Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement.

Vildbjerg - Skibbild - Nøvling

Magda Bøgedal, Rørsangervej 8A, Timring, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 21226750
Mail: magdaboegedal@gmail.com

Jytte Birkkjær Jensen, Byhaven 2 1.1, 7480 Vildbjerg
Tlf: 22638834
Mail: cirkeline@mail.dk

 

John Kristensen, Fredenslundvej 15, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 30231819
Mail: karenjohn@live.dk

 

Ørnhøj - Sørvad - Vind

Ruth Mathiasen, Fasanvej 7, 6973 Ørnhøj Tlf: 24805070
Mail:ruth.fasanvej@gmail.com

Kirstine Madsen, Vads Dal 4, 6973 Ørnhøj Tlf: 40626285 
Mail:stinne@net.dialog.dk

 

Sunds - Simmelkær - Ilskov

Bent Nørgaard, Nyskovvej 21, Ilskov, 7451 Sunds Tlf: 30279811
Mail: bentno@live.dk

 

Aulum - Sinding - Ørre

Lis Mølbæk, Østergårds Ale 7 1.1, 7490 Aulum Tlf.: 97476620
Mail: lis.m@dlgmail.dk

Marianne Kiilerich, Hirsevænget 13, 7490 Aulum Tlf: 24823193
Mail: marianne@kiilerich.com

 

Feldborg - Haderup - Hodsager

Gerda Thorsager, Åparken 14, Hodsager, 7490 Aulum Tlf: 61754122
Mail: gerdathorsager@mail.com

Jørn Katkjær, Østvænget 99 B, Hodsager, 7490 Aulum Tlf: 20480552
Mail: jornkat@icloud.com

 

Ældrerådsmedlemmer

Hans-Ejner Juulsen, Østvænget 81, Hodsager, 7490 Aulum Tlf: 61358354
Mail: juulsen@os.dk

Margit Ørndrup, Sunds Hovedgade 7, 7451 Sunds Tlf: 61653888
Mail: margitorndrup@gmail.com

 

Herning Kommune

Elin Mogensen, Bethaniagade 3, 7400 Herning Tlf: 29403347
Mail: elin.mogensen@herning.dk

 


Pkt. 1) Tilføjelse til dagsorden: Ingen

Pkt. 2) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Pkt. 3) Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Nyt fra formanden

Magda startede sit indlæg med en trist information. Medlem af rådet Elsebeth Jensen fra Vildbjerg er pludselig afgået ved døden. Vi mindedes Elsebeth med 1 min. stilhed. Æret være Elsebeths minde.

Der er blevet udarbejdet et A4 prospekt til ophængning i de relevante byer med overskriften " Vi lytter til din mening" med info - formålsbeskrivelse og foto.
Vi er jo desværre i den situation, at vi ikke kan bruge billedet efter Elsebeths død - der er efterfølgende forsøgt at redigere på dette, men det er ikke muligt - så vi tager et nyt foto ved vores næste møde.
Kommunen sørger for produktion og det bliver lamineret og de enkelte medlemmer sørger for ophængning i deres område.
Magda gjorde opmærksom på Søndagscafe d. 17.9.

Nyt fra

Ældrerådet v/ Margit Ørndrup, Sunds.

Tilgængelighed i den nye gågade, som er renoveret for 83 millioner. Cityforeningen & grundejerne har været inddraget. Der bliver kikket på tilgængelighed for handicappede så man undgår trapper - får lavet rækværk og ramper hvor der er behov.

Frivillighedsdag med fokus på værdighedspolitik. Pårørende inddrages yderligere. Der er lavet pjecer eller gå ind på kommunens hjemmeside.

Der åbnes nu op for, at købe ekstra hjælp udover visitering til rengøring - praktisk hjælp, plejeledsagelse eller lign. Dette tilkøbes og administreres gennem kommunen - se deres hjemmeside. Der var en del debat omkring dette - særligt prisen på 410,- + moms.

Temadag d. 1-10 i Huset nr. 7. Deltagelse koster 75 kr. tilmelding senest d. 20-9.
Værgemål: Bedre forløb i statsforvaltningen hvor der nu er 6-8 måneders ventetid.
Fællesmøde d. 11-9 hvor Magda & Bent deltager fra rådet.
Ældrepris i kommunen skal uddeles. Der er nedsat et udvalg til indstilling af emner.

Fra Kommunen v/ Gitte Nørgaard

Nye indsatser på ældreområdet
• Ensomme ældre
Der er givet 4.759.000kr fra pulje, hvor vi kan lave en indsats for at få ensomme ældre med i aktiviteter. Det er muligt at medarbejdere kan følge de borgere, som er svære at få med til aktiviteten.

• Demensvenlig indretning på plejecentre 
Vi har i anden runde modtaget 2,1 million kr. til at forbedre lys forhold, ude arealer osv.

• Aftalekort
Vi har i samarbejde mellem sygepleje, terapeut, visitationen og Hospitalsenheden vest udviklet et aftalekort, som skaber tryghed for borgere og pårørende ved udskrivelse fra sygehuset. Kortet som udleveres ved udskrivelsen indeholder aftaler for, hvornår blandt andre hjemmeplejen kommer til første besøg, tlf nr. på sygeplejersker og terapeuter. Vi har plan om at indføre kortet hurtigst muligt.

• Sygeplejeklinikker
Der er rigtig godt gang i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. De har for første år været åbent hele sommeren til gavn for borgere og medarbejdere. Vi arbejder fortsat på at få flere borgere til at modtage deres sygepleje i klinikkerne.

• Bonusven til personer med demens
Formålet er at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.
ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

• Frivillige bygger bro
Formålet er forebyggende og sundhedsfremmende attraktive initiativer. Centerrådene bliver tovholdere for nye initiativer, netværk og sociale samværstilbud, hvor man om muligt lokalt kan gå på tværs af aktivitetscenter/-hus, frivillige foreninger, lokale interesseorganisationer mv. Det kan være spisefællesskaber, fester, udflugter eller hvad man lokalt finder interesse i.

• Frivilligt chaufførkorps
Formålet er at flere borgere kan deltage i aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte - på trods af, at de ikke kan transportere sig selv.
Afsættet er primært i de mindre byer/ landområder, hvorfra borgere skal kunne transportere sig til aktivitetscentre/-huse i de lidt større byer for at kunne deltage i aktiviteter. Der er tale om transport til aktiviteter, som der ikke kan bevilges kørsel til ad anden vej.
Centerrådene og aktivitetskoordinatorer lokalt bliver tovholdere for, hvordan en samarbejdsmodel kan etableres.

Fra Rådsmedlemmer

Der blev opfordret til, at bruge kommunens hjemmeside til relevant information omkring de emner der på byrådets dagsorden - man kan let gå ind på hjemmesiden og hakke de emner af, som har ens interesse, og de vil så blive fremsendt til ens mail, når der er nyt.
Den planlagte udflugt her i efteråret bliver af praktiske årsager udskudt til Foråret 2019. Det kommer med som emne på vores næste møde.

Næste møde

er på Sundhedscentret i Aulum den 16 November.
Husk: Eventuelt afbud senest 14 November - Ring eller SMS til Magda på 21226750 eller Bent på 30279811.


1:Tilføjelse til dagsorden. Ingen
2:Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3:Godkendelse af dagsorden fra sidste møde. Godkendt

Nyt fra: Formanden

Vi skal have lavet et nyt opslag om hvem der sidder i seniorrådet efter valget,Magda laver et forslag til næste møde,der blev taget et gruppe billed til formålet.

Ældrerådet

Der er lavet en ny brochure om Ældrerådet i Herning Kommune (bladet blev omdelt) Når vi skal have den nye brochure prøv at ringe til Elin om at få det trygt .Vedtægter om Seniorrådene ligge til behandling hos politikerne.

Kommunen har fået ekstra penge til ældreområdet. Det bliver spændende at se til næste år om de ekstra midler bliver modregnet i bloktilskuddet. Er det Ældre der mangler hjælp så kontakt Visitationsenheden. Der bliver åbnet flere pladser på Fuglsangsø centret.

Der har været tale om at uddanne mere personale, der har også været tale om at dem der har 32 timer kunne kommer op på 37 timer, det er ikke sikkert at alle er interesseret i at gå op i arbejdstid. På grund af vagtplaner m.m. der er mange ting der skal gå op i en højre enhed.

Angående pensionistkortet er det op ad bakke.

Ældredagen den 1 Oktober arbejdes der med hvor det skal værre og hvem der skal tale.

Herning Kommune

Da Gitte Rasmussen var forhindret. I stedet kom Lene Ravnholt Kastaniegården Aulum og Lisette skov Kvium Sørvad plejecenter.

Nye ting der sker på plejecenter:

  • Klippekortet som er at de ældre får en halv time hver uge til noget der ellers ikke er tid til. De kan også samle sammen så der er ting som tidligere var umulig kan komme på tale igen. I en time om formiddagen kan personalet råde beboerne om hvad de kan bruge deres halve time til. Det kan være at man samler sammen til en udflugt, kan der findes et andet ord i stedet for klippekort.
  • Det er ikke på alle plejecenter der er køkken. Det kommer an på hvor store de er, så laves der forskellige ting et par gange om ugen af mad og bagning så beboerne får lugten af det. Somme steder er der åben ud i køkkenet så man både kan se og lugte maden og måske taler med personalet.
  • Herning Kommune er en Dement venlig kommune. Personalet laver et stort arbejde. Konsulenter kommer ud og vurderer de enkelte center om både farver og indretning.


Rådsmedlemmer

Medlemmer af Seniorrådet samler oplysninger om ting der foregår som har noget med ældre at gøre i de enkelte områder og tager det med til vores møder, hvor medlemmer af ældrerådet som så bringer det videre i systemet.

Der er nedsat et hurtig arbejdende udvalg Ruth-Jørn-Kristine som vil prøve at lave en udflugt til Thorsminde 24 eller 31 August til vores næste møde.

Næste møde

Fredag 17 August 2018 Sørvad plejecenter Langgade 16 7560 Sørvad
Fra Herning Kommune Gitte Nørgaard

Referent Bent


Mødet blev afhold på Sundhedscenter i Aulum

Formanden bød velkommen til alle. Nogle er gået ud en tak til dem for godt samarbejde i den tid de var med.
Nye er kommet ind. Kirstine Madsen, Marianne Kiilerich, Jørn Katkjær og fra Ældrerådet Margit Ørndrup velkommen til jer. Vi ser frem til et godt samarbejde.

TILFØJELSE TIL DAGSORDEN: Ingen

GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Godkendt

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE: Godkendt

Herefter var der valg:
Valgt blev: Formand: Magda Bøgedal. Næstformand: Bent Nørgaard
Sekretær: Bent Nørgaard hen af vejen tager Jørn Katkjær over.

NYT FRA FORMANDEN:
Vi skal have lavet nogle nye opslag til at hænge op på aktivitetscentrene med navne på det nye seniorråd. Vi vil prøve at finde et kort med navne på byerne.
Der er møde i Ældrerådet i Marts Magda og Bent deltager, vi håber på dette møde at få vedtægter for alle 4 seniorråd lavet færdig.


NYT FRA ÆLDRERÅDET:
Ny formand i ældrerådet blev Bodil Markmøller Næstformand; Hans-Ejner Juulsen
Vi vil arbejde for alle i Herning kommune og en bedre udbredelse af, hvad det er vi laver i ældrerådet. Prøv til om 4 år at få nogle flere til at stille op til ældrerådet fra yderområderne.
Der var sidst fremme om døve/blinde som ikke var registreret inden de blev 65 år var det svært at få hjælp til, jer der har brug for det kontakt visitation enheden den kan hjælpe.

31 Januar kl 14 er der frivillighedsdag i Aulum. Hans-Ejner og Margit deltager fra Ældrerådet der vil også værre nogle fra seniorrådet (se frivilligcentrets hjemmeside).

Ældrerådet vil gerne komme ud til møder i foreninger og fortælle om ældrerådets arbejde.

Hvordan får man en bedre omtale af hvad seniorrådet laver. Kan der laves en flyers om, hvad rådet laver ???

NYT FRA KOMMUNEN
v/ Elin Mogensen

Herning Kommune har søgt og modtaget en puljebevilling fra Sundhedsstyrelsen på 939.000 kr. til at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom. Der tages afsæt i Lyngbyen i Gullestrup med ca. 900 beboere og Holtbjerg-området med knap 1700 borgere. Projektet kaldes "Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder". Det kan fx indeholde sundhedsfremme i form af rygestop, vægtstop eller samtaler og undervisning i at lære at leve med kronisk sygdom. Det vi lærer af projektet kan gavne borgere bredt i kommunen.

Social og sundhedsudvalget har bevilget midler til velfærdsteknologisk træningsudstyr.

  • De svært demente borgere på skærmede enheder på Lindegården, Fuglsangsø Centret, Toftebo Centret og Engholm Centret har fået installeret redskabet "Tover Tafel", der hænger som en lampe ned over et bord, og hvor lys-billeder rammer bordpladen og man kan "skubbe" til bolde, blade osv. Se evt. videoer på youtube.
  • Plejecentrene i Hammerum, Sunds og på Fuglsangsø - og Rehabiliteringscentret har fået leveret elektronisk trænings- og aktivitetsudstyr (Vita Mind), som skal være til gavn for borgere i daghjem, på plejecentre og på Rehab. Man kan evt. kombinere interesse for lokalhistorie med VitaMind. Lokale frivillige kan være med til at udvikle spil og præsentere det for beboere på plejecentrene. I område Nord vil det være på Søglimt, at det vil blive forankret. Der kan lægges billeder ind og fx laves puslespil af et landskabsfoto eller det gamle mejeri i byen eller man kan lægge rækkefølgen af billeder, der viser udviklingstrin i høstredskaber - kun fantasien sætter grænser.

Finansloven for 2018 indebærer et punkt vedrørende frit valg for genoptræning. Borgere skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra sygehus. Den seneste opgørelse i vores Genoptræningsenhed viser opstart inden for 6-7 dage. Kommunen modtager over 2500 genoptræningsplaner årligt.

Der skal indføres et nyt elektronisk omsorgssystem i Sundhed og Ældre fra efteråret 2018. Dvs. alle medarbejdere i Sundhed og Ældre skal undervises og lære at bruge det nye IT-system, som fra midt i september måned skal anvendes af alle. Der er allerede et stort forberedelsesarbejde i gang - og det vil fylde meget for alle medarbejdere i efteråret.

Sundhed og Ældre har i øjeblikket en vakant stilling som chef for hjemmeplejen - det vil sige en stilling som "leder for lederne" af hjemmeplejen. Indtil stillingen er besat er det chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard, som varetager opgaven sammen med det hun har i forvejen.

Nye møder i 2018

25 maj på Kastaniegaarden i Aulum
17 august på Sundhedscenter i Aulum
16 november på Sundhedscenter i Aulum

Til Mødet den 25 Maj Hvordan gør vi os mere synlige
Kan Seniorrådet lave en udflugt for rådets medlemmer


Tilføjelse til dagsorden.

Ingen.

Godkendelse af Dagsorden.

Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Rettelse Bent er ikke på valg.

Formanden har ordet.

Valg til Seniorråd er fredag 1 december på Ågården i Vildbjerg fra kl 15 til 16,30. På Valg er Magda Bøgedal, Jytte Birkkjær Jensen, Ruth Mathiasen, Ole Kaltoft, Peder Ole Sørensen, Jens Martin Madsen, Betty Haunstrup Nielsen og Harry Vittrup.
Fælles vedtægter for de 4 Seniorråd, som var sendt rundt til jer, blev godkendt med en rettelse til § 2. Det enkelte Seniorråd bestemmer selv, hvordan det fordeler mandaterne i området.
Alle, der har interesse, er velkommen på valgdagen. Er der flere fra det enkelte område, der stiller op, laves der skriftlig afstemning. På valgstedet kan man se ,hvor mange der skal bruges til hvert område.

Ældrerådet

Døve/døvblinde, der ikke er godkendt som handikappet, inden de fylder 65, er dårlig stillet, hvis for eks. deres ægtefælde falder bort. Dette emne tages op på næste Ældrerådsmøde. Hans Ejner kommer med nyt om det til næste møde. Er man under §95 og har tildelt et vist antal timer, kan eks. forældre også få betalt nogle hjælpetimer. Er man under § 96, kan man også få hjælp til at komme ud til aktiviteter

Herning Kommune

Levebo-miljø: Der er travlhed på plejecentrene med at få bygget køkkenfaciliteterne i fællesarealer i boenhederne til fra januar 2018 at begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken og produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangsperioden frem til årets udgang. Det giver plads til, at der nu bygges om på Birketoft. I Herning produceres både til borgerne på plejecentre og borgere i eget hjem. Personalet fra Aulum har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med pleje- og kostfaglige medarbejdere tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende: Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Den blev godkendt 14. juli 2017 af Social- og sundhedsudvalget. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende.
I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante
samarbejdspartnere og være med til at sikre helhed i sagsbehandlingen. Ordningen skal evalueres efter to år og vil blive forankret i Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.
Lær at tackle hverdagen som pårørende - Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet et pårørendekursus "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Ved som kommune at betale et abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning kan kommunen udbyde
kurset. Der er tale om et forløb over 7 uger á 2,5 time ugentlig, hvor undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver kompetencer til at gennemføre kurset. Forebyggelsesudvalget har bevilget abonnement, uddannelse af instruktører og tid til koordinering til 2018 og 2019.

Demens: Som eksempel på, at arbejdet med "Demensvenlig kommune" fortsætter, har vi her i efteråret arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på forskellig plejecentre. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne.
Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre, som i første omgang skal lære at arbejde med det i hverdagen
og steder med både daghjem og plejecentre er gode at starte på for at sikre bedt mulig udnyttelse.

Hjerterehabilitering: Vi startede i Herning kommune med opgaven 1. januar 2017, fordi opgaven rykkede ud fra hospitalet til kommunerne. Vi har ansat to sygeplejersker i delestilling. De er ansat på Regionshospitalet Herning i Afdeling for Hjertesygdomme, og "købes" af os med 21 timer om ugen. Desuden to fysioterapeuter fra Genoptræningsenheden. Det foregår i Sportscenter Herning.
Endvidere deltager diætist fra Sundhedsfremmeteamet i en del af undervisningen. I perioden 1.1. - 31.10.2017 har vi modtaget 165 borgere. Der er fysisk træning på hold to gange ugentlig i 12 uger.
Derudover undervisning 9 gange i løbet af de 12 uger. Der er løbende optag på holdene, og der kører 4 hold kontinuerligt. Ved undervisningen er holdene slået sammen 2 og 2. Vores erfaring er indtil videre, at borgerne er glade for forløbet.

Diabetes-kursus: Vi er startet i Herning kommune med opgaven her fra efteråret 2017, fordi "diabetes-skolen" er rykket ud fra hospitalet til kommunerne fra sommeren 2017. Diabetes-kursus er for borgere der har fået diagnosen Diabetes type 2. Diabetes-kursus i kommunen gennemføres i samarbejde med en diabetes-sygeplejerske fra Regionshospitalet. Tilbuddet afvikles i Sportscenter Herning i samme lokaler som hjerte-rehabiliteringen.

Rådsmedlemmer.

Der var ikke så meget da mødet for det meste handlede om det kommende valg. 

Der har tidlige været et læse brev (Det ukendte valg) Magda spørger om vi må bruge.

Andre emner.

En stor tak og klapsalve til Henning Mikkelsen som udtræder af Ældrerådet og dermed også af Seniorrådet.

Næste møde.

19 januar 2018 Kl.9,30 på Sundhedscentret i Aulum: fra Herning Kommune Elin Mogensen.

Referent Bent


Sted: Blev afholdt på Friplejehjemmet Ørnhøj.

Deltagere:

Magda Bøgedal, Jytte Birkkjær Jensen, Ruth Mathiasen, Bent Nørgaard, Lis Mølbæk, Jens Martin Madsen, Hans Ejner Juulsen, Henning Mikkelsen og Gitte Nørgaard.

Fraværende:

Elsebeth Jensen, John Kristensen, Ole Kaltoft, Peder Ole Sørensen, Lilian Bendiksen, Betty Haunstrup Nielsen og Gerda Thorsager.

Dagsorden:

OK

Godkendelse af dagsorden:

OK

Godkendelse af referatet fra sidste møde:

Ok


Formanden.

Der skal værre valg til Seniorråd i november. Følgende er på Valg: Magda, Jytte, Ruth, Peder, Ole, Bent, Betty, Jens og Martin.
Angående vedtægter fra sidste møde skal Magda og Bent til møde med Ældrerådet, så der bliver lavet ens vedtægter for alle 4 Seniorråd.

Ældrerådet.

Budget for 2018 ser fornuftig ud, som det er fremlagt. Håber man i år vil vente med at godkende det, til alle høringssvar er kommet ind. Ældresagen siger, at Herning Kommune er den, der skærer mest ned på området. Det passer ikke, de tal de kommer frem med er ikke de samme, som Herning kommune bruger. Ting, som er øremærket, kan der ikke røres ved. Eksempelvis akutsygeplejerske med mere. Den halve time, som beboerne på plejehjemmet har fået, er et godt skub fremad. Plejecentrene styrer det selv.
Der skal være valg til Ældrerådet. Der har været opstillingsmøder i Kommunen 4 steder, det var ikke den store tilslutning ved møderne.
Der kommer stemmesedler ud til alle over 60 år. Se kommunens hjemmeside og det som pressen skriver, sørg for at yderområderne bliver repræsenteret, opstillingslisterne skal værre afleveret senest 13 september på Kommunen.

Der er 11 møder om året. Det er frivillig at stille op, men man er forpligtet til at møde op til møderne, hvis man bliver valgt. Man får 400 kroner plus kørsel pr møde, man deltager i. Valget er den 9. oktober. Hvis nogen er interesseret, så gå ind på kommunens hjemmeside og læs om det.

Herning Kommune

Sygeplejeklinikker: 
Vi har åbnet ny sygeplejeklinik på Ågården i Vildbjerg og i september åbner en ny på Toftebo i Hammerum.
Derudover har vi 1 sygeplejeklinik i Aulum, 1 på plejecenteret i Lind, 1 Aktivcenteret i Herning og 1 i Nørregade i Herning. Der er udarbejdet brochurer og de er placeret på Herning.dk - søg på sygepleje. Så er det muligt at se adresse og åbningstider på din sygeplejeklinik.
Vi oplever stor tilfredshed både fra borgere og medarbejdere i forbindelse med at benytte klinikkerne. Borgerne har stor frihed til blot at komme i åbningstiden og er så fri for at vente på sygeplejersken hjemme.

Udvidelse af Rehabiliteringscenteret: 
Der er bevilliget penge til at udvide Rehabiliteringscenteret med 10 pladser, som vil stå færdig i juni 2019.
Vi er i gang med programoplæg med Kommunale ejendomme. Medarbejdere er inddraget og der har været studietur til Århus for at blive inspireret.

Risikobaseret tilsyn: 
Styrelsen for patientsikkerhed har er i 2017 påbegyndt risikobaseret tilsyn også i det kommunale sygepleje, på bosteder lige som vi kender det fra embedslægetilsyn på plejecentre, som har været gennemført i mange år. Sygepleje i område øst blev udtaget og 1 plejecenter i Herning Kommune. Det er en spændende og lærerig proces, som gik rigtigt godt og hvor der selvfølgelig altid er noget at lære.

Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre: 
Det danske sundhedsvæsen gennemgår i disse år store forandringer med højere grad af specialisering og markante resultater i behandlingen. For mange patienter betyder det, at deres behandlingsforløb ændres radikalt, og at de kommer hurtigere hjem, når den specialiserede behandling på sygehuset er afsluttet.
Et hurtigere forløb kan for gruppen af de svageste ældre virke uoverskuelig og utryg. For netop at sikre en god og tryg udskrivelse af specielt de svageste ældre, har Hospitalsenheden Vest sammen med kommuner og praktiserende læger startet et 3-årigt projekt med titlen "Kom godt hjem - udskrivelse af de svageste ældre".
Målet er, at de svageste ældre og deres pårørende gerne skal opleve en bedre sammenhæng mellem hospitalets specialiserede behandling og egen læges og kommunens indsats. Det handler altså om ikke bare at komme tidligt hjem fra sygehuset - men også om at komme godt og trygt hjem!

Samarbejde med brugere og andre sektorer: 
Projektleder Lene Stokholm Jensen fortæller, at en arbejdsgruppe lige nu er ved danne sig et overblik over arbejdsgange ved udskrivelse i hospitalsafsnit, kommuner og almen praksis. Desuden går en ekspertgruppe med repræsentanter fra Herning Kommune, Medicinsk Sengeafsnit Herning (MSA), almen praksis og brugerne i gang med at udvikle og småskala-afprøve projektets ydelser i løbet af september. Projektet omfatter Vestklyngen, som dækker Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner samt praktiserende læger i området. Sundheds- og Ældreministeriet støtter projektet med 3,7 mio. kroner fra puljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre. Det er ét ud af fem delprojekter i Region Midtjylland under den fælles overskrift "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt".
Der er ydet støtte til og igangsat i alt syv projekter i Danmark, der alle har til formål at styrke sammenhængen i behandlingen af de svageste ældre på tværs af sektorer.

Tre indsatser: 
Vestklyngen skal over de tre år (2017 - 2019) udvikle og afprøve tre indsatser til gavn for de svageste ældre.
1: Udskrivningssamtale via video: I de allermest komplekse behandlingsforløb skal der via video holdes en udskrivningssamtale. Her skal personale fra den udskrivende afdeling og fra kommunen samt evt. egen læge sammen med patienten og pårørende sikre, at der er god sammenhæng i behandlingen, og at patienten får en tryg og overskuelig udskrivelse.
2: Modtagebesøg inden for 24 timer: Andet element i projektet er, at der inden for 24 timer efter udskrivelsen fra hospitalet kommer en kommunal sygeplejerske på besøg. Ved besøget vurderes borgerens samlede behov og situation, herunder om der er behov for at involvere fx egen læge eller andre fagpersoner. Der udarbejdes en samlet plan for det fortsatte forløb i samarbejde med borgeren og pårørende.
3: Specialiseret rådgivning døgnet rundt: Tredje element er, at det kommunale sundhedspersonale og egen læge døgnet rundt skal have adgang til specialiseret rådgivning fra hospitalet efter udskrivelse.
Fra Herning kommune deltager Birgit Hagen og Gitte Nørgaard i styregruppen.

Andre emner.

Om Ørnhøj Friplejehjem fortalt af Karin:
Plejehjemmet er nomineret til 15 Beboer. Får mad fra egen køkken, varm mad hver dag til middag. Der kommer en del frivillige og hjælper med mange ting, blandt andet hver mandag er der et skubbe hold Så nogle af beboerne der gerne vil ud og have lidt frisk luft kan komme af sted, avis læsning 3 gange om ugen, hvis man f.eks. skal til tandlæge kan man få en hjælper med. Der er også en vågetjeneste hvis man har brug for det. Plejehjemmet har også en vennekreds. Hver formiddag er der en time hvor man samles og beboerne bestemmer hvad der skal snakkes om. De har også kælegrise som kommer ind på hjemmet hver dag, når en beboer har fødselsdag kommer de frivillige med blomster og fødselaren får lov at bestemme hvad middagsmaden skal værre og der er lagkage til kaffen.
Tak fordi vi måtte holde vores møde i jeres hus.

Næste Møde 17 november på Ågården i Vildbjerg (juleafslutning).
Referat Bent.


Sted: Blev afholdt på Friplejehjemmet Ørnhøj.

Deltagere:

Der var 11 deltagere.

Dagsorden:

Ingen tilføjelser.

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Godkendelse af referatet fra sidste møde:

Godkendt.

Formanden.

Der skal vælges næstformand. Der skal laves vedtægter. Til næste møde skal vi have rettet vedtægterne fra seniorråd øst, så de passer til os. Pengene, vi får til søndagscafé, må ikke bruges til transport.

Ældrerådet.

Ældrerådet fortalte om dementenheden. Herning har i 2017 1230 demente,og forventer i 2040 at have cirka 2200. To tredjedele af dem er kvinder. Herning Kommune har 13 plejehjem med 639 pladser og to friplejehjem med 51 pladser. Der er fire steder, hvor man prøver at samle de demente. I Holland har man prøve at lave en demenslandsby. Der har været tale om at lave et bofællesskab i Herning.

Angående søndagscafé, så er der flest kvinder, der møder op.

Der har været årsmøde for ældrerådene i Danmark på Nyborg Strand, hvor Thyra Frank holdt tale.

Den 7. august på Ågården og 9. august i Aulum vil Leif Jørgensen fortælle om Ældrerådets arbejdet her op til valget af Ældreråd. Kommunen har i dag ingen forsikring på frivillige hjælpere, men den skulle komme nu.

Aarhus Kommune giver ældre årskort til busser for en pris af 300 - 400 kroner. Det kunne vi også ønske os, at Herning Kommune ville gøre.

Nyt fra Herning Kommune:

Levebo-miljø:
Der er travlhed på plejecentrene med at få bygget køkkenfaciliteterne i fællesarealer i boenhederne til fra januar 2018 at begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken og produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangsperioden frem til årets udgang. Det giver plads til, at der nu bygges om på Birketoft. I Herning produceres både til borgerne på plejecentre og borgere i eget hjem. Personalet fra Aulum har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med pleje- og kostfaglige medarbejdere tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende:
Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Den blev godkendt 14. juli 2017 af Social- og sundhedsudvalget. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende. I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørendevejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og være med til at sikre helhed i sagsbehandlingen. Ordningen skal evalueres efter to år og vil blive forankret i Visitationsenheden i Sundhed og Ældre. Lær at tackle hverdagen som pårørende - Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet et pårørendekursus "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Ved som kommune at betale et abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning kan kommunen udbyde kurset. Der er tale om et forløb over 7 uger á 2,5 time ugentlig, hvor undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver kompetencer til at gennemføre kurset. Forebyggelsesudvalget har bevilget abonnement, uddannelse af instruktører og tid til koordinering til 2018 og 2019.

Demens:
Som eksempel på, at arbejdet med "Demensvenlig kommune" fortsætter, har vi her i efteråret arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på forskellig plejecentre. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne. Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre, som i første omgang skal lære at arbejde med det i hverdagen - og steder med både daghjem og plejecentre er gode at starte på for at sikre bedt mulig udnyttelse.

Hjerterehabilitering:
Vi startede i Herning kommune med opgaven 1. januar 2017, fordi opgaven rykkede ud fra hospitalet til kommunerne. Vi har ansat to sygeplejersker i delestilling. De er ansat på Regionshospitalet Herning i Afdeling for Hjertesygdomme, og "købes" af os med 21 timer om ugen. Desuden to fysioterapeuter fra Genoptræningsenheden. Det foregår i Sportscenter Herning. Endvidere deltager diætist fra Sundhedsfremmeteamet i en del af undervisningen. I perioden 1.1. - 31.10.2017 har vi modtaget 165 borgere. Der er fysisk træning på hold to gange ugentlig i 12 uger. Derudover undervisning 9 gange i løbet af de 12 uger. Der er løbende optag på holdene, og der kører 4 hold kontinuerligt. Ved undervisningen er holdene slået sammen 2 og 2. Vores erfaring er indtil videre, at borgerne er glade for forløbet.

Diabetes-kursus:
Vi er startet i Herning kommune med opgaven her fra efteråret 2017, fordi "diabetes-skolen" er rykket ud fra hospitalet til kommunerne fra sommeren 2017. Diabetes-kursus er for borgere der har fået diagnosen Diabetes type 2. Diabetes-kursus i kommunen gennemføres i samarbejde med en diabetessygeplejerske fra Regionshospitalet. Tilbuddet afvikles i Sportscenter Herning i samme lokaler som hjerte-rehabiliteringen.

Rådsmedlemmer:

Ingen kommentarer.

Indlæg fra Søglimt:

Centerleder Gitte Houensgaard fortalte lidt om Søglimt, hvor vi var på besøg. Søglimt får i dag en ny bus, så de ældre kan komme ud og se lidt på landskabet. Der er 50 beboere på plejehjemmet og 2 aflastningspladser. Søglimt har egen produktionskøkken. De ved endnu ikke, hvor meget der skal ud på afdelingerne. Når man spørger beboerne, vil de ikke selv lave mad. Beboerne har en halv time om ugen, hvor de selv kan vælge, hvad de ønsker ekstra hjælp til.

Søglimt har et samarbejde med børnehaven, som kommer på besøg og sammen med beboerne laver noget. skolen vil også gerne samarbejde, så det er man ved at finde ud af hvordan. Søglimt mangler frivillige til at hjælpe for eksempel til at gå lidt ture med beboerne, så de kan komme i den friske luft. Det er også ved at være t problem med at få elever til social og sundhedsarbejdet.

Eventuelt:

Næste møde er 18. august på Ørnhøj Friplejehjem. Fra kommunen kommer Gitte Nørgaard.

Referent: Bent.

Om Ørnhøj Friplejehjem fortalt af Karin:
Plejehjemmet er nomineret til 15 Beboer. Får mad fra egen køkken, varm mad hver dag til middag. Der kommer en del frivillige og hjælper med mange ting, blandt andet hver mandag er der et skubbe hold Så nogle af beboerne der gerne vil ud og have lidt frisk luft kan komme af sted, avis læsning 3 gange om ugen, hvis man f.eks. skal til tandlæge kan man få en hjælper med. Der er også en vågetjeneste hvis man har brug for det. Plejehjemmet har også en vennekreds. Hver formiddag er der en time hvor man samles og beboerne bestemmer hvad der skal snakkes om. De har også kælegrise som kommer ind på hjemmet hver dag, når en beboer har fødselsdag kommer de frivillige med blomster og fødselaren får lov at bestemme hvad middagsmaden skal værre og der er lagkage til kaffen.
Tak fordi vi måtte holde vores møde i jeres hus.

Næste Møde 17 november på Ågården i Vildbjerg (juleafslutning).
Referat Bent.


Tilføjelse til Dagsorden.

Ingen.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Formanden.

Vi har deltaget i et møde på Herning Rådhus med Ældre Rådet, hvor det kom frem, at område Nord ikke har nogle vedtægter. Det har område Øst. Vi får en kopi af dem, så vi på næste møde kan se, om det er sådan et sæt, vi skal have lavet. Vi fik også at vide, at seniorrådet har et budget på 8000 kroner, som administreres af Herning Kommune. Hvis vi vil lave noget, kan der ansøges om penge til det.
Angående søndagscafeer kan der med tilskud fra Herning kommune laves cirka 16 cafeer i Herning Kommune. Vi kan ansøge om at få lov til at oprette sådan en. Den er beregnet til ensomme ældre, som ikke normalt kommer ud blandt andre, det kræves dog, at de selv kan transporterer sig til der, hvor søndagscafeen er. Kaffe med brød må maksimalt koste 25 kroner.
Seniorrådene mangler omtale for at gøre sig synlige, for eksempel hænge referaterne op på Plejecentrene. Der var også tale om, man kunne få lavet et A4 ark med billeder af dem, der sidder i seniorrådet. Vi vil prøve om, det kan lade sig gøre at holde vores møder på nogle af plejehjemmene:
Bent spørger Søglimt Sunds.
Der er 21. november, der er valg til Ældrerådet sammen med Kommunevalg et. De vil prøve at få det lavet som et fremmødevalg i stedet for brevstemmer. 
For at få lavet et tættere samarbejde med ældrerådet inviteres der 2 fra hvert Seniorråd til et møde med Ældrerådet 7. Marts 2017.
Herning Kommune har ifølge den nye finanslov muglighed for at søge om penge til at lave køkkener på de enkelte plejehjem. Driften af dem skal kommunen selv sørge for.
Fremover skal vi selv have vores medicin, hvis vi bliver indlagt på et sygehus.
Pårørende Strategien inden for syge og plejehjem er under udarbejdelse.

Herning kommune.

Susanne Hansen fortalte om hjemmeplejen, som siden maj 2015 er blevet en samlet enhed. De har haft fokus på den service, de leverer til borgene.
Dette har resulteret i forskellige tiltag:
I foråret 2016 var alle medarbejdere i hjemmeplejen samlet til temadage, hvor man sammen så på og diskuterede, hvordan man, uden at gå på tværs med det politisk besluttede serviceniveau, i endnu højere grad kan tilpasse plejen til den enkelte borger og imødekomme borgernes individuelle ønsker og behov. I løbet af 2016 er der på alle arbejdspladser i hjemmeplejen etableret teams. Dette skal på sigt sikre, at færre medarbejdere skal forholde sig til en mindre gruppe borgere, og dermed kunne være med til at sikre større kontinuitet og sammenhæng i plejen.
I 2013 udsendte Sundhedsstyrelsen en rapport med forslag til værktøjer, som kan hjælpe plejen til at forebygge indlæggelser.
I Herning har vi i løbet af 2016 tage to af disse "Tidlig Opsporingsværktøjer" i brug. Ændringsskemaet, som er et afkrydsnings skema, der kan hjælpe
medarbejderen med at få dokumenteret og videreformidlet de observationer, de gør hos borgere, hvis funktionsniveau har ændret
sig. TOBS som er en systematik i forhold til observationer af BT, puls, temperatur med videre.

Rådsmedlemmer.

Der var ingen kommentarer.

Andre emner.

Der var ikke nogen.

Næste møde 19. Maj 2017 kl. 9,30 på Plejehjemmet Søglimt Sunds.
Referent Bent.


Kontaktinfo

Formand for Nord
Magda Bøgedal
Rørsangervej 8A
Timring, 7480 Vildbjerg

Tlf:. 74541461
Mobil: 21226750
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail