Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

96. Orientering om status for samarbejdet i regi af Vestalliancen

Sagsnr.: 15.23.05-A00-1-14 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Orientering om status for samarbejdet i regi af Vestalliancen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget modtog på mødet i Januar en orientering om etableringen af den strategiske alliance imellem de 8 vestlige Jobcentre - "Vestalliancen".

 

Under punktet orienteres Udvalget om status for samarbejdet og om de iværksatte initiativer i regi af alliancen.

Sagsfremstilling

     

Vestalliancen omfatter Jobcentrene i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive og Viborg Kommuner.

 

Formål, strategi og organisering

Formålet med Vestalliancen er, at virksomhederne oplever, at:

 

 • Alliancen koordinerer og arbejder på tværs af kommunegrænser og med udgangspunkt i virksomhedernes behov
 • At Alliancen er en professionel og proaktiv partner  

 

 

Strategi for arbejdet i alliancen bygger på følgende overordnede grundelementer:

 

 • Alliancen formulerer fælles standarder for service og kvalitet, herunder

 

 • Alliancen sikrer, at der i nødvendigt omfang er konsulenter, som er vidende om arbejdsmarkedet, forberedte, bredt orienterede og i stand til at forstå/afdække virksomhedernes behov

 

 • Alliancen sikrer, at der arbejdes på tværs og med involvering af alle relevante parter

 

 • Alliancen følger og samler viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, politiske tiltag, den økonomiske udvikling m.v. for at være på forkant med iværksættelse af initiativer

 

Det praktiske og daglige arbejde organiseres af en arbejdsgruppe med deltagelse af alle 8 jobcentre, og herudover er der nedsat praktikergrupper ad hoc på tværs af jobcentrene.

 

Status for arbejdet i Vestalliancen

I regi af Vestalliancen er der iværksat en række initiativer på tværs af jobcentrene - bl.a. udarbejdelse af fælles standarder for serviceydelser, fælles kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, koordinering af samarbejdet med Arbejdsmarkedskontor midt nord, dialog og samarbejde om rekrutteringsmæssige udfordringer mv:

 

Fælles standarder for serviceydelser

De 8 Jobcentre har udarbejdet fælles servicestandarder på områderne "fastholdelse", "rekruttering" samt "uddannelse og "opkvalificering"

 

 • Fastholdelse: Der er fastsat fælles standarder for brug af hotline, reaktionstid samt Jobcentrenes koordinerende funktion mv.
 • Rekruttering: Virksomhederne behøver kun kontakte ét Jobcenter, som herefter koordinerer rekrutteringen af arbejdskraft, fælles standard for Jobcentrenes reaktionstid, der er etableret netværk på imellem de medarbejdere som arbejder med rekruttering, koordinering af tovholderfunktion ved rekruttering på tværs af jobcentre mv.
 • Uddannelse og opkvalificering: Tværgående fokus på opkvalificering af ufaglærte og opkvalificering indenfor områder med mangel på arbejdskraft, fælles fokus på brugen af jobrotation, samarbejde med erhvervsskolerne omkring brugen af voksenlærlingepladser inden for bygge- og anlægssektoren.

 

For nærmere beskrivelse henvises til de vedlagte bilag vedr. servicepakkerne.

 

Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere

 

 • Der er gennemført 3 dages uddannelsesforløb for Jobcentermedarbejdere og a-kassemedarbejdere under temaet "Den gode samtale" - 75 medarbejdere - heraf 13 Jobcentermedarbejdere fra Jobcenter Herning - har deltaget i uddannelsesforløbet.

 

 

Koordinering med Arbejdsmarkedskontor midt nord

Vestalliancen indgår i en tæt dialog med Arbejdskontor midt nord omkring de rekrutteringsmæssige udfordringer. Jobcentrene har indgået aftale med Arbejdsmarkedskontoret om, at der afholdes 1/2 årlige møder med henblik på at Jobcentrene bidrager til at kvalificere analyseredskabet "Arbejdsmarkedsbalancen".

 

Fælles informationsmaterialer

Vikarbureauet JT Works holdt et oplæg for de 8 Jobcentre omkring vikarbureauets erfaringer med og håndtering af rekrutteringer fra udlandet.

Med udgangspunkt i blandt andet dette oplæg er det besluttet, at udarbejdes en fælles strategi på tværs af jobcentrene i forhold til de rekrutteringsmæssige udfordringer - herunder ét faktark på tværs af jobcentrene, fælles tekst på Jobcentrenes hjemmesider mv.

 

Herudover er der planlagt et møde i januar 2016 imellem Jobcentercheferne, relevante jobcentermedarbejdere og Workindenmark, som tilbyder service til arbejdssøgende og virksomheder.  

 

Regnskabsanalyse på tværs af Jobcentrene

Der arbejdes aktuelt på at færdiggøre en regnskabsanalyse på tværs af Jobcentrene. Analysen sammenholder udgifter på tværs af kommunerne - indsats, forsørgelse og benchmarking.

 

Lokalt Koordineret Samarbejde - LKS

Jobcentrene i Herning og Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole/VEU-center MidtVest og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har etableret et netværkssamarbejde om en koordineret virksomhedsindsats overfor små og mellemstor lokale virksomheder. Samarbejder omfatter:

 

 • Videndelign omkring de enkelte aktørers tilbud og kompetencer
 • Løbende udvikling af den koordinerede virksomhedsindsats
 • Opbygning af fælles ånd, hvor deltagerne er ambassadører for hinandens produkt

 

For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag "LKS-samarbejdet".

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 • Bilag. Servicepakke Uddannelse og Opkvalificering
 • Bilag. Servicepakke Rekruttering
 • Bilag. Servicepakke Fastholdelse
 • Bilag. Mercuri Urval
 • Bilag. LKS Samarbejdet