Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 26. oktober 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

95. Orientering om budgetforlig for 2017

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om budgetforlig for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Den 8. september 2016 blev der indgået forlig i Herning kommune om budget 2017. Budgetforslaget er 2. behandlet i Byrådet den 11. oktober 2016.

 

Beskæftigelsesudvalget orienteres med denne sag om de elementer i budgetforliget, der har indflydelse på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Partierne i Byrådet i Herning indgik torsdag den 8. september 2016 budgetforlig for budget 2017. Den samlede forligstekst er vedlagt dette punkt som bilag.

 

Følgende elementer har indflydelse på beskæftigelsesområdet:

 

Vækst- og udviklingsinitiativer:

Der afsættes 15 mio. kr. over to år til at støtte konkrete projekter, som har til formål at skabe de bedst mulige rammer for fortsat værkst og udvikling i de lokale virksomheder. Der skal være særligt fokus på virksomhedernes mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på kort og langt sigt, på samarbejde mellem erhvervslivet og forskning, og på udviklingen af avanceret industriproduktion.

 

Forebyggelsespakke:

Forligspartierne har samlet en række igangværende og planlagte initiativer på forebyggelsesområdet i en forebyggelsespakke. I forebyggelsespakken indgår "Kultur på recept for langtidssygemeldte borgere". Initiativet handler om at få kulturelle tilbud til at indgå som en del af det forløb, man tilbyder langtidssygemeldte borgere.

 

Særlig indsats på beskæftigelsesområdet:

Herning Kommune har flere udgifter på beskæftigelsesområdet end kommunen kompenseres af staten. På den baggrund skal der arbejdes med følgende elementer:

  • Beskæftigelsesudvalget skal overveje midlertidige investeringer
  • Udnyttelse af det begyndende opsving
  • Lære- og praktikpladser
  • Fokus på organisering

 

Pres på den kommunale service (flygtninge):

De mange nytilkomne asylansøgere og flygtninge har medført et pres på den kommunale service på blandt andet dagtilbuds-, skole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2017 bevilliger ikke ekstra penge til området. I stedet slås der fast, at parterne "vil følge udviklingen tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017."

 

Økonomisk afventer Herning Kommune drøftelserne mellem KL og Regeringen.

 

Repatriering (flygtninge):

Budgetforligspartierne ønsker at tilkendegive vigtigheden i, at repatriering indgår som en aktiv del af viften af tilbud til flygtninge.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning,
at udvalget drøfter elementer med indflydelse på beskæftigelsesområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

  • BUDGETFORLIG 2017