 

Visionsaftalen sendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Torben Clausen orienterede om fællesmødet mellem formandskabet i SOS og BSK. Det blev på dette møde afklaret, at SOS har beslutningskompetencen på forhold vedrørende de nye bygninger til varmestuen - herunder også sundhedsrummet. Sagen behandles på møde i SOS i januar 2020 og kommer efterfølgende til orientering i BSK.