Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 5. december 2017

Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede

Ole Madsen, Bodil Kaptain, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bente Dahl, Bodil Markmøller, Leo Mouritsen, Kirsten Sørensen, Angela Thygesen, Susanne Hansen ( Leder af hjemmeplejen ).
Fraværende /med afbud: Margit Mølsted, Niels E. Møller, Ellen Birkkjær.

1. Nyt fra næst formanden

v/Bodil Kaptain vedr. Valgudvalget.

Bodil indledte mødet med at ønske tillykke til Bodil Markmøller som blev valgt som formand for ældrerådet. Et tillykke til Angela Thygesen som blev valgt ind i ældrerådet.

Følgende personer på valg i år:

  • Kirsten Sørensen - ønsker ikke at genopstille
  • Margit Mølsted - ønsker ikke at genopstille
  • Birde H. Lindholm - ønsker ikke at genopstille
  • Niels E Møller - ønsker ikke at genopstille
  • Bent Seldrup - fratræder
  • Angela Thygesen - fortsætter i SRV.

Der er udsendt mail vedr. valg til Seniorråd vest til medlemmer af Aktivitetscenter Fuglsangsø og Brorsons vej i Herning.

Følgende har reageret på vores henvendelse:

  • Karen Margrethe Skov Christensen / tilknytning til Vesterled.
  • Hanne Elisabeth Dahl Kirkegård / suppleant i ældrerådet
  • Eva Andersen / aktiv på Fuglsangsø centret
  • Bent Haurballe / aktiv på Fuglsangsø centret.

Ovennævnte personer indtræder 1. januar 2018 i SRV.

2. Nyt fra Herning kommune

v/ Susanne Hansen

Susanne orienterede om et nyt tiltag som er muligt, da Herning kommune er frikommune. I starten af det nye år kan man tilkøbe sig ekstra ydelser mod betaling. Brochure er udfærdiget og alt er klar fra kommunens side, dog mangler der et svar fra myndighederne. Der blev oplyst, at borger kan udnytte sit håndværkerfradrag, så man kan opnå et skattefradrag.

Se bilag vedr. følgende områder:
Leve bo miljø - pårørende strategi - demens venlig kommune - hjerte-
rehabilitering - diabetes kursus.

3. Nyt fra ældrerådet

V/ Bodil Markmøller

Bodil nævnte kort at ældreråds valget i Ikast /Brande kommune har haft en høj valg % , det kunne skyldes, at man kunne aflevere sit valgkort, da der var kommune / regionsvalg.
Stemme % i Herning kommune var lav i forhold til ovennævnte kommune.
Det nye ældreråd vil bl.a. de næste 4 år, arbejde med synlighed i offentlig forum.
Bodil forlader SRV med udgangen af 2017, som rep. for ældrerådet.

Der har været afholdt søndags cafe møde med udgangspunkt i erfaringsudveksling i november måned.

4. Evt.

Næste møde er fastsat til 5/2 - 2018.
Sted: oplyses med udsendelse af dagsorden.

Forslag til oplægsholder i 2018:
Gitte Henriksen - Marte Meo
Bibbi A. Høeg - Herning Frivilligcenter

5. Referent

Angela Thygesen

 

Bilag

Levebo-miljø

Der er travlhed på plejecentrene med at få bygget køkkenfaciliteterne i fællesarealer i boenhederne til fra januar 2018 at begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken og produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangs-perioden frem til årets udgang. Det giver plads til, at der nu bygges om på Birketoft. I Herning produceres både til borgerne på plejecentre og borgere i eget hjem. Personalet fra Aulum har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med pleje- og kostfaglige medarbejdere tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende

Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Den blev godkendt 14. juli 2017 af Social- og Sundhedsudvalget. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende.
I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og være med til at sikre helhed i sagsbehandlingen. Ordningen skal evalueres efter to år og vil blive forankret i Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.
Lær at tackle hverdagen som pårørende - Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet et pårørendekursus "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Ved som kommune at betale et abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning kan kommunen udbyde kurset. Der er tale om et forløb over 7 uger á 2,5 time ugentlig, hvor undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver kompetencer til at gennemføre kurset. Forebyggelsesudvalget har bevilget abonnement, uddannelse af instruktører og tid til koordinering til 2018 og 2019.

Demens

Som eksempel på, at arbejdet med "Demensvenlig kommune" fortsætter, har vi her i efteråret arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på forskellig plejecentre. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne. Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre, som i første omgang skal lære at arbejde med det i hverdagen - og steder med både daghjem og plejecentre er gode at starte på for at sikre bedt mulig udnyttelse.

Hjerterehabilitering

Vi startede i Herning kommune med opgaven 1. januar 2017, fordi opgaven rykkede ud fra hospitalet til kommunerne. Vi har ansat to sygeplejersker i delestilling. De er ansat på Regionshospitalet Herning i Afdeling for Hjertesygdomme, og "købes" af os med 21 timer om ugen. Desuden to fysioterapeuter fra Genoptræningsenheden. Det foregår i Sportscenter Herning. Endvidere deltager diætist fra Sundhedsfremmeteamet i en del af undervisningen. I perioden 1.1. -

Diabetes-kursus

Vi er startet i Herning kommune med opgaven her fra efteråret 2017, fordi "diabetes-skolen" er rykket ud fra hospitalet til kommunerne fra sommeren 2017. Diabetes-kursus er for borgere der har fået diagnosen Diabetes type 2. Diabetes-kursus i kommunen gennemføres i samarbejde med en diabetes-sygeplejerske fra Regionshospitalet. Tilbuddet afvikles i Sportscenter Herning i samme lokaler som hjerte-rehabiliteringen.