Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 8. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

16. Forsøgsprojekt i Ungeenheden

Sagsnr.: 15.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Forsøgsprojekt i Ungeenheden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesafdelingen informerer med dette punkt om et forsøgsprojekt "Gladiator" mellem High:five og Ungeenheden, som har til formål at hjælpe unge i uddannelse eller beskæftigelse. Det er unge, som det ikke har været muligt at fastholde i de gængse tilbud i Ungeenheden hverken gennem motivation eller sanktion. Projektet har også til formål at udvikle et systematisk samarbejde med frivillige specialister og generalister. Forsøget afprøves i perioden 1. september 2016 til 1. februar 2017.

 

Afsnitsleder Inger Vent Rasmussen, Ungeenheden orienterer ved mødet om projektets resultater

Sagsfremstilling

Ungeenheden har en gruppe på omkring 30 unge mellem 18 - 25 år med svære udfordringer. De unge er kendetegnede ved at være kriminalitetstruede, evt. misbrugende eller med bandetilknytning.

 

Det har vist sig, at tilbuddene i Ungeenheden ikke har det ønskede resultat, da det blot at bevare en kontakt er vanskeligt. Derfor har Ungeenheden udviklet et forsøgsprojekt i samarbejde med High:five.

 

High:five er etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. I dette samarbejde bruges frivillige som bindeled mellem den unge og systemet. High:five er forankret i High:five Fonden. I Bestyrelsen for High:five Fonden er der repræsentanter fra Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, Virksomheder og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

 

Gladiator:

Forsøgsprojektet har til formål at møde den unge, hvor han er og derigennem stabilisere den unge, således at der kan igangsættes aktiviteter med henblik på beskæftigelse. Den unge indskrives i Gladiator i 24 uger og opfølgning fortsættes af High:five 3, 6 og 12 måneder efter den unge kommer i beskæftigelse for at sikre, at den gode udvikling ikke går tabt i overgangen til ny aktivitet.

 

Indholdet i Gladiator:

  • Vejledningsforløb med High:five
  • Sundhedsmodul med fokus på kost, ernæring og motion
  • Restudy.dk: Online undervisning med fokus på optræning og udvikling af faglige kompetencer kombineret med netværksmøder
  • Personlig udvikling og samtaler via Headspace, mentorordning mfl.
  • Individuel jobtræningsforløb/forpraktik

 

  

Målet i forsøgsprojektet er, at 8 ud af 12 unge kommer i job eller uddannelse.

 

Ialt har 16 deltaget, heraf er 3 ophørt. Der er således 13 gladiatorer, heraf 12 unge mænd og 1 ung kvinde

 

Foreløbig status pr.19. december 2016:

9 i ordinært arbejde

2 i uddannelse

1 i virksomhedspraktik

 

Sammenfatning:

De frivillige opnår en anden relation til de unge, der skaber forandring og giver overraskende gode resultater. Den unge oplever, at have mange aktører og beskriver det positivt, at "der er mange der vil mig". Kræfterne forenes i et ressourcemøde med den unge i centrum.

 

Gruppedynamikken og ung til ung relatationen kunne for netop denne målgruppe frygtes at være negativ, men har vist sig at være positiv; de unge kører hinanden til jobsamtaler/aktiviteter og hjælper hinanden med at løse andre udfordringer i hverdagen.

 

High:five har haft kontakt til medierne med en profilering af et par af de unge og en virksomhedsvinkel, hvor det gode samarbejde mellem de involverede parter fremhæves. Dette kan læses i Herning Folkeblads Erhvervsmagasin den 9. februar 2017. Der er endvidere udarbejdet en endelig evaluering, som er vedlagt dette punkt.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Gladiator Evalureingsrapport