Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 12. april 2016
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

14. Høring i Handicaprådet

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Høring i Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang årligt revidere og godkende kommunens kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83 og 86. Ved revisionen i år medtages desuden kvalitetsstandarden for handicapkørsel efter §11 i Lov om trafikselskaber.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af kvalitetsstandarderne på udvalgsmødet den 5. april som punkt nr. 44. Kvalitetsstandarderne sendes herefter til høring i Handicaprådet og Ældrerådet forud for 2. behandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne under Servicelovens §§83bog 86 har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der klargør det politisk vedtagne serviceniveau. Men kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp og deres medarbejdere. Kvalitetsstandarder udgør således et godt grundlag for dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Administrationen i Sundhed og Ældre har med undtagelse af kvalitetsstandarden for levering af madservice ikke foretaget ændringer i de vedlagte kvalitetsstandarder under Servicelovens §83, der har betydning for serviceniveauet.

 

Der er heller ikke foretaget ændringer til de kvalitetsstandarder, der hører §86 - træning. Se oversigt i bilag 1.

 

Levering af madservice

Kvalitetsstandarden for madservice (§83) skal også revideres hvert år. I forbindelse med at Social- og Sundhedsudvalget på sit møde i marts 2015 godkendte en ny leverandør af madservice, blev det muligt for borgerne i Herning Kommune at vælge at få leveret varm mad dagligt. Der er derfor behov for at præcisere kravene til levering af madservice.

 

Følgende præciseringer er tilføjet til kvalitetsstandarden:

 

  • Levering af varm mad skal ske i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 13:00.
  • Maden må kun undtagelsesvist leveres uden for borgerens dør.
  • Hvis maden ikke indtages ved leveringstidspunktet skal den leveres i en termokasse, der kan holde maden varm i op til 2 timer.
  • Madens kvalitet - herunder temperatur - skal leve op til de enhver tid gældende krav fra Fødevarestyrelsen
  • Det er altid borgeren og/eller de pårørende, der har ansvaret for at afbestille levering af madservice til leverandøren uanset årsag.

 

Præciseringerne ændrer ikke på serviceniveauet, men gør det tydeligere over for leverandører og borgere, under hvilke betingelser maden bliver leveret.

 

Rehabilitering - §83a i Serviceloven

Pr. 1. januar 2015 er kommunerne med tilføjelsen af en ny §83a til Serviceloven blevet forpligtet til at tilbyde et korterevarende rehabiliteringsforløb til borgere, der ansøger om hjemmehjælp og som har et rehabiliteringspotentiale, der kan reducere behovet for hjemmehjælp.

 

Der er efterfølgende blevet tilføjet et afsnit om indholdet i §83a til de eksisterende kvalitetsstandarder under Servicelovens §83. Se oversigt i bilag 1.

 

Handicapkørsel - §11 i Lov om trafikselskaber 

Revisionen af kvalitetsstandarden for handicapkørsel under §11 i Lov om trafikselskaber er tilføjet et afsnit, der ved en fejl er gledet ud ved de to forrige revisioner. Indholdet i afsnittet klargør, at det er muligt at blive visiteret til op til 52 ekstra ture om året til kontinuerlige og ikke selvvalgte aktiviteter - eksempelvis lægeordineret fysioterapi.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af sagen den 5. april 2016 (punkt nr. 44) og forventes at 2. behandle sagen den 25. maj 2016.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Birgitte Nystrup Andersen deltog under behandlingen af punktet.

Handicaprådet ønsker, at der i kvalitetsstandard §83 under levering tilføjes, at aftalen også kan foretages telefonisk.

Ændring tilrettes som aftalt, og der afgives derfor ikke skriftligt høringssvar.

Bilag

  • Oversigt over kvalitetsstandarder til revision 2016
  • § 11 - Handicapkørsel - revision 2016
  • Madservice - revision 2016