Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement. 

Formand : Elsbeth Happle Sørensen
Mail: elsbeth@happle.dk

Næstformand: Erik Rabæk
Mail: tmer@mail.dk

Referent: Angela Thygesen
mail: jeg.angela@gmail.com

Jette Nielsen
Mail: jannik1988@live.dk

Kurt Poulsen
Mail: kp47@hotmail.dk

Erik Christensen
Tlf.: 97125465
Mail: jegge@dukamail.dk

Preben Troelsen
Mail: pit@dlgmail.dk 

Ældrerådsmedlemmer:

Hanne Østergaard
Skivevej 39, Sunds
hanneh.niels@mail.dk

Angela Thygesen
Trælundvej 9, Herning
jeg.angela@gmail.com

Karen Lintrup
Østerbyvej 17, Herning
kmagerlund@gmail.com

Herning Kommune:

Gitte Rasmussen
Mobil: 41171726, Tlf.: 96285710
gitte.rasmussen@herning.dk


Møde i Seniorråd Øst

Sted: Toftebo Centret, Hammerum

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Erik (Jegge) Christensen, Preben Troelsen, Angela Thygesen.
Ingen afbud

1. Velkommen og præsentations runde

Elsbeth bød velkommen og til ny medlem i SRØ Preben Troelsen. Derefter var der en kort præsentations runde.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune

Herning Kommune har fået sats midler 4.759.000 kr. til ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere også kaldt " øje for fællesskabet ".
Gitte oplyste at klippekort systemet var godt implementeret i ældreområdet. Borger får tildelt ½ time ugt. som de selv bestemmer over - evt. til gå ture, indkøb, længere udflugt m/personale. Det har vist, at sociale aktiviteter er 3 gange så efterspurgt sammenlignet med pleje og rengørings ydelser.
Ovennævnte udløste en god diskussion på mødet.
Flere nævnte at ensomhed blandt ældre er meget udbredt og en indsats er nødvendig.
Herning Kommune har ligeledes fået tildelt pulje midler 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. 7 plejecentre har søgt og 5 har fået tildelt midler. Sørvad, Fuglsangsø, Lindegården, Søglimt og Lind plejecenter.

3. Nyt fra formanden Elsbeth H. Sørensen

Ny folder for alle seniorråd i kommunen.
Der bliver en side i den nye folder for det lokale senior råd med følgende emner:
• Hvad arbejdes der med?
• Hvad er der lykkes med at få gennemført?
• Evt. billeder, tlf. mail adr. af de personer der sidder i rådet?
Besluttet at januar mødet skal omhandle ovennævnte punkter, så folderen kan blive færdig.
Angela undersøger hvilke opgaver det tidligere SRØ har arbejdet med.

4. Nyt fra cafeen i Nørregade 30 v/ Erik Rabæk

Nyt program for det første halve år af 2019 blev fremlagt. Et godt varieret program. Der er pt. 6 hjælpere.
Program kan læses på Herning Kommunes hjemmeside under søndags cafe. Cafeen er blevet en stor succes.

5. Nyt fra ældrerådet v/ Hanne Østergaard og Karen Lintrup

Bodil Markmøller møde med Lars Krarup - omhandlende bl.a. buskort og flextrafik takst.
Der mangler dagligvare butik i den central østlige bydel af Herning. Mange ældre har svært ved at handle ind. Aldi som tidligere lå i Søndergade er lukket.
Budget forlig er indgået og der skal reduceres med 2,4 mil. kr. i 2019.
Herning Kommune er med i projekt frikommune med særlige ydelser - læs mere på hjemmeside under ældrerådet.
Der er behov for flere plejeboliger på ældreområdet. Det forventes at et nyt plejehjem bliver bygget i Herning området, med mulighed for fleksible bogligenheder. Der er ligeledes stor fokus på demens området, da flere ældre bliver ramt af denne sygdom. Der er stort pres på akut pladser.

6. Nyt fra medlemmer

Angela oplyste at man kan abonnere via sundhedsstyrelsens hjemmeside og få sidste nyt vedr. senior/ældre området.
Der er en tema dag om ensomhed blandt ældre d. 29/1 - 19 på Hotel Regina. Og det er gratis.
Faglige seniorer kan man ligeledes få tilsendt nyhedsmail via deres hjemmeside med nyt for ovennævnte aldersgruppe.

7. Rundvisning

Centerleder Jakob Skovbakke gav os en rundvisning.


8. Næste møde

D. 24. januar - kl. 13.00 - 15.00.
Sted: Koloritten - Herning.

9. Referent

Angela Thygesen.


Seniorrådsmøde

Sted: Koloritten, Markedspladsen 2, Herning
Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Jane Andersen (Chef for hjemmeplejen i Herning Kommune), Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen
Fraværende /med afbud: Erik (Jegge) Christensen.

1. Velkommen og præsentations runde

Angela Thygesen bød velkommen og til Kurt Poulsen, nyt medlemmer af SRØ. Derefter var der en præsentations runde.

2. Nyt fra Søndags cafe i Nørregade 30

Program for det sidste halve år er fastlagt. Der mødte 30 personer op til det første arrangement og eftermiddagen gik fint.
Der er pt. 6 hjælpere, men der er brug for flere hænder, da nogle af de fast af og til skal have en fri søndag.
Program kan læses på H K hjemmeside under søndags cafe.

3. Nyt fra Jane Andersen / chef for hjemmeplejen i Herning Kommune

Sæsonstart for aktivitetscentre

På Herning Kommunes Hjemmeside fremgår, at borgere over 60 år og førtidspensionister kan købe medlemskab på aktivitetscentre fra den 16. august 2018 - og at tilmelding til holdene foregår fra den 23. august - kl. 9.00 - på både Fuglsangsø Centret og Aktiv Centret.

Tre nye initiativer på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget støttede den 18. april 2018 tre nye indsatser på ældreområdet.

• Bonusven til personer med demens 
Formålet er, at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.
ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

Frivillige bygger bro
Formålet er forebyggende og sundhedsfremmende attraktive initiativer.
Centerrådene bliver tovholdere for nye initiativer, netværk og sociale samværstilbud, hvor man om muligt lokalt kan gå på tværs af aktivitetscenter/-hus, frivillige foreninger, lokale interesseorganisationer mv. Det kan være spisefællesskaber, fester, udflugter eller hvad man lokalt finder interesse i.

Frivilligt chaufførkorps
Formålet er, at flere borgere kan deltage i aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte - på trods af, at de ikke kan transportere sig selv.
Afsættet er primært i de mindre byer/ landområder, hvorfra borgere skal kunne transportere sig til aktivitetscentre/-huse i de lidt større byer for at kunne deltage i aktiviteter. Der er tale om transport til aktiviteter, som der ikke kan bevilges kørsel til ad anden vej.
Centerrådene og aktivitetskoordinatorer lokalt bliver tovholdere for, hvordan en samarbejdsmodel kan etableres.

Nyt dokumentationssystem/ omsorgssystem

Der skal afvikles over 50 dags-kurser i september måned - med op til 25 deltagere pr. kursus - for at nå rundt af alle medarbejdere i Sundhed og Ældre. Det er en meget stor planlægningsopgave, der er gået forud - og nu venter en stor opgave, for alle medarbejdere i Sundhed og Ældre i at blive oplært i det nye dokumentationssystem.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

Tilkøbs-/ merkøbsydelser i Hjemmeplejen

Som led i et frikommune forsøg er hjemmeplejen i lighed med de private leverandører begyndt at sælge ydelser til borgere som i forvejen modtager hjælp fra Hjemmeplejen. Forsøget løber frem til 2021 - og i kan læse mere om forsøget på www.herning.dk/om-os/frikommune.
Man kan købe praktisk hjælp, personlig pleje eller ledsagelse - pjece blev omdelt på mødet.

MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

Regeringen og KL indgik i 2016 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet betyder, at der fra 2018 hvert år skal frigives 1 mia. kr. til styrket velfærd. Heraf skal kommunerne selv finansiere og prioritere halvdelen. Kommunernes servicedriftsramme bliver således reduceret med 0,5 mia. kr. årligt.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning kommune indregnet budgetreduktioner på 15 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020 og 30 mio.kr. i 2021 vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviserings-programmet).
Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning kommunes budget.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018, pkt. 180, blev det besluttet
• at fordele budgetreduktionen på 15 mio. kr. i 2019 på serviceområder i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
• at fordele en budgetreduktion på 30 mio. kr. i 2020-2022 på serviceområder i forhold deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
• at reducere budgetrammen til overførselsområdet med 10 mio. kr. pr. år i 2019-2022.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder er budgettet reduceret med 4,7 mio. kr. i 2019 og 9,4 mio. kr. i 2020-2022.
Social og Sundhedsudvalget behandler budget reduktionerne 19.09.2018, hvorefter de forventes at komme i høring.

4. Nyt fra ældrerådet v/ Hanne Østergaard og Karen Lintrup

Ældrerådet har indbudt Marius Reese og Mari Lohne vedr. tilgængelighedsløsninger som er valgt i Bredgade i forlængelse af en avisartikel om flere fald. Rådet fik en god information om projektet, og de udfordringer der havde været, da der skulle tages mange hensyn til bl.a. ejere af ejendomme, borgere med forskellige handicap m.m.
Vedr. rejsekort kan borgere fremover få hjælp på borgerservice.


Sted:
Toftebo Centret - Hammerum

Tilstede:
Elsbeth Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Erik (Jegge) Christensen, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune, Angela Thygesen

Fraværende /med afbud:
Karen Lintrup, Hanne Østergaard

1. Velkommen og præsentations runde

Angela Thygesen bød velkommen til de 2 nye medlemmer af Senior Råd Øst (SRØ). Derefter var der en præsentations runde.

2. Seniorrådsarbejde, vedtægter med mere

Medlemmer fortalte kort om SRØ distrikt i Herning Kommune og der blev udleveret vedtægter. Cafeen i Nørregade blev omtalt og der var ønske om flere frivillige til at hjælpe på dagen. Referater fra tidligere møder kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.
De nye fælles vedtægter for alle seniorråd forventes godkendt af byrådet i 2018.

3. Godkendelse af referat fra april mødet

Referat blev godkendt.

4. Nyt fra kommunen v/ Gitte Rasmussen

Orientering fra plejecentrene

Plejecentrene er godt i gang med at ansætte ferieafløsere.
Der skal i september 2018 implementeres et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Alt personale er allerede nu i gang med oplæring i Fællessprog 3, som er en fællesforståelse, der er landsdækkende og som det nye system er bygget op omkring.

Klippekortsordningen på plejecentrene er nu et år gammel og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket får de småtspisende til at spise mere. 

5. Nyt fra ældrerådet

Angela Thygesen gav et referat fra mødet i maj måned. Ældrerådets medlemmer er tildelt deres arbejdsgrupper og der er i det nye ældreråd sat fokus på synlighed de næste 4 år. Ny folder fra ældrerådet er udarbejdet og godkendt af ældrerådet. Omdeles i øjeblikket.

Dansk ældreråd afholdt landskonference på Nyborg strand d. 7-8. maj. Med ca. 450 delegerede.
Emne: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Danske Ældreråd har en hjemmeside som er relevant for mange seniorer/ældre.

Ældrerådet mødes med Social og Sundhedsudvalget d. 19. juni. På mødet skal der bl.a. diskuteres udvalgets forventninger til Ældrerådet.

Referatet fra mødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Emner til næste møde

Orientering om sygeplejen eller hjemmeplejen.

7. Eventuelt

Jegge udleverede dagsorden forslag.
Bisidder til visitationsmøde m/ beboer der ikke har familie? Hvad gør man i den situation?
Konstituering af Senior Råd Øst?

8. Næste møde

Den 5 september - kl. 13.00 - 15.00
Sted: Koloritten

9. Referent

Angela Thygesen.


Sted: Koloritten - Herning
Tilstede: Erik (Jegge) Christensen, Erik Rahbæk, Hanne Østergaard, Gitte Rasmussen fra Herning kommune og Angela Thygesen
Fraværende /med afbud: Karen Lintrup

1. Senior Råd Øst`s fremtid

SRØ mangler medlemmer. Der er gjort tiltag til at øge medlemstilgang - skrivelse ud til medlemmer i SRØ område via aktivitetscentre: 

  • Toftebo Aktivitetscenter
  • Holtbjerg Aktivitetscenter
  • Koloritten.

Hanne Østergaard og Bodil Markmøller var til stede, da Toftebo aktivitetscenter holdt åbent hus d. 6/4. De fik denne dag et nyt medlem Elsebeth H. Sørensen.

Fremadrettet løbende opfølgning på at få flere medlemmer i SRØ.

2. Cafe Nørregade 30

Erik Rabæk kunne oplyse, at 2 personer forlader udvalget til sommerferien.
Erik R. har udarbejdet et opslag som er hængt op flere steder i Herning + internettet.
Vi har fået en tilkendegivelse fra Hanne Kirkegård som er repræsenteret i Ældrerådet.
Opfølgning løbende på at få flere frivillige til cafeen.

3. Nyt fra Ældrerådet

Et nedsat udvalg fra ældrerådet har udarbejdet forslag til ny folder.
Folderen blev godkendt på mødet. Den trykkes i 500 eksemplarer og kommer derudover på kommunens hjemmeside.

Et nedsat udvalg arbejder med planlægning af ældredagen d. 1. okt. 2018.
Derudover fik ældrerådet en orientering af Ole Arndal fra Center for Kommunikation som drives af Herning Kommune. 
Ældrerådet er til repræsentant skabsmøde / Ældrepolitisk konference d. 7+8 maj i Nyborg.

Næste ældrerådsmøde er d. 16. maj.

4. Evt.

SRØ kom med et forslag til ældredagen - at kontakte Bent Hansen, tidligere formand for Danske Regioner og Regionsformand i Region Midtjylland.
Selve dagen kunne evt. holdes på Herning bibliotek.

5. Næste møde

Den 6. juni kl. 13.30 på Toftebo Centret i Hammerum.

 

Referent Angela Thygesen


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Rasmussen, Erik Rahbæk, Jens Henry Jensen og Bodil Schou.

Fraværende:

Erik Christensen (Jegge), Preben Troelsen og Kaj Juul.

Velkomst:

Erik bød velkommen.

Valg:

Erik blev valgt.

Godkendelse af referat:

Referatet fra den 08.06.17, er godkendt med rettelser. Bodil Schou havde sendt afbud, og referatet fra den 10.05. 17 var udsendt til alle og på Herning Kommune hjemmeside. Jens Henry beklagede.

Valg til Seniorråd Øst:

Valg til Seniorråd Øst, vi venter til planlægningen efter valget til Ældrerådet den 25.10.17. I de fire seniorråd er der valg samme tidspunkt. Vi skal have lavet et valgprogram, som skal indeholde fakta om vedtægterne og dato for valget. Forslag til, at få Herning Folkeblad til at deltage med en artikel. Erik kontakter Jesper Wind på HF. I den forbindelse, at fortælle om søndagscafeen i Nørregade 30. Samtidig sendes en E-mail til centerrådet på Koloritten med en opfordring til at informerer medlemmerne i, at der snart er valg til seniorråd Øst. Desuden spørger alle i rådet, deres netværk, om nogen vil opstille.

Næste møde:

Næste møde den 01.11.17 kl. 13.00 på Koloritten.

Referent: Bodil Schou


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Nørregaard (afbud fra Gitte Rasmussen), Erik Rahbæk, Ove Madsen, Jens Henry Jensen, Bodil Schou, Preben Troelsen. 

Fraværende:

Svend Erik Jensen, Kaj Juel, Erik (Jegge) Christensen.

Velkomst:

Den fungerende formand Erik R bød velkommen til Gitte Nørgaard, som orienterede om nye opgaver fra Regionen til Herning Kommune. Rehabiliteringscenteret udvider med 10 ekstra pladser i 2018, derefter bliver der 40 pladser. Sygeplejeklinik starter op igen på Toftebo.

Ordstyrer:

Ingen valg af ordstyrer.

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidst godkendt

Valg af formand:

Fungerende formand opfordre til at være opmærksom på valg af ny formand og ny næst formand. En del forvirring om hvad vi gør for nuværende. Vi skal tage stilling til om vi vil fortsætte i seniorråd øst,- Ove Madsen trækker sig fra rådet. Skal vi forsøge med en forespørgsel til Seniorråd Vest, Bodil kontakter Ellen Birkjær, Erik Rahbæk kontakter Gitte Rasmussen.

Resten af punkterne udgår

Næste møde torsdag den 8. juni på Koloritten.

Referent: Bodil Schou


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Rasmussen, Erik Rahbæk, Jens Henry Jensen og Erik (Jegge).

Fraværende:

Preben Troelsen, Kaj Juul, Gitte Rasmussen kommer senere og Svend Erik Jensen.

Velkomst:

Erik bød velkommen

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidst godkendt. Erik orienterede om, at der ikke er fulgt op på beslutningen om, at han kontakter Jesper Wind for at informere om søndagscafeen Nørregade 30.

Valg til Seniorråd Øst:

Onsdag den 29.11 kl 15.00, på Koloritten. Gitte booker lokale og bestiller brød. Erik byder velkommen, Bodil fortæller om hvad der er arbejdet med de sidste 2 år. Gitte opdatere folderen/ brochuren, som Ove og Inga fra Toftebo har udarbejdet i 2011. De vil blive omdelt i næste uge. Der bliver lavet en plakat som kan hænges op på Koloritten. Teksten skal indeholde opstillingsmøde for Seniorrådet Øst.

Referent: Bodil Schou


Kontaktinfo

Formand for Øst
Elsbeth Happle Sørensen

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail