Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. august 2013
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

59. Orientering om Beskæftigelsesministerens udmelding om midlertidigt bortfald af LBR-midler i 2014 mv.

Sagsnr.: 15.00.00-A00-17-13 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om Beskæftigelsesministerens udmelding om midlertidigt bortfald af LBR-midler i 2014 mv.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 X
 
 
 
 
 

Sagsresume

Under punktet orienteres Beskæftigelsesudvalget om Beskæftigelsesministerens udmelding om midlertidigt bortfald af LBR-midler i 2014 samt reduktion i LBR-midler i 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har med vedlagte brev af 24. juni 2013 udmeldt følgende:

  • At bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært falder bort i 2014, idet der er foretaget en omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer som led i finansieringen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

 

  • At den resterende del af bevillingen i 2013 udmeldes umiddelbart efter halvårsstatus

 

  • At de i Finansloven budgetterede midler til LBR´erne i 2015 og frem – 105 mill. kroner årligt – reduceres med ca. 18 mill. Kroner i 2016 og med ca. 39 mill. kroner i 2017.

 

Det er endnu uafklaret om/ i hvilket omfang de lokale beskæftigelsesråd tilføres flere midler efter Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af halvårsstatus, jf. ovenstående.    

 

LBR har aktuelt givet tilsagn om støtte til 2 projekter i 2014, idet der er bevilget kr. 275.000 til projekt "Best City" v/ VisitHerning og kr. 29.900 til projekt "Netværkslokomotivet".

 

De bevilgede midler til projekter i 2017 - kr. 304.900 - overstiger således de akutelt disponible mider - kr. 113.682 med i alt kr. 191.218, hvorfor LBR forventes at foretage reduktioner i den støtte, som aktuelt er bevilget til projekter i 2014 - det skal anføres, at LBR-bevillingerne er givet med det forbehold, at det bevilgede beløb kan nedskrives såfremt den årlige bevilling til LBR reduceres væsentlig i forhold til tidligere års bevilling.  

 

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Udvalget ønsker sagen optaget igen på udvalgets møde i september 2013.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg til beslutning med henblik på at stille en økonomisk ramme til rådighed for LBRs arbejde i 2014.

Bilag

  • Oversigt
  • Beskæftigelsesministens udmelding