Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 9. april 2018

Seniorråd Vests møde mandag den 9. april 2018 kl. 9-11.
Afbud: Bent Hauballe og Angela.

1. Nyt fra formanden

- Ellen har været til møde med ældrerådet og øvrige senior råd, næstformand Bent Hauballe deltog også.
- Nye vedtægter blev vedtaget.
- Synlighed, foldere vedr. seniorråd. Billede på skærm.
- Møder forskellige steder, evt. lave mødetid, hvor alle kan spørge.
- Frivillighedsdag bliver 24. aug. Planlægningsmøde 8. maj.

2. Velkommen til Jane Andersen

Jane er chef for hjemmeplejen i Herning Kommune.

- Jane er seniorråd Vests samarbejdspartner til det kommunale system.
- Præsentationsrunde, hvor Jane også fortalte om, hvad hun tidligere havde beskæftiget med. Hun har meget ledererfaring og uddannelse inden for ledelse. Jane er ikke sundhedsuddannet. Kommer fra psykiatrien. Har arbejdet med handicappede, været konsulent, har ledet gymnastik m.m. Er uddannet som Socialrådgiver. Er tiltrådt 1. april, og er derfor ved at blive bekendt med sit arbejdsområde. Vi glæder os til at samarbejde med Jane. Vi snakkede med Jane om sprogvanskeligheder på plejehjemmene, når der er ansatte af "anden etnisk "herkomst. Ud over sproget er der også kultur forskelle!
- Der er et godt samarbejde mellem hjemmeplejen og visitatorer, også - med private aktører. Har svært ved at skaffe medarbejdere.

3. Nyt fra ældrerådet

v/ Edith Blynning & Inge Holm.

- Har haft indsendt høringssvar vedr. Bybusændring /Linjeføring.
- Der er mange forslag til Linjeføring, som er meget dårligt for Kommunens
Ældre. Der blev udleveret høringssvar og information om Flexture på mødet.
Der er ny høringsrunde vedr. køreplaner.
- Rådet har også indsendt ønsker vedr. Puljemidler til bedre bemanding, her blev vores ønsker heller ikke efterkommet. Midlerne går f.eks. til at der kan oprettes flere plejehjemspladser, vi havde bl.a. ønsket flere hænder, opnormering, deltidsstillinger til fuldtidsstillinger o.s.v.
Der er ingen brugerråd på Fuglsangsø. Det arbejder vi på at få.

4. Søndagscafeer

Søndagscafeerne kører som en stor succes. 60 er tilmeldte på Lindegården, så her er p.t. lukket for flere deltagere vi kan ikke rumme flere!!
Altså et stort behov for cafeer, ensomheden er der. Deltagerne danner selv netværk. Der er pt. 16 cafeer i Herning kommune, efter drejebog.
Så spørgsmålet om flere cafeer, handler også om at der er frivillige nok.

Ref. Bodil