Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement. 

Formand:

Henning S. Poulsen
Snejbjerg 
Tlf.: 97161399 
Henningspoulsen@mail.dk

Næstformand:

Lisbeth Hansen
Kibæk
Mobil: 60954134
Lisbeth-hansen@mail.tele.dk

Sekretær:

Klara Søndergaard
Arnborg
Mobil: 60732656
Klara.soendergaard@gmail.com

 

Steen Nygaard
Snejbjerg
Tlf. og mobil: 97161874 og 30208719
Snygaard68@gmail.com

Poul Kæseler
Skarrild
Tlf. og mobil: 86813910 og 20320868
pdkaeseler@mail.dk

Vagn Mikkelsen
Lind
Mobil: 23436203
vagnm@hotmail.com

Ældrerådsmedlemmer:

Niels Hedegaard
Tlf.: 97124832
krogen5@email.dk

Mads Videbæk 
Snejbjerg 
lisbyvidebæk@hotmail.com

Jens Henry Jensen 
Hammerum 
Mobil: 21748551 
Jenshenryjensen215@gmail.com

Herning Kommune:

Chef for Sygepleje
Gitte Nørgaard
Mobil: 21341699
Gitte.noergaard@herning.dk


Deltagere

Deltager fra Herning Kommune: Gitte Nørgaard.

Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen, Mads Videbæk og Niels Hedegaard.

Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Lisbeth Hansen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.

Mødet blev afholdt på Sandfeltgården i Kibæk.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune v/ Gitte Nørgaard.

Sundhedsstyrelsens fælleskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

Projektmidler til udvidelse af Akut Team

Herning Kommune har fået 4.033.000kr til et 2 årigt projekt, hvor vi ansætter 4 psykiatriske sygeplejersker som sammen med nuværende akut sygeplejersker skal møde borgerne med både en psykiatrisk og somatisk tilgang. I projektet bliver der døgnåbent telefonrådgivning på Skovlyset, hvor borgere med psykiske udfordringer kan ringe ind og ved behov kan akut sygeplejersken kører ud. Projektet er forankret både i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre.

Aftalekort

Vi har i samarbejde mellem sygepleje, terapeut, visitationen og Hospitalsenheden vest udviklet et aftalekort, som skaber tryghed for borgere og pårørende ved udskrivelse fra sygehuset. Kortet som udleveres ved udskrivelsen indeholder aftaler for, hvornår blandt andre hjemmeplejen kommer til første besøg, tlf nr. på sygeplejersker og terapeuter. Vi har plan om at indføre kortet hurtigst muligt.

Sygeplejeklinikker

Der er rigtig godt gang i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. De har for første år været åbent hele sommeren til gavn for borgere og medarbejdere. Vi arbejder fortsat på at få flere borgere til at modtage deres sygepleje i klinikkerne.

Nyt Journalsystem

Vi er nu kommet godt i gang med det nye journalsystem. Alle medarbejdere arbejder hårdt med at lære det nye system at kende og gøre brug af alle de gode muligheder, for at lave bedre dokumentation til gavn for borgerne og lettere arbejdsgange for medarbejderne.

Borgernær uddannelse for sygeplejersker

Der er oprettet en specialuddannelse for sygeplejersker, som arbejder i kommunen. Vi har valgt at tilbyde 1 sygeplejerske i hver af de 4 distrikter denne mulighed. Denne uddannelse vil give dem øgede kompetencer på at arbejde i "Det nære sundhedsvæsen" i det kommunale felt. Det bliver rigtigst spændende at se, hvad det bibringer udviklingen i sygeplejen til gavn for borgerne.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry gav en fin referat fra deres sidste møde i Ældrerådet.
Vi fik en god information angående de meget varierende priser indenfor Flex-kørsel ( 4 - 14 kr ca) alt efter hvilken kommune, man bor i.
At en læge er knyttet til plejehjemmet er en rigtig god ide, viser erfaringer.
Ældrerådsprisen blev opgivet.
Gå også selv ind og læs deres referat på kommunens hjemmeside.

4. Nyt fra Seniorrådet

Derefter diskuterede vi Seniorrådets indflydelse i samfundet. Kan vi gøre mere?
Der bliver fremstillet en folder for hver af de 4 seniorråd. Disse samles så i en fælles folder med fotos af Seniorrådets bestyrelsesmedlemmer + omtale af vore aktiviteter og nye ideer.
Vi har været med til at starte søndagscafeer i Sdr. Felding, Snejbjerg og Lind bl.a. i samarbejde med Ældrerådet. Dette samarbejde ønsker vi naturligvis fortsætter.

Nyt: Foredrag i de mindste omegnsbyer Arnborg, Fasterholt, Simmelkær, Studsgård osv. Emne: Hvordan er det at blive ældre i vore små byer?
Vi fik til opgave, at udtænke flere ideer til næste møde.

5. Eventuelt

Herunder fastsættelse af næste mødested OG ny mødedatoer i 2019.
Tirsdag den 15. januar klokken 9.00 Højbo Plejecenter, Skjernvej 21 , Arnborg.
21. maj, 27. august og 19. november 2019.


Tak for et godt møde. Vi ses næste år.

Ref.: Klara


Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.

Gitte Rasmussen chef for plejecentrene ved Herning Kommune.

Fra Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Klara Søndergaard.

Afbud fra Niels Hedegaard og Poul Kæseler.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune v/ Gitte Rasmussen

A. Der skal i september 2018 implementeres et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Alt personale er allerede nu i gang med oplæring i Fællessprog 3, som er en fællesforståelse, der er landsdækkende og som det nye system er bygget op omkring.

B. Klippekortsordningen på plejecentrene er nu et år gammel og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

C. Den 1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket blandt andet får de småtspisende til at spise mere.

D. Penge til endnu mere demensvenlig indretning på vore plejecentre. 5 plejecentre, som til sammen har fået godt 2 millioner kr. til demensvenlig indretning af inden - og udendørs arealer. Sørvad Plejecenter skal have en atriumgård med planter, vand og fugle. Plejecenter Søglimt i Sunds skal have nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer. Fuglsangsø Centret skal også have nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på nogle af deres gange og fællesarealer. Lindegården får døgnrytmelys på mørke gangarealer , Lind plejecenter udbygger deres udeareal bla. med legeplads for børn. Pengene er givet i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

E. Vi mærker en stigende udfordring i at kunne rekruttere nye medarbejdere. Der arbejdes på forskellige tiltag i Sundhed og ældre for at imødekomme udfordringen. Vi har blandt andet lige nu et projekt, der er målrettet flygtninge i Herning kommune. Hvor vi tilbyder en IGU uddannelse på tre af kommunens plejecentre. Målet er, at flygtninge kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked.

3. Nyt fra Ældrerådet

Der blev fokuseret meget på de ældres hospitalsophold - varighed - økonomien herved - er det kommunen, der tager over eller er det patientens egenbetaling? Kommer de meget hurtigt hjem må kommunen have det bed i budgetplanlægningen.
Tilgængelighed i Bredgade blev drøftet.
Der ønskes en revidering af værdighedspolitikken (respekt for de ældre, demens og svage).
En Ældrepris søges oprettet.

Mandag den 1. oktober 2018 fra kl 14.00 -17.00 er der Ældrerådets temadag i Huset nr. 7, Nørregade 7, Herning.
Det er en rigtig god dag. Alle ældre fra Kommunen er velkomne. Tilmelding 9628 4002.
Bodil Markmøller, Niels Ole Frederiksen og Rebecca Tinggaard underholder.

Aktivitetscentrenes tilbud-, udbud- og betaling blev behandlet.

4. Nyt fra Seniorrådet

En ny lov er fremsat/vedtaget: fremtidsfuldmagt.
Det betyder, at hvis man bliver "umulig", kan andre tage over og løse de problemer, der følger med. (notat- sagfører skriver - tinglyses)

Fællesmøde: 11. september 9.30 Rådhusets kantine.
Ældreråd + 4 Seniorråd.
- evaluering af frivillig fredag.
- temadag.
- Hvem tager med? Dagsorden sendes ud af Henning Poulsen.

5. Evt.

Herunder fastsættelse af næste mødested.

20. november 2018. Sandfeltgaarden, Kibæk.
Ref. Klara Søndergaard


Møde afholdt på Aktivitetscenteret i Lind

Deltagere fra Ældrerådet: Niels Hedegaard, Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Elin Mogensen fra Herning kommune.
Fra Seniorråd syd: Henning S. Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen.
Referent Klara Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.
Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune v/ Elin Mogensen.
Hun havde et bilag, som ligger i forlængelse af referat.
- lær at tackle hverdagen som pårørende. HK har udgivet en pjece om dette emne.
- pårørendevejleder.
- hjerterehabilisering.
- projekt "Plads til sundhed" (2-årigt projekt)
- tygge-synke-vanskeligheder. HK har udgivet en folder om dette emne.
- overenskomstforhandlingerne.
- E-læringsprogrammer.
- tre initiativer med fokus på frivillighed:

 • Bonusven til borgere i eget hjem
 • Bygge bro for at øge deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter.
 • Frivilligt chauffør-korps.

Elin Mogensens indlæg gav meget stof til samtale.
Vi bliver flere ældre borgere, og vi lever længere.
Måske bliver der satset for meget på frivillige....

3. Nyt fra Ældrerådet.
Vore tre medlemmer kunne supplere hinanden i forbindelse med informationer.
De havde været til repræsentantskabs møde på Nyborg Strand.
Bent Hansen fik overrakt Ældre Prisen. Thyra Frank bød velkommen.
Ældrerådet arrangerer temadag i efteråret.
Der bliver lavet en konference for kommuner om at være Demensvenlig, KOL-venlig osv. ex. Sønderborg.

4. Nyt fra Seniorrådet.
De 4 seniorråd har været samlet for at lave de fælles vedtægter.

5. Eventuelt. Næste møde.
28. august 2018. Rosenlund. Snejbjerg.

Nyt fra Herning Kommune

Lær at tackle hverdagen som pårørende.
Forebyggelsesudvalget har besluttet at prioritere midler til, at der gøres en særlig indsats for pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse - fx demens, kræft, depression, gigt. Over tid bliver pårørende ofte så overbelastet, at de selv udvikler sygdom.
Pårørendekurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune - og har vist sig at have god effekt for pårørendes trivsel, giver redskaber og øger frimodighed til at bruge sit netværk. I Herning kommune uddannes frivillige til at stå for gennemførelse af kurset efter et tydeligt beskrevet koncept med indhold til 2,5 time én gang ugentlig over 7 uger. Forebyggelseskonsulent Elin Barslund Madsen er koordinator for indsatsen - og det første hold starter i slutningen af maj måned. Der er bl.a. sendt information ud via patientforeninger, visitationen og gennem praktiserende læger - og nu også via seniorråd. I må meget gerne fortælle om tilbuddet i jeres netværk.

Pårørendevejleder er en funktion, som bliver forankret i Visitationen. Alle visitatorer har i udgangspunkt tilgangen at være opmærksom også på pårørende - men især to visitatorer vil få en koordinerende funktion og være opdateret og udbrede viden om, hvilke tilbud og muligheder der kan lette pårørendes situation.

Hjerterehabilitering. Borgere over 18 år med hjertesygdom (iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt samt hjerteklap-operation) tilbydes rehabilitering i kommunen. I Region Midtjylland har man pr. 01.01.2017 flyttet opgaven fra hospital til kommune. Vi har to sygeplejersker i delestilling ml. hospitalet i Herning og Herning kommune. Efter det første år er der vurderet på hjertepatienternes sundhedstilstand (om arbejdskapaciteten er øget - om andel af borgere, som var rygere ved opstart er eks-rygere ved afslutning) klinisk kvalitet (om borgerne er vedholdende i deltagelse i hjerterehabilitering, om borgerne gennemfører 80% af træningssessionerne, om borgerne screenes for angst og depression, om borgerne modtager diætbehandling og om sikkerheden er tilstrækkelig høj). Borgeroplevet kvalitet og omkostningsdelen følges også. Resultaterne fra kommunerne er gode og står mål med den kvalitet og indsats, der tidligere var på hospitalet. I Herning kommune foregår rehabiliteringen i Sportscenter Herning på to squash-baner - og her er hver uge fire hold i gang med kontinuerligt optag. Ca. 200 borgere har været tilknyttet kommunens tilbud i 2017.

Plads til Sundhed. På sidste møde blev fortalt, at Herning Kommune har modtaget midler til et to-årigt projekt om fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder. Det er nu skudt godt i gang i samarbejde med boligselskaber og lokale foreninger og grupper i Holtbjerg og Lyngbyen. Indsatsen handler bl.a. om at etablere gode og tillidsfulde relationer. Vi forventer at drage erfaringer, som kan bruges bredt i kommunen.

Tygge-synke-vanskeligheder. Der er opmærksomhed på, at tygge-synke-vanskeligheder bl.a. kan føre til lungebetændelse. For borgere med spise og drikkevanskeligheder kaldet "dysfagi" er der udarbejdet et redskab, som vi kalder "konsistens-trappen". Borgerne screenes af ergoterapeuter, som vurderer på fysisk funktion omkring mund/ ansigt, siddestilling, omgivelser - og potentiale for træning og hvilken konsistens borgeren har behov for. Dit Lokale Køkken, som ligger på Aktiv Centret i Herning udvikler på at producere "dysfagi-kost" som er velsmagende madprodukter, der ligner alm. mad, men hvor konsistensen fx er gelé-agtig. Undersøgelser viser, at en indsats i forhold til dysfagi nedbringer dødelighed af lungebetændelse.

Overenskomstforhandlingerne har i en måneds tid fyldt meget i Sundhed og Ældre, da både visitationen, sygeplejen samt ergo- og fysioterapeuter var udtaget til strejke - og hjælpemiddeldepotet udtaget til lock-out. Meget forarbejde blev lavet og nødplaner forhandlet på plads, men kom heldigvis ikke i anvendelse.

E-læringsprogrammer vinder frem som bidrag til at udvikle medarbejdernes kompetencer. Det gælder inden for velfærdsteknologi og hjælpemidler, demensfagligt - og nu også i forhold til det nye dokumentationssystem, som skal indføres i efteråret. Ofte er e-læring et supplement til undervisning, sidemandsoplæring og vejledning. Sundhed og Ældre forventer at e-læring vil være en vigtig vej til læring.

Tre initiativer med fokus på frivillighed og aktivitetscentre til gavn for ældre i årene der kommer.

 • Bonusven til borgere med demens i eget hjem. ÆldreSagen og daghjemmene i Sundhed og Ældre er tovholdere og samarbejder med demensteamet. Daghjemmene bliver det sted, hvor den frivillige inspireres til aktiviteter og samvær og bliver tryg ved rollen som bonusven - inden man byder sig til som bonusven i et privat hjem.
 • Frivillig bygger bro for at øge deltagelse i forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter - med det formål at udvikle og etablere nye aktiviteter - måske på tværs af andre initiativer. Centerrådene har tovholder-rollen.
 • Frivillig chauffør-korps - så borgere, der har svært ved at transportere sig til et aktivitetscenter/ -hus kan hjælpes til at deltage i forebyggende og aktiverende tilbud. Centerråd og aktivitetskoordinator er tovholdere.

Opgaven med at omsætte de gode initiativer til virkelighed begynder nu.
Ref. Elin Mogensen


1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden

Endnu en gang konstaterer vi, at der ikke er fundet repræsentanter for Fasterholt, Kølkær og Sdr. Felding.

Vores ny mand fra Ældrerådet bliver budt velkommen. Jens Henry Jensen præsenterer sig selv.

2. Konstituering af Seniorråd Syd

Formand: Henning S. Poulsen,
Næstformand: Lisbeth Hansen,
Sekretær: Klara Søndergaard,

3. Nyt fra Ældrerådet.

Niels Hedegaard orienterer om valgets resultatet. Også om selve "valgformen".
Ny formand blev Bodil Markmøller. Næstformand blev Hans-Ejner Juulsen.
De vil arbejde for alle i HK og en bedre udbredelse af, hvad Ældrerådet laver.
Ældrerådet skal lige starte op med diverse punkter. Der blev nævnt svage
borgeres fremtidssikring (fuldmagt) blandt andet. 31. januar kl. 14.00 er der frivillighedsdag i Aulum.

4. Nyt fra Kommunen v/ Gitte Nørgaard

Gitte anbefaler, at vi kigger på: Danske ældreråd Nyhedsmail 4/2017.
Gitte ønsker selv at vedhæfte sit indlæg. Det var meget spændende at høre, om alle de gode tiltag og resultater, der er gang i.

Ud over egen referat lover Gitte at rette vore navne på hjemmesiden og navneskilte til os. Tak!

5. Nyt fra Seniorrådet


6. Eventuelt. Fastsættelse af næste mødested

Næste møde er 8. maj kl. 9.00 mødes vi i Lind.


Ref. Klara

 

Bilag til punkt 4:

• Herning Kommune har søgt og modtaget en puljebevilling fra Sundhedsstyrelsen på 939.000 kr. til at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom. Der tages afsæt i Lyngbyen i Gullestrup med ca. 900 beboere og Holtbjerg-området med knap 1700 borgere. Projektet kaldes "Frem-skudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder". Det kan fx indeholde sundhedsfremme i form af ry-gestop, vægtstop - eller samtaler og undervisning i at lære at leve med kronisk sygdom. Det vi lærer af projektet kan gavne borgere bredt i kommunen.

• Social og sundhedsudvalget har bevilget midler til velfærdsteknologisk træningsudstyr:

1. De svært demente borgere på skærmede enheder på Lindegården, Fuglsangsø Centret, Toftebo Centret og Engholm Centret har fået installeret redskabet "Tover Tafel", der hænger som en lampe ned over et bord, og hvor lys-billeder rammer bordpladen og man kan "skubbe" til bolde, blade osv. Se evt. videoer på youtube
2. Plejecentrene i Hammerum, Sunds og på Fuglsangsø - og Rehabiliteringscentret har fået leveret elektronisk trænings- og aktivitetsudstyr (Vita Mind), som skal være til gavn for borgere i daghjem, på plejecentre og på Rehab. Man kan evt. kombinere interesse for lokalhistorie med VitaMind. Lokale frivillige kan være med til at udvikle spil og præsentere det for beboere på plejecentrene. Der kan lægges billeder ind og fx laves puslespil af et landskabsfoto eller det gamle mejeri i byen eller man kan lægge rækkefølgen af billeder, der viser udviklingstrin i høstredskaber - kun fantasien sætter grænser.

• Finansloven for 2018 indebærer et punkt vedr. Frit valg for genoptræning. Borgere skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra sygehus. Den seneste opgørelse i vores Genoptræningsenhed viser opstart inden for 6-7 dage. Kommunen modtager over 2500 genoptræningsplaner årligt.

• Der skal indføres et nyt elektronisk omsorgssystem i Sundhed og Ældre fra efteråret 2018. Dvs. alle medarbejdere i Sundhed og Ældre skal undervises og lære at bruge det nye IT-system, som fra midt i september måned skal anvendes af alle. Der er allerede et stort forberedelsesarbejde i gang - og det vil fylde meget for alle medarbejdere i efteråret.

• Spar 2, privat hjemmehjælp er i sidste uge gået konkurs og Herning Kommune har forsynings forpligtigelsen til borgerne. Den kommunale hjemmepleje har i første omgang overtaget alle borgerne og efterfølgende får den enkelte borger frit leverandør valg. Vi har taget hånd om den enkelte borger for at skabe tryghed. Det er gået udmærket.

• Der er kommet nye krav til Akut funktionerne i kommunerne. I Herning foregår det både på akut pladser på Rehabiliterings centeret og i Akut Team. Så vi er klar til nye opgaver.

• Sundhed og Ældre har pt. en vakant stilling som Chef for hjemmeplejen. Indtil stillingen er besat er det Chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard, som også varetager denne opgave.

Referent Gitte Nørgaard.


Sted: Engholmcentret, Nørregade 11, Sdr. Felding.

Deltagere:

Henning S Poulsen, Lisbeth Hansen, Klara Søndergaard, Ruth Nørgård, Steen Nygaard, Niels Hedegaard, Poul Kæseler, Vagn Mikkelsen og Susanne Hansen chef for hjemmeplejen i HK.

Fraværende:

Birgit Ry.

Velkomst og godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

Nyt fra Ældrerådet:

Personer, der er fritaget for at modtage digital post er NU permanent fritaget. HK får de penge, der er søgt hjem til de ældre. Pengene er øremærket, så det er udmærket. Det er rigtig godt med klippekortet på ½ time til beboerne på plejehjem. Det virker. Levebo-projektet er godt. Det bliver stille og roligt udbygget til gavn for brugerne. Det er dejligt. Når man er registreret som frivillig på et plejecenter, er man også forsikret. Der er international ældredag d. 2. oktober kl. 13.30 på Lind Plejecenter.

Nyt fra seniorrådet:

Søndagscafeer er nu etableret på 6 plejecentre. Repræsentanter fra de 4 seniorråd mødes d 12. september med ældrerådet for at udarbejde fælles grundlag. Henning S. Poulsen afrunder forslagene og renskriver det. Vi drøftede vores dækningsområde og formål. Der skal igen i år brevstemmes til Ældrerådsvalget. Alle borgere over 60 år, bosiddende i Herning Kommune kan stemme. Valget er d. 9. oktober 2017. Har man lyst til at stille op, kan man læse på Kommunens hjemmeside.

Nyt fra Kommunen ved Susanne Hansen, chef for hjemmeplejen:

Susanne Hansen præsenterede sig selv og beskrev sit arbejdsområde. Dag- og aftenvagter i hjemmeplejen er nu under samme tag. Udmærket. Nattevagten er alene. Det er ok. Der er en service-ramme, som hjemmeplejen gerne skulle kunne udfylde mht. akutte tilfælde, aflastning, aflastning af pårørende o.lign. De bestræber sig på at "hjælpe" i sådanne tilfælde.
Demens området fylder meget og kommunen har en "demensstrategi" > Demensrum > Demens venlig by:

 • Hjælp til pårørende og ægtefælder
 • Træning af demente.
 • Integrering på ældrecentre.
 • Information om sygdommen

Eventuelt:

Næste møde er tirsdag d. 14. november 2017 kl 9.00 Hestestalden, Friplejehjem Højbo, Skjernvej 19 -21, Arnborg.

Referent: Klara Søndergaard


Sted: Hestestalden, Friplejehjem Højbo, Skjernvej, Arnborg.

Deltagere:

Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Klara Søndergaard, Ruth Nørgård, Steen Nygaard, Niels Hedegaard, Birgit Ry, Poul Kæseler, Vagn Mikkelsen og Gitte Nørgaard chef for Sygeplejen i HK.

Velkomst og godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

Nyt fra kommunen ved Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen:

På forkant med arbejdsstyrken:
Lederne i Sundhed og Ældre arbejder målbevidst med at afprøve forskellige tiltag, for at sikre god rekruttering, god introduktion af nye medarbejdere og at Herning kommune er et godt sted at arbejde. Og noget af det, som hører med er også at se på, hvordan vores opgaver udvikler sig i takt med ny teknologi - og hvordan vores forventninger ændrer sig over tid i forhold til hvad sundhedssystemet skal kunne byde ind med. Alle de "store ord" forsøger vi at omsætte i mindre arbejdsgrupper, som kan udmunde i en introduktionsvideo til nyansatte, forsøg med fleksibel arbejdstid, e-læring osv.

Levebo-miljø:
Der er travlhed rundt på plejecentrene med at få ombygget faciliteterne i fællesarealer i boenhederne til, at man fra januar 2018 kan begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken, og deres produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangsperioden frem til årets udgang. Det giver plads til at Herfra produceres både til borgerne på plejecentre og til de visiterede borgere i eget hjem. Personalet har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med både pleje- og kostfaglige medarbejdere til at tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende:
Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. 14. juli 2017 godkendte Social- og sundhedsudvalget en strategi rettet mod pårørende. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende. I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og sikre en helhedsorienteret sagsbehandling. Ordningen skal evalueres efter to år.

Demens:
I efteråret har vi arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på Lindegården, Fuglsangsø Centret og Vesterled. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne. Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre og Rehabiliteringscenteret som i første omgang skal implementere dette.

Sygeplejeklinikker:
Vi har åbnet ny sygeplejeklinik på Ågården i Vildbjerg og en ny på Toftebo i Hammerum. Derudover har vi 1 sygeplejeklinik i Aulum, 1 på plejecenteret i Lind, 1 Aktivcenteret i Herning og 1 i Nørregade i Herning. Der er udarbejdet brochurer og de er placeret på Herning.dk - søg på sygepleje. Så er det muligt at se adresse og åbningstider på din sygeplejeklinik. Vi oplever stor tilfredshed både fra borgere og medarbejdere i forbindelse med at benytte klinikkerne. Borgerne har stor frihed til blot at komme i åbningstiden og er så fri for at vente på sygeplejersken hjemme.

Udvidelse af Rehabiliteringscenteret:
Der er bevilliget penge til at udvide Rehabiliteringscenteret med 10 pladser, som vil stå færdig i juni 2019. Vi er i gang med programoplæg med Kommunale ejendomme. Medarbejdere er inddraget og der har været studietur til Århus for at blive inspireret.

Risikobaseret tilsyn:
Styrelsen for patientsikkerhed har er i 2017 påbegyndt risikobaseret tilsyn også i det kommunale sygepleje, på bosteder lige som vi kender det fra embedslægetilsyn på plejecentre, som har været gennemført i mange år. Sygepleje i område øst blev udtaget og 1 plejecenter i Herning Kommune. Det er en spændende og lærerig proces, som gik rigtigt godt og hvor der selvfølgelig altid er noget at lære.

Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre:
Det danske sundhedsvæsen gennemgår i disse år store forandringer med højere grad af specialisering og markante resultater i behandlingen. For mange patienter betyder det, at deres behandlingsforløb ændres radikalt, og at de kommer hurtigere hjem, når den specialiserede behandling på sygehuset er afsluttet. Et hurtigere forløb kan for gruppen af de svageste ældre virke uoverskuelig og utryg. For netop at sikre en god og tryg udskrivelse af specielt de svageste ældre, har Hospitalsenheden Vest sammen med kommuner og praktiserende læger startet et 3-årigt projekt med titlen "Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre". Målet er, at de svageste ældre og deres pårørende gerne skal opleve en bedre sammenhæng mellem hospitalets specialiserede behandling og egen læges og kommunens indsats. Det handler altså om ikke bare at komme tidligt hjem fra sygehuset - men også om at komme godt og trygt hjem!

Samarbejde med brugere og andre sektorer:
En arbejdsgruppe lige nu er ved danne sig et overblik over arbejdsgange ved udskrivelse i hospitalsafsnit, kommuner og almen praksis. Desuden går en ekspertgruppe 4 med repræsentanter fra Herning Kommune, Medicinsk Sengeafsnit Herning (MSA), almen praksis og brugerne i gang med at udvikle og småskala-afprøve projektets ydelser i løbet af september. Projektet omfatter Vestklyngen, som dækker Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner samt praktiserende læger i området. Sundheds- og Ældreministeriet støtter projektet med 3,7 mio. kroner fra puljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre. Det er ét ud af fem delprojekter i Region Midtjylland under den fælles overskrift "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt". Der er ydet støtte til og igangsat i alt syv projekter i Danmark, der alle har til formål at styrke sammenhængen i behandlingen af de svageste ældre på tværs af sektorer.

Tre indsatser:
Vestklyngen skal over de tre år (2017 - 2019) udvikle og afprøve tre indsatser til gavn for de svageste ældre.
1: Udskrivningssamtale via video I de allermest komplekse behandlingsforløb skal der via video holdes en udskrivningssamtale. Her skal personale fra den udskrivende afdeling og fra kommunen samt evt. egen læge sammen med patienten og på- rørende sikre, at der er god sammenhæng i behandlingen, og at patienten får en tryg og overskuelig udskrivelse.
2: Modtagebesøg inden for 24 timer Andet element i projektet er, at der inden for 24 timer efter udskrivelsen fra hospitalet kommer en kommunal sygeplejerske på besøg. Ved besøget vurderes borgerens samlede behov og situation, herunder om der er behov for at involvere fx egen læge eller andre fagpersoner. Der udarbejdes en samlet plan for det fortsatte forløb i samarbejde med borgeren og pårørende.
3: Specialiseret rådgivning døgnet rundt Tredje element er, at det kommunale sundhedspersonale og egen læge døgnet rundt skal have adgang til specialiseret rådgivning fra hospitalet efter udskrivelse. Fra Herning kommune deltager Birgit Hagen og Gitte Nørgaard i styregruppen.

Nyt fra Ældrerådet:

Her mangles "Varme hænder", dette problem bliver på sigt større og større. Der har været Valg til Ældrerådet. Lav stemmeprocent ca. 41,7% 6 nyvalgte + de genvalgte Se referater under Ældrerådet Herning Kommune.

Nyt fra seniorrådet:

Nyt fra Seniorrådet, herunder vedtagelse af de nye vedtægter. Samt tilrettelæggelse af valg til Seniorrådet d 27./11 2017. Vi fik en god snak om Seniorrådets virke i Herning Kommune. Lisbeth Hansen og Henning Poulsen har renskrevet deres forslag til vedtægter. Vi havde smårettelser og vedføjelser at gøre. Lisbeth og Henning retter det. Ellers var der tilfredshed med vedtægterne Valget til Seniorrådet foregår mandag d. 27. november 2017 i Alhuset i Kibæk, klokken 14.00 Følgende er på valg: Birgit Ry (ønsker ikke genvalg), Lisbeth Hansen og Henning S. Poulsen. Resten er på valg i 2019. - find ny kandidater til Seniorrådet, de skal møde op på dagen. - Formanden laver et opslag, som sendes videre af bl.a. Klara til Kommunens Aktivitetscentre. 28. nov kl. 9.00 Møde på Fugle sø Centret angående Søndags cafeer.

Eventuelt:

Næste møde 16. januar 2018 kl 9.00 i Skarrild Kulturcenter. 8. maj, 28. august og 20. november 2018.

Referent: Klara Søndergaard


Sted: Rosenlund Centeret i Snejbjerg, Sydgaden 8.

Deltagere:

Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Klara Søndergaard, Birgit Ry, Vagn Mikkelsen og Gitte Rasmusen chef for pleje centre HK.

Fraværende:

Niels Hedegaard, Steen Nygaard, Poul Kæseler og Ruth Nørgård.

Velkomst og godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

Nyt fra kommunen ved Gitte Rasmussen, chef for plejecentre:

Der etableres 16 ny pladser på Fuglesang sø. De 8 er skærmet for ældre med demens. De sidste 8 boliger må vente til senere.
Der er penge til klippekort, som er øremærket til brugere som er i hjemmeplejeordningen. ½ time selvvalgt aktivitet med personalehjælp. Der kan spares op til større ting ex. Teatertur. Træder i kraft 1. juni 17. Pjece til beboere og pårørende.
Vesterleds " Leve-bo" køkkenmodel udføres på andre plejecentre. Dvs køkkenerne gøres klar. Pengene er der og skal bruges i år. Dernæst skal der laves mad i alle køkkener. Aulum centralkøkken nedlægges.
Demensalliancen er skabt ud fra regeringens handleplan om 98 demensvenlige kommuner.

 • bedre sygdomsforløb
 • bedre støtte til pårørende
 • kompetenceløft til personale.
 • tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund.
 • flere demensindrettede boliger.
 • understøttende forskning og videns deling.

3 plejecentre får 10 udlændinge i praktik.

Nyt fra Ældrerådet:

Udsat.

Nyt fra seniorrådet:

Lisbeth Hansen deltog i møde Januar 2017. Møde på rådhuset 12. september angående det forestående valg. Henning Poulsen kom med forslag til vedtægter for Seniorrådet: - Området - Formål. - Mødeaktivitet. - Valg/ udpegning. Se referat fra Ældreråd 18. januar 2017. Giv os omtale på "byens" hjemmeside. Temadag 2. oktober 2017. Sæt kryds i kalenderen.

Eventuelt:

Næste møde er d. 29/8 2017 Engholmcentret, Nørregade 11, Sdr. Felding afbud på nr 4094 8079 til Birgit.

Referent: Klara Søndergaard


Sted: Aktivitetscenteret i Lind

Deltagere:

Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Gitte Nørgaard fra HK, Ruth Nørgaard, Steen Nygaard, Elin Barslund, Niels Hedegaard, Klara Søndergaard.

Fraværende:

Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler, Birgit Ry.

Velkomst og godkendelse af referat:

Referatet blev godkendt.

Nyt fra kommunen ved Elin Barslund:

Elin Barslund præsenterer sig selv. Der er oprettet en tidsbegrænset stilling, 2 år, til Elin . De er nu 4 aktive til jobbet. Forebyggelse, hjemme besøg hos ældre og udsatte borgere. Ansat ved Aktivcenteret Herning. Målgruppe: 75 -76 år og 80 -81 år. Der bliver udsendt et brev med tilbud. Det er en gruppe, der vokser hastigt. Der er en ventende "pukkel". Nogen siger ja tak. Andre takker Nej. Det drejer sig om psykisk + fysisk + alkohol + sansetab + isolation osv. Der er INGEN dagsorden! Alt kan vendes.

Nyt fra Ældrerådet:

Forberedelser til valg til Ældrerådet i år (+ kommunalvalg). Det er ikke vedtaget endnu, hvordan valget skal foregå. Valgdag: 21. 11. 2017 Der skal vælges 13 medlemmer. Lav reklame og husk at opfordre folk til at stille op. Spændende. Det er nu vedtaget ved lov, hvor meget hver kommune skal yde til de enkelte borgere. Patienterne skal medbringe eget medicin ved indlæggelse. Det er en god hjælp.

Nyt fra seniorrådet:

Der er nu udarbejdet vedtægter for hver af de 4 seniorråd. Søndagscafeer søges etableret på plejehjem. Møde 7. marts 17. Der er afsat 15.000 kr til opstart med frivillige.

Nyt fra Herning Kommune ved Gitte Nørgaard:

Der er udarbejdet en ny kontrakt med henhold til ydelser til ældre borgere. Kontrakten drejer sig om mad og hjemmehjælp, hvor der bliver strammet op med hensyn til uddannelse og have-/skal tage elever, assistenter må nu dosere medicin, der ønskes flere penge til flere hjælpemidler på de forskellige afdelinger "Leve-bo" er ved at blive realiseret på Fuglesang sø, Snejbjerg og flere. Dette åbner også for flere pladser. Der er stor pres på sygehuspladser til ældre borgere, der mangler plads på plejehjemmene. Derfor er der åbnet Sygeplejeklinikker eksempel i Lind, Søglimt, Midtbyen og Ågården i Vildbjerg. Her kan borgerne selv opsøge klinikken. Et opslag med åbningstider kan opslåes på plejehjemmene. Hjemmesygeplejersker er uddannet med speciale i stomi, sårheling er opprioriteret. Gitte Nørgaard fortalte også om akutsygeplejerskens funktion og teamet. Vi har døgndækning i Herning Kommune. Dejligt. Handicap-psykiatrien forsøger at nå de borgere, der ikke profilerer sig selv, alkohol, tænder, sundhedstjek, "ham på bænken" Der er ansat en farmaceut ved Herning Kommune. Kan oplære sygeplejersker og assistenter i medicinhåndtering. 
Hjemmesygeplejersken + apotek kan hjælpe med at lave en dosispakke.

Eventuelt:

Næste møde tirsdag den 25. april kl 9.00 på Rosenlund Centeret, Sydgaden 8, Snejbjerg.

Referent: Klara Søndergaard


Kontaktinfo

Formand for Syd
Henning S. Poulsen
Snejbjerg

Tlf:. 97161399
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail