Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 5. februar 2018

Tilstede:
Ole Madsen, Bodil Kaptain, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Eva Andersen, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Edith Blynning, Hanne E. D. Kirkegård, Gitte Nørgård (Chef for sygeplejen i H. K.). Fraværende /med afbud: Ingen.

1. Velkommen og præsentations runde

Formanden Ellen Birkkjær bød velkommen til de nye medlemmer af SRV og til de nye repræsentanter fra ældrerådet.
Derefter var der en præsentations runde.

2. Seniorrådsarbejde, vedtægter m.m

Ellen fortalte kort om SRV distrikt i Herning Kommune og der blev udleveret vedtægter og fortalt hvordan arbejdsform og forbindelsesled var
til ældreområdet. Referater fra tidligere møder kan læses på H K. hjemmeside.
De nye fælles vedtægter for alle seniorråd forventes godkendt på fællesmødet, senior/ældrerådsmøde d. 6/3-18 og derefter af byrådet.

3. Konstituering

Formand: Ellen Birkkjær (modtog genvalg)
Næstformand: Bent Haurballe
Referent: Angela Thygesen (modtog genvalg)

4. Nyt fra kommunen v/ Gitte Nørgård

Gitte foreslog et billede af SRV på Herning Kommunes hjemmeside. Det var alle enige om var en god ide.
Gitte gav et godt referat hvad der sker inden for ældreområdet.
Bilag vedlagt fra Gitte Nørgård:

5. Nyt fra ældrerådet

Angela Thygesen gav et referat fra mødet i januar måned. Ældrerådets medlemmer er tildelt deres arbejdsgrupper og der er i det nye ældreråd sat fokus på synlighed de næste 4 år.

Referatet fra mødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Temaer og datoer

Forslag fremme om et oplæg om Marte meo .
Årets møder blev fastlagt.
• 9. april
• 4. juni
• 13. august
• 8. oktober
• 3. december

7. Evt.

Forslag fremme om det var en ide med navneskilte når vi holder møde, da der har været stor udskiftning i SRV. Det får vi til næste møde.
Forslag fremme om en søndags cafe på Fuglesang sø Centret. Det er muligt såfremt der er frivillige der kan starte det op.

Referent
Angela Thygesen.

Bilag til punkt 4

• Herning Kommune har søgt og modtaget en puljebevilling fra Sundhedsstyrelsen på 939.000 kr. til at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom. Der tages afsæt i Lyngbyen i Gullestrup med ca. 900 beboere og Holtbjerg-området med knap 1700 borgere. Projektet kaldes "Frem-skudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder". Det kan fx indeholde sundhedsfremme i form af ry-gestop, vægtstop - eller samtaler og undervisning i at lære at leve med kronisk sygdom. Det vi lærer af projektet kan gavne borgere bredt i kommunen.


• Social og sundhedsudvalget har bevilget midler til velfærdsteknologisk træningsudstyr:

1. De svært demente borgere på skærmede enheder på Lindegården, Fuglsangsø Centret, Toftebo Centret og Engholm Centret har fået installeret redskabet "Tover Tafel", der hænger som en lampe ned over et bord, og hvor lys-billeder rammer bordpladen og man kan "skubbe" til bolde, blade osv. Se evt. videoer på youtube.

2. Plejecentrene i Hammerum, Sunds og på Fuglsangsø - og Rehabiliteringscentret har fået leveret elektronisk trænings- og aktivitetsudstyr (Vita Mind), som skal være til gavn for borgere i daghjem, på plejecentre og på Rehab. Man kan evt. kombinere interesse for lokalhistorie med VitaMind. Lokale frivillige kan være med til at udvikle spil og præsentere det for beboere på plejecentrene. Der kan lægges billeder ind og fx laves puslespil af et landskabsfoto eller det gamle mejeri i byen eller man kan lægge rækkefølgen af billeder, der viser udviklingstrin i høstredskaber - kun fantasien sætter grænser.

• Finansloven for 2018 indebærer et punkt vedr. Frit valg for genoptræning. Borgere skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra sygehus. Den seneste opgørelse i vores Genoptræningsenhed viser opstart inden for 6-7 dage. Kommunen modtager over 2500 genoptræningsplaner årligt.

• Der skal indføres et nyt elektronisk omsorgssystem i Sundhed og Ældre fra efteråret 2018. Dvs. alle medarbejdere i Sundhed og Ældre skal undervises og lære at bruge det nye IT-system, som fra midt i september måned skal anvendes af alle. Der er allerede et stort forberedelsesarbejde i gang - og det vil fylde meget for alle medarbejdere i efteråret.

• Spar 2, privat hjemmehjælp er i sidste uge gået konkurs og Herning Kommune har forsynings forpligtigelsen til borgerne. Den kommunale hjemmepleje har i første omgang overtaget alle borgerne og efterfølgende får den enkelte borger frit leverandør valg. Vi har taget hånd om den enkelte borger for at skabe tryghed. Det er gået udmærket.

• Der er kommet nye krav til Akut funktionerne i kommunerne. I Herning foregår det både på akut pladser på Rehabiliterings centeret og i Akut Team. Så vi er klar til nye opgaver.

• Sundhed og Ældre har pt. en vakant stilling som Chef for hjemmeplejen. Indtil stillingen er besat er det Chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard, som også varetager denne opgave.

 

Referent Gitte Nørgaard.