Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 2. december 2015
Mødested: Produktionsskolen, Gudhjemvej 2, Herning

Dagsordenpunkter

99. Afgørelser om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssager

Sagsnr.: 15.00.00-G01-2-15 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Afgørelser om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i april drøftede udvalget situationen med afgørelser om gensidig forsørgelsespligt. Udvalget besluttede på dette møde, at Ankestyrelsens afgørelser skulle afventes, og sagen derefter genoptages af udvalget.

 

Med nærværende sag gives udvalget en opdateret status på området.

 

 

Sagsfremstilling

Med indførelse af L224 blev der pr. 1. januar 2014 indført forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor begge er fyldt 25 år og en eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

 

Ankestyrelsen har i en principafgørelse taget stilling til spørgsmål om ugyldighed ved manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse i sager om gensidig forsørgelsespligt. Denne afgørelse har medført usikkerhed om kommunernes praksis på området.

 

KL sendte den 27. marts 2015 en redegørelse til kommunerne, hvori kommunerne vejledes til at tilbagebetale kontanthjælp, såfremt afgørelserne lider af ”væsentlige sagsbehandlingsfejl”. Fejl i forhold til manglende partshøring eller klagevejledning er ikke nødvendigvis væsentlige mangler som medfører ugyldighed, og klagesagerne bør derfor vurderes konkret.

 

Kommunerne er ikke blevet pålagt at genoptage sagerne af egen drift. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere, om en klage der har overskredet klagefristen skal genvurderes. Ydelseskontoret har valgt alene at genvurdere de sager, hvor en borger har klaget.

 

Herning Kommune har modtaget klager i ti sager, hvoraf de ni blev videresendt til Ankestyrelsen efter revurdering i Ydelseskontoret. En enkelt sag blev af Ydelseskontoret revurderet til at have væsentlige sagsbehandlingsfejl og derfor omgjort med det samme.

 

Ud af de øvrige ni sager afviste Ankestyrelsen at behandle syv, idet klagefristen var overskredet og Ankestyrelsen ikke vurderede, at der var væsentlige fejl. I to sager har Ankestyrelsen givet Herning Kommune medhold i, at borgerne var samlevende, og at afgørelserne ikke havde så væsentlige mangler, at det kunne medføre ugyldighed.

 

Generelt er det herefter administrationens vurdering, at den praksis, der har været fulgt i Herning Kommune, har overholdt gældnde lovgivning. Afgørelserne lider ikke af så væsentlige sagsbehandlingsfejl, at der er tale om tilsidesættelse af en garantiforskrift som medfører ugyldighed.

 

Herning Kommune og Beskæftigelsesministeriet er desuden den 13. oktober 2015 blevet stævnet af to borgere, der har nedlagt påstand om, at lovgivningen vedrørende gensidig forsørgelse er ugyldig, og dermed også de afgørelser der er truffet i henhold til denne lovgivning. Gribskov Kommune og Favrskov Kommune er ligeledes stævnet i sagen.

 

Herning Kommune har i fællesskab med Gribskov og Favrskov Kommuner taget kontakt til KL og bedt dem om at indtræde i sagen.

KL´s formandskab besluttede den 12. november 2015, at indtræde som mandatar for de tre kommuner i retssagen, hvilket betyder at KL ikke er part i sagen, men fuldmægtig for de tre sagsøgte kommuner. KL antager og betaler for én advokat som repræsenterer kommunerne. Retten skal godkende at KL optræder som mandatar, men idet KL har en retlig interesse i udfaldet af sagen, forventes det at KL kan indtræde.

 

 

Økonomi

Herning Kommune har i alt betalt kr. 24.362 i forbindelse med revurdering af sager om gensidig forsørgelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Gensidig forsørgelse
  • Gensidig forsørgelse, redegørelse fra KL