Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 3. december 2014
Mødested: I bussen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioriteringsønsker til budgettet på serviceområde 17

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget anmodes med dette punkt om at sætte arbejdet med prioriteringsønsker i bero.

Sagsfremstilling

Udvalget har siden juni 2014 arbejdet med prioriteringsønsker på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Da der som en del af budgetforliget for 2015 nu iværksættes et større arbejde med udarbejdelse af et 25 mio kr's mulighedskatalog på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse foreslås det, at nærværende arbejde med prioriteringsønsker sættes i bero indtil arbejdet med mulighedskataloget er afsluttet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalgets arbejde med prioriteringsønsker sættes i bero indtil arbejdet med mulighedskataloget er afsluttet i marts 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Opfølgning på budgetforlig 2015 og orientering om budgetprocessen for budget 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I denne sag gennemgås proces- og tidsplan for arbejdet med budget 2016.

 

Budgetproceduren er denne gang præget af beslutningen fra budgetforliget 2015 om, at de politiske udvalg på budgetkonferencen i foråret 2015 skal præsentere et katalog med muligheder for at reducere udgifterne fra 2016 og frem med 3 %.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Direktionens forslag til procedure for budget 2016 på et møde den 3. november.
Nogle af de kendte processer og handlinger i budgetlægningen er tilpasset opgaven omkring mulighedskataloget, hvilket betyder at budgetproceduren for 2016 i sit indhold bliver anderledes end den sædvanlige budgetprocedure.  

 

Der opereres med en 1. og 2. udarbejdelsesfase og 1. og 2. beslutningsfase, jvf. nedenfor. Dette sker blandt andet med henblik på at sikre opnåelse af den nødvendige økonomiske effekt af nye tiltag i 2016, hvilket kræver tid til implementering. 
 
Budgetarbejdets forskellige faser:


Forberedelsesfasen:
Denne fase er skudt i gang den 3. november i forbindelse med godkendelsen af budgetproceduren 2016 (se bilag). Det fremgår af proceduren, at den enkelte forvaltning skal udarbejde en procesplan for tilvejebringelsen af mulighedskataloget, som skal forelægges fagudvalget til efterretning.

 

Administrationen har udarbejdet en tids- og handleplan for arbejdet med mulighedskataloget politisk og administrativt. Planen er vedhæftet som bilag.
 
1. udarbejdelsesfase:
Omdrejningspunktet i første udarbejdelsesfase er mulighedskataloget.
På fagudvalgsmødet i januar 2015 vil administrationen præsentere første oplæg til temaer og forslag til mulighedskataloget. Arbejdet vil tage udgangspunkt i perspektivnotaterne, som skal beskrive den udviklingsretning, som mulighedskataloget skal ses i lyset af. Endeligt mulighedskatalog godkendes på et udvalgsmøde i marts.
Fagudvalget afleverer senest den 26. marts 2015 de forslag, som skal indgå i kommunens samlede mulighedskatalog.
Det samlede katalog præsenteres på byrådets budgetkonference den 27. og 28. april 2015.
 
1. beslutningsfase
I denne fase skal der foretages høring af mulighedskataloget. Høringen foregår i perioden 27. marts – 17. april 2015. Byrådet behandler mulighedskataloget første gang den 28. april 2015 og anden gang den 26. maj 2015.
 
2. udarbejdelsesfase
Her udarbejdes det samlede forslag til udmøntning af budgetrammerne.
Budgetbemærkninger og mål for 2016 behandles på et fagudvalgsmøde i juni.
 
2. beslutningsfase
Denne fase indeholder de sædvanlige afsluttende politiske forhandlinger, herunder 1. og 2. behandling af budgettet. Høring af budgetforslaget foregår i perioden 9. – 18. september 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Ulla Høy Henriksen  

Uddannelsesvejledning i Folkeskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 x
 
 
 
 
 

 Ulla Høy Henriksen, Inger Veng Rasmussen

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) overgik i sommeren 2013 organisatorisk fra Børn og Unge Forvaltningen, Center for Børn og Læring, til Beskæftigelsesområdet, og blev pr. 1. November 2013 en central del af den nyetablerede Ungeenhed i Beskæftigelsesafdelingen, der arbejder fokuseret med kontanthjælpsreformens budskab om at understøtte at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.
 
UU har hidtil haft ansvaret for og forestået vejledningen overfor alle elever om uddannelse og erhverv til 8 - 10 klasse i folkeskolen og i friskoler i Herning, og sørget for, at den enkelte elev er forberedt på valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Dette er sket via introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. UU varetager i tilknytning til indsatsen en omfattende koordinering af elevernes tilmelding til introduktions- og brobygningsaktiviteter. 

Med erhvervsuddannelsesreformen er der sket en række ændringer på vejledningsområdet vedrørende overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, der påvirker opgave- og rollefordelingen imellem skolen og UU, med virkning fra indeværende skoleår. For UU skal der således ske en betydelig fokusering af indsatsen målrettet ikke-uddannelsesparate elever, anslået på landsplan ca. 20 % af eleverne i 8. og 9. klasse. I Herning Kommune forventes tilsvarende.

 

Omlægningerne har via reduceret bloktilskud fra Staten betydet kraftig reduktion i ressourcerne til UU Vejledningen, svarende til budgetreduktion på personalesiden fra 8.784.000 til 6.345.000 (ca. 25 %). Den konkrete rollefordeling afspejles i den samarbejdsaftale der er indgået imellem BSK/UU og CBL/Grundskolerne august 2014, bilag 1.
 
Nedenfor oplistes den fremtidige samlede vejledningsindsats i folkeskolens overbygningsklasser:

Vejledning fra 7. klasse  

 • Med ændringerne på vejledningsområdet er reglerne for den kollektive og den individuelle vejledning ændret. Alle elever skal fortsat have kollektiv vejledning fra 7. klasse, men ikke alle elever skal have individuel vejledning.

 • Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

 • Kollektiv vejledning, primært klassebaseret, gives til alle elever i 7. – 9. og 10. klasse, og omhandler fire obligatoriske emner: Ungdomsuddannelsessystemets opbygning, uddannelsesguiden www.ug.dk, introduktion til optagelse.dk amt E-vejledning.
  Vejledningsforløbet skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

 

Ny proces for uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse og indberetning heraf

  • Med ændringerne på vejledningsområdet er UPV fremrykket til 8. klasse. Det betyder, at alle elever i 8. klasse skal have vurderet deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Med denne fremrykning vil der være mere tid til at understøtte de ikke-uddannelsesparate elever med såvel en skole- som en vejledningsmæssig indsats.

  • En elev, der ikke umiddelbart opfylder såvel de faglige som de personlige og sociale kriterier for at være uddannelsesparat i 8. klasse, vil skulle vurderes nærmere af UU. UU skal foretage en helhedsvurdering af, om der skal iværksættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, for at den pågældende kan være uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. Vurderingen og indsatsen skal ske i et samarbejde med skolen. Der skal i vurderingen særlig lægges vægt på det faglige niveau i dansk og matematik samt andre fag, der har betydning for den ønskede type af ungdomsuddannelse. Ændringer i elevens forudsætninger senere i forløbet ajourføres i elevplan og indberettes i optagelse.dk

  • Undtagelse: Elever, hvor skolen i samarbejde med forældrene vurderer, at eleven ikke kan blive uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse såvel som elever i målgruppen for Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kan fritages for uddannelsesparathedsvurderingen, og omfattes ikke af den målrettede vejledningsindsats.

  • Overgangsregler: For elever, der går i 9. og 10. klasse i skoleåret 2014/15 og elever i 10. klasse i skoleåret 2015/16, gælder de hidtidige regler for uddannelsesparathedsvurdering. 

Introduktionskurser i 8. klasse

  • Formålet med introduktionskurser er, at den unge skal blive afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  • Med ændringerne på vejledningsområdet er introduktionskurser i 8. klasse nu obligatoriske for alle elever i folkeskolen, og der skal indgå et introduktionsforløb på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Varighed på 5 dage samlet eller spredt over skoleåret. Der er desuden fastsat retningslinjer for forberedelse og efterbehandling af introduktionsforløb.

 

Brobygning i 9. klasse

  • Obligatorisk for ikke-uddannelsesparate elever i folkeskolen og ungdomsskolen – andre skoleformer kan deltage. Varighed på 2-10 dage

  • Fra 2015/16 kun for ikke-uddannelsesparate elever, som en del af den særlige vejledningsindsats. UU formidler og koordinerer udsendelse af elever i brobygningsforløb, der er en del af den særlige indsats.

Optagelse til erhvervsuddannelserne

  • For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal man være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning og have mindst 2 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Alternativt optagelsesprøve på EUD.

  • Optagelse på en erhvervsuddannelse er forskellig afhængig af om der søges direkte efter 9. eller 10. klasse eller efter 1 år fra man har forladt grundskolen. Forældrene til elever i 9. og 10. klasse, som er uddannelsesparate, skal fra foråret 2015 selv sørge for udfyldelse og afsendelse af elevens uddannelsesplan og ansøgning til en ungdomsuddannelse.

Nye 10. klasseformer under udvikling i CBL

  • ​Fra 1. august 2015 forpligtes alle kommuner til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne (EUD10) ved siden af det almindelige 10. klassetilbud, og 20/20-ordningen, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse samtidig ændres.

 

  • EUD10 målrettes de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Uddannelse og Job

  • Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklassen - 3. kl., 4 - 6. kl., og 7 - 9. klasse.

  • Emnet er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, herunder i den understøttende og i den fagopdelte undervisning og som en del af den åbne skole.

  • Formålet er at styrke elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet. UU skal i overbygningen inddrages i planlægningen af undervisningen i det obligatoriske emne uddannelse og job, og de kan inddrages i gennemførelsen af den.

Forældremøder med uddannelsesvejledning   


  • 8. klasse uddannelsesarrangement for forældre og elever

  • Ét forældremøde i 9. klasse og ét i 10. klasse.

 

  • Lokalt i Herning Kommune har vi aftalt, at uddannelsesvalg skal være tema allerede på forældremøde i 7. klasse og UU kan inviteres til at deltage heri.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Bruttoledigheden

Herning Kommune har med 3,8 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i september 2014 mindre end samme måned sidste år.

 

Fleksjob

Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I september 2013 var der i alt 860 fleksjob, mens tallet i august 2014 var på 970 fleksjob.

 

Sygedagpengemodtagere
Antallet af sygedagpengemodtagere var i oktober 2014 steget i forhold til september 2014, men samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere lidt lavere end samme måned året før. Antallet af sygedagpengemodtagere med en sammenhængende varighed på over 52 uger var i oktober 2014 på 235 personer, hvilket er højere end samme måned året før (216).
 
Ungeledigheden

Det samlede antal af unge ledige var ifølge jobindsats.dk i august 2014 på 732 personer, hvilket er væsentlig lavere end august 2013, hvor antallet var på 876 personer. 

 

Førtidspension
I oktober 2014 er der tilkendt 11 nye førtidspensioner. I alt er der i 2014 indtil nu tilkendt 95 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 . Til sammenligning blev der tilkendt gennemsnitligt 9 førtidspensioner pr. måned i 2013 (ialt 107 nytilkendelser i 2013).

  

Generel bemærkning til nøgletallene:
Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret. Alt efter opdateringstidspunkt på jobindsats.dk kan der blive udleveret nye nøgletal på udvalgsmødet.

 

Særligt om årsmålene vedrørende unge ledige 2014
På udvalgsmødet den 12. november 2014 ønskede udvalget en nærmere beskrivelse af indsatsen for unge under 25 år. Vedhæftet dette dagsordenspunkt er et notat, der beskriver status på og baggrund for årsmålene i Beskæftigelsesplan 2014 vedrørende unge ledige.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer