Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 20. august 2013
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

57. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes. På dette møde sættes der særligt fokus på jobrotation.

Sagsfremstilling

Af vedlagte nøgletalsark fremgår de nyeste tilgængelige data for nøgletallene.

 

Nøgletallene følger løbende udvikling i såvel antallet af ydelsesmodtagere, som indsats og resultater i forhold til indsatsområder og årsmål.

 

I forhold til antallet af ydelsesmodtagere:

  • bruttoledigheden er faldet fra maj til juni - til 5,1%, hvilket er lavere end samme tidspunkt året før.

  • antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat stigende - både i Herning og på landsplan

  • antallet af sygedagpengemodtagere er i juli 2013 lavt og på niveau med juli 2012.

 

I forhold til indsatsområder og årsmål:

  • antallet af unge ledige  i juni 2013 var på 913, hvilket er højere end såvel samme måned året før som maj måned.

  • antallet af ledige i arbejdskraftreserven er lavere i maj 2013 end samme måned året før

  • antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er i juli 2013 på niveau med samme måned året før.

 

Fokus på jobrotation

Med jobrotation menes forløb, hvor ansatte i en privat eller offentlig virksomhed efteruddannes, mens ledige  ansættes som afløsere for dem.

 

Med fokus på jobrotation sættes der således fokus på kompetenceløft for både beskæftigede og ledige.  

I Beskæftigelsesplan 2013 er der fast to årsmål, der sætter fokus på at fremme brugen af jobrotation:

 

1) Under indsatsområdet "Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal nedbringes" er fastsat følgende årsmål:

Der iværksættes i 2013 jobrotationsprojekter, der omfatter mindst 20 projekter med 150 deltagere.

 

Status for dette årsmål følges løbende i nøgletallene, og den seneste opgørelse viser at der i år er iværksat 74 jobrotationsprojekter med i alt 388 deltagere, heraf 233 ansatte i efteruddannelse, og 155 ledige som vikarer.

 

2) Under indsatsområdet "Vi opnår et tættere samarbejde med virksomhederne" er fastsat følgende årsmål:

Der gennemføres i 2013 et markedsføringsinitiativ, som skal synliggøre jobrotationsmulighederne overfor de lokale virksomheder, faglige organisationer og a-kasser. 

Status for dette årsmål:

Der er i første kvartal 2013 afholdt et fyraftensmøde for virksomhederne i Herning Kommune med information om de forskellige muligheder for at iværksætte jobrotationsforløb. Der var stor interesse for mødet, og der er efter mødet blevet iværksat mange jobrotationer.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager den fremlagte status til efterretning

 

at udvalget drøfter status med henblik på eventuelle kommentarer
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • BSK_Overblik_juli_2013