Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

98. Projektbevilling til projekt Ny Fremtid

Sagsnr.: 15.40.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Projektbevilling til projekt Ny Fremtid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Peter Sønderby

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Ny Fremtid".

 

Beskæftigelsesudvalget har på tidligere møde d. 16. marts 2016 behandlet godkendelse af projektbevillingen, sagen skulle efterfølgende være gået videre til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen blev dog taget af dagsordnen inden behandling i Økonomiudvalget, da sagen manglede at behandle udgift til fondsmoms. Sagen fremsendes således til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der orienteret om kommunens ansøgning til Industriens Fond i forbindelse med projekt Ny Fremtid. Industriens Fond har pr. 24. februar 2016 godkendt Herning Kommunes ansøgning på 6.172.000 kr.

 

Projektets primære formål er at medvirke til at sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Dette sker via en styrket integrations- og opkvalificeringsindsats, hvor der er tæt tilknytning mellem virksomhed og borger over tid. Projektet vil derved styrke det lokale erhvervsliv ved at sikre så mange som muligt af de kompetencer, som metalbranchen efterspørger på kort og lang sigt.

 

Projektets formål er endvidere at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv.

 

Projektet medvirker også til at sikre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et muligt fodfæste på det danske arbejdsmarked og derved større muligheder for en succesfuld integration i det danske samfund.

 

Projektet bygger på en forpligtende samarbejdskonstruktion mellem følgende samarbejdspartnere:

 

  • Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling (projektejer)
  • Lokale virksomheder og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (partnere)
  • LærDansk Herning (partner)
  • Herningsholm Erhvervsskole (partner)
  • Dansk Industri (partner)
  • Dansk Metal Herning (partner)

 

Økonomi

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 6.172.000 kr. i projektperioden, der løber fra 15. marts 2016 til 31. december 2018.

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til blandt andet projektledelse, virksomhedskonsulenter, virksomhedsmentorer og opkvalificeringsforløb.

 

Ud over de almindelige projektudgifter er Herning Kommune forpligtiget til af afregne såkaldt fondsmoms til momsudligningsordningen, når kommunen modtager tilskud fra en privat fond. Herning Kommune er således forpligtiget til, at betale 17,5 % af tilskud modtaget fra en privat fond til Momsrefusionsordningen jf. § 5 i Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (fondsmoms).

 

Det er dog kun de udgifter i projektet der direkte kan henledes til kommunen, der skal afregnes fondsmoms for. I Projekt Ny Fremtid udgør det forventede beløb der skal svares fondsmoms af 1.464.000 kr. i helt projektperioden. Fondsmomsen af beløbet udgør dermed 256.200 kr. i projektperioden (17,5% af 1.464.000kr.). Beløbene fordeler sig med 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018. De udgifter, der er beregnet fondsmoms for if.t. projektet, er projektleders løn samt udgifter til revision. Udgift til fondsmoms for projektleders løn og revision finansieres indenfor Serviceområde 20 Administration.

 

Der er dog fortsat usikkerhed omkring hvorvidt der skal betales fondsmoms, af yderligere udgiftsposter under projektet. Administrationen har som følge heraf været i kontakt med revisonen, der ligeledes tilkendegiver at der kan være usikkerhed forbundet med skønnet over hvilke budgetposer der skal betales fondsmoms af.

 

Der kan således komme yderligere udgift til fondsmoms, når sagen er afklaret. Evnetuelle yderligere udgifter til fondsmoms søges finansieret indenfor budgetrammen Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelses budgetramme. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 2.021.000 kr. i 2016, 2.045.000 kr. i 2017 og 2.106.000 kr. i 2018 til Projekt Ny Fremtid under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,

 

at udgiften til fondsmoms vedr. projektleders løn samt revison på 85.400 kr. i 2016, 85.400 kr. i 2017 og 85.400 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 20 Administration,

 

at eventuelle yderligere udgifter til fondsmoms finansieres af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.