Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Folketinget har vedtaget Lov om institutioner for forberedende grunddannelse (FGU) den 29. maj 2018. Pt. afventes Undervisningsministerens godkendelse af dækningsområdet Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner med skoleplaceringer i Ikast, Skjern og Herning samt institutionsplacering i Herning.

 

Kommunerne i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning skal udpege 3 medlemmer til den første bestyrelse (en fra hver kommune) og 5 medlemmer til den endelige bestyrelse – den kommune der får formandsposten udpeger et medlem og de to andre kommuner udpeger hver 2 medlemmer. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget udpeger på deres møde d. 11 juni 2018, et medlem til den første bestyrelse (interimbestyrelsen) samt to medlemmer til den endelige bestyrelse.

Sagsfremstilling

FGU-institutionen er en selvejende institution med driftsoverenskomst med staten. Institutionen ledes af en bestyrelse.

 

Den første bestyrelse konstituerer sig på sit første møde, hvor hver kommune har mulighed for at indstille et bestyrelsesmedlem. Mellem første møde i den første bestyrelse og første møde i den endelige bestyrelse kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer i bestyrelsen justeres op til maksimalt 7.

 

Disse første bestyrelsesmøder forventes afholdt samme dag i forlængelse af hinanden. Herved kan den endelige bestyrelse starte sit virke så hurtigt som muligt.

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af:

 

  • En repræsentant fra erhvervsskolerne i dækningsområdet
  • En repræsentant fra arbejdsmarkeds organisationer (A-siden)
  • En repræsentant fra arbejdsmarkeds organisationer (B-siden)
  • En medarbejderrepræsentant
  • En tilforordnet medarbejderrepræsentant
  • En tilforordnet elevrepræsentant

 

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år og følger normalt valgperioden for kommuner.

 

Bestyrelsen skal bestå af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal. Det giver kommunerne mulighed for at udpege 3, 5 eller 7 medlemmer.

 

5 medlemmer vil give et samlet kommunalt flertal i bestyrelsen og dermed også muligheden for at udpege formanden. Fordelingen mellem kommunerne kunne være, at den kommune der får formandsposten udpeger et medlem og de to andre kommuner udpeger hver 2 medlemmer.

 

Den kommunale forståelse er, at Ikast-Brande kommune får den første formandspost frem til det kommende kommunalvalg.

 

Bestyrelsens udpegning er omfattet af de krav, der følger af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 

Der tages et forbehold for Undervisningsministerens endelige godkendelse af dækningsområde mv. 

 

Udpegningsretten for begge poster tilfalder partiet Venstre. Partiet har oplyst, at der peges på følgende udpegninger:

 

  • Tommy Tønning (A) - til interimsbestyrelsen og efterfølgende til den endelige bestyrelse
  • Marianne Bjørn (V) - til den endelige bestyrelse

 

Beskæftigelsesudvalget orienteres på mødet om beslutning fra Økonomi og Erhvervsudvalget møde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.