Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 14. august 2017

Sted: Hestestalden, Friplejehjem Højbo, Skjernvej, Arnborg.

Deltagere:

Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Klara Søndergaard, Ruth Nørgård, Steen Nygaard, Niels Hedegaard, Birgit Ry, Poul Kæseler, Vagn Mikkelsen og Gitte Nørgaard chef for Sygeplejen i HK.

Velkomst og godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

Nyt fra kommunen ved Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen:

På forkant med arbejdsstyrken:
Lederne i Sundhed og Ældre arbejder målbevidst med at afprøve forskellige tiltag, for at sikre god rekruttering, god introduktion af nye medarbejdere og at Herning kommune er et godt sted at arbejde. Og noget af det, som hører med er også at se på, hvordan vores opgaver udvikler sig i takt med ny teknologi - og hvordan vores forventninger ændrer sig over tid i forhold til hvad sundhedssystemet skal kunne byde ind med. Alle de "store ord" forsøger vi at omsætte i mindre arbejdsgrupper, som kan udmunde i en introduktionsvideo til nyansatte, forsøg med fleksibel arbejdstid, e-læring osv.

Levebo-miljø:
Der er travlhed rundt på plejecentrene med at få ombygget faciliteterne i fællesarealer i boenhederne til, at man fra januar 2018 kan begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken, og deres produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangsperioden frem til årets udgang. Det giver plads til at Herfra produceres både til borgerne på plejecentre og til de visiterede borgere i eget hjem. Personalet har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med både pleje- og kostfaglige medarbejdere til at tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende:
Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. 14. juli 2017 godkendte Social- og sundhedsudvalget en strategi rettet mod pårørende. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende. I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling. Ordningen skal evalueres efter to år.

Demens:
I efteråret har vi arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på Lindegården, Fuglsangsø Centret og Vesterled. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne. Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre og Rehabiliteringscenteret som i første omgang skal implementere dette.

Sygeplejeklinikker:
Vi har åbnet ny sygeplejeklinik på Ågården i Vildbjerg og en ny på Toftebo i Hammerum. Derudover har vi 1 sygeplejeklinik i Aulum, 1 på plejecenteret i Lind, 1 Aktivcenteret i Herning og 1 i Nørregade i Herning. Der er udarbejdet brochurer og de er placeret på Herning.dk - søg på sygepleje. Så er det muligt at se adresse og åbningstider på din sygeplejeklinik. Vi oplever stor tilfredshed både fra borgere og medarbejdere i forbindelse med at benytte klinikkerne. Borgerne har stor frihed til blot at komme i åbningstiden og er så fri for at vente på sygeplejersken hjemme.

Udvidelse af Rehabiliteringscenteret:
Der er bevilliget penge til at udvide Rehabiliteringscenteret med 10 pladser, som vil stå færdig i juni 2019. Vi er i gang med programoplæg med Kommunale ejendomme. Medarbejdere er inddraget og der har været studietur til Århus for at blive inspireret.

Risikobaseret tilsyn:
Styrelsen for patientsikkerhed har er i 2017 påbegyndt risikobaseret tilsyn også i det kommunale sygepleje, på bosteder lige som vi kender det fra embedslægetilsyn på plejecentre, som har været gennemført i mange år. Sygepleje i område øst blev udtaget og 1 plejecenter i Herning Kommune. Det er en spændende og lærerig proces, som gik rigtigt godt og hvor der selvfølgelig altid er noget at lære.

Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre:
Det danske sundhedsvæsen gennemgår i disse år store forandringer med højere grad af specialisering og markante resultater i behandlingen. For mange patienter betyder det, at deres behandlingsforløb ændres radikalt, og at de kommer hurtigere hjem, når den specialiserede behandling på sygehuset er afsluttet. Et hurtigere forløb kan for gruppen af de svageste ældre virke uoverskuelig og utryg. For netop at sikre en god og tryg udskrivelse af specielt de svageste ældre, har Hospitalsenheden Vest sammen med kommuner og praktiserende læger startet et 3-årigt projekt med titlen "Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre". Målet er, at de svageste ældre og deres pårørende gerne skal opleve en bedre sammenhæng mellem hospitalets specialiserede behandling og egen læges og kommunens indsats. Det handler altså om ikke bare at komme tidligt hjem fra sygehuset - men også om at komme godt og trygt hjem!

Samarbejde med brugere og andre sektorer:
En arbejdsgruppe lige nu er ved danne sig et overblik over arbejdsgange ved udskrivelse i hospitalsafsnit, kommuner og almen praksis. Desuden går en ekspertgruppe 4 med repræsentanter fra Herning Kommune, Medicinsk Sengeafsnit Herning (MSA), almen praksis og brugerne i gang med at udvikle og småskala-afprøve projektets ydelser i løbet af september. Projektet omfatter Vestklyngen, som dækker Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner samt praktiserende læger i området. Sundheds- og Ældreministeriet støtter projektet med 3,7 mio. kroner fra puljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre. Det er ét ud af fem delprojekter i Region Midtjylland under den fælles overskrift "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt". Der er ydet støtte til og igangsat i alt syv projekter i Danmark, der alle har til formål at styrke sammenhængen i behandlingen af de svageste ældre på tværs af sektorer.

Tre indsatser:
Vestklyngen skal over de tre år (2017 - 2019) udvikle og afprøve tre indsatser til gavn for de svageste ældre.
1: Udskrivningssamtale via video I de allermest komplekse behandlingsforløb skal der via video holdes en udskrivningssamtale. Her skal personale fra den udskrivende afdeling og fra kommunen samt evt. egen læge sammen med patienten og på- rørende sikre, at der er god sammenhæng i behandlingen, og at patienten får en tryg og overskuelig udskrivelse.
2: Modtagebesøg inden for 24 timer Andet element i projektet er, at der inden for 24 timer efter udskrivelsen fra hospitalet kommer en kommunal sygeplejerske på besøg. Ved besøget vurderes borgerens samlede behov og situation, herunder om der er behov for at involvere fx egen læge eller andre fagpersoner. Der udarbejdes en samlet plan for det fortsatte forløb i samarbejde med borgeren og pårørende.
3: Specialiseret rådgivning døgnet rundt Tredje element er, at det kommunale sundhedspersonale og egen læge døgnet rundt skal have adgang til specialiseret rådgivning fra hospitalet efter udskrivelse. Fra Herning kommune deltager Birgit Hagen og Gitte Nørgaard i styregruppen.

Nyt fra Ældrerådet:

Her mangles "Varme hænder", dette problem bliver på sigt større og større. Der har været Valg til Ældrerådet. Lav stemmeprocent ca. 41,7% 6 nyvalgte + de genvalgte Se referater under Ældrerådet Herning Kommune.

Nyt fra seniorrådet:

Nyt fra Seniorrådet, herunder vedtagelse af de nye vedtægter. Samt tilrettelæggelse af valg til Seniorrådet d 27./11 2017. Vi fik en god snak om Seniorrådets virke i Herning Kommune. Lisbeth Hansen og Henning Poulsen har renskrevet deres forslag til vedtægter. Vi havde smårettelser og vedføjelser at gøre. Lisbeth og Henning retter det. Ellers var der tilfredshed med vedtægterne Valget til Seniorrådet foregår mandag d. 27. november 2017 i Alhuset i Kibæk, klokken 14.00 Følgende er på valg: Birgit Ry (ønsker ikke genvalg), Lisbeth Hansen og Henning S. Poulsen. Resten er på valg i 2019. - find ny kandidater til Seniorrådet, de skal møde op på dagen. - Formanden laver et opslag, som sendes videre af bl.a. Klara til Kommunens Aktivitetscentre. 28. nov kl. 9.00 Møde på Fugle sø Centret angående Søndags cafeer.

Eventuelt:

Næste møde 16. januar 2018 kl 9.00 i Skarrild Kulturcenter. 8. maj, 28. august og 20. november 2018.

Referent: Klara Søndergaard