Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Perspektivnotat - Budget 2018 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Perspektivnotat - Budget 2018 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Perspektivnotat for serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2018-2021 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotatet har til formål, at beskrive fremtidige indsatsområder samt faktuelle oplysninger for hvert serviceområde. De centrale fremtidsperspektiver for området samles i perspektivnotatet, som ligeledes omfatter faktaoplysninger, økonomi og nøgletal. Perspektivnotatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som hermed forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender det fremlagte forslag til perspektivnotat for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

  • Perspektivnotat - SO 17 2018