Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Prioristeringsarbejde efter refusionsreformen 2016

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Prioristeringsarbejde efter refusionsreformen 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag gives status for arbejdet med implementering af effektiviserings- og prioriteringsforslag, samt forslag til det videre arbejde med investeringsforslagene.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget iværksatte medio 2016 et arbejde med at analysesere og forandre beskæftigelsesindsatsen i lyset af refusionsomlægningen. Med denne sag gives status på arbejdet, samt forslag til beslutning om næste skridt.

 

Status for effektiviserings- og prioriteringsforslag

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 11. januar 2017, at de foreslåede effektiviserings- og prioriteringsforslag kunne iværksættes. I det følgede gives en kortfattet status på arbejdet med dette. Der vil på mødet blive givet en mere uddybende status for arbejdet.

 

Beskæftigelses- og Integrationscenter - status for udmøntning af forslagene
De vedtagne forslag i forhold til BIC omfatter 3 effektiviseringsforslag og 4 investeringsforslag

 

  • 2 effektiviseringsforslag er implementeret
  • 1 effektiversingsforslag er under implementering

 

CEB - status for udmøntning af forslag:

De vedtagne forslag der hører under CEB omfatter 1 effektiviseringsforslag, 3 prioriteringsforslag samt 4 investeringsforslag.

 

Status for udmøntning af forslagene er som følger:

 

  • Effektiviseringsforslaget CEB03 er under implementering – projektgruppe er under etablering
  • Prioriteringsforslagene CEB04 og CEB07 er ligeledes under implementering
  • Prioriteringsforslaget CEB06B afventer politisk stillingtagen til CEB06A (der er et investeringsforslag) – de to forslag er gensidigt udelukkende
  • Investeringsforslagene afventer alle politisk stillingtagen

 

Jobcentret - status for udmøntning af forslagene

De vedtagne forslag i forhold til Jobcentret omfatter 2 effektiviseringsforslag, 3 prioriteringsforslag samt 2 investeringsforslag.

Forslaget JC 07 "Fleksjob - særligt indsats for at sikre bedre match" er ændret fra investeringsforslag til prioriteringsforslag da udgifterne vil kunne afholdes indenfor det eksisterende budget.

 

Status for udmøntningen er følgende:

 

  • Arbejdet med de 2 effektiviseringsforslag er iværksat
  • Arbejdet med 2 af de 3 prioriteringsforslag er iværksat - JC 07 "Fleksjob - særligt indsats for at sikre bedre match" afventer intern organisationstilpasning

 

Investeringsforslagene

Investeringsforslagene på ungeområdet har efter udvalgets beslutning på sidste møde været forelagt Børne- og Familiudvalget til udtalelse.

 

Børne- og Familieudvalget udtalte på møde den 22. februar 2017 dette:

"Børne- og Familieudvalget hilser de beskrevne tiltag velkomne i forhold til fokus på tidlig indsats/investering, og hvad der virker. Der ønskes opmærksomhed på at skabe en sammenhængende tilbudsvifte til ungegruppen "henover det 18. år". "

 

Det samlede investeringsbehov for alle investeringsforslag er efter genberegning 10,7 mio kr. Samtidig er der vurderet en besparelse på forsørgelse på 8,2 mio kr.

Dermed er der et samlet årligt behov for medfinansiering på 2,5 mio kr.

 

Det bemærkes, at der i vurderingen af de forventede besparelser kun er medtaget besparelser, der forventes at være relativt sikre.

 

Generelt er der forventning om at alle investeringsforslag på sigt giver sparet forsørgelse, og denne besparelse vil altid komme den samlede kommunale økonomi til gavn.

 

Det foreslås, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om medfinansiering på 2,5 mio kr fra 2017 og frem til den samlede investeringspakke. 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager status for implementeringsarbejdet til efterretning,
at Økonomi- og Erhvervsudvalget ansøges om medfinansiering på 2,5 mio kr til den samlede investeringspakke fra 2017 og frem.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Udvalget valgte at lade forslag UE09B indgå i den samlede investeringspakke frem for UE09A.

Bilag

  • oversigt over forslag marts 2017