Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-23-15 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Pejlemærker, prioriteringer og strategi i Beskæftigelsesafdelingens integrationsindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om status for arbejdet med Pejlemærker, strategi og prioriteringer i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. På baggrund heraf skal Udvalget arbejde videre med valg af prioriteringer i indsatsen.

 

 

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets møde i oktober blev Udvalget præsenteret for et oplæg til strategien for Beskæftigelsesområdets integrationsindsats - dette med særlig fokus på pejlemærker, udfordringer og prioriteringer i forhold til de fire temaer "Boligplacering", "Danskuddannelsen", "Den beskæftigelsesrettede indsats" og "Det frivillige arbejde".

 

På mødet besluttede Udvalget, at Beskæftigelsesafdelingen skulle arbejde videre med strategien for integrationsindsatsen med udgangspunkt i Udvalgets bemærkninger til oplægget.

 

Herudover besluttede Udvalget, at oplægget fra mødet tilføjes et faktablad om ydelsesøkonomi og et faktablad om kommuneøkonomi, og at Pejlemærker og prioriteringer samles i et strategi-papir.

 

"Boligplacering - midlertidige boliger", tema 1a

 

Uddrag af Udvalgets bemærkninger vedr. temaet "boligplacering - midlertidige boliger"

 

  

 • At der skal udarbejdes et samlet overblik over tomme kommunale bygninger - herunder tomgangsboliger - som potentielt vil kunne huse flygtninge

 

 • At der skal indsamles viden om mulighederne for øget brug af det private udlejningsmarked

 

 • At der skal indsamles viden om mulighederne for at gøre brug af større lejemål - herunder viden om konkrete, navngivne lejemål, som blev drøftet på mødet

 

 • At der skal indhentes viden om mulighederne for anvendelse af containerboliger

 

 • At der kan der kan bo flere flygtninge på ét værelse

 

 • At kravene til offentlig transport gerne må udfordres i pejlemærket, og at der indsamles viden om transport af unge til ungdomsuddannelser

 

 • At mulighederne for at samarbejde med nabokommuner omkring boliger til flygtninge bør afsøges

 


Status for arbejdet med "Boligplacering - midlertidige boliger, tema 1a".

Status for arbejdet med tema 1a er følgende:

 

 • Oplægget er tilrettet i overensstemmelse med Udvalgets bemærkninger på mødet i oktober.

 

 • Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at Herning Kommune aktuelt har umiddelbar adgang til midlertidige boliger i et omfang, som kan imødekomme det forventede behov frem til februar 2016

 

 • Beskæftigelsesafdelingen har igangsat kortlægningen af tomme kommunale boliger, afdækning af mulighederne for øget brug af det private udlejningsmarked samt mulighederne for at gøre brug af større, konkrete lejemål.

 

 • Til brug for beskrivelsen af de enkelte lejemål er der udarbejdet vedlagte "Skema til brug for lejemålsbeskrivelse".

 

 • Herning og Ikast-Brande kommuner har drøftet mulighederne for at styrke dialogen og samarbejdet omkring brugen af midlertidige boliger. Begge kommuner finder det hensigtsmæssigt at kommunerne fører en tæt dialog omkring udfordringer og handlingsmuligheder i forhold til brugen af middlertidige boliger til flygtninge. På baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til konkret samarbejdsaftale imellem Herning og Ikast-Brande - der henvises til vedlagte bilag "Samarbejdsaftale imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner"
 • Der er udarbejdet vedlagte oversigt over transportmuligheder til Herning fra omegnsbyer.

 

På mødet modtager udvalget en supplerende, mundtligt orientering om den aktuelle status for Beskæftigelsesafdelingens arbejde med konkrete, potentielle midlertidige lejemål.

 

 

"Boligplacering - permanente boliger", tema 1b

 Uddrag af Udvalgets bemærkninger vedr. temaet "boligplacering - permanente boliger"

 

 • Tilstræbe at undgå ghettodannelser - vægt på geografisk spredning

 

 • Ønske om mere information om kvote-boliger

 

 • Ønske om belysning af, hvor mange lejemål/ boliger Herning Kommune har som vil kunne gøres til permanente boliger

 

 • Afsøgning af det private boligmarked i forhold til permanente boliger - evt. via landsby kontaktudvalget

 

På mødet modtager udvalget en supplerende, mundtligt orientering om den aktuelle status for Beskæftigelsesafdelingens arbejde med afdækning af mulige permanente boliger.

 

 

 "Danskuddannelsen", tema 2

Udvalgets bemærkninger vedr. temaet "Danskuddannelsen"

Pejlemærker og prioriteringer blev godkendt i den foreliggende form på mødet i oktober.

 

 

"Den beskæftigelsesrettede indsats", tema 3

Udvalgets bemærkninger vedr. temaet "Den beskæftigelsesrettede indsats

Pejlemærker og prioriteringer blev godkendt i den foreliggende form på mødet i oktober.

 

Beskæftigelsesafdelingen har desuden sammen med bl.a. Lær Dansk og Herningsholm Erhvervsskole udarbejdet en ansøgning til Industriens Fond under "Øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration". Projektet skal styrke kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af flygtninge.  

 

"Det frivillige arbejde", tema 4

Udvalges bemærkninger vedr. temaet "Det frivillige arbejde"

Pejlemærker og prioriteringer blev godkendt i den foreliggende form på mødet i oktober.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget fortsætter arbejdet strategi for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats,

at udvalget drøfter vedlagte udkast til dialog- og samarbejdsaftale imellem Herning og Ikast-Brande Kommuner med henblik på Udvalgets godkendelse heraf.

 

 

Dire

Beslutning

Udvalget drøftede det fremlagte materiale. Der arbejdes videre med pejlemærker, strategi og prioriteringer ud fra de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-24-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Plan for udmøntning af mulighedskatalogets forslag jc10

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Under dette punkt præsenteres udvalget om planen for udmøntningen af Mulighedskatalogets forslag JC10 vedr. omlægning af indsatsen for ledige fleksjobbere.

 

Det indstilles, at udvalget godkender udmøntningsplanen for forslag JC10. Gruppeleder i Fleksteamet Pernille Gade deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres med dette punkt for Jobcentrets plan for udmøntningen af Mulighedskatalogets forslag JC10 vedr. omlægning af indsatsen for ledige fleksjobbere

 

Punktet er opdelt i følgende afsnit.

 1. Data - hvor mange drejer det sig om og hvor mange afsluttes
 2. Beskrivelse af den nuværende organisering og indsats
 3. Omlægning af indsatsen i fleksteamet med virkning fra 01.01.2016
 4. Ekstern leverandør
 5. Økonomi
 6. Instilling

 

 

Data

 

 

 

Nuværende organisering og indsats:

Fleksteamet er organisatorisk placeret i Jobcentret og består af 1 gruppeleder, 1 administrativ medarbejder, 1 rådgiver med kontakt til sygemeldte fleksjobbere mv., 1 nøgleperson vedr. personlig assistance, hjælpemidler mv. samt 3 fleksjobambassadører. "Projekt fleksjobambassadører" er et 3 årigt projekt som finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og udløber 31.12.2015, hvor de 3 stillinger således bortfalder. Fleksjobambassadørerne har været ansat til at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobgodkendte via opsøgende og oplysende arbejde samt bidrage til at også personer der kun kan arbejde få timer ugentligt får ansættelse og fastholdes i fleksjob.

 

Der har hidtil været 2 eksterne leverandører, som har været tilknyttet henholdsvis Projektenheden og CEB med 2 medarbejdere i hvert af projekterne. Ledige fleksjobbere har fået tilbud om et aktivt tilbud i et af de 2 tilbud ved 6 måneders ledighed og som et lovgivningsmæssigt krav ved 12 måneders ledighed. Tilbuddene har haft til formål at arbejde håndholdt med henblik på at styrke den enkeltes kompetencer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet, således at der kan etableres et fleksjob.

 

 

 

 

 Omlægning af indsatsen i Fleksteamet med virkning fra 01.01.2016:

Alle aktiviteter og myndighedsopgaver samles med virkning fra 01.01.2016 i fleksteamet med undtagelse af det lovpligtige tilbud hos en anden leverandør, når den ledige fleksjobbere når 12 måneders ledighed. Sideløbende hermed er det besluttet, at godkendelse af fleksjob samles i jobcentret, konkret i fleksteamet og ikke som hidtil i et afgørelsesteam for fleksjob.

 

Ved første henvendelse til fleksteamet vil der blive lavet en screening og en vurdering af om den ledige fleksjobber er:

 • Jobklar - dvs. den ledige fleksjobber skal med en minimum indsats ud og søge et job. Indsatsen kan bestå af dialog med jobkonsulent, jobcafe eller jobsøgningskursus. Her benyttes Jobcentrets almene undervisningstilbud til forsikrede ledige.
 • Indsatsklar - kan være ledige fleksjobbere, som har været længere tid væk fra arbejdsmarkedet eller skal genfinde en ny arbejdsidentitet grundet store helbredsmæssige forandringer. Her kan der være behov for mere støttende samtaler, støtte i forhold til brug af joblog, kursustilbud mv. Til denne målgruppe vil Jobcentret lave målrettede kursusforløb til målgruppen.
 • Midlertidig passiv - ledige fleksjobbere, som skal have en særlig og håndholdt indsats samt sygemeldte fleksjobbere.

 

Fleksteamet får overført de 4 stillinger, som før 2016 var fordelt til Projektenheden og CEB som eksterne leverandører. 1 stilling vil blive besat med 1 jobkonsulent, som sikrer et hurtigt flow ud i virksomhederne, 2 stillinger bliver interne tilbudsmedarbejdere, som sikrer at ledige fleksjobbere snarest muligt klargøres til at komme videre via tæt opfølgning og brug af Jobcentrets tilbudsvifte. Økonomien svarende til 1 stilling bliver brugt i forhold til den lovpligtige indsats hos anden leverandør, når den ledige fleksjobber når 12 måneders ledighed.

 

 

 

Ekstern leverandør:

Efter 12 måneders ledig skal den ledige fleksjobber overdrages til en anden leverandør i en nærmere aftalt periode. Der pågår en dialog med eksterne leverandører, men henblik på at indgå aftale med virkning fra 2016

 

Økonomi:

Med udmøntningen af JC 10 forventes en årlig nettobesparelse på 1.050.600 kr. Der forventes en afkortning af varigheden af ydelsesperioden, bl.a. fordi bevilling af fleksjob fremadrettet er fundereret i Jobcentret og organisatorisk i fleksteamet, hvor den efterfølgende sagsbehandling også foregår. Når fleksjobbet er bevilget, bliver der lavet en hurtig og finmasket screening af hvilken indsats der skal til, hvorefter indsatsen hurtigt kan sættes igang. Tilbuddene til den ledige fleksjobber vil således i de første 12 måneder være tilknyttet fleksteamet, hvilket forventligt betyder en hurtigere og smidigere sagsgang, idet både tilbud og de fagpersoner, der skal inddrages er tilknyttet fleksteamet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender udmøntningsplanen 

 

 

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.15-P15-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Beskæftigelsesplan 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges den endelige udgave af Beskæftigelsesplanen for 2016 til godkendelse.

 

 

Sagsfremstilling

 

På udvalgsmødet den 10. juni 2015 fastsatte udvalget de politiske temaer og årsmål for 2016.

 

Siden juni-mødet har administrationen arbejdet med at formulere beskæftigelsesplanen for 2016. Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2016 blev igangsat med et kick-offarrangement for beskæftigelsesafdelingens ledere i august måned. Her blev lederne orienteret om hvilke beskæftigelsesmæssige udfordringer Herning Kommune står overfor de kommende år, og der blev efterfølgende arbejdet med de første input til beskæftigelsesplanen for 2016, ligesom der også blev givet input til administrative årsmål.

 

På udvalgsmødet den 28. oktober 2015 behandlede udvalget første udkast til beskæftigelsesplanen. På baggrund af tilbagemeldinger fra dette møde, er Beskæftigelsesplanen blevet tilpasset og viderebearbejdet, og Beskæftigelsesplanen for 2016 fremlægges nu med henblik på endelig godkendelse.

 

Beskæftigelsesplanen er bygget op på følgende måde:

 • Først i planen gives et overblik over de aktuelle og forventede beskæftigelsespolitiske udfordringer i Herning Kommune.
 • Så gennemgås beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for 2016, samt hvordan disse er tænkt ind i forhold til Herning Kommunes temaer og årsmål for indsatsen i 2016.
 • Efterfølgende gennemgås så de lokale temaer og årsmål for indsatsen i 2016 med en beskrivelse af nuværende indsatser og kommende initiativer fordelt på de 3 temaer og dertilhørende årsmål.
 • Efter temaer og årsmål gives en status for det øvrige samarbejde med de lokale virksomheder.
 • Herefter gives en status og beskrivelse af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Afslutningsvis indeholder beskæftigelsesplanen en redegørelse for temaer, der er særligt aktuelle i 2016 nemlig integrationsindsatsen og refusionsomlægningens betydning for indsatsen.

 

Til punktet er vedhæftet den endelige udgave af Beskæftigelsesplanen for 2016.

 

På mødet vil der blive orienteret om formidlingsmateriale i relation til Beskæftigelsesplanen samt status for arbejdet med formuleringen af de administrative årsmål.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender Beskæftigelsesplanen for 2016.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Stefan Najbjerg  

Endelig omlægning af Ungeteamet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Som en fortsættelse af et af tiltagene i "Forandringsplanen for beskæftigelsesindsatsen", som blev vedtaget af Byrådet i foråret 2012, ønskes den sidste del af den indsats, som udføres af Hedebocentrets Ungeteam for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, omlagt fra bostøtte til mentorstøtte.

Sagsfremstilling

Hedebocentrets Ungeteam bruges af Beskæftigelsesafdelingen til at støtte unge med særlige behov i egen bolig. F.eks. unge der har problemer med at bo selv, lav selvfølelse, ensomhed og sociale udfordringer i forhold til skole, uddannelse, kammerater eller arbejde. Formålet med støtten er at klargøre den unge til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Tidligere blev støtten udelukkende bevilget som bostøtte jf. Servicelovens § 85. Som følge af Byrådets godkendelse af forandringsplanen for beskæftigelsesindsatsen i 2012 er støtten efterfølgende primært blevet bevilget som mentorstøtte.

 

En mindre del af støtten er dog fortsat blevet bevilget og bogført jf. Servicelovens § 85. Denne andel er dog blevet mindre med tiden og på nuværende tidspunkt er der ingen igangværende bevillinger jf. Servicelovens § 85. Som en fortsættelse af forandringsprocessen er der nu ønske om, at tage det sidste skridt i at omlægge indsatsen, så al støtte hos Hedebocentrets Ungeteam, bevilget igennem Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, bliver bevilget som mentorstøtte.

 

I 2016 budgettet for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse er der afsat kr. 335.000 til køb af støtte jf. Servicelovens § 85. Dette beløb ønskes jf. ovenstående omplaceret til køb af mentorstøtte jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der foretages budgetomplacering indenfor Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse på kr. 335.000 fra konto 05.32.33 bostøtte jf. Servicelovens § 85 til konto 05.68.98 mentorstøtte fra 2016 og frem.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-3-13 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Ansøgning fra Netværkslokomotivet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Netværkslokomotivet (NVL) søger om tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Netværkslokomotivet (NVL) søger om tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2015 og 2016. For Herning Kommunes vedkommende udgør beløbet 30.400 kr. pr. år. Beløbet er udregnet efter en fordelingsnøgle blandt kommunerne (35 øre pr. indbygger pr. 1.7.2014) i Netværkslokomotivets dækningsområde.

 

NVL har i dag følgende deltagerkommuner: Herning, Holstebro, Ikast – Brande, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding, Vejen og Middelfart.

 

I den godkendte Satspuljebevilling fra Staten på 22,6 mio. for perioden 2014 – 2017 er der forudsat kommunal medfinansiering fra deltagerkommunerne.

 

Udpluk af gennemførte aktiviteter i 2014 og 1. halv år2015

 • Etablering og facilitator af uddannelsesnetværk for 10 større virksomheder i Vildbjerg.
 • Arrangeret nøglepersonskurser og mini uddannelsesmesser I perioden 2011 – 2014 har vi sammen med en pølsevogn besøgt over 200 virksomheder i region Midtjylland, heraf ca. 40 i Herning kommune. Gennem projektet har vi talt med over 10.000 ansatte, hovedsaligt ufaglært og kortuddannede. I gennemsnit finder vi 10% ordblinde samt 35 % som i høj grad kan have gavn af at forbedre deres læse og skrive færdigheder. Af disse medarbejdere gennemfører 25% procent dansk, regne, IT og / eller ordblindekurser
 • Etableret virksomhedsundervisning på bl.a. Beredskabsstyrelsen, Drift, Herning, Møltrup optagelseshjem, Trehøje Døre, Herning Varmforzinkning, ege tæpper, Hammer Tæpper, Dansk Wilton, Multicut, FOA Herning, KRIFA Vestjylland, Samdi, SIMA og Nettoline i samarbejde med enten Herning HF og VUC, AOF Midt-Vest og LærDansk, Herning.
 • Udviklet IT- testen.dk i samarbejde med Drift Herning, Herning Bibliotek. Testen er et brugbart værktøj på virksomheder, som indikerer medarbejderne almene kompetencer i IT. Erfaringsmæssigt er 1/3 af ufaglærte og kortuddannede dårlige til hverdagens brug af IT.
 • Besøgt virksomheder med IT cafebus som giver dialog med medarbejderne om kravene til It. Dette sker i samarbejde med Herning Bibliotek som præsenterer lydbøger, ebøger og andre elektroniske muligheder. Medarbejderne er meget nysgerrige og glade for tilbud de ikke vidste fandtes.
 • Besøgt en lang række virksomheder i samarbejde med Jobcenter Herning. Fokus på jobrotation. Det har konkret betydet ansættelse af jobrotationsmedarbejdere på flere virksomheder.

 

Kommende indsatsområder i Herning kommune

 • Nøglepersonkurser med fokus på udenlandske medarbejdere. En lang række virksomheder har tosprogede ansatte. Desværre har mange virksomheder ikke været opmærksomme på behovet for en politik om krav til danskkundskaber. Det medfører, at der opstår fejl, misforståelser og kulturkløft fordi danskkundskaberne er utilstrækkelige hos tosprogede medarbejdere.
 • Opsøgende virksomhedsbesøg indenfor en lang række brancher.
 • Danmarks første og største Ordblindemesse ”Ordblind og hva´ så?” i Herning, den 25. november i samarbejde med Herning HF og VUC, Herning Bibliotek og Herning kommune
 • Mini uddannelsesmesser med pølsevogne på virksomheder.
 • Fokus på medarbejdernes IT – kompetencer bl.a. ved brug af It-Cafe bussen.
 • Gøre kompetencefonde til et redskab i målsætningen at nå flest mulige medarbejdere indenfor målgruppen, fordi det økonomisk er fordelagtigt. Dette arbejde sker i samarbejde med faglige organisationer m. h. p. at skabe positive uddannelsestraditioner

 

NVL har tidligere modtaget støtte fra LBR Herning.

Økonomi

Det ansøgte tilskud kan finansieres af konto 05.72.99 i både 2015 og 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ansøgningen imødekommes.

Dire

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden september 2014 - september 2015 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden marts 2015 haft en faldende ungeledighed, men ungeledigheden i Herning var i september 2015 lidt højere end landet som helhed (10,6% mod 10,4%)

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden februar 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden september 2014 - september 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har dog i størstedelen af perioden haft en marginalt højere andel end Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i september 2015 en andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune har siden marts 2015 været konstant faldende.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden august 2014 til august 2015, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i august 2015 var på niveau med samme måned sidste år og har ligget stabilt i hele perioden med undtagelse af juli 2015.

 

Førtidspension:

Der var 124 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i oktober 2015 end samme måned sidste år.

 

Særligt om udvikling i tilkendelser af førtidspension siden Reform af Førtidspension og Fleksjob:

 

Netmediet altinget.dk bragte den 14. november 2015 en artikel om forskelle i kommunernes tildeling af førtidspension. Artiklen kan læses her:

http://www.altinget.dk/artikel/stor-forskel-paa-kommuners-tildeling-af-foertidspension

 

I det følgende gennemgås udviklingen i Herning Kommune i perioden 2010-2014 sammenlignet med landet som helhed.

 

Kilde: Ankestyrelsen (FOP01).

 

Ovenstående figur viser udviklingen i antallet af nytilkendelser af førtidspension i Herning Kommune i perioden 2010-2014. Det ses, at antallet af nytilkendelser i Herning Kommune er faldet væsentligt efter indførelsen af Reform af Førtidspension og Fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013. Således er antallet af nytilkendelser faldet fra 277 nytilkendelser i 2012 til 118 nytilkendelser i 2014, svarende til et fald på 57% i antallet af nytilkendelser. I samme periode er antallet af tilkendelser på landsplan faldet fra 14.621 i 2012 til 6.187 i 2014 svarende til et fald på 58%. Herning Kommune har dermed haft et procentvis fald i antallet af nytilkendelser, som stort set svarer til det gennemsnitlige procentvise fald på landsplan.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.23.05-A00-1-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om status for samarbejdet i regi af Vestalliancen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget modtog på mødet i Januar en orientering om etableringen af den strategiske alliance imellem de 8 vestlige Jobcentre - "Vestalliancen".

 

Under punktet orienteres Udvalget om status for samarbejdet og om de iværksatte initiativer i regi af alliancen.

Sagsfremstilling

     

Vestalliancen omfatter Jobcentrene i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Viborg Kommuner.

 

Formål, strategi og organisering

Formålet med Vestalliancen er, at virksomhederne oplever, at:

 

 • Alliancen koordinerer og arbejder på tværs af kommunegrænser og med udgangspunkt i virksomhedernes behov
 • At Alliancen er en professionel og proaktiv partner  

 

 

Strategi for arbejdet i alliancen bygger på følgende overordnede grundelementer:

 

 • Alliancen formulerer fælles standarder for service og kvalitet, herunder

 

 • Alliancen sikrer, at der i nødvendigt omfang er konsulenter, som er vidende om arbejdsmarkedet, forberedte, bredt orienterede og i stand til at forstå/afdække virksomhedernes behov

 

 • Alliancen sikrer, at der arbejdes på tværs og med involvering af alle relevante parter

 

 • Alliancen følger og samler viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, politiske tiltag, den økonomiske udvikling m.v. for at være på forkant med iværksættelse af initiativer

 

Det praktiske og daglige arbejde organiseres af en arbejdsgruppe med deltagelse af alle 8 jobcentre, og herudover er der nedsat praktikergrupper ad hoc på tværs af jobcentrene.

 

Status for arbejdet i Vestalliancen

I regi af Vestalliancen er der iværksat en række initiativer på tværs af jobcentrene - bl.a. udarbejdelse af fælles standarder for serviceydelser, fælles kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, koordinering af samarbejdet med Arbejdsmarkedskontor midt nord, dialog og samarbejde om rekrutteringsmæssige udfordringer mv:

 

Fælles standarder for serviceydelser

De 8 Jobcentre har udarbejdet fælles servicestandarder på områderne "fastholdelse", "rekruttering" samt "uddannelse og "opkvalificering"

 

 • Fastholdelse: Der er fastsat fælles standarder for brug af hotline, reaktionstid samt Jobcentrenes koordinerende funktion mv.
 • Rekruttering: Virksomhederne behøver kun kontakte ét Jobcenter, som herefter koordinerer rekrutteringen af arbejdskraft, fælles standard for Jobcentrenes reaktionstid, der er etableret netværk på imellem de medarbejdere som arbejder med rekruttering, koordinering af tovholderfunktion ved rekruttering på tværs af jobcentre mv.
 • Uddannelse og opkvalificering: Tværgående fokus på opkvalificering af ufaglærte og opkvalificering indenfor områder med mangel på arbejdskraft, fælles fokus på brugen af jobrotation, samarbejde med erhvervsskolerne omkring brugen af voksenlærlingepladser inden for bygge- og anlægssektoren.

 

For nærmere beskrivelse henvises til de vedlagte bilag vedr. servicepakkerne.

 

Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere

 

 • Der er gennemført 3 dages uddannelsesforløb for Jobcentermedarbejdere og a-kassemedarbejdere under temaet "Den gode samtale" - 75 medarbejdere - heraf 13 Jobcentermedarbejdere fra Jobcenter Herning - har deltaget i uddannelsesforløbet.

 

 

Koordinering med Arbejdsmarkedskontor midt nord

Vestalliancen indgår i en tæt dialog med Arbejdskontor midt nord omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer. Jobcentrene har indgået aftale med Arbejdsmarkedskontoret om, at der afholdes 1/2 årlige møder med henblik på at Jobcentrene bidrager til at kvalificere analyseredskabet "Arbejdsmarkedsbalancen".

 

Fælles informationsmaterialer

Vikarbureauet JT Works holdt et oplæg for de 8 Jobcentre omkring vikarbureauets erfaringer med og håndtering af rekrutteringer fra udlandet.

Med udgangspunkt i blandt andet dette oplæg er det besluttet, at udarbejdes en fælles strategi på tværs af jobcentrene i forhold til de rekrutteringsmæssige udfordringer - herunder ét faktark på tværs af jobcentrene, fælles tekst på Jobcentrenes hjemmesider mv.

 

Herudover er der planlagt et møde i januar 2016 imellem Jobcentercheferne, relevante jobcentermedarbejdere og Workindenmark, som tilbyder service til arbejdssøgende og virksomheder.  

 

Regnskabsanalyse på tværs af Jobcentrene

Der arbejdes aktuelt på at færdiggøre en regnskabsanalyse på tværs af Jobcentrene. Analysen sammenholder udgifter på tværs af kommunerne - indsats, forsørgelse og benchmarking.

 

Lokalt Koordineret Samarbejde - LKS

Jobcentrene i Herning og Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole/VEU-center MidtVest og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har etableret et netværkssamarbejde om en koordineret virksomhedsindsats overfor små og mellemstor lokale virksomheder. Samarbejder omfatter:

 

 • Videndelign omkring de enkelte aktørers tilbud og kompetencer
 • Løbende udvikling af den koordinerede virksomhedsindsats
 • Opbygning af fælles ånd, hvor deltagerne er ambassadører for hinandens produkt

 

For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag "LKS-samarbejdet".

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dire

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.01.16-G01-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Politisk aftale om nyt a-dagpengesystem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen har 22.10.2015 indgået aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om et mere fleksibelt dagpengesystem. Aftalen lægger sig tæt op ad Dagpengekommissionens anbefalinger. Med dette punkt orienteres udvalges om hovedelementerne i aftalen.

Sagsfremstilling

Hovedelementerne i aftalen er:

1.
Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening:

Den toårig dagpengeperiode fastholdes, og incitamentet til at arbejde i løbet af perioden skal styrkes gennem mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.

 

2. Optjening af dagpengeret:

Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. indenfor de seneste tre år. Der kan højst medregnes 17.700 kr. pr måned, således at dagpengeretten ikke kan optjenes på mindre end 12 måneder. Beskæftigelse på lavere løn vil betyde, at det tager mere end 12 måneder at opnå dagpengeretten.

 

3. Forbrug af dagpengeret:

Forbrug af dagpengeret skal beregnes i timer fremfor i uger. Dagpengeperioden er i dag 104 uger og bliver fremadrettet 3.848 timer. Det betyder, at eksempelvis 15 timers ledighed i løbet af 1 uge medfører et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret (37 timer).

 

4. Ny satsberegning:

Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt indenfor de seneste 24 måneder

 

5. Karensdage ved høj ledighed:

Der indføres karensdage hver fjerde måned for personer med høj ledighed, svarende til 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige

 

6. Dimittender:

Dagpengesatsen nedsættes til 71,5% for ikke - forsørgere. Dimmitendsatsen fortsætter uændret på 82% for forsørgere.

 

7. G-dage (dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren):

Antallet af G-dage harmoniseres til to dage for alle typer ansættelser, der er omfattet af G-dage.

 

8. Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemer:

Personer, der har modtaget dagpenge svarende til 4 år indenfor de seneste 8 år, får reduceret dagpengeretten med en måned.

 

 Aftalen træder i kraft den 01.01 2017. Der er elementer der kræver digitalisering og ny it- underrstøtning og som derfor først træder i kraft tidligst den 01.07.2017

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om politisk aftale om kontanthjælp

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde. Med dette punkt orienteres udvalget om hovedelementerne i kontanthjælpsaftalen.

 

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde.

 

Aftalen består af 3 elementer:

 1. Et nyt kontanthjælpsloft
 2. Skærpet rådighed: en 225 timers regel
 3. Ret til 4 ugers ferie i stedet for fem uger.

 

Kontanthjælpsloftet:

Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen, når der tages højde for, hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne-og ungeydelse samt børnetilskud efter skat. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kr. om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kr. mere end i dag.

 

Udover kontanthjælp kommer loftet også til at gælde for modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse

 

Skærpet rådighed: en 225 timers regel

Der indføres en 225 timers regel, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Det svarer ca. til seks ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Konsekvens ved ikke at leve op til 225 timers reglen for ægtepar.

Hvis den ene person ikke opfylder kravet bortfalder kontanthjælpen (14.416 kr. for forsørgere og 10.849 kr. for ikke-forsørgere). Hvis begge personer ikke lever op til rådighedsreglen bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge har arbejdet 225 timer, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontanthjælp

 

Konsekvens ved ikke at leve op til 225 timers reglen for ugifte.

Hvis den ugifte modtager kontanthjælp svarende til voksensatserne på 14.416 kr. for forsørgere og 10.849 kr. for ikke-forsørgere og ikke lever op til rådighedsreglen reduceres hjælpen med 1.000 kr. pr måned.

Personer der modtager hjælp på mindre end voksensatsen, får reduceret hjælpen med 500 kr. pr måned.

Personer, der modtager hjælp på SU- niveau er fritaget for 225- timers reglen og dette gælder også for modtagere af integrationsydelse.

Personer med meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af 225-timersreglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke aktuelt er realistisk, at pågældende kan arbejde svarende til kravet.

 

Ret til fire ugers ferie i stedet for fem

Kontanthjælpsmodtageres ret til ferie ændres fra fem til fire uger. Ferien skal aftales med jobcentret og en ferieperiode må maksimalt vare to uger

 

Ændringerne træder i kraft den 01.04.2016 og indfases som udgangspunkt med virkning fra 01.10.2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Afgørelser om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i april drøftede udvalget situationen med afgørelser om gensidig forsørgelsespligt. Udvalget besluttede på dette møde, at Ankestyrelsens afgørelser skulle afventes, og sagen derefter genoptages af udvalget.

 

Med nærværende sag gives udvalget en opdateret status på området.

 

 

Sagsfremstilling

Med indførelse af L224 blev der pr. 1. januar 2014 indført forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor begge er fyldt 25 år og en eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Ankestyrelsen har i en principafgørelse taget stilling til spørgsmål om ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse i sager om gensidig forsørgelsespligt. Denne afgørelse har medført usikkerhed om kommunernes praksis på området.

 

KL sendte den 27. marts 2015 en redegørelse til kommunerne, hvori kommunerne vejledes til at tilbagebetale kontanthjælp, såfremt afgørelserne lider af ”væsentlige sagsbehandlingsfejl”. Fejl i forhold til manglende partshøring eller klagevejledning er ikke nødvendigvis væsentlige mangler som medfører ugyldighed, og klagesagerne bør derfor vurderes konkret.

 

Kommunerne er ikke blevet pålagt at genoptage sagerne af egen drift. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere, om en klage der har overskredet klagefristen skal genvurderes. Ydelseskontoret har valgt alene at genvurdere de sager, hvor en borger har klaget.

 

Herning Kommune har modtaget klager i ti sager, hvoraf de ni blev videresendt til Ankestyrelsen efter revurdering i Ydelseskontoret. En enkelt sag blev af Ydelseskontoret revurderet til at have væsentlige sagsbehandlingsfejl og derfor omgjort med det samme.

 

Ud af de øvrige ni sager afviste Ankestyrelsen at behandle syv, idet klagefristen var overskredet og Ankestyrelsen ikke vurderede, at der var væsentlige fejl. I to sager har Ankestyrelsen givet Herning Kommune medhold i, at borgerne var samlevende, og at afgørelserne ikke havde så væsentlige mangler, at det kunne medføre ugyldighed.

 

Generelt er det herefter administrationens vurdering, at den praksis, der har været fulgt i Herning Kommune, har overholdt gældnde lovgivning. Afgørelserne lider ikke af så væsentlige sagsbehandlingsfejl, at der er tale om tilsidesættelse af en garantiforskrift som medfører ugyldighed.

 

Herning Kommune og Beskæftigelsesministeriet er desuden den 13. oktober 2015 blevet stævnet af to borgere, der har nedlagt påstand om, at lovgivningen vedrørende gensidig forsørgelse er ugyldig, og dermed også de afgørelser der er truffet i henhold til denne lovgivning. Gribskov Kommune og Favrskov Kommune er ligeledes stævnet i sagen.

 

Herning Kommune har i fællesskab med Gribskov og Favrskov Kommuner taget kontakt til KL og bedt dem om at indtræde i sagen.

KL´s formandskab besluttede den 12. november 2015, at indtræde som mandatar for de tre kommuner i retssagen, hvilket betyder at KL ikke er part i sagen, men fuldmægtig for de tre sagsøgte kommuner. KL antager og betaler for én advokat som repræsenterer kommunerne. Retten skal godkende at KL optræder som mandatar, men idet KL har en retlig interesse i udfaldet af sagen, forventes det at KL kan indtræde.

 

 

Økonomi

Herning Kommune har i alt betalt kr. 24.362 i forbindelse med revurdering af sager om gensidig forsørgelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.30.00-G01-4235-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering om ændring af Ankestyrelsens praksis - sygedagpengeområdet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En dom fra Højesteret betyder, at Ankestyrelsen ændrer praksis. Jf. Principafgørelse 75-15 skal Styrelsen og kommunerne nu på ny afgøre sager, hvor borgere har fået stoppet udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger en ny praksis efter en dom fra Højesteret.

Den nye praksis handler om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge. 

 

Sygedagpenge er en korttidsydelse, og derfor kan en borger kun få udbetalt sygedagpenge i en begrænset periode. Ved udløb af denne specificerede periode skal kommunen tage stilling til, om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

 

Borger orienteres altid om varighedsbegrænsningen og den revurdering, der skal foregå. I denne vurdering indgår aktuelle helbredsoplysninger, opfølgninger på praktik/delvis raskmelding mv, men svar på sådanne anmodninger nåes ikke altid modtaget og vurderet inden datoen for varighedsbegrænsning.

 

Vurderes der ikke at være berettigelse til forlængelse, har hidtil gældende praksis (fra Ankestyrelsen og dermed over hele landet) været, at varighedsbegrænsningsdatoen gøres gældende.

 

Den nye praksis fra Ankestyrelsen slår fast, at udbetalingen af sygedagpenge først må standses, når kommunen har lavet denne vurdering og truffet en gyldig afgørelse.

 

Udbetalingens standses fremover ikke automatisk, og kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft.

 

Der er indarbejdet ny administrativ retningslinie m.h.p. implementering af ny praksis fremadrettet. 

 

Genoptagelse af sager:

Efter dommen og praksisændringen skal kommunerne og Ankestyrelsen nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

 

Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end de i første omgang har fået udbetalt for.

 

  

Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at borgeren ikke har ret til sygedagpenge i den mellemliggende periode, selv om hans eller hendes sag er afgjort med tilbagevirkende kraft.

 

Det kan for eksempel være, hvis borgeren har raskmeldt sig, er begyndt at arbejde igen m.v.

 

Offentlig orientering:

Genoptagelse af sager på baggrund af Højesterets dom skal ske på myndighedens eget initiativ (Ankestyrelsen/Kommunen), med mindre det vurderes at være en betydelig administrativ byrde at identificere sagerne. I så fald skal myndigheden informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinierne herfor.

 

Ankestyrelsen vurderer, at det vil være en betydelig administrative byrde for Styrelsen at identificere samtlige sager og har derfor valgt at informere offentligt via deres hjemmeside.

 

Herning Kommune skal tilsvarende beslutte hvordan genoptagelserne skal håndteres, og som minimum informere via hjemmesiden.

 

Foreløbige dialoger imellem de involverede afdelinger bekræfter, at ikke alle sager er revurderet før udløb af varighedsbegrænsningen. Da den hidtidige praksis var stop med tilbagevirkende kraft, vil der således være borgere også i Herning Kommune med et eventuelt retskrav på ydelse i en mellemliggende periode.

 

Foreløbig research tyder på, at de konkrete sager ikke umiddelbart kan identificeres via systemkørsler.

Borgere der måtte henvende sig p.b.a. informationen på landsplan eller lokalt, vil få deres sag revurderet.

 

Da der er tale om en landsdækkende problemstilling, kan der forventes drøftelse af løsningsforslag i f.eks. jobcenternetværket.

 

 

Økonomi:

Som følge af manglende identificering af relevante sager minimum 3 år tilbage (ved klagesager sker forældelsen ikke efter 3 år) er det endnu vanskeligt at opgøre såvel ressourceforbrug til udsøgningsarbejdet, til revurderingerne og til administration af udbetalingen, såvel som selve udgiften til efterbetalingerne.

 

Arbejdsmarkedscenterchef Ulla Høy Henriksen deltager i mødet m.h.p. orientering om status på problemstillingen samt drøftelse af handleplan.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning og ny status forelægges udvalget i januar 2016.

Dire

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-991-07 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Støtte til unge ledige

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Aktive tilbud

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1862-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer