Dagsordener og referater

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: På Hotel Eyde, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Fokusområder og årsmål for beskæftigelsesindsatsen 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt fremlægges administrationens oplæg til politiske fokusområder og mål for 2021 på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelserne på udvalgsmødet den 15. april 2020 har administrationen nu udarbejdet forslag til politiske fokusområder og årsmål for 2021.

 

De fire foreslåede fokusområder for 2021 er:

 

 • Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde
 • Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd
 • Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet
 • Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

 

Vedlagt punktet er en oversigt med administrationens oplæg til politiske åsmål for de fire fokusmområder.

 

Udarbejdelse af social- og beskæftigelsesplan og de politiske årsmål for 2021 følger nedenstående tidsplan.

 

15. april 2020: Drøftelser af fokusområder og årsmål for 2021 og perspektivering til udvalgte FNs verdensmål.

 

2. juni 2020: Beskæftigelsesudvalget behandler administrationens forslag til fokusområder og årsmål for 2021.

 

Juni - november 2020: Der arbejdes med formulering af Social- og Beskæftigelsesplanen, fastlæggelsen af de administrative mål samt udarbejdelsen af implementeringsplan for 2021 - Beskæftigelsesudvalget inddrages løbende i dette arbejde.

 

18. november 2020: Beskæftigelsesudvalget godkender Social- og Beskæftigelsesplan 2021.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter og godkender de foreslåede fokusområder og årsmål for 2021.

 

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Politisk budgetopfølgning 31. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 på Beskæftigelsesudvalgets område på baggrund af forbruget, samt tilgængelig viden om aktivitetsniveau.

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet forbrug på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på 1.522.140 mio. kr., hvilket er 118.163 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Dette svarer til en afvigelse på 8,42%.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020. 

 

Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen og er udarbejdet på baggrund af bogført forbrug pr. 31. marts 2020, samt tilgængelig viden om årets aktivitetsniveau. Der er i opfølgningen ligeledes taget højde for forventet forbrug samt aktivitet for resten af året.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på 118 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

Supplerende opstilling:

 

 

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold.

 

Servicedriftsudgifter: Et forventet forbrug der er 6.485 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende længerevarende botilbud efter servicelovens §108. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 3,1 mio. kr vedrørende hjemløseteam og bostøtte mv. Det højere forbrug skyldes større udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 2,2 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Merforbruget skyldes stigende aktivitet samt en højere pris på Ungdomscenter Knudmosen. Det samlede merforbrug til STU er dog lavere, da udgifter til STU bogføres også under sociale formål, enkeltydelser mm., og her er forbruget 0,2 mio. kr. lavere end forventet. Det samlede forbrug til STU er dog fortsat højere end forudsat i budgettet.
 • Lavere forbrug på 2,4 mio. kr. på botilbud til midlertidigt ophold til udsatte efter servicelovens §107. Det lavere forbrug skyldes færre udgifter til køb af pladser end forudsat i budgettet.

 

Budgetgaranti: Et forventet forbrug der er 27.768 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på 22,0 mio. kr. på førtidspension. Merforbruget skyldes, at den regulering der blev lavet af budgetrammen blev placeret på førtidspension og dermed er der flere førtidspensionter end der er forudsat i budgettet.
 • Højere forbrug på 14,6 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp. Det højere forbrug skyldes, at der er flere uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 • Lavere forbrug på 6,3 mio. kr. til ressource- og jobafklaringsforløb. Det lavere forbrug skyldes, at der er færre borgere i ressource- og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægningen.
 • Lavere forbrug på introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Det lavere forbrug skyldes berigtigelser, som har affødt en større indtægt i form af statsrefusion end forventet.

 

Aftale (DUT): Et forventet forbrug der er 8.665 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Lavere forbrug på 7,6 mio. kr. til seniorjob til personer over 55 år. Det lavere forbrug skyldes berigtigelser, som har affødt en større indtægt i form af statsrefusion end forventet.  
 • Lavere forbrug på 2,0 mio. kr til sygedagpenge. Det lavere forbrug skyldes, at der er færre sygedagpengemodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 • Højere forbrug på 1,3 mio. kr. på personlige tillæg (f.eks. helbredstillæg til medicin, briller, tandlægebehandling mv.).

 

Beskæftigelsestilskud: Et forventet forbrug der er 92.575 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

 

 • Højere forbrug på 92,8 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige. Det højere forbrug skyldes, at der er flere forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen.

 

I nedenstående tabel er det samlede antal offentligt forsørgede vist; dels, som forudsat ved budgetlægningen, og dels som forudsat i det forventede regnskab for 2020 pr. 31/03:

 

Generelt er det forventede antal offentligt forsørgede sammensat af det faktiske antal, der er kendt ved opfølgningen plus en prognose for det forventede resten af året.

 

Konkret i denne opfølgning for forsikrede ledige, uddannelseshjælp, kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelse er forventningen dannet på følgende måde; Det faktiske antal af offentligt forsørgede er konstateret for perioden januar til ultimo april. For perioden fra maj til december 2020 er det forudsat, at antallet af fuldtidspersoner følger udviklingen fra 2019.

 

Disse målgrupper har fået særlig opmærksom ved opfølgningen, da det må antagtes at være de målgrupper der primært forventes at være påvirket af nuværende og fremadrettede situation, og deraf følgende ledighed. Antagelsen er derfor, at den forventede udvikling, for de beskrevne målgrupper, følger mønsteret fra sidste år efter ultimo april 2020, da det ikke er muligt at forudsige den fremadrettede konsekvens af coronasituationen.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at niveauet for det forventede regnskab er behæftet med stor usikkerhed. Følgende usikkerhedsmomenter skal fremhæves:

 

 • Den globale, regionale og lokale udvikling, som følge af corona-situationen, medfører store flukturationer i økonomien og på arbejdsmarkedet i særdeleshed. De ændrede forhold betyder, at der endnu er stor usikkerhed omkring forventningerne til hvordan den aktuelle og fremtidige konjunktursituation udvikler sig globalt og regionalt, og derfor også hvordan denne materialiserer sig i Herning Kommune.
 • Beskæftigelsesudvalgets besparelser i indsatsen på på baggrund af budgetforlig 2020. De fulde effekter af besparelserne er endnu ukendte.
 • Refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. Det er nu ikke længere muligt at lave en faktisk beregning af refusion, ud fra de forventede udgifter til forsørgelsesydelser mv. Dette skyldes at refusionen for de enkelte borgere nu ændres over tid på tværs af ydelsestyper (refusionstrappen). Udfordringen er særligt stor for de forsørgelsesydelser, der er omfattet af overgangsordninger (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), da de kommunale nettoudgifter til overgangsordningerne er stigende over tid.

 

Bevillingsmæssige ændringer:

 

Projekt Ung i Uddannelse

 

Region Midtjylland har ansøgt, og er blevet tildelt, midler til et flerårigt projekt på tværs af kommunerne i regionen. Projektet finansieres af den Europæiske Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler, ligesom Region Midtjylland også medfinansierer. Region Midtjylland er projektleder, mens Herning Kommune er en blandt flere partnerkommuner i regionen. Formålet med projektet er at understøtte psykisk sårbare unge samt unge med en anden etnicitet end dansk, i alderen 15-30 år, i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse samt i overgangen fra FGU til ungdomsuddannelse.

 

Projektet forankres i Herning Kommune i Ungevejledningen i Social- & Beskæftigelsesafdelingen. Som partnerkommune i projektet modtager Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse 2.689.399 kr. i ekstern finansiering i løbet af projektperioden. I relation til projektet meddeles som en del af denne sag en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling vedrørende ekstern finansiering i den flerårige projektperiode.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020,

 

at der i forbindelse med projekt Ung i Uddannelse meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse på i alt 2.689.399 kr. vedrørende ekstern finansiering i den flerårige projektperiode, heraf forventet 517.192 kr. i 2020, 1.241.261 kr. i 2021 og 930.946 kr. i 2022.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Generel status og status på besluttede forandringer for 2019 og 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

   X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet gives der en orientering for den aktuelle situation for Social- og Beskæftigelsesafdelingen i forhold til COVID-19.

 

Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget desuden om status for arbejdet med at implementere optimerings- og investeringspakken 2019 og besparelseskatalog 2020.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ny bekendtgørelse for beskæftigelsesindsatsen, at fra onsdag den 27. maj genåbner store dele af beskæftigelsesindsatsen. Hvor ledige i hele Danmark igen har ret til hjælp og vejledning, digitale samtaler genindføres med alle målgrupper og virksomhedsrettede tilbud bliver igen muligt. Desuden får ledige igen pligt til at søge og tage imod henviste job. Pressemeddelse fra Beskæftigelsesministeriet er vedlagt som bilag.

Beskæftigelsesudvalget vil på mødet blive orienteret om den aktuelle situation i Social- og Beskæftigelsesafdelingen i forhold til COVID-19.

 

Med sagen gives der endvidere status for arbejdet med implementering af investerings- og optimeringspakken 2019 og Besparelseskatalog 2020.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i februar 2019, at alle de fremlagte optimeringsforslag skulle implementeres.

På samme udvalgsmøde besluttede et flertal i udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 7,4 mio kr. til den samlede investeringspakke på 15,85 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, og denne blev godkendt af Byrådet på møde den 5. marts 2019.

 

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet i januar 2020 et besparelseskatalog, som forvaltningen skal implementere. Her blev det besluttet at spare 8,292 mio kr. i 2020, 9,619 mio kr. i 2021 og 10,315 mio kr. årligt fra 2022-2024.

 

Udvalget besluttede desuden, at provenuet fra besparelserne anvendes til at finansiere de tidligere besluttede investeringer - Ungevejen, Forebyggelse af sygefravær og Tidlig socialfaglig vurdering. 

 

Arbejdet med at implementere alle forandringer pågår nu, og den aktuelle status fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Opfølgning på budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal i Herning Kommunes Byråd ingik i efteråret 2019 budgetforlig for 2020. På denne baggrund godkendte Beskæftigelsesudvalget et forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med indholdet i budgetforliget, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Med dette punkt præsenteres udvalget for en revideret tids- og procesplan for det fortsatte arbejde. Forslaget præsenteres med henblik på udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd indgik i efteråret 2019 budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet.

 

Udvalget blev tidligere præsenteret for og godkendte, et forslag til en tids- og procesplan for arbejdet med indholdet i budgetforlig 2020, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Med dette punkt præsenteres udvalget for en revideret tids- og procesplan for det fortsatte arbejde.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender den reviderede tids- og procesplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Medfinansiering af CUBB

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt bedes udvalget behandle ansøgning om medfinansiering af Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB).

 

Sagsfremstilling

Herning kommune indgår i et partnerskab med Holstebro, Silkeborg og Vesthimmerland Kommune samt Aalborg Universitet om etablering af et praksis-forskningscenter for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB). Centret danner rammen om en kontinuerlig og integreret forsker-praksissamarbejde ift. den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Ambitionen er, at CUBB skal bidrage til omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser, som ofte kritiseres for at være alt for standardiserede og tage for lidt hensyn til borgerens behov. Derfor skal borgeren i lang højere grad inddrages og gives ansvar for og ejerskab til at mestre eget liv og dermed forbedre sine beskæftigelseschancer. Denne omstilling skal ske i tæt samarbejde mellem forskning og praksis.

For yderligere information henvises der til hjemmesiden for CUBB - Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (https://www.politik-samfund.aau.dk/forskning/forskningsprojekter/cubb/).

 

Udgangspunktet for etalering af CUBB er erfaringer og resultater fra innovations- og udviklingsprocessen, der har fundet sted i LISES projektet, som har forløbet fra den 1. marts 2016 til den 28. februar 2020. Indsigten herfra er, at borgerinddragelse kræver en fundamental omlægning af politik, ledelse, organisering, opkvalificering af medarbejderne, udvikling af mødet mellem medarbejdere og borgere, udvikling af borgerinddragelsesformer, samt inddragelsen af det omkringliggende samfund (og aktørerne her). Hvis der skal laves markante ændringer i den måde beskæftigelelsessystemet interagerer med borgere og andre interessenter på, er det nødvendigt at arbejde med hele systemet og alle delelementer på én gang. For nærmere beskrivelse af LISES henvises der til LISES hjemmeside (https://lisessite.wordpress.com/).

 

Projektperiode for partnerskabet med CUBB er den 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Social-og Beskæftigelsesafdelingen har i februar 2020 haft første besøg af forskere fra Aalborg Universitet.

Besøget varede 2 dage, hvor der blev afholdt FLIP mellem ledere, medarbejdere og forskere. Medvidere blev der afholdt interviews med medarbejdere samt observationer af enkelte møder mellem medarbejder og borger.

 

Med første besøg har forskerne fra Aalborg Universitet fået indblik i de temaer, udfordringer og fokusområder Social- og Beskæftigelsesafdelingen på nuværende tidspunkt er optaget af, hvilket vil være afsæt for det videre samarbejde i CUBB regi.
Det er planlagt at forskere fra Aalborg Universitet som minimum kommer på besøg hvert kvartal i Social- og Beskæftigelsesafdelingen, hvor næste besøg er aftalt til den 15.-16. juni 2020.

 

For at fortsætte arbejdet er Social- og Beskæftigelsesafdelingen aktuelt i proces med udarbejdelse af strategiplan med beskrivelse af ambitioner og handleplaner for at udvikle borgerinddragende beskæftigelsesindsatser.

 

Det samlede budget for CUBB er 22,9 millioner. Heraf har A.P. Møller Fond bevilliget knap 9,5 millioner, Aalborg Universitet medfinanserer 3,9 mio. kr. og det er budgetteret med, at hver partnerkommune medfinansierer 1,5 mio kr., på nær Vesthimmerland kommune der medfinansierer 1 mio kr. Der medfinansieres endvidere 4 mio. kr. i form af tidsforbrug for medarbejdere/ledere i de fire partnerkommuner.

 

Det budgetteres derfor med, at Herning, som partnerkommune, skal medfinansiere 1,5 mio kr.

 

Jobcentret, Ungevejledningen, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Social- og Jobindsats ansøger med denne sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget om en årlig medfinansiering på 375.000 kr. i hele projektperioden.

  

Økonomi

Midlerne til CUBB aktivitet foreslås afsat af Beskæftigelsesudvalgets udviklingspulje på fkt. 5.72.99.

Der er 996.000 kr. udisponerede i puljen i 2020. Midlerne til CUBB aktivitet på 375.000 kr. årligt kan således afholdes indenfor rammen af Beskæftigelsesudvalgets udviklingpulje i 2020. I 2021 er der 1.371.000 kr. udisponerede i puljen og de 375.000 kr. til CUBB aktiviteter i 2021 kan afholdes indenfor rammen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget årligt afsætter 375.000 kr. i hele projektperioden til CUBB aktiviteter i Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Ansøgning fra Netværkslokomotivet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Udvalget behandle en ansøgning om medfinansiering af aktiviteter i regi af "Netværkslokomotivet" for 2019 og 2020.

 

Sagsfremstilling

Netværkslokomotivet udfører opsøgende arbejde overfor personer med blandt andre læse-, stave- og/ eller regneproblemer samt personer, som mangler basale it-færdigheder. Formålet med det opsøgende arbejder er at motivere medarbejdere og ledelse til at identificere medarbejderes manglende færdigheder og at tilrettelægge og gennemføre uddannelsesforløb, som kan bidrage til at styrke medarbejdernes færdigheder på disse områder.

 

Netværkslokomotivets aktiviteter finansieres dels via de statslige "satspuljemidler" og dels via medfinansiering fra Kommunerne, idet satspuljemidlerne er tildelt under forudsætning af deltagerkommunernes medfinansiering.

 

Netværkslokomotivet har tidligere modtaget støtte fra Herning Kommune - dels via Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og senere via Beskæftigelsesudvalget, som senest på møde i august 2018 besluttede at bevilge 31.100 kr. for hvert af årene 2017 og 2018.

 

Netværkslokomotivet søger med vedlagte ansøgning Herning Kommune om en årlig medfinansiering på 0,35 kr. pr. indbygger i Herning Kommune i 2019 og 2020 - i alt kr. svarende til 31.100 kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at Netværkslokomotivet har udvidet antallet af deltagerkommuner således, at 18 kommuner nu gør brug af Netværkslokomotivets aktiviteter.

 

Gennemførte aktiviteter i Herning i 2018 og 2019

Af ansøgningen fremgår det, at Netværkslokomotivet har bidraget ved gennemførelsen af blandt andre følgende aktiviteter i 2018 og 2019:

 

 • Dansk på jobbet - udgivelse af en sprogguide som suppleres med afholdelse af lokale temadage
 • Sprogpolitik - sparring og konkret hjælp til virksomheder omkring udarbejdelse af sprogpolitik i forhold til ansatte med udenlandsk baggrund
 • FVU Digital og Engelsk - afholdelse af diverse kurser på lokale virksomheder
 • Uddannelseskaravanen - fokus på vejen fra ufaglært til faglært
 • IndustriNetværk - hjælp til formulering af strategisk uddannelsesplanlægning
 • Uge 40 - Den Internationale Ordblinde uge

 

Kommende indsatsområder i Herning Kommune

Netværkslokomotivet planlægger aktuelt at gennemføre aktiviteter på følgende indsatsområder:

 

 • Opsøgende virksomhedsbesøg med fokus på strategisk kompetenceudvikling
 • Virksomhedsrettede kampagner med henblik på at etablere kurser i FVU Digital og FVU Engelsk
 • Fokus på ordblindhed hos voksne og børn
 • Fokus på alment og fagligt kompetenceløft hos ufaglærte og kortuddannede
 • Udarbejdelse af sprogpolitik på virksomheder med udenlandske medarbejdere
 • Gennemførelse af aktiviteter i den internationale ordblinde uge

 

Økonomi

Det ansøgte tilskud kan finansieres af Udvalgets midler til forebyggelse og omstilling, funktion 05.72.99

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at ansøgningen imødekommes med de ansøgte beløb, 31.100 kr. for hvert af årene 2019 og 2020 - i alt 62.200 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-16-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Orientering om midler fra Region Midtjylland. Projekt "Ung i Uddannelse".

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har ansøgt, og er blevet tildelt, midler til et flerårigt projekt på tværs af kommunerne i regionen. Projektet finansieres af den Europæiske Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler, ligesom Region Midtjylland også medfinansierer. Region Midtjylland er projektleder, mens Herning Kommune er en blandt flere partnerkommuner i regionen. Formålet med projektet er at understøtte psykisk sårbare unge samt unge med en anden etnicitet end dansk, i alderen 15-30 år, i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse samt i overgangen fra FGU til ungdomsuddannelse.

 

Projektet forankres i Herning Kommune i Ungevejledningen i Social- & Beskæftigelsesafdelingen. Som partnerkommune i projektet modtager Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse 2.689.399 kr. i ekstern finansiering i løbet af projektperioden. Indtægts- og udgiftsbevillingen meddeles som en del af budgetopfølgningssagen. Med denne sag orienteres Beskæftigelsesudvalget om projektets karakter.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har ansøgt, og er blevet tildelt, midler til et flerårigt projekt. Projektet gennemføres som et bredt partnerskab på tværs af kommuner og aktører i regionen. Projektets titel er ”Ung i Uddannelse” og løber i perioden fra 1/1 2020 til 30/9 2022. Projektet forankres i Herning Kommune i Ungevejledningen i Social- & Beskæftigelsesafdelingen.

 

Region Midtjylland er projektleder, mens Herning Kommune er partnerkommune. De øvrige partnerkommuner i projektet er Norddjurs-, Syddjurs-, Randers-, Holstebro-, Lemvig-, Struer- og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Følgende institutioner indgår ligeledes som partnere i projektet: Viden Djurs, Tradium, Herningsholm Erhvervsskole, Uddannelsescenter Holstebro samt Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

 

Projektet udføres således i krydsfeltet mellem den kommunale ungeindsats, grundskolen, FGU og ungdomsuddannelserne. Herning Kommune har derfor også fra start valgt at inddrage FGU-skolen i Herning.

 

Som projektleder vil Region Midtjylland sikre vidensdeling på tværs af partnerskabet samt stå for økonomistyring og afrapportering til styrelsen. Kommunerne afrapporterer til regionen og er ansvarlige for rekruttering/visitation af unge til projektet.

 

Målgruppe og formål:

 

Målgruppen for Ung i Uddannelse er psykisk sårbare unge og unge med anden etnicitet end dansk i aldersgruppen 15-30 år. Formålet med Ung i Uddannelse er at understøtte unge, som er i projektets målgruppe, i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne samt fra FGU til ungdomsuddannelserne.

 

Projektet skal supplere og sikre additionalitet fra den eller de indsatser, som allerede tilbydes i kommunen. Det vil sige initiativer som ligger uden for kontaktpersonsordningens rolle og som supplerer initiativer inden for den allerede gældende lovgivning.

 

Projektet skal således støtte elever hvor kommunen vurderer at den ordinære indsats ikke vil være tilstrækkelig, eller elever hvor en styrket indsats vil gavne disse. Støtten og aktiviteterne vil have karakter af håndholdte forløb, målrettet vejledning m.m.. En grundpille i projektet er at de unge som visiteres/rekrutteres til projektet, får en ungeguide, som en del af forløbet. Ungeguiden skal understøtte den unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse eller fra FGU til ungdomsuddannelse, og blandt andet sikre en tæt og personlig kontakt.

 

Mål:

 

Målet er at 514 unge i målgruppen for projektet skal modtage en håndholdt additionel indsats på tværs af alle kommuner i løbet af projektperioden.

 

I Herning Kommune skal 71 unge i løbet af projektperioden modtage indsatsen i forhold til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, mens 36 skal modtage indsatsen vedrørende overgangen fra FGU til ungdomsuddannelse.

 

Målet er, at flere sårbare unge og unge med anden etnicitet end dansk gennemfører en ungdomsuddannelse. Den ambitiøse forventning er således at 80% af de unge som deltager i projektet starter på en ungdomsuddannelse.

Økonomi

Projektet finansieres af den Europæiske Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler, ligesom Region Midtjylland også medfinansierer. Projektets samlede budget i løbet af projektperioden er på 17.500.329 kr.. Som partnerkommune udgør Herning Kommunes andel af det samlede budget i løbet af projektperioden 2.689.399 kr. Indtægts- og udgiftsbevillingen meddeles som en del af budgetopfølgningssagen.

 

Herning Kommune er forpligtet til løbende at afrapportere til regionen, med henblik på at få refunderet forbrugte midler. Regionen skal halvårligt afrapportere til erhvervsstyrelsen, hvorefter udbetalingerne, efter gennemgået revision, forventes at falde inden for de halvårlige afrapporteringer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-20 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Budgetforslag 2021 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2021 - 2024 aflevere budgetforslag i juni 2020. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2021 på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets budgetforslag består af økonomioversigt, driftsbemærkninger, årsmål og indsatsområder. Årsmål og indsatsområder behandles under selvstændigt punkt på denne dagsorden.

 

Budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i den udmeldte budgetramme fra budget 2020. Det fremgår af kommunens budgetprocedure og budgetvejledningen, at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse er baseret på den budgetramme for 2021, der blev fastlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2020. Budgetrammen fra indeværende budgetår vil først blive genberegnet, når økonomiaftalen foreligger i juni, og KL har udmeldt forventet udgiftsskøn for 2021 og frem.

 

Revurdering af budgetforslag til 2021 vil blive behandlet på udvalgsmødet i august.

   

Budgetforslagets øvrige forudsætninger fremgår af driftsbemærkningerne.

 

Økonomiskema samt driftsbemærkninger er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2021 - 2024 for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes,
at budgetforslaget for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-15 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Rammer for samarbejdet på udsatteområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejds- og driftsaftaler mellem Herning kommune og eksterne samarbejdspartnere på udsatteområdet står til at blive fornyet med et øget fokus på samarbejde mellem Herning kommune og tilbuddene.

 

Til dette formål er der udarbejdet vedhæftet tids- og procesplan.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere omkring udsatteområdet. De formelle rammer omkring samarbejdet udmøntes i henholdsvis driftsaftaler og samarbejdsaftaler mellem Herning kommune og tilbuddene.

 

Aftalerne står til at blive fornyet, hvor der i denne forbindelse vil være fokus på de formelle rammer omkring samarbejdet, med et ønske om øget fokus på samarbejde mellem Herning kommune og tilbuddene. Formålet er at optimere og sikre et fortsat positivt partnerskab om socialt udsatte i Herning kommune.

 

Der er udarbejdet tids- og procesplan for arbejdet, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

 

Sagen fremlægges for henholdsvis Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for Blå Kors Varmestue og Beskæftigelsesudvalget for de øvrige områder.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender tids- og procesplan

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud af Danskuddannelsen. Orientering om udsættelse af tilbudsfrist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at fristen for afgivelse af tilbud på levering af Danskuddannelsen er forlænget med 4 uger således, at fristen er flyttet fra den 15. maj til den 12. juni.

 

Som følge heraf udsættes Udvalgets behandling af indkomne tilbud til udvalgsmødet den 24. juni.

 

Sagsfremstilling

På Udvalgets møde den 15. april godkendte udvalget følgende tidsplan for gennemførelsen af udbuddet af Danskuddannelsen:

 

17. april: Annoncering af udbuddet

 

4. maj: Spørgefrist

 

7. maj: Svarfrist

 

15. maj: Tilbudsfrist

 

2. Juni: BSK-udvalget behandler de indkomne tilbud med henblik på valg af leverandør

 

Uge 23: Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet - herefter 10 dages standstill-periode

 

Forlængelse af fristen for afgivelse af tilbud 

Efter annonceringen af udbuddet har Herning Kommune modtaget en række uddybende spørgsmål omkring udbudsbetingelserne - de fleste af disse spørgsmål vedrører afklaring og præcisering af formelle krav i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddene.

 

Herudover har Herning Kommune bl.a. modtaget en henvendelse fra én af de potentielle tilbudsgivere, som opfordrer Herning Kommune til at overveje, om fristen for afgivelse af tilbud kan udskydes til medio/ ultimo september - dette med henvisning til, at potentielle tilbudsgivere er i en presset situation på grund af Covid19-situationen, hvorfor der angiveligt ikke er den nødvendige tid til rådighed til udarbejdelse af et gennemarbejdet tilbud.

 

Herning og Ikast-Brande Kommuner har drøftet henvendelsen og de fremførte argumenter. På baggrund heraf har Herning og Ikast-Brande Kommuner i fællesskab besluttet at forlænge tilbudsfristen med 4 uger således, at fristen for afgivelse af tilbud fastsætte til den 12. juni. Den fremadrettede tidsplan for udbuddets gennemførelse er herefter følgende:

 

3. juni: Spørgefrist

 

5. juni: Svarfrist

 

12. juni kl. 12: Tilbudsfrist

 

24. Juni: BSK-udvalget behandler de indkomne tilbud med henblik på valg af leverandør

 

Uge 27: Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet - herefter 10 dages standstill-periode

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget besluttede at annullere det aktuelle udbud.

 

Dette sker med henvisning til de væsentlige usikkerhedsmomenter, der er blevet rejst i løbet af udbudsprocessen omkring Virksomhedsoverdragelsesloven og de oplysninger, som er associeret hermed. Ordregiver anser forholdet omkring Virksomhedsoverdragelsesloven som et grundlæggende element, hvorfor materialet ikke blot tilrettes, men udbuddet annulleres.

 

Den udbudte opgave vil ikke blive genudbudt på denne side af sommerferien.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-19-19 Sagsbehandler: Anita Lund Kjær  

Afholdelse af temamøde. Recession

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om det reviderede program for kommende temamøde omkring recession.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i september, at der arrangeres et temamøde for Udvalget med deltagelse af en ekstern oplægsholder, der kan give Beskæftigelsesudvalget en mere dybdegående orientering om økonomiske og beskæftigelsesmæssige tendenser.

 

Udvalget besluttede på mødet i november, at temamødet skulle være for hele Byrådet, en række virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og ledere i social- og beskæftigelsesafdelingen.

 

På baggrund af beslutningerne på mødet i marts har administrationen arbejdet videre med oplægget og på baggrund heraf fremlægges et revideret program.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der arbejdes videre ud fra oplægget og de faldne bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende, og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger til nøgletallene

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Rapporten er vedlagt dette punkt som bilag. 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Bemærkninger til nøgletallene

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden marts 2019 - marts 2020 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed.

Ledighedsprocent marts 2020: Herning (3,6%). Hele landet (4,2%)

 

Unge på offentlig forsørgelse:

Det ses, at Herning i marts 2020 havde en lavere andel unge offentligt forsørgede end RAR Vestjylland, men en højere andel end landet som helhed.

Unge offentligt forsørgede i andel af arbejdsstyrken marts 2020: Herning (10,8%). RAR Vestjylland (11,8%). Hele landet (10,6%)

 

Kontant- , uddannelseshjælp og integrationsydelse: 

Herning har siden marts 2020 haft en lavere andel af kontanthjælp- , uddannelseshjælp- og selvforsørgelsesmodtagere mm i arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2020: Herning (4,1%). Hele landet (4,2%)

 

Forsikrede ledige:

Herning har i hele perioden haft en lavere andel af personer på a-dagpenge end landet som helhed og i marts 2020 en andel, der var på niveau med RAR Vestjylland.

Andel af arbejdsstyrken marts 2020: Herning (2,6%). RAR Vestjylland (2,6%). Hele landet (3,4%)

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i marts 2020 en andel af sygedagpengemodtagere i arbejdsstyrken, der var på niveau med landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2020: Herning (2,8%). Hele landet (2,8%)

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune var lavere i februar 2020 end samme måned sidste år.

Antal forløb februar 2020: 1.001 forløb

 

Jobafklaringsforløb:

Herning Kommune har de seneste 13 måneder haft en højere andel af personer i jobafklaringsforløb i andel af arbejdsstyrken end landet som helhed.

Andel af arbejdsstyrken marts 2020: Herning (0,9%). Hele landet (0,7%)

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob er steget i hele perioden, mens antallet af resourceforløb har været faldende i størstedelen af perioden, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere var i marts 2020 højere end samme måned sidste år

Antal fuldtidspersoner marts 2020: Fleksjob (1.603). Ressourceforløb (286). Ledighedsydelse (280.

 

Førtidspension:

Der var 86 flere fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i marts end samme måned sidste år.

Antal fuldtidspersoner marts 2020: 3.775

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Samarbejde om underretning af offentlig myndighed ved forsikringssvindel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. september 2019  besluttede Udvalget, at Herning Kommune skulle tiltræde en tværkommunal ansøgning om deltagelse i et 3-årigt frikommuneforsøg med det formål at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af socialbedrageri.

 

Under punktet orienteres Udvalget om, at Beskæftigelsesministeren har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.

 

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. september 2019  besluttede Udvalget, at  Herning Kommune skulle tiltræde en ansøgning om blandt andre Herning Kommunes deltagelse i et 3-årigt frikommuneforsøg med det formål at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af socialbedrageri.

 

Forsøget skulle forpligte forsikrings- og pensionsselskaber til at videregive oplysninger fra sager om forsikringssvindel, hvor der også var mistanke om socialbedrageri, til de kommuner, der deltager i forsøget - disse oplysninger ville så kunne supplere kommunernes egne observationer og herigennem bidrage til at styrke og kvalificere kommunernes indsats for at forebygge og bekæmpe socialbedrageri.  

 

Frikommuneforsøget vedrørte alene udvekslingen af informationer fra forsikringsselskaber til kommuner, og der ville således ikke ske videregivelse af informationer fra kommunerne til forsikringsselskaberne som følge af forsøgsprojektet.

 

Beskæftigelsesministerens svar på ansøgningen

Af vedlagte brev af 27. marts fra Beskæftigelsesministeriet fremgår det indledningsvist, at regeringen har besluttet, at ansøgninger under Frikommuneforsøg III vil blive behandlet under den udvidede udfordringsret, og at det derfor er de enkelte ressortministre, som tager stilling til ansøgningerne.

 

Af brevet fremår endvidere, at Beskæftigelsesministeren har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen - dette med henvisning til, at "en pligt for forsikringsselskaberne til at videregive relevante oplysninger til kommunerne vurderes umiddelbart at indbære en risiko for, at der vil blive videregivet personfølsomme oplysninger i et omfang, der ikke er proportionalt med anvendelsen i kommuerne".

 

Endelig fremgår det af brevet, at Folketingets Beskæftigelsesudvalg - på baggrund af et tidligere forslag fra Dansk Folkeparti om et lignende forsøg - har igangsat en undersøgelse som netop skal kortlægge dels anvendeligheden af de pågældende oplysninger og dels implikationerne ved at videregive sådanne oplysninger til kommunerne. Resultaterne af denne undersøgelse foreligger endnu ikke.

 

Nogle af de øvrige kommuner bag ansøgningen overvejer at gå i yderligere dialog med Beskæftigelsesministeren om mulighederne for en eventuel iværksættelse af et forsøgsprojekt. Herning Kommune har meddelt, at Kommunen ikke ønsker at gå videre med arbejdet - dette med henvisning til, at det er et tungt og komplekst område, som kommunerne kan komme til at lægge mange forgæves kræfter i.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.

 

Den 11. marts 2020 godkendte Børne- og Familieudvalget måltallene for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021, mens Beskæftigelsesudvalget på deres møde d. 11. marts (punkt 30) blev orienteret om måltallene samt høringssvarene hertil. På daværende tidspunkt var de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne for 2020 endnu ikke offentliggjorte. Derfor orienteres Beskæftigelsesudvalget nu om de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne for 2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.

 

I nedenstående tabel 1 fremgår de officielle søgetal for henholdsvis 2019 og 2020. Derudover fremgår de godkendte måltal for søgningen i 2021.

 

I tabel 2 efterfølgende fremgår det faktiske antal elever, som søgte i de forskellige kategorier i henholdsvis 2019 og 2020. Dette kan bidrage til uddybende forklaringer på søgetallene i tabel 1. Kommentarer til søgetallene fremgår under tabellerne.

 

Tabel 1: Søgetal og måltal (procentvis fordeling af elever)

 

Tabel 2: Søgning (antal elever)

 

 

Kommentarer til søgetallene for 2020:

 

Søgning til erhvervsuddannelserne:
Som det fremgår af søgetallene for 2020 (tabel 1), er der sket et fald i andelen af elever fra både 9. og 10. klasse, som søger ind på erhvervsuddannelserne. Denne tendens gør sig ligeledes gældende samlet set for Region Midtjylland samt i mange af de kommuner, vi normalvist sammenligner os med (se notat fra Styrelsen for IT og Læring, Børne- og Undervisningsministeriet, bilag 2).

 

Det bør dog pointeres, at selvom der i Herning Kommune andelsmæssigt er færre, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse, er der sket en stigning set i antal faktiske elever. Dette fremgår i tabel 2. I 2019 var der 229 elever, som søgte en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, mens der i 2020 er 240 elever fra 9. og 10. klasse, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse.

 

Derudover kan det nævnes, at optagelseskriterierne på erhvervsuddannelserne kan have betydning for, at andelsmæssigt færre søger en erhvervsuddannelse, da mange elever ikke opnår et to-tal i dansk og matematik ved afgangsprøverne. Hertil ses der en stigning i antallet af elever, som søger 10. klasse, hvilket kan være for at forbedre sine afgangskarakterer, inden der søges ind på en erhvervsuddannelse.

 

 

Søgning til de gymnasiale uddannelser:
Der ses i søgetallene for 2020 (tabel 1) et fald i andelen af elever, som søger de gymnasiale uddannelser direkte efter 9. klasse, mens der ses en stigning i andelen af elever, som søger gymnasiale uddannelser efter 10. klasse. I tabel 2 fremgår det, at der er en stigning i antallet af elever, som søger 10. klasse, hvorfor søgemønstret til de gymnasiale uddannelser kan være et udtryk for, at flere elever vælger at tage 10. klasse, inden de søger ind på en gymnasial uddannelse.

 

Opgjort i antal faktiske elever (tabel 2) er der tale om en samlet stigning i antallet af elever, som søger ind på de gymnasiale uddannelser i 2020. I 2019 var der 690 elever og i 2020 er der 754 elever, som søgte ind på de gymnasiale uddannelser. De gymnasiale uddannelser er dog stadig ikke på niveau med, hvor de var i 2018.

 

 

Øvrigt (FGU, STU mv.):
Som det fremgår af søgetallene (tabel 1), er andelen af 9. klasseelever i kategorien ”øvrigt” steget. Hertil er det vigtigt at pointere, at kategorien indeholder flere forskellige ting og ofte inddeles i FGU
(Forberedende Grunduddannelse), STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og "Andet" (højskoleophold, udlandsrejser, arbejde mv.). Det giver derfor bedst mening at se på den opdelt. Som det fremgår af tabel 2, er der 69 elever registreret under ”Andet” (højskoleophold, udlandsrejser, arbejde mv.). Der er dog heriblandt 30 fejlregistreringer (det er forældrene, som selv registrerer ind, og der kan derfor ske fejl). De 30 fejlplaceringer skulle have været placeret således: STU (6), FGU (4), 10.klasses efterskole (8), 10.klasses specialtilbud (11) og en i Mesterlære (1).

 

Når de 19 elever, som reelt tilhører 10. klassetilbud, men er fejlplacerede i kategorien ”andet”, trækkes fra, er der reelt kun 71 elever i den samlede kategori ”øvrigt”. Således er der ikke tale om en stigning i antallet af elever i denne kategori, som det ellers ser ud til på søgetallenes udvikling fra 2019 til 2020 (tabel 1 og tabel 2).

 

Efter præsentation af søgetallene for både Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget offentliggøres søgetal og måltal jf. lovgivningen på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Offentliggørelsen af søgetal og måltal for søgning til ungdomsuddannelserne har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-662-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørn Vedel Eriksen henledte opmærksomheden på sagen på Byplanudvalgsmødet i dag mht. midlertidigt samlingssted for udsatte på Danmarksgades p-plads.