Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 8. oktober 2018

Sted: Lindegården Plejecenter, 7400 Herning

Tilstede:
Ole Madsen, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Eva Andersen, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Edith Blynning, Hanne E. D. Kirkegård, Gitte Rasmussen (Chef for plejehjemmene i Herning Kommune).
Fraværende /med afbud Bodil Kaptain

1. Nyt fra formaden Ellen Birkkjær

Frivillighedsdagen i august på Biblioteket og Tinghuspladsen var en positiv dag, med gode kontakter til borgere og PR. for International Ældredag d. 1. okt.
Der afholdes 2 årlige møder mellem seniorråd og ældrerådet. Der er nedsat et udvalg der skal udarbejde en fælles folder for alle seniorråd i H. K.
Vedtægterne for seniorråd er udarbejdet men skal godkendes af byrådet.
Søndags cafe i kommunen er blevet en stor succes. Sidste nye tiltag er på Aktiv Centret hvor Hanne Kirkegaard er initiativtager og kontakt person.
Hvert søndags cafe får et årligt tilskud på 18.000 kr. fra kommunen.
okt. International ældredag blev afholdt i Huset nr. 7 i Herning. Et godt varieret program med oplægsholder, underholdning m.m.. Der var tilmeldt 105 deltagere.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen - chef for plejehjemmene

Nyt omsorgssystem

Der blev i september 2018 påbegyndt en implementering af et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Vi forventer at arbejdsgangene omkring dokumentationen bliver nemmere.
Klippekort.
Klippekortsordningen på plejecentrene er nu snart 2 år gammelt og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

Levebo miljø på plejecentrene

Den 1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket blandt andet får de småtspisende til at spise mere.

Demensvenlig indretning på plejecentrene

Penge til endnu mere demensvenlig indretning på vore plejecentre. 5 plejecentre, som til sammen har fået godt 2 millioner kr. til demensvenlig indretning af inden - og udendørs arealer. Sørvad Plejecenter skal have en atriumgård med planter, vand og fugle. Plejecenter Søglimt i Sunds skal have nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer. Fuglsangsø Centret skal også have nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på nogle af deres gange og fællesarealer. Lindegården får døgnrytmelys på mørke gangarealer, Lind plejecenter udbygger deres udeareal bla. med legeplads for børn. Pengene er givet i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

Rekruttering af nye medarbejdere

Vi mærker en stigende udfordring i at kunne rekruttere nye medarbejdere. Der arbejdes på forskellige tiltag i Sundhed og ældre for at imødekomme udfordringen. Vi har blandt andet lige nu et projekt, der er målrettet flygtninge i Herning kommune. Hvor vi tilbyder en IGU uddannelse på tre af kommunens plejecentre. Målet er, at flygtninge kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Bonusvenner

Bonusven til personer med demens: Formålet er at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.
ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

3. Nyt fra ældrerådet v/ Edith Blynning

Referat givet på mødet for august og september.
Edith orienterede bl.a. mobilitetsstrategien i kommunen - (bus omlægning bla. ved Fuglesangsø Centret) - køb af ekstra hjælp af kendt kommunalt personale - værdighedspolitik for ældreplejen - kortlægning af plejeboligbehovet fremadrettet - tema dage - Puljemidler til nogle af kommunens plejecentre - værgemål - Tilgængelighed i Bredgade vedr. ny gågade.
Referat kan også læses på Herning Kommunes hjemmeside for de 2 ovennævnte måneder.

4. Evt.

Inge Holm medlem af pensionistklub Lyngbyen i Gullestrup, som hører under boligforeningen Fællesbo. Ønsker med medlemskabet at få øget medlemsskaren og aktivitets niveau.

Hanne Kirkegård fra ældrerådet rep. i udvalget 

Demens bonus venner. Det første møde er planlagt til d. 15. okt.

5. Rundvisning på Lindgården

Udvalget fik en rundvisning af Centerleder Eva Østergaard.

6. Næste møde

3. dec. Kl. 11.00 på Fuglesangsø Centret.

7. Referent

Angela Thygesen