Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

47. Orientering om nye regler for ressourceforløb

Sagsnr.: 54.00.00-A21-1-18 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering om nye regler for ressourceforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Folketinget har d. 24. maj 2018 vedtaget en lovændring, der præcisere reglerne for, hvornår kommunerne skal give ressourceforløb til borgere. Med de nye regler er det præciseret, at kommunerne i nogle tilfælde godt kan give borgere en førtidspension, uden at borgerne først har været i ressourceforløb.

Sagsfremstilling

Formålet med lovændringen er at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet. 

 

Flere kommuner har tidligere været i tvivl om, hvilke krav der skal opfyldes, for at kommunerne kan tilkende en førtidspension. Det fremgik af en evaluering, der kom tidligere på året, og som danner baggrund for lovforslaget.

Loven indeholder tre ændringer, der præciserer intentionen med reglerne, og som tilsammen skal skabe klarhed om sammenhængen mellem kravet til dokumentation ved tilkendelse af førtidspension og iværksættelse af ressourceforløb, herunder:

 

  • At dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb, og 
  • At det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne. 

 

Intentionen om, at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension, fastholdes. Kommunerne skal således både have fokus på at iværksætte ressourceforløb forud for tilkendelse af førtidspension, når dette er relevant, og på, at dokumentationskravet ved tilkendelse af førtidspension i visse sager kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. 

Det forventes, at loven vil medføre en reel praksisændring på landsplan, hvor en mindre andel borgere vil få en tidligere tilkendelse i tråd med intentionerne i reformen. Den tidligere tilkendelse ventes at føre til et tilsvarende lavere antal personer i ressourceforløb. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Behandling af punktet blev udsat til næste møde i udvalget.