Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

20. Status vedr. Bytoften

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1247-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status vedr. Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I 2010 vedtog Byrådet på baggrund af væsentlige budgetoverskridelser en balanceplan på Social- og Sundhedsudvalgets område, som betød væsentlige besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet. Balanceplanen har resulteret i, at alle institutioner har gennemført væsentlige omlægninger i deres tilbud, herunder også afskedigelse af personale. I forbindelse med regnskabsafslutningen kunne det konstateres, at balanceplanen stort set har bragt balance i budgetterne. En væsentlig undtagelse er Bytoften, som havde et underskud i 2011 på 4,5 mio. kr. og udsigt til et tilsvarende underskud i 2012. Bytoften er en selvejende institution, og det er derfor op til bestyrelsen at bringe budgettet i balance. Det har medført, at bestyrelsen den 30. april 2012 traf beslutning om afskedigelse af en række medarbejdere. Der gives på mødet en kort orientering om den aktuelle situation.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.