Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 13. august 2018

Afholdt på Aktivcenteret Brorsonsvej 12.

1. Velkomst ved formand Ellen Birkkjær.

Afbud: Angela Thygesen.

2. Rundvisning på aktivcenteret v/ Lis Daugård.

Lis er leder både på Fuglsangsø og Aktiv Centeret. Har været ansat siden 1. jan. 2018, i stillingen som Lene Brodde havde før.
Dejligt at se "hele huset ". Der er mange muligheder for aktiviteter.

3. Nyt fra kommunen ved Elin Mogensen

Sæsonstart for aktivitetscentre

På Herning Kommunes Hjemmeside fremgår, at borgere over 60 år og førtidspensionister kan købe medlemskab på aktivitetscentre fra den 16. august 2018 - og at tilmelding til holdene foregår fra den 23. august - kl. 9.00 - på både Fuglsangsø Centret og Aktiv Centret.

Tre nye initiativer på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget støttede den 18. april 2018 tre nye indsatser på ældreområdet.


• Bonusven til personer med demens
Formålet er at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.

ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

• Frivillige bygger bro
Formålet er forebyggende og sundhedsfremmende attraktive initiativer.
Centerrådene bliver tovholdere for nye initiativer, netværk og sociale samværstilbud, hvor man om muligt lokalt kan gå på tværs af aktivitetscenter/-hus, frivillige foreninger, lokale interesseorganisationer mv. Det kan være spisefællesskaber, fester, udflugter eller hvad man lokalt finder interesse i.

• Frivilligt chaufførkorps
Formålet er at flere borgere kan deltage i aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte - på trods af, at de ikke kan transportere sig selv.
Afsættet er primært i de mindre byer/ landområder, hvorfra borgere skal kunne transportere sig til aktivitetscentre/-huse i de lidt større byer for at kunne deltage i aktiviteter. Der er tale om transport til aktiviteter, som der ikke kan bevilges kørsel til ad anden vej.
Centerrådene og aktivitetskoordinatorer lokalt bliver tovholdere for, hvordan en samarbejdsmodel kan etableres.

Nyt dokumentationssystem/ omsorgssystem

Der skal afvikles over 50 dags-kurser i september måned - med op til 25 deltagere pr. kursus - for at nå rundt af alle medarbejdere i Sundhed og Ældre. Det er en meget stor planlægningsopgave, der er gået forud - og nu venter en stor opgave, for alle medarbejdere i Sundhed og Ældre i at blive oplært i det nye dokumentationssystem.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.


4. Nyt fra ældrerådet ved Edith Blynning

  • Program 1. okt. Nørregade 7
  • Budget 30 august. Lundgårdsskolen.
  • Faste læger plejecentrene.
  • Ændring i klippekort ordningen.
  • Kollektiv trafik, flexture, gratis buskort for pensionister.

Se ref. fra ældrerådets møde 13. juni 2018.


5. Frivilligdagen er den 24. aug. kl.14-17.

Afholdes ved biblioteket. Seniorrådene har telt/bod sammen med ældrerådet. Lotte laver plancher og foldere til 1. okt. Vi aftalte hvem der møder op fra Vest.


6. Næste møde 8. oktober KL. 9-11 på Lindegården.

Fra kommunen kommer Gitte Rasmussen, der bliver rundvisning. Aftalerne lavet.

 

Ref. Bodil.