Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

95. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.  

Sagsfremstilling

Det webbaserede nøgletalsark kan ses på www.herning.dk under "Arbejde og ledighed". På samme side findes en rapport, der viser et resumé af de seneste nøgletal. Følgende bemærkninger tager afsæt i denne rapport, der er vedhæftet som bilag.

 

Det webbaserede nøgletalsark vil blive gennemgået uddydende på mødet i udvalget.

 

Bemærkninger til nøgletallene.

 

Ledighed:

Det ses, at Herning i perioden september 2014 - september 2015 har haft en lavere bruttoledighedsprocent end landet som helhed

 

Ungeledighed:

Herning Kommune har siden marts 2015 haft en faldende ungeledighed, men ungeledigheden i Herning var i september 2015 lidt højere end landet som helhed (10,6% mod 10,4%)

 

Kontant- og uddannelseshjælp: 

Herning har i hele perioden siden februar 2014 haft en væsentligt lavere andel af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i arbejdsstyrken end landet som helhed

 

Forsikrede ledige:

Herning har i perioden september 2014 - september 2015 haft en lavere andel personer målt i forhold til arbejdstyrken på a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse end landet som helhed. Herning har dog i størstedelen af perioden haft en marginalt højere andel end Vestjylland som helhed.

 

Sygedagpenge:

Herning Kommune havde i september 2015 en andel af sygedagpengermodtagere i arbejdsstyrken på niveau med landet som helhed.

 

Den samlede mængde af sygedagpengesager i Herning Kommune har siden marts 2015 været konstant faldende.

 

Fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb:

Antallet af fleksjob og ressourceforløb er steget konstant i perioden august 2014 til august 2015, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere i august 2015 var på niveau med samme måned sidste år og har ligget stabilt i hele perioden med undtagelse af juli 2015.

 

Førtidspension:

Der var 124 færre fuldtidspersoner, der modtog førtidspension i oktober 2015 end samme måned sidste år.

 

Særligt om udvikling i tilkendelser af førtidspension siden Reform af Førtidspension og Fleksjob:

 

Netmediet altinget.dk bragte den 14. november 2015 en artikel om forskelle i kommunernes tildeling af førtidspension. Artiklen kan læses her:

http://www.altinget.dk/artikel/stor-forskel-paa-kommuners-tildeling-af-foertidspension

 

I det følgende gennemgås udviklingen i Herning Kommune i perioden 2010-2014 sammenlignet med landet som helhed.

 

Kilde: Ankestyrelsen (FOP01).

 

Ovenstående figur viser udviklingen i antallet af nytilkendelser af førtidspension i Herning Kommune i perioden 2010-2014. Det ses, at antallet af nytilkendelser i Herning Kommune er faldet væsentligt efter indførelsen af Reform af Førtidspension og Fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013. Således er antallet af nytilkendelser faldet fra 277 nytilkendelser i 2012 til 118 nytilkendelser i 2014, svarende til et fald på 57% i antallet af nytilkendelser. I samme periode er antallet af tilkendelser på landsplan faldet fra 14.621 i 2012 til 6.187 i 2014 svarende til et fald på 58%. Herning Kommune har dermed haft et procentvis fald i antallet af nytilkendelser, som stort set svarer til det gennemsnitlige procentvise fald på landsplan.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletalsrapport november 2015