Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 13. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Danskuddannelsen. Kontraktforlængelse

Sagsnr.: 15.00.00-A00-8-18 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Danskuddannelsen. Kontraktforlængelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har aktuelt kontrakt med Lærdansk, Herning omkring levering af Danskuddannelsen.

Kontrakten er gældende indtil 30. april 2019 med en mulighed for forlængelse i op til 2 år. Under punktet skal Udvalget forhold sig til en eventuel forlængelse af kontrakten.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har igennem de seneste ca. 14 år haft kontrakt med Sprogskolen Lærdansk, Herning om levering af Danskuddannelsen. Sprogskolen "Lærdansk" er en institution under Dansk Flygtningehjælp. 

 

Gældende kontrakt med Lærdansk, Herning

Den nugældende kontrakt imellem Herning Kommune og Lærdansk, Herning er indgået i oktober 2014, og kontrakten har virkning i perioden fra 1. maj 2015 til 30. april 2019.

 

Kontraktens indholdsmæssige del bygger på en videreførelse af aftalegrundlaget fra tidligere kontrakt, indgået for perioden fra 1. maj 2011 til 30. april 2015, jf. vedlagte.

Forud for indgåelse af nugældende kontrakt blev der dog gennemført en prisforhandling imellem Herning Kommune og Lærdansk, hvorved Herning Kommune opnåede en markant besparelse på modulpriserne i perioden fra 1. maj 2015 til 30. april 2019.

 

Mulighederne for forlængelse af gældende kontrakt

Af nugældende kontrakt fremgår det på side 2 under afsnittet "§ 4 optioner", at "Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandør senest 6 måneder før kontraktens udløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse".

 

Den indskrevne option giver i praksis Herning Kommune mulighed for at beslutte, enten:

 

  • At kontrakten ophører pr. 30. april 2019 - beslutningen forudsætter, at der gennemføres et nyt udbud af Danskuddannelsen i eftersommeren 2018

 

eller

 

  • At kontrakten foreløbigt forlænges med ét år, hvorefter der skal ske en fornyet stillingtagen til kontrakten om ca. ét år

 

eller

 

  • At kontrakten forlænges med 2 år.  

 

Organiseringen af samarbejdet med Lærdansk

Samarbejdet imellem Herning Kommune og Lærdansk, Herning er organisatorisk forankret i de 3 samarbejdsfora "Sprogcenterforum", "Styregruppen" samt "Sagsbehandlerforum/ ERFA-gruppen" - der henvises til oversigt over organiseringen i vedlagte tilsynsrapport fra 2016, side 2.

 

Sprogcenterforum har deltagelse af Beskæftigelseschefen, Jobcenterchefen, lederen af Beskæftigelses- og Integrationscentret, ledere fra Ikast-Brande Kommune samt Lærdansk. Sprogcenterforum mødes ca. 2 gange årligt og varetager ansvaret for visioner og overordnet strategi - herunder ansvaret for samspillet imellem sprogundervisningens tilrettelæggelse, integration og arbejdsliv.

 

Styregruppen har deltagelse af lederen af Beskæftigelses- og Integrationscentret, Den faglige koordinator i Herning Kommune, afdelingslederen i Jobcentret, ledere fra Ikast-Brande Kommune samt Lærdansk. Styregruppen mødes ca. 4 gange årlig og varetager ansvaret for den overordnede administration af Danskuddannelsen - herunder det pædagogiske og administrative tilsyn med Danskuddannelsen.

 

Sagsbehandlerforum/ ERFA-gruppen har deltagelse af Integrationssagsbehandlere og jobkonsulenter fra Herning Kommune, repræsentanter fra Ikast-Brande Kommunes samt Lærdansk. Sagsbehandlerforum/ ERFA-gruppen varetager ansvaret for koordinering, praktisk planlægning og erfaringsudveksling og bidrager ligeledes ved udførelsen af det administrative og det pædagogiske tilsyn med Danskuddannelsen. 

 

Herning Kommunes vurdering af samarbejdet med Lærdansk

Herning Kommune oplever et solidt, velfungerende samarbejde imellem Kommunen og Lærdansk, Herning. Dette gælder både i det daglige samarbejde og i forhold til den løbende dialog omkring udfordringer og handlingsmuligheder på den lange bane.

 

I de senere år er der gennemført markante lovgivningsmæssige ændringer med omfattende konsekvenser for Danskuddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Lærdansk, Herning optræder proaktivt og udviser høj grad af fleksibilitet i forhold til at imødekommme kravet om hurtig omstilling og tilpasning til ny lovgivning.

 

Samarbejdet imellem Herning Kommune og Lærdansk beskrives og dokumenteres i de obligatoriske tilsynsrapporter, som udarbejdes hvert andet år. Af Herning Kommunes seneste tilsynsrapport omkring Danskuddannelsen (2016) fremgår blandt andet, at:

 

"Sammenfattende godtgør det gennemførte pædagogiske tilsyn, at Lærdansk Herning fremstår som en meget velfungerende uddannelsesinstitution, hvor såvel ledelse som medarbejdere sikrer et højt pædagogisk niveau til gavn for kursister og virksomheder i lokalområdet. Underviserne er veluddannede, læringsmiljøet er godt, og der er en høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbene – herunder i forhold til de særlige virksomhedsrettede forløb".

 

og

 

"Sammenfattende viser det gennemførte administrative tilsyn, at Lærdansk administrerer uddannelserne i god overensstemmelse med lovens intentioner, og der pågår en tæt, løbende dialog imellem Herning Kommune og Lærdansk om behovet for justeringer og tilpasning af administrativ praksis. Samarbejdet i såvel Styregruppen som i Sagsbehandlerforum bidrager i høj grad til at sikre smidige arbejdsgange samt sikker og effektiv drift. 

 

og

 

"...Sammenfattende konkluderes, at det økonomiske tilsyn ikke har givet anledning til alvorlige påtaler eller skærpelse af tilsynet".

 

Herudover skal det særligt bemærkes, at Lærdansk udviser høj grad af fleksibilitet i forhold til at imødekomme behovet for sprogundervisning i offentlige og private virksomheder. Aktuelt gennemfører Lærdansk således virksomhedsforlagt undervisning for blandt andre forskere på AUH, udenlandske medarbejdere hos Bestseller, Dansk for udlændinge på landbrugsophold, Dansk for udenlandske medarbejdere hos Siemens, undervisning for lægefaglig medarbejder på Regionshospitalet. mv.

 

Prisniveauet på Danskuddannelsen - Herning Kommune sammenlignet med andre kommuner

Priserne på Danskuddannelsen er sammensat af 18 "modulpriser" - en pris for hvert af de 6 moduler på de 3 Danskuddannelser. De gældende modulpriser i de enkelte kommuner og hos de enkelte leverandører offentliggøres og er tilgængelige på "Integrationsbarometer.dk"

 

I vedlagte oversigt "Danskuddannelsen" - modulpriser 2017" har Beskæftigelsesafdelingen oplistet modulpriserne for 2017 i henholdsvis Herning, Holstebro, Silkeborg, Vejle, Skive og Kolding Kommuner. På baggrund heraf er der foretaget beregninger af prisindex i de enkelte kommuner ud fra 2 forskellige forudsætninger:

 

  • Pris samt prisindex v/ 1 deltager pr. modul - dvs. prisindex er beregnet v/ ligelig kursistfordeling på tværs af moduler. Prisindex for Herning = 100
  • Samlet pris samt prisindex opgjort i forhold til den aktuelle deltagerfordeling på tværs af moduler i uge 21, 2018. Prisindex for Herning = 100

 

Af oversigten fremgår det, at prisen v/ 1 deltager pr. modul varierer fra 95,0 i Silkeborg Kommune til 128,7 i Skive Kommune - Herning Kommune betaler den næstlaveste pris.

 

Prisindex´et ved deltagerfordelingen i uge 21, 2018 viser, at prisen varierer fra 95,7 i Silkeborg Kommune til 129,0 i Skive Kommune - også ved denne beregning betaler Herning Kommune den næstlaveste pris bland de seks kommuner.  

 

Det fremgår endvidere af oversigten, at Herning og Silkeborg Kommuner anvender private udbydere - Holstebro, Vejle, Skive og Kolding Kommuner har alle etableret egne kommunale sprogskoler. 

 

Under udvalgets behandling af punktet deltager lederen af Beskæftigelses- og Integrationscentret, Bente Hjorth.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at kontraktperioden forlænges med 2 år, således at kontrakten videreføres frem til 30. april 2021.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Danskuddannelsen. Kontrakt for perioden 2015 til 2019
  • Danskuddannelsen. Kontrakt for perioden maj 2011 til april 2015
  • Tilsynsrapport 2016.
  • Danskuddannelsen. Prisoversigt kommuner