Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

93. Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen efter refusionsomlægningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

På udvalgsmødet den 4. maj 2016 godkendte udvalget, med afsæt i det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, at genoptage arbejdet med styrkede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen, og godkendte den fremlagte procesplan. Udvalget præsenteres med denne sag for en status for arbejdet med prioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

Der er tidligere aftalt følgende plan for arbejdet:

 

 1. Mploy udarbejder en foranalyse
 2. Præsentation for ledergruppen i Beskæftigelsesafdelingen samt arbejde med med udpegning af potentialer - temadag gennemført den 3. juni 2016
 3. Præsentation for Beskæftigelsesudvalget samt drøftelse af principper for optimering af indsatser og effekter på udvalgsmødet 13. juni 2016
 4. Videre bearbejdning i Beskæftigelsesafdelingen - med involvering af ledere og medarbejdere
 5. Udvalget involveres løbende i arbejdet med status og forslag til prioriteringer.

 

Siden mødet i udvalget den 5. oktober har administrationen arbejdet videre med prioriteringsforslagene.

 

Alle anbefalinger og forslag fra Mploy er nu gennemgået af de relevante enheder, og der er taget stilling til om

 • der allerede er iværksat udvikling på området,
 • om enheden ønsker at arbejde videre med forslaget
 • om det er uafklaret (dvs om der skal analyseres nærmere på forslagets relevans)
 • om forslaget ikke er relevant.

 

På den vedlagte oversigt er anført administrationens vurdering af hvert enkelt forslag med tilhørende bemærkninger og begrundelse.

 

I nedenstående tabel vises en meget overordnet sammentælling af dette: 

 

 

De 39 forslag der arbejdes videre med, er fordelt på alle enheder og ydelsestyper, og omhandler en stor del af de temaer, der blev taget op af mploy i foranalysen.

 

Enhederne er nu i gang med nærmere at beskrive de forslag, der arbejdes videre med, herunder at vurdere forslagene i forhold til om der er tale om:

 • effektivisering
 • prioritering
 • eller investering

 

Tilsvarende vurderes det om tiltaget / indsatsen er

 • forebyggende
 • tidlig indsats
 • afhjælpende
 • eller efterværn

 

De 39 forslag, der arbejdes videre med, er indtil videre udmøntet i 26 konkrete beskrivelser, som er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

I det følgende er kort opsummeret, hvad disse 26 beskrivelser handler om:

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Beskæftigelses- og Ingegrationscenter (BIC) er udmøntet i følgende forslag:

 • Forslag om indsats til de langvarige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, hvor det skønnes af få effekt
 • Forslag efterværn til borgere over 30 år, som kommer i job i forlængelse af virksomhedspraktik
 • Forslag om fokus på dialog med virksomhed om, at kombinere virksomhedpraktik med løn i det antal timer, hvor borgeren er effektiv
 • Forslag om justering af intensiteten og redskabssammensætningen i forhold til unge under 30 med henblik på hurtigere kompetenceafklaring
 • Sammenhæng mellem pris og effekt
 • Forslag om efterværn til unge under 30 år, som kommer i job i forlængelse af en virksomhedspraktik

 

Derudover er der en lang række af initiativer og forslag i Mploys rapport, som der allerede med i Beskæftigelses-og Integrationscenter. Disse forslag fremgår af overbliksskemaet.

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) er udmøntet i følgende forslag:

 • Forslag om efterværnstilbud til unge aktivitetsparate i arbejde (ordinært arbejde eller job på særlige vilkår)
 • Forslag om særlig indsats for gengangere på sygedagpenge
 • Forslag om særlig indsats målrettet langvarige jobafklaringsforløb
 • Forslag om øget inddragelse af og samarbejde med a-kasserne og jobcenteret ift. sygedagpengemodtagere fra a-dagpenge

 

Derudover arbejdes der allerede i dag i CEB med en række af de initiativer, som Mploy har foreslået jf. overbliksskemaet.

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Jobcentret er udmøntet i følgende forslag:

 • Større synlighed af job og fokus på jobformidling i samtaler
 • Styrke leverancekæderne i jobformidlingen/ Servicetjek af Hotline
 • Screening og inddeling i indsatsgrupper
 • Øge samtaleintensitet/ øge differentiering af samtaleintensitet (ledige med korterevarende-, mellemlang- og længerevarende ledighed)
 • Indsats differentieret efter hhv. 6-9 og efter 9-12 mdr. ledighed
 • Koordinering af virksomhedsservice
 • Flexjob - bedre match
 • Øget brug af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud
 • Fremskaffelse af småjobs

 

I ovennævnte forslag indgår ligeledes delelementer fra enkelte af de øvrige forslag, jf bemærkningerne i den samlede oversigt.

 

Arbejdet med prioriteringsforslag for Ungeenheden er udmøntet i følgende forslag:

 • Løbende og grundig gennemgang af de passive og friholdte åbenlyst og øvrige uddannelsesparate mhp. tilpasning af tilbudsviften
 • Forslag om påbegyndelse af uddannelsesvejledning- og parethedsvurdering allerede i 5./6. klasse
 • Forslag om investering i uddannelsesvejledning af unge 18-25 årige
 • Forslag om særlig indsats for unge mødre
 • Forslag om styrket målretning og opfølgning på virksomhedspraktikker herunder investering i jobkonsulentsressourcer
 • Forslag om udvidelse af redskabsviften for unge 15-17 årige, der frafalder uddannelse

 

Ungeenheden arbejder allerede med flere af de forslag, som Mploy har givet, jf. bemærkninger i den samlede oversigt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte status med henblik på bemærkninger.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte status. De faldne bemærkninger tages med i det videre arbejde.

Bilag

 • oversigt over forslag oktober 2016
 • Prioriteringsforslag samlet oktober 2016