Grønt Råd

Se her, hvad Grønt Råd laver, hvem der sidder i det og hvornår, vi holder møder.

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Grønt Råd består af følgende medlemmer:

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Bent Rasmussen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Ole Olesen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Erik Kjærgaard Pedersen, Friluftsrådet
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Tove Magnussen, Landsbykontaktudvalget
 • Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning

Én gang om året deltager desuden to udpegede politikere fra Teknik- og Miljøudvalget. For tiden er det Jens-Bernhard Knudsen (V) og Erling Præstekjær (DF).


Grønt Råd er skabt for at skabe lokal forankring. Rådet drøfter, koordinerer og formidler ideer og projekter.

Grønt Råd har også til opgave at rådgive. Rådet rådgiver blandt andet forvaltningen Natur og Miljø, Byrådet samt Teknik- og Miljøudvalget. Det sker primært inden for emnet 'natur'.

Via Grønt Råd udtaler organisationerne sig om projekter, der søger tilskud fra Grønne Partnerskaber, der er en landsdækkende pulje.

Grønt råd behandler også forslag og projekter i forbindelse med naturpolitiken. Rådet er for eksempel udpeget som følgegruppe for Løvbakke Dyrehave.


Grønt Råd holder møde fire gange om året.

Der er planlagt møder på følgende datoer:

 • 29. november 2018


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning, lok. E0.14
kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Flemming Bak
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Afbud:

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Runden v. alle.

Der blev budt velkommen til nyt medlem i Grønt Råd, Dorte Fløjgaard
fra Permakultur Herning.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Jægerforbundet havde en stand på Landsskuet i Herning. Deltager i Åbent Landbrug d. 16. september 2018. aabentlandbrug.dk/aabent-landbrug/pogager

Kronvildt har i løbet af sommeren manglet føde i skovene og er flere
steder brudt igennem hegn ind på marker. Er spændt på at se hvordan
fuglebestandene reagerer på tørken.

Danmarks Naturfredningsforening: Flemming Bak 
Har netop haft et arrangement i samarbejde med landboforening og et dambrug med recirkulering. Deltager i Åbent Landbrug d. 16. september 2018. Der afholdes Naturens Dag i Løvbakkerne d. 8. september tur.dn.dk/naturens-dag-soendag/37621

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Man kan nu søge om tilladelse til at skyde sæler i Karup Å, der er skudt 5 sæler pr. 30. aug. 2018. Glædeligt for lystfiskerne. Der har været problemer med for varmt vand i åerne, så fiskeriet har været lukket flere steder i landet. 255 deltog i Karup Å konkurrence som forventes at give et overskud på ca. 65.000kr, som vil gå til fiskepleje og udlæg af gydegrus i Karup Å systemet.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen samler pt. info om tørkeskader. Det ser ud til at større træer går fri.
Nyplantninger og nykulturer har nok taget skade flere steder.
Proceduren for godkendelse af nye skovrejsningsprojekter volder problemer. Særligt i Herning og Holstebro Kommuner. Problemet består i at kommunerne kræver at skoven skal være adskilt fra øvrig natur med minimum 30 m. John undrer sig over at et intensivt dyrket areal er at foretrække frem for et skovareal, som jo, efter etablering, ikke sprøjtes. John lægger op til at emnet kan diskuteres på næste Grønt Råds møde. De øvrige grønne organisationer opfordres til at undersøge deres holdning
og tage den med til næste møde.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Landbruget har manglet vand i løbet af sommeren, så der er blevet vandet med grundvand. Familielandbruget nærer håb om at man politisk vil godkende vandforbruget.
Opfordrer til at både kommunen og private får klippet hegn langs vejene.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der var Harrild Hede dag i søndags (26. aug. 2018), hvor friluftsrådet havde en stand. Mange efterspurgte hvor man finder vandreruter, og Erik roste kommunen friluftskort. Omskifteligt vejr betød at der ikke var så mange deltagere som ønsket.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Grundet procedure var der en del plantninger, som ikke blev udført sidste år. De er nu blevet plantet i år. Der er søgt om 17 ha nye hegn, så viljen er tilstede hos landbruget.
Er spændt på at har hvor mange steder der er tørkeskader.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Afholder Åbent landbrug hvor landbrug, hvor landbrug og natur kobles. Datoen er d. 16. sept. 2018 I Sørvad: aabentlandbrug.dk/aabent-landbrug/pogager.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Der er møde om formidling i det åbne land i morgen. Der har været åben udgravning i Ørre i løbet af sommeren. Der vil blive opkøbt arealer så de kulturhistoriske spor i området kan bevares.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Jensen
Indvielse i Søby Brunkulslejer af udsigtspunkt og stier var en succes.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Herning Kommune havde en stand på Landsskuet i Herning og Karen-Louise er glad for det tema om friluftskortet, som man havde valgt. Der har været indvielse af udsigter og nye stianlæg i Søby Brunkulslejer. Der kommer flere infoskilte op, ligesom Elmers Hus med toiletter og lidt formidling bliver færdigt i løbet af efteråret. Der vil blive opgraderet på formidlingen på Præstbjerg Naturcenter i det kommende år. I Løvbakkerne er der afsat midler til en ny naturskolebygning.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Dorte har stiftet Permakultur Herning. Permakultur handler om hvordan haver og jord kan dyrkes. Vil gerne være med til at skabe gode initiativer i Herning.

Til toppen af siden.

Skiltning i naturen, regler og principper v. Lennarth Skov Espersen, Herning Kommune

Naturbeskyttelsesloven har bestemmelser der regulerer reklameskilte i naturen. Formålet med NBL er at give folk adgang til det åbne land. I kap. 4 er der regler om hvordan og hvornår man må færdes i naturen. Lennart gennemgik reglerne for færdsel i skov. Der er forskel på reglerne i private og offentlige skove.

Veje og stier defineres ved permanente menneskeskabte færdselsbaner.
Skovejer har mulighed for at sætte skilte op som kan regulere færdslen i skoven.
Det er kommunen der er myndighed på området. Er man som skovejer i tvivl, kan man spørge kommunen.

Lennarth gennemgik ligeledes reglerne om færdsel i det åbne land. Generelt må man færdes på ikke dyrkede arealer. Hvis der er låger og stenter ind til et græsset areal, må man også gå der. Ejer kan forbyde færdsel, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige brug af arealet.

Hvor man må færdes til fods, er det også tilladt at færdes med kørestol og barnevogn. Det er kommunen der er myndighed på området, så hvis man er i tvivl, kan man kontakte kommunen.

Skræmmeskilte bliver betragtet som at forhindre offentlighedens adgang. Det er ikke lovligt. Adgangsregulerende skilte er ok, hvis de gengiver reglerne korrekt.
Anders Rahbæk fortæller at man af og til laver læhegn med tilskud der betyder at der er adgang til færdsel for gående langs hegnet.
Kommunen har af og til sager om ulovlig skiltning i naturen.
John Milther anfører at langt de fleste opfører sig pænt i naturen og i skovene. John roser kommunen for at have de offentlige skove, hvor adgangen er bedre end i de private. Private skovejere har som regel ikke noget imod at man færdes på deres ejendom. 

Erik Kjærgaard Pedersen fortæller at man på http://www.ois.dk kan se hvem der ejer skoven. Hvis man spørger pænt, får man ofte lov.

Til toppen af siden.

Status på årets vandløbsvedligeholdelse/Grødeskæring v. Louise Berg Hansen

Der har ikke været ret mange henvendelser i løbet af sommeren, da der ikke har været ret meget vand i vandløbene. Man er i gang med grødeskæring og følger planen.
Der har været holdt møder med de vandløbslaug der har ønsket det, forud for grødeskæringssæsonen. Der er ansat en ny medarbejder til at udføre tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen. Han er så småt ved at være i gang.

Til toppen af siden.

Rapport fra Friluftsrådet om tilgængelighed v/ Erik Pedersen

Punktet rykkes til næste møde, da Erik Pedersen blev forhindret i at deltage i mødet.

Til toppen af siden.

Naturrådets anbefalinger v. John Milther

Flere af grønt Råds medlemmer (Ole Rønnow, John Milther, Jørgen Krøjgaard og Karen-Louise Smidth) var repræsenteret i Naturrådet, som bestod af både erhvervsorganisationer og grønne organisationer. Politikere sad med som observatører.

Der var en fast defineret opgave som rådet skulle løse, men rammerne var frie. Rådet skulle komme med anbefalinger til hvordan kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort.
Anbefalingerne kan findes her: ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/
det-lokale-naturraad-i-herning,-ikast-brande,-ringkoebing-skjern-og-viborg-kommuner

Naturrådet har fået gode tilkendegivelser fra de observerende politikerne på at anbefalingerne vil blive fulgt. Det grønne Danmarkskort skal laves og implementeres i den næste kommuneplan.

Den største hurdle, som rådet oplevede, var omkring potentiel natur. Det var her der var størst interessekonflikt i naturrådet. For at udpege dette lag, er det vigtigt at videns grundlaget er godt. Naturrådet har fået tilbagemelding fra Erhvervsminister Rasmus Jarlov om at der arbejdes på at forbedre kortgrundlaget. Der har været en god proces omkring arbejdet. Man endte med at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, som sammenfattede de endelige anbefalinger.

Martin Winther Olsen spørger hvorfor rekreative hensyn ikke er med i anbefalingerne?
Svar er at, det handlede om beskyttelse af natur. Opgaven var at få mere natur, ikke at få flere ud og se det. Det var rådet enige om.

Naturrådet ønsker at fortsætte. Det er en fordel at personkredsen er den samme. Kommunerne bestemmer om rådet fortsætter. Pt. er rådet nedlagt.

Til toppen af siden.

Nationalpark Skjern Å og udvalgsarbejdet v. Anne Mette Bang Rasmussen

Anne Mette er udpeget som repræsentant i Ringkøbing Skjern Kommunes udvalg for nationalpark Skjern Å. Herning Kommunes byråd vil arbejde for at inddrage borgere og lodsejere i skabelsen af en nationalpark. Anne Mette vil fokusere på ikke at lave de samme fejl som sidst man forsøgte at skabe Nationalpark Skjern Å. Måske ved at indarbejde en klimavinkel i projektet. Anne Mette bliver ofte spurgt om det er realistisk. Til det svare hun: Nationalparkerne i Danmark skal spejle den danske na tur, men i de nuværende parker mangler der store åer, enge og floddelta. Det vil Skjern Å kunne bidrage med.

Nationalparkudvalget har nedsat en Grøn Følgegruppe. Anne Mette håber at arbejdet i Den Grønne Følgegruppe kan blive lige så godt og konstruktivt som arbejdet i Naturrådet. Det er vigtigt for Anne Mette at Grøn Følgegruppe får mulighed for at bidrage til arbejdet med udvikling af Nationalparken.
En nationalpark kræver areal og jordfordeling ses som en del af løsningen. Evt. via fonde. Kommunerne har pt. ikke midler til jordopkøb.
Vision for en Nationalpark er vigtig. Når der skal trækkes grænser for Nationalparken, så skal lodsejerne være med i arbejdet.
Dorte Fløjgaard spørger om geografien er den samme som sidst. Anne Mette svarer at det ved man ikke endnu, og det er vigtigt at lodsejere bliver inddraget i grænsedragningen.
Dorte spørger om de kulturinstanser der var involveret sidst, også er med i den nye proces. Det kan man heller ikke sige på nuværende tidspunkt. De
kan tilkendegive interesse for at være med. Anne Mette bemærker at natur er et stort og bærende element i en Nationalpark, men kulturdelen er også vigtig.

Det er vigtigt for Anne Mette at lodsejerne går med i en Nationalpark frivilligt. Anne Mette anerkender også den frygt der er for, at der kan komme ændringer som følge af nationalparken.
Jægerforbundet er positivt stillet over for en Nationalpark, men har er skeptiske overfor fonde, da det ofte giver flere restriktioner i form af begrænset jagt og adgang.
Jægerforbundet mener at etableringen af Grøn Følgegruppe er et godt tiltag.

Til toppen af siden.

Grønt Råd i fremtiden v. Dorte Fløjgaard og Ole Rønnow

Formålet med Grønt Råd er beskrevet på kommunens hjemmeside, hvor der står:
Grønt Råd er skabt for at skabe lokal forankring. Rådet drøfter, koordinerer og formidler ideer og projekter. Grønt Råd har også til opgave at rådgive. Rådet rådgiver blandt andet forvaltningen Natur og Miljø, Byrådet samt Teknik- og Miljøudvalget.

Det sker primært inden for emnet 'natur'. Via Grønt Råd udtaler organisationerne sig om projekter, der søger tilskud fra Grønne Partnerskaber, der er en landsdækkende pulje.

Ole spørger: er vi gode nok til det? Og bør vi konkretiserer hvem der kan være medlem? Måske mangler Turismeforening, men kan alle være medlem?

John Milther savner at Grønt Råd kan bruges til at lave anbefalinger. Rådet har pt. kun orienterende karakter. Kan det bruges til noget mere? Dorte Fløjgaard ser Grønt Råd som en guldgrube af informationer.

Anders Rahbek bemærker at rådet jo ikke et besluttende organ.

John Milther påpeger at rådet jo kan bruges som rådgivende, men bliver det gjort ret tit?

Forvaltningen har af og til fremlagt særlige sager, for at få rådets holdning til et projekt tidligt i fasen.

Martin Winther Olsen kan godt lide at rådet ikke har mandat til at beslutte noget. Samtidig mener han at det er værdifuldt at hører andres meninger.
Det blev besluttet at emnet tages op igen på næste møde.

Til toppen af siden.

Punkter til næste mødes dagsorden v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Proceduren for godkendelse af nye skovrejsningsprojekter. Særligt i Herning og Holstebro Kommuner bliver det krævet at ny skov skal være adskilt fra øvrig natur med minimum 30 m. Hvorfor er et intensivt dyrket areal at foretrække frem for et skovareal. Emnet drøftes. De øvrige grønne organisationer opfordres til at undersøge deres holdning og tage den med til mødet.

 • Grønt Råds fremtid. Herunder kommissorium, hvem kan deltage og hvad skal rådets opgaver være.
 • Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Emil Skovgaard Brandtoft fra naturhistorisk Museum I Aarhus

Til toppen af siden.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i lokale E0.14 kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Fraværende:
Dansk Skovforening: John Milther
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: 
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Renovering af stierne i Knudmosen v/Lise Kjær Poulsen

Kommunen forvalter mange stier. Alene i Knudmosen er der ca. 17 km stier.  Knudmosen er en afgravet højmose, og her er naturligt vådt. Kommunen har lavet et oplæg til en måde at forvalte stierne på, Knudmosen bliver brugt som eksempel. Stierne bliver våde, fedtede og nogle steder helt umulige at forcere. Der er flere forskellige løsningsmodeller. Man kan dræne, bygge boardwalks, lægge grus ud mm. Det er et spørgsmål om økonomi, hvilke løsninger der vælges til de enkelte strækninger.

Administrationen foreslår en tredeling af stiniveauer. En kerne af stier som (næsten) altid er tørre (A). En mellemkategori af stier, hvor man dele af året vil skulle bruge gummistøvler (B). Og en "off-road"-kategori, hvor man altid må regne med at gummistøvler er nødvendige (C).

Tredelingen i sti-niveauer skal følges op af skilte og piktogrammer ude på arealerne.

Håbet er at det samlet giver større brugertilfredshed.

Forslaget har været forelagt TMU.

Tove Magnusson påpeger at ordet off-road kan indbyde til uønsket aktivitet. Lise svarer at formuleringerne ikke er endelige endnu, og at kommunen er opmærksomme på problematikken.

Ole Rønnow påpeger at stier skal placeres intelligent, så de ikke forstyrrer vildtet unødigt. Lise svarer at der pt. ikke er tale om nye stier, men anerkender problematikken.

Til til toppen.

Bordet Rundt v/Alle

Herning Kommune: Dan Overgaard og Lene Kimø

Dan og Lene præsenterede sig som hhv. ny afdelingsleder og ny chef i Teknik og Miljø.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Jægerforbundet bruger tid på Naturråd og Nationalpark Skjern Å. Man mangler folk til at repræsentere sig ved Landsskuet.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Der er kommet ny præsident i DN. Hun lover at arbejde på øget samarbejde med landbruget.

Der har være møde med Herning-Ikast Landboforening, for at sikre et bedre samarbejde. Der arbejdes på etablering af faunapletter.

Man er i DN ked at indskrænkningen af Natura 2000-områderne. DN foreslår at våde marker langs åer og vandløb kan blive til natur. Foreslår punkt på dagsordenen til næste møde om Grønt DK-kort.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Der har lige være afholdt Skjern Å lystfiskerfestival. Der var stor deltagelse, og det ser ud til at der bliver et overskud som vil gå til vandpleje.

Sælerne i Karup Å optager mange lystfiskere. Der er set fiskende sæler helt oppe ved Hagebro. Lystfiskerturismen vurderes at blive påvirket på sigt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Der bliver hejst mange nye grøn-spire-flag og spring-ud-i-naturen-flag. Mange vælger at få begge flag. Der bliver også hejst blå flag, en ordning som har eksisteret i 31 år.

Friluftsrådet deltager på Harrild Hede dagen, den 27. august, med en stand.

Planlægger et Naturens dag-arrangement på Lønborg Hede 9. Sept.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Hede Danmark kommer fremover til at stå for ansøgningen til plantning. Ansøgningsprocessen er ret kompliceret, og det gør at der ikke bliver plantet så meget som ønsket. De læhegn der bliver plantet nu indeholder flere forskellige planter af hensyn til øget diversitet.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Er i gang med at planlægge et arrangement med DN.

Man samarbejder med jobcenteret om øgede jobmuligheder i landbruget.

Der er pt. en undersøgelse i gang ang. markvandinger.

Der er Åbent Landbrug d. 16. september. Som noget nyt vil man i år forsøge med en kobling til natur.

Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Ikke noget nyt fra landsbykontaktudvalget.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Har være med til at afholde naturvejlederkonference for over 200 naturvejledere på Livø. Der har være Grøn Inspirationsdag i Herning Kommune. Det er en dag for børneinstitutioner i kommunen. Der deltog over 1500 børn.

Herning Kommune afholder 1. juli et arrangement om myrer. Det er et samarbejde med Zoologisk Museum som ønsker hjælp til at få indsamlet myrer i Vestjylland.

Til til toppen.

Lillelund Engpark, hvad skal der ske nu? v/Søren Brandt

Der er netop lavet en ny folder, Søren delte den ud til rådet. Området er blevet omdannet fra flad græsmark til område med plads til vand i en ca. 6 ha stor klimasø med tilhørende forbassiner. Forbassinerne skal opsamle eventuelle forureninger inden de kommer til den store sø.

Der går får i en ny indhegning omkring søen. Hjertestien bliver asfalteret hele vejen rundt. Det er ikke en badesø, da det er overfladevand den fyldes af. Da der bliver ledt vand til søen fra mange sider, så det vil reelt aldrig blive sikkert at skøjte på søen. Herning Gymnasium vil de kommende år holde øje med udviklingen i biologien i og omkring i søen.

Anders Rahbæk spørger til et klimaprojekt i Hammerum. Han vil gerne vide om der er tænkt på stier i det område. Det er Herning Vand der ejer arealet, så kommunen har ikke med det projekt at gøre. Søren Brandt vil gerne tage ideen med til Herning Vand.

Ole Rønnow spørger om hvem der skal vedligeholde området. Søen er lavet så dyb for at den ikke skal gro til. Der er sandfang som er lette at oprense. Det er Herning Vand der står for driften af klimasøen og Herning Kommune der sørger for driften af de omgivne arealer.

Til til toppen.

Søby Brunkulslejer, Status på pleje og formidlingsprojekt v/Mathias Utoft Jør-gensen

Indvielsen er flyttet til 24. august, da Elmers hus ikke er færdigt endnu. Der bliver arbejdet med udsigter og stier. Man er færdig med at lave rydningerne langs Brunkulsvej og stierne er etableret. Der bliver skabt adgang til AFLD, så man kan komme til at se ud fra deres udsigtshøj. Der er lavet udsigts og fugle-tårne i området. Der kommer formidling i form af skilte i området.

Til til toppen.

Riverfisher - status v/Mathias Utoft Jørgensen

Projektet handler om lystfiskerturisme. Det er et tværkommunalt turismeprojekt, som Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Herning Kommuner samarbejder om. Målet er at gøre turismen i områderne omkring Skjern Å og Karup Å større. Projektet er med til at styrke den lokale egnsudvikling gennem flere besøgende lystfiskere, som får øjnene op for de unikke fiskemuligheder og oplevelser lokalt.

Man arbejder i 4 indsatser:

 1. Markedsføring - også til udlandet
 2. Erhvervsudvikling - større og mindre virksomheder langs åen som, bed and breakfast, købmænd, hoteller, grejbutikker osv. bliver involveret.
 3. Vandløbsprojekter - Herning Kommune har i projektet afsat ekstraordinære midler til vandløbsprojekter.
 4. Infrastruktur - plakater, kort og fysiske installationer langs åen. Laksens hus ved Skjern en succes.

Ole Rønnow påpeger at sæler og skarver er fredede, og det er lidt ærgerligt at fredningen skal spænde ben for at der kan reguleres, til sundt niveau. Adaptiv forvaltning er måske en mulighed her? Adaptiv forvaltning er en metode til forvaltning af arter og naturområder, hvor man tilpasser indgreb efter bestandsudvikling.

Læs mere om adaptiv forvaltning.

Til til toppen.

Nyt fra naturrådet v. Grønt Råds repræsentanter i naturrådet

Punktet udsættes til næste gang.

Til til toppen.

Nationalpark Skjern Å, status v/Louise Berg Hansen

Efter kommunalvalget blev det besluttet at Ringkøbing Skjern Kommune skulle nedsætte et §17, stk. 4-udvalg. Udvalgets formål er at sikre at Nationalpark Skjern Å bliver Danmarks 6. nationalpark.

Udvalget er sammensat af 11 medlemmer, som er valgt af Ringkøbing Skjern Kommunes Byråd. Udvalget består af Borgmester Hans Østergaard, 1. viceborgmester Søren Elbæk, 2. viceborgmester Kristian Andersen, samt Søren Christensen fra Vestjysk Landboforening, Tage Madsen fra Danmarks Naturfredningsforening og Benny Pedersen fra Friluftsrådet. Herning Kommune har en plads i udvalget, den besættes af 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen. Derudover er følgende borgerrepræsentanter nu udpeget: Lars Foged, Skjern, Jes Nissen, Borris, Leif Theilgaard, Ringkøbing og Claus Tobler, Videbæk.

Udvalget har holdt sit første møde, et døgnseminar, hvor formålet var at skabe en fælles ramme at arbejde ud fra. Det første ordinære udvalgsmøde blev holdt tirsdag d. 19. juni 2018.

Danmarks sportsfiskerforbund og Danmarks jægerforening har kritiseret udvalgets sammensætning. De mener sig forbigået og ønsker en plads i udvalget. Der har været et møde imellem Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, og 4 repræsentanter for Danmarks Jægerforbund. På mødet gjorde Hans Østergaard klart, at der ikke var flere pladser i udvalget, men at Nationalpark udvalget ønsker at inddrage interessenter i processen.

Derfor vil der blive taget initiativ til et samlet Grønt Råd, som vil blive inddraget i processen. Der vil blive afholdt et informationsmøde d. 4. juli i Ringkøbing. Invitationer til dette, vil blive sendt ud snarest muligt til alle repræsentanter i Grønt Råd i Herning og Ringkøbing-Skjern kommune.

Danmarks Jægerforbund bemærker at det er svært at skabe opbakning til projektet i baglandet, når man ikke har indflydelse. Man ønsker, sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, at nationalpark-udvalget udvides med minimum 2 pladser.

Et af kritikpunkterne er at man ikke har hørt noget fra nationalparksekretariatet siden december, hvor der blev afholdt dialogmøder med organisationerne. Der er ikke sendt info ud siden dec., fordi der ikke har været noget nyt at berette om. Arbejdet har siden årsskiftet centreret sig om at få nedsat nationalpark-udvalget. Der er informeret fra dette arbejde via pressemeddelelser.

Jørgen Krøjgaard Bemærker at Søren Christensen måske kommer i undertal når han skal repræsentere landbrugets interesser.

Dan Overgaard konstaterer at der er stor interesse for emnet, og opfordrer til at interesserede deltager i info-mødet d. 4. juli.

Til til toppen.

Signalkrebs ny folder v. Louise Berg Hansen

 

Herning Kommune har, som led i en informationskampagne, lavet en folder om signalkrebs. Folderen er sammen med et informationsbrev, blevet sendt til mere end 200 bredejere til vandløb med signalkrebs. I brevet blev bredejerne oplyst om at signalkrebs er en uønsket art i vandløbene og at kommunen opfordrer bredejere til at fiske signalkrebs op. For at gøre dette på lovlig vis, skal man søge en dispensation hos Fiskeristyrelsen. Kommunen er pt. bekendt med at der er 4 bredejere der har søgt om dispensation.

Der planlægges et offentligt arrangement med fokus på signalkrebs, d. 1. september 2018. Yderligere information om tid og sted, vil blive meldt ud senere.

Til til toppen.

Dagsordenspunkter til næste møde

Rådet foreslår følgende punkter til næste møde, som er 30. august 2018:

 • Naturrådet - John Milther fremlægger Naturrådets anbefalinger
 • Nationalpark Skjern Å - Anne Mette Bang Rasmussen inviteres som Hernings repræsentant for udvalget til at fortælle om status for udvalgets arbejde.
 • Skiltning i naturen, regler og principper
 • Natura 2000-afgrænsning, hvis noget nyt.

Forslag til punkter på Marts-mødet 2019: Opfølgning på undersøgelse om tilgængelighed v. Erik Pedersen

Til til toppen.

Eventuelt.

Grønt Råd har modtaget en anmodning om optagelse i Grønt Råd fra Permakultur Herning. Permakultur Herning er en gren af Permakultur Danmark. Foreningen har 1200 medlemmer. Dorte Fløjgaard ønsker at holde kommunen op på, at Grønt Råd er en rådgivende instans for kommunen.

Grønt Råd besluttede at Dorte bliver inviteret med i Rådet.

Anders Rahbæk har ros til kommunen for hurtig sagsbehandling i en sag om registrering af §3-natur.

Karen-Louise fortalte om at hun er involveret i en tv-udsendelse til DR K. Ole Rønnow ønsker at link til opbrækningsfilm fra Løvbakke Dyrehave sendes med.

Se opbrækningsfilm fra Løvbakke Dyrehave.

Til til toppen.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning i mødelokale E0.14. kl. 15-17.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow 
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen 
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Afbud:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Fraværende:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
På kredsmødet var der en del snak om vildsvin. Der er bekymring omkring spredning af svinepest, både ved vildsvin der vandrer ind i Danmark fra syd, men også ved danske jægere der rejser ud for at jage vildsvin og som vil kunne komme til at bringe smitte hjem. Det er noget jægerforbundet tager alvorligt.

Er skuffet over at jægerforeningen ikke er repræsenteret i det politiske udvalg på 11 mand der er blevet nedsat i Ringkøbing-Skjern Kommune og som skal arbejde med Nationalpark Skjern Å. Ole savner desuden engagement fra Herning Kommunes politikere i sagen om en evt. kommende Nationalpark.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Faunastribe-projektet er en succes. Der er mange kommuner der er gået med i projektet. Der bliver lavet tællinger af insekter i forbindelse med projektet. De viser at der er flere insekter i de områder, hvor der er faunastriber. Det er dog problematisk hvis striberne bliver pløjet ned hvert år.

Der er blevet lavet faunastriber omkring flere regnvandsbassiner og det er noget man vil arbejde videre med. Ole Olesen tilføjer at regnvandsbassinerne i Aulum bliver renset op hvert år. Det er problematisk da der på den måde forsvinder en masse guldsmedelarver og andre insekter.

Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Glæder sig til at komme ud og tælle fugle i løbet af foråret. Atlasdataindsamling er slut, og datasættet er godt. Nu skal der laves databehandling.

Dansk Skovforening: John Milther
Intet nyt

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Åge V. Jensens Naturfonde har meddelt biavlerne at de ikke længere vil have bistader stillet op på Ovstrup Hede, som er privatejet. Vagn mener at det er forkert at forbyde biavl i naturområdet, da lyngen vil blive dårligt bestøvet. Biavlerforeningen forventer at kunne få aftaler med private om at stille bistader op på arealer uden for Ovstrup Hede, så bierne alligevel kan finde vej til lyngen.

Vagn nævner at oprensning af vandløb har ikke fungeret optimalt i 2017. Han ønsker at få at vide hvem der er entreprenør. Vagn opfordrer til at kommunen ansætter en å-mand som kan have den direkte kontakt med entreprenørerne, ligesom de har i Ikast-Brande. Forvaltningen har efterfølgende kontaktet Vagn og givet ham uddybende forklaring på de spørgsmål han havde omkring forvaltningen af vandløb herunder entreprenører, vedligeholdelse mm.

Vagn mener at der vil komme bæver op i Karstoft Å, hvis man lukker op for spærringen ved Skarrild Hus (jf. punkt 5).

Vagn mener, at der er for mange krondyr i landskabet, og at jægerne burde bortskyde nogle flere. Ole Olesen oplyser at der på Ovstrup Hede er igangsat et stort forskningsprogram omkring kronvildt.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Erik har været til seminar omkring samspillet mellem grønne råd og naturråd. Der var lidt betænkelighed omkring, at ikke alle naturråd var kommet i gang med arbejdet. Erik har desuden været til møde omkring sundhed i naturen. Friluftsrådet uddeler pt. "grønne spirer"- og "spring ud i naturen"-flag til daginstitutioner.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
På regionsniveau plantes der nu i Skjern og i Herning. Landsforeningen for plantning har store udfordringer i forhold til tilskudsordningerne som gør, at der ikke er ret mange der søger om tilplantning. Det er ærgerligt, fordi der bliver tænkt på biodiversitet i plantesammensætningen. Der bliver dog plantet 4 ha i Herning-området i 2018.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Jørgen har deltaget i vandlavsmøde. Der er god tilfredshed og god dialog med kommunen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Der er travlt på museet. Museet åbner ny udstilling om tekstilbyen Herning ca. 1. juni. Der er desuden meget aktivitet omkring Herning, hvilket medfører at der er mange arkæologiske forundersøgelser der skal laves ude i landskabet.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Kristensen
Intet nyt.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Der er nedsat en række faglige grupper i Naturvejlederforeningen. Der fungerer rigtig godt, og det er nemt at finde folk til sparring.

Op til toppen af siden.

Kort nyt fra kommunen - Erik Skibsted, Herning Kommune

Ole Rønnow - Grønt Råd fungerer godt. Er der noget Grønt Råd kan gøre for at hjælpe kommunen og udvalget?
Johannes Videbæk - det er ganske interessant at læse referater fra grønt råds møder. Dialog og kommunikation er vigtig.
Erling Præstekjær - Enig med Johannes. Sidder også med i landsbykontaktudvalget. Her får man en god indsigt i hvad der rør sig lokalt. Det er også vigtigt, det skaber dialog. 
Der er tilfredshed med den måde Grønt Råd arbejder på. Politikerne ved at der er mulighed for at bringe sager til Grønt Råd.

Op til toppen af siden.

Overfladevand i Herning og hvordan træer/skov i en 20 års plan kan afhjælpe grundvand og overfladevand i uhensigtsmæssig form, både på marker og i by /Dorte Fløjgaard 

Dorte Fløjgaard har taget en efteruddannelse indenfor permakultur, og har på den baggrund fundet frem til Grønt Råd. Dorte fortalte om sin viden.

Træer suger meget vand, 80 L om dagen det bliver til 29.000 L om året. Vandstanden i landskabet er stigende, og træer ude i landskabet dør fordi vandstanden stiger. Byerne vokser og medfører at der er mere overfladevand der skal findes plads til.

Dorte er fortaler for, at der bliver plantet mere skov i Herning Kommune, for at mindske grundvandstanden. Hun foreslår at der plantes træbælter på nordsiden af marker og langs motorveje.

Martin Winther spørger om de læhegn der bliver plantet i dag har denne effekt. Anders Rahbek svarer at det mest er buske og ikke så mange store træer der bliver brugt. Han tvivler derfor på at effekten er den samme.

Jørgen Krøjgaard påpeger at der tilbage i tiden (1954) ikke var mange træer i landskabet. Dorte svarer at hun ikke kender grundvandstanden tilbage i tiden, så det er svært at se om der er en sammenhæng.

Emnet blev drøftet. Herning Kommune arbejder allerede på at få rejst nye og særligt bynære skove. Bl.a. er der planlagt ny bynær skov i Sunds.

Op til toppen af siden.

Borgersamarbejdspuljen v/Nichlas Bøge Øgendahl, Herning Kommune 

Borgersamarbejdspuljen for 2018 er blevet fordelt. I nedenstående skema kan man se hvilke foreninger der har modtaget midler i 2018, og hvad deres projekter går ud på.

Borgersamarbejdspuljen
Ansøger Projektbeskrivelse
Kølkær og Omegns Beboerforening Tilbygning til "rådhuset" på torvet i Kølkær
Udvalget for kunst ved Ilskov Kontaktråd "Kone" skulptur ved madpakkehus
Herning Golf Klub Blomstrende rough med "Magurti Mix"
Feldborg Krolfklub Petanque bane
Vildbjerg søpark Rep. af stien og græs ved ridehallen
Tanderupkær Beboerforening Renovering af legeplads og sø-areal
Sandet Borgerforening Vippe på legeplads
Hammerum-Gjellerup Borgerforening Hundeskov
Høgild Borger- og Idrætsforening og Beboerhus Ny legeplads ved Høgild Beboerhus
FDF Vind Shelter ved eksisterende bålhus
Aulum Gymnastikforening Discgolfbane ved Aulum Lystanlæg

Ole Olesen spørger, hvorfor man giver tilskud til nye legepladser, når Kommunen netop har fået en række legepladser nedlagt. Svaret er at de nye legepladser kun får tilskud til anlæg, mens borgerforeningerne selv påtager sig ansvaret for driften af legepladsen, herunder løbende sikkerhedstilsyn samt en årlig legepladskontrol.

Ole Rønnow roser Kommunen for den hjælp der er ydet i forhold til etablering af en ny hundeskov i Gjellerup. Han peger også på, at det er en fordel for projektet, at borgerforeningen selv skal bidrage til projektet.

Man vil kunne søge penge fra borgersamarbejdspuljen igen til næste år.

Op til toppen af siden.

Vandløbsrestaurering ved Skarrildhus v/Camilla Nielsen, Herning Kommune 

Der er nogle gamle opstemninger omkring Skarrildhus, som spærrer for fiskenes opgang i vandløbet. Opstemningen har tidligere været brugt til elproduktion til en tekstilfabrik. Der blev i 1992 etableret et omløbsstryg, men det fungerer ikke optimalt, så derfor er området udpeget i vandområdeplanen til restaurering. Ved at fjerne denne spærring, vil der blive fri passage i 88 km vandløb opstrøms for Skarrildhus.

Møllesøen i parken ved Skarrildhus vil blive bevaret. Det gamle omløbsstryg fjernes. Vandløbet lægges tilbage i en tidligere vandløbsslynge. Landskabet omkring møllesøen, turbinehuset og parken ved Skarrildhus vil blive bevaret, ved at pumpe vand fra vandløbet ind i møllesøen.

Det er mange forskellige interesser i området, som man skal forholde sig til. Der er beskyttet natur, beskyttet vandløb, åbeskyttelseslinje, fredning, Natura 2000-område, fredskov, bilag IV-arter og andre særlige arter (odder, flagermus, flodklaseskærm, vandstær, bjergvipstjert og sort spætte). Alle disse interesser skal sikres på den ene eller anden måde, før projektet kan realiseres.

Op til toppen af siden.

Naturråd - orientering fra rådets deltagere v/Jørgen Krøjgaard 

Naturrådet er trådt i arbejdstøjet. 4 medlemmer af Grønt Råd deltager i Naturrådet: Jørgen Krøjgaard, Karen-Louise Smidth, Ole Rønnow og John Milther.

Der har været et introduktionsmøde på Harrild Hede Naturcenter. Her var holdningerne og meningerne meget langt fra hinanden. Siden har der været holdt et døgnmøde på Skarrildhus, hvor det blev klarlagt hvad opgaven gik ud på. Her blev der snakket tæt ind til opgaven, og holdningerne er ikke længere så langt fra hinanden.

Der er sat 3 mødedage mere af i kalenderen. Der er god dialog og god kemi. Udkommet af rådets arbejde bliver formentlig en række retningslinjer som kommunerne skal følge, når der skal laves grønt DK-kort. Der vil formentlig ikke blive tegnet streger på et kort.

Ole Rønnow fremhæver, at det er et stort areal for rådet at dække. Der er ikke let at have kendskab til al natur i sådan et stort område som dækker de 4 kommuner: Viborg, Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern.

Op til toppen af siden.

Invasive arter: signalkrebs, spiræa og store pileurter v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune 

Signalkrebs: Der er blevet lavet en informationsfolder om signalkrebs, og hvad man kan gøre for at mindske dens udbredelse. Folderen bliver sendt til lodsejere langs de åer i Herning Kommune, hvor der findes signalkrebs. Kommunen forventer at sende materialet ud i starten af maj. For at sætte fokus på signalkrebsen som problemart, planlægges et offentligt arrangement i starten af september, formentlig ved Rind Å.

Rævehalespiræa: Herning Kommune har i øjeblikket en praktikant, som har til opgave at gentage en gammel kortlægning af udbredelsen af rævehale-spiræa. Formålet med at gentage kortlægningen er, at se om problemet med arten er stigende. Samtidig undersøges udbredelsen af arten i flere vandløbssystemer, for at belyse omfanget af problemet. Ud over kortlægningen, vil der blive taget kontakt til nabokommuner, for at hører om deres erfaringer med arten.

Store Pileurter: Kommunen ønsker et overblik over hvor de store pileurter vokser. Registrering sker ved brug af giv-et-praj-til Herning Kommune-appen, som alle opfordres til at bruge. Appen kan hentes i Appstore eller Android Market og hedder: "Giv-et-praj til Herning Kommune" Der er de seneste år iværksat forskellige bekæmpelsestiltag imod de store pileurter. Disse tiltag fortsættes også i 2018.

Op til toppen af siden.

Naturindsatsen i Herning Kommune i 2017 v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Herning Kommune laver hvert år en status over den samlede indsats på naturområdet. Statussen indgår som en del af kommunens grønne regnskab, og tager udgangspunkt i kommunens 10 naturpolitikmål. Den samlede status blev sendt ud som bilag til dagsordenen, og kan ses via dette link.

En oversigt over gennemførte tiltag i 2017 og planlagte tiltag for 2018 kan ses her:

Naturindsatsen i Herning Kommune
Mål Gennemført 2017 Planlagt 2018
Biodiversitet Brun pletvinge - Lindebjerg Bakkeø
Grøn Mosaikguldsmed - Skov Olesen Pl.
Invasive arter - bekæmpelse
Naturkvalitetsplan
Smådyr i Løvbakkerne
Vandløb Vandhuller til løgfrø
Okkeranlæg
Hesteskosøer
Vandløbsrestaurering
Vandløbsvedligeholdelse
Fortsat løgfrø-indsats
Vandløbsrestaurering
Vandløbsvedligeholdelse
Ådale, enge og moser Afgrænsning - 5,5 m hegn
Nedskæring via nytteindsats
Nye hegn
Skove Ny kommunal skov - 15,5 ha
Ny privat skov - 45 ha
Registrering af evighedstræer
Heder og overdrev Hedepleje på 329 ha Afbrænding af div. heder
Rydning
Agerlandet 8 projekter har fået tilskud
Faunapletter
Tilskudspuljen fortsætter
Faunapletter fortsætter
Bynær natur Lillelund Engpark
Blomsterenge
Indfaldsveje med blomsterløg
Beplantning
Renovering i parker
Kulturarv Metaldetekterfund
Pleje af fortidsminder
Pleje af fortidsminder
Friluftsliv Riverfisher
Søby Brunkulslejer
Renovering af stier
Præstbjerg Naturcenter
Løvbakkerne
Gødstrup Sø
Renovering af stier i Knudmosen
Friluftskort
Formidling Kjeltringebal
Naturen som social løftestang
Grøn inspirationsdag
Musiklegeplads Grandprix
Skjern Å dag
Naturen som social løftestang
Formidling i Søby Brunkulslejer

Op til toppen af siden.

Naturindsatsplaner for 2018 v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune 

Ud over de planlagte tiltag, som blev beskrevet i punkt 8, er der i 2018 planlagt følgende tiltag for naturen i kommunen:

• Stirenovation i Knudmosen
• Hedeafbrænding, Oustrup Hede, Stoubæk Krat, Sandfeldgård Pl. og Rødding Pl.
• Nye hegn til afgræsning, bl.a. ved Fjederholt Å
• Pleje som opfølgning på plejeplaner i Stoubæk og Gindeskov Krat
• Plejeplaner for fredningerne i Hjøllund Bæk, Trehøje og Haderup
• Kortlægning af markfirben
• Kortlægning af smådyr i Dyrehaven
• Kortlægning af levesteder for flagermus
• Etablering af flere blomsterenge

Op til toppen af siden.

Eventuelt herunder ønsker til næste mødes dagsorden

Rådet sagde tak til Erik Skibsted og ønskede ham held og lykke med det nye job.

Op til toppen af siden.


Mødet blev afholdt på Museum Midtjylland, Vestergade 20, 7400 Herning kl. 15-17. 

Dagsorden:

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Christensen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Johannes Videbæk

Afbud:
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen

Fraværende:
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat:

Erik Skibsted startede mødet med at byde velkommen til de to politikere Erling Præstekjær og Johannes Videbæk. Erling fortsætter efter kommunalvalget i Teknik og Miljøudvalget som næstformand. Johannes fortsætter også i byrådet, men ikke i Teknik og Miljøudvalget.

Orientering fra medlemmerne om hvad der rør sig. v. alle

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
I foreningen arbejdes der med Skjern Å Nationalpark. Jægerforbundet er positivt indstillet til ideen. Mener der mangler opbakning til projektet fra politikerne i Herning Kommune. Pt. arbejdes der på at blive forberedt til et møde med sekretariatet for Nationalpark Skjern Å den 11. dec. Forbundet vil gerne sætte fokus på laks i Skjern Å og de gevinster som laksefiskeriet medfører i form af flere turister i lokalområdet. Desuden arbejdes der med opgaven med at få dannet et fælles Naturråd. Forbundet ser en udfordring i at få konkretiseret opgaven som rådet skal arbejde med.

Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Arbejder på at få lavet et høringssvar til Miljøstyrelsens offentlige høring om justering af Natura 2000 områdernes grænser.

Dansk Skovforening: John Milther
Skovforeningen arbejder på at få lavet en naturpolitik omkring private skove i samarbejde med Miljøministeriet. Det er en plan, som vil komme til at gælde frem til 2030. Desuden arbejdes der med dokumentation for bæredygtigt træ til flis.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Takker for opfølgning på henvendelse ang. huller i vej, som blev nævnt på sidste møde. Giv er praj på hjemmesiden virker. Opfordrer til at man kan se andres indberetninger i drift-web, når man indberetter. Familielandbruget arbejder desuden og med det kommende Naturråd.

Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Rådet deltog på Skjern-Å-dag i Borris med en stand. Det var en vellykket dag, med mange besøgende og god snak. Friluftsrådet har efterfølgende haft et arrangement om Nationalpark Skjern Å, for at få fokus på projektet. Der var inviteret politikere med fra Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner. Det var en god aften, med gode dialoger.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der har været en ny runde med nyplantning af læhegn. Det er lavet som et samarbejde med plantningsforeningen i Aulum. Der har været stor interesse og det viser at lodsejere gerne lægger jord til nye læhegn. Tilskudsordningerne er lidt komplicerede. Renholdelse af de nye hegn sker nu mekanisk, så der bliver ikke brugt sprøjtemidler længere.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Byder velkommen til museet, som er under ombygning. På trods af ombygningen forsøger man at holde liv i museet, så det er dejligt med et Grønt Rådsmøde i museets lokaler. Museet søger pt. en ny inspektør til varetagelse af kulturinteresserne i det åbne land.

Landsbykontaktudvalget: Poul Erik Christensen
Suppleant for Tove Magnusson. Der vil blive opført et fugletårn ved Søby Sø og et udsigtstårn i områdets nordøstlige del. De lokale forventer også, at Elmers Hus restaureres.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Kommunen arbejder i øjeblikket på at lave ny formidling til området omkring Gødstrup Sø. Vandresti og fugletårn forventes indviet i starten af det nye år.

Herning Kommune: Erik Skibsted
Herning kommune deltog på Skjern Å-dagen med oplysende stand og vild mad arrangement. Det var en succes med de mange deltagende. Tak til jer der deltog.

Erik oplyste kort om de kommende Naturråd. De skal rådgive kommunerne omkring udpegning af spredningskorridorer og potentiel natur. Der skal dannes et samlet Naturråd for Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Viborg Kommuner. Lige nu kan organisationer melde deltagere ind. Fristen for indmeldelse er inden 11. dec. 2017. Det er Ikast-Brande Kommune der er sekretariatskommune for Naturrådet. Der er 20 pladser i rådet, som besættes i jan. 2018. Arbejdet skal afleveres senest 15. juni 2018.

Ved Gødstrup Sø er fredningen ved at blive realiseret med vandresti hele vejen rundt om søen, samt et mindre fugleskjul som bliver handikapvenligt.

I Søby bliver der lavet fugletårn og udsigtspunkt og Elmers Hus istandsættes let så det kan blive stående, og der indrettes et par toiletter inden i bygningen.  

Å-turisme-projektet skrider fremad. Hovedformålet med projektet er at skabe fokus på de muligheder der er langs åerne for lystfiskerturisme. Der er lavet en hjemmeside og nogle foldere, som skal brande projektet. Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner er med i projektet.

Besøg hjemmesiden riverfisher.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Ingen kommentarer.

Teknik og Miljøudvalget: Johannes Videbæk
Fremhæver lystfisketurismen som et godt projekt.Miljøudvalget den 19. september 2016. Statistikken er vedlagt som bilag.

Op til toppen.

Drøftelse med Teknik og Miljøudvalget repræsenteret ved Johannes Videbæk og Erling Præstekjær (15 min)

Ole Rønnow: har deltaget i Vandrådet for Nissum Fjord. Han mener det har været en stor udfordring for sekretariatskommunen og har stor ros til vandløbsmedarbejderne og Daniel Lindvig (Herning Kommune) for at skabe enighed i rådet. Har desuden været involveret i en sag om et okkerbassin, og har i den anledning ros til kommunens sagsbehandlere og for god og hurtig sagsbehandling.

Bent Rasmussen: Bemærker at sag om ulovlige jordvolde på Vormstrupvej 1 ved Haderup blev tabt i landsretten. Mener det er uheldigt. Erik Skibsted svarer: Sagen faldt ud som frifindelse af tiltalte på baggrund af en juridisk fodfejl. Selve forholdet er ikke lovliggjort med frifindelsen, så kommunen skal lave påbud på de ulovlige forhold på ny. Sagen bliver fulgt op, og kommunen vil udstede et nyt påbud om retablering. Sagen omhandler ikke bygningen på ejendommen, der henstår som en ruin, men går alene på overtrædelse af fredningen for området, Natura 2000 og § 3 beskyttet natur. 

Anders Rahbæk: Vandløb i kommunen giver af og til problemer. Der er kommet en bedre dialog nu. Mener sandfang er et godt virkemiddel. Spørger til om der er gjort status over de eksisterende sandfang? Winnie Post svar: De virker, men de skal vedligeholdes. Anders Rahbæk mener at landmænd gerne vil bidrage med jord til nye sandfang, hvis det kan stoppe sandvandring, så det ikke lægger sig på vandløbsbunden.

Anders bemærker endvidere at småvejene i kommunen trænger til renovering. Erling Præstekjær svarer: Der mangler penge til asfalt, så de tages løbende, som der er midler til. Johannes Videbæk supplerer: der er et efterslæb på asfalt. Man har gjort tiltag i form af fremrykning af midler, så der pt. bruges flere midler på asfalt end normalt. Tung trafik på de små veje er også et problem.

Karen-Louise Smidth: Er som repræsentant for naturvejlederforeningen ked af, at det ikke er besluttet at lave et madpakkehus i Søby, for her er mange muligheder for formidling af kulturhistorie, natur og landskaber. Johannes Videbæk: Det er vigtigt at bakke op om Søby Museum, så det er en mulighed og at bruge deres faciliteter.

Op til toppen.

Brugertilfredshedsundersøgelse og erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse med øget brug af mejekurv

Vandløbsloven har 2 formål - natur og afvanding. Laks, som mange snakker om som noget positivt, hører under naturdelen.

I brugertilfredshedsundersøgelsen blev der spurgt til om hvilken interesse man har i vandløbet, natur eller afvanding. Det viser sig at begge interessegrupper er utilfredse med håndteringen af vandløb i Herning Kommune.

Undersøgelsen viser at det er vigtigt for tilfredsheden at man nemt kan finde oplysninger om vedligeholdelse og tidspunkt for vedligeholdelse.

På baggrund af undersøgelsen vil der:

 • Blive lavet en app som vil indeholde oplysninger om grødeskæring.
 • Blive udarbejdet en procedure for håndtering af henvendelser.
 • Arbejdsplaner blive gjort bedre og mere tilgængelige for lodsejerne.
 • Blive tilbudt dialogmøder med vandløbslaugene

Der skal opbygges en gensidig tillid mellem lodsejere, landbruget og kommunen.

Maskiner - det blev ønsket at der skulle bruges flere maskiner/mejekurv i vandløbsvedligeholdelsen. Det har ikke givet øget tilfredshed. Der bliver brugt mejekurv i 140 km vandløb i Herning Kommune. For at maskinen kan komme til, skal der fjernes træer langs vandløbet. Det bruger kommunen årligt 350.000 kr. på.

Vagn Mouritzen: Vil gerne have information når der er slået grøde/renset op. Der har være bøvl med de entreprenører der er bestilt til opgaven. Hvorfor har de fået så "lang line"? Erik Skibsted svarer: Det er korrekt, at der har været problemer med nogle af de entreprenører der har været på opgaven. Der er lavet meget tilsyn med opgaven og kommunen har tilbageholdt betaling i flere tilfælde, hvor arbejdet ikke har været udført korrekt i første omgang.

Anders Rahbæk: I udviklingen af app bør kommunen måske rådføre sig med både landbrugsrådgiverne og formændene for vandløbslaugene. Kan lodsejere ikke hjælpe med fjernelse af træer langs vandløb? Svar: Gerne, men det skal være i dialog med kommunen, så det bliver gjort korrekt i forhold til hvordan maskinen arbejder, så skærene ikke ødelægges i træstubbe m.m.

John Milther: Er det en god ide at fjerne træer langs vandløb? Er det ikke bedre med mange træer, så der bliver mere skygge og dermed mindre grøde. Svar: Pil er ikke optimalt langs vandløb, da de eroderer brinken. Plantning af rødel er ok. Det er en metode kommunen allerede bruger.

Op til toppen.

Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet 

Friluftsrådet har en kampagne, som hedder: "Oplev mere". Kampagnen skal give mere viden om hvilke muligheder for friluftsliv der er i naturen og hvilke regler der gælder. Mange brugere ved ikke hvad man kan og må i naturen, det skal kampagnen hjælpe med at give bedre viden om. Der er forskning, der viser at, danskernes viden om adgangsreglerne er faldet. Det er personer imellem 18 og 49 år der ved mindst om gældende adgangsregler. Det er især reglerne for brug og færdsel på privatejede arealer der er manglende kendskab til.

Reglerne for adgang er forskellige på offentlig og privat jord.
På http://www.ois.dk kan man finde oplysning om, hvem der ejer et givet område.

Kampagnen har både en medieindsats som er målrettet befolkningen og en undervisningsindsats, som er målrettet administrative personer.

På Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk kan man finde oplysninger om kampagnen.

Her er også en quiz, hvor man kan teste sin egen viden om adgangsreglerne.
Læs om adgangsreglerne på privatejede arealer.

Martin Winther Olesen: Syntes egentlig undersøgelsen viser, at der en del borgere der kender til reglerne i detaljer. Hvor stort kendskab skal den enkelte egentlig have til de detaljerede regler?

Ole Rønnow: Mountainbikere forstyrrer vildtet. Erik Pedersen: Undersøgelsen viser dog ikke, at det er mountainbikere der forstyrrer mest. Flere føler sig derimod generet af løsgående hunde.

John Milther: Dejligt med fokus på hvad man må. Generelt handler det om at vise respekt overfor privat ejendom.

Erik Skibsted: Offentlige naturområder tager meget af presset fra de private arealer, så det er godt vi har dem.

Op til toppen.

Ny app og nyt kort til friluftsliv

Kommunen er i gang med at lave et nyt kombineret by- og friluftskort. Papirkort er gammeldags, men også gode til at skabe overblik. Der bliver også arbejdet på en digital løsning, en app. Appen bliver lavet i samarbejde med VisitHerning, som i forvejen har en app. Kortet bliver færdigt her inden jul, og bliver udformet, som en flot plakat, der kan hænges op. På bagsiden vil der komme et detaljeret bykort. Både kort og app forventes lanceret til foråret, når udesæsonen begynder.

Ole Rønnow: God ide med både kort og app.

Op til toppen.

Museum Midtjyllands planer for fremtiden v/ Laura Liv Borchsenius Weikop, Museum Midtjylland

Udstillingen i tekstilmuseet er under opbygning, og åbnes 1. juni 2018. Udstillingen bliver i 1. etape bygget op som en krønikefortælling, med lokale historier, men også med tråde til den store verden. I 2. etape bliver der kigget på tekstilproduktionen set i helikopterperspektiv og helt ned i detaljen.

Tekstilmuseet skal vise en kernefortælling for tiden fra 1945 og frem til i dag. Udstillingen skal tale til folk på forskellige måder. Ikke kun digitalt, da udviklingen på dette område går så stærkt at udstillingen hurtigt vil blive forældet. Udstillingen bliver bygget op som et guidet forløb, hvor retningen for den besøgende er bestemt. Der vil også blive områder, hvor der er mulighed for at slappe af, børneområde og steder hvor man kan prøve, arbejde og røre ved tingene.

Op til toppen.

Status for Løvbakke Dyrehave og Naturcenter v/ Erik Skibsted og Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Den store avlshjort var ramt af sygdom og måtte aflives ved brunstperioden 2016, og derfor er der ikke kommet ret mange kalve i 2017. Der er pt 4 større hjorte som kæmper om førerpladsen. De vil blive reduceret til 2 i løbet af vinteren 2017-18, hvor flokken antalsmæssigt kommer ned på ca. 40 dyr. Det er det antal dyr som området kan understøtte med føde vinteren igennem. Der må reguleres frem til 1. feb. 2018.

I sommer og hen over efteråret har dyrene udvist tegn på stress. Det skyldes formentlig en øget aktivitet af Mountainbikere i skoven. Derfor har der i efteråret været oplysning om reglerne for færdsel i dyrehaven. Opslag med præcisering af hvor man må cykle, har været slået op på lågerne ind til dyrehaven og på Facebook.

Der bliver årligt holdt øje med hvordan dyrene påvirker træerne i skoven. De fejer deres opsatser på træerne og bider i knopper, kviste og bark. Udviklingen over de sidste 4 år viser at antallet af træer er i tilbagegang. Derfor bliver der gjort forskellige tiltag for at hindre at dyrene spiser alle træer, så der fortsat kan være skov på arealet. Mindre områder bliver hegnet fra og enkelte træer beskyttes imod bid og feje-skader.

Ved naturskolen og på den vestlige p-plads er der pt. ved at blive opført toiletbygninger. Ved p-pladsen bliver der lavet en mindre toiletbygning, med adgang for handicappede. Ved naturskolen bliver der lavet en lidt større toiletbygning med halvtag, der samtidig giver mulighed for formidling. Bygningen kommer samtidig til at fungerer som en indgangsportal til hele området. Ud over bygningerne, bliver p-pladsen ved naturskolen udvidet. 

Op til toppen.

Justering af Natura 2000-grænserne v/ Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Miljøstyrelsen har lavet et forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne. Forslaget er i offentlig høring fra 28. september 2017 til 3. januar 2018.

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Regeringens Naturpakke, fra maj 2016, hvor det er aftalt, at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for evt. at udvide Natura 2000-områderne vurderet. Udvidelse kan ske med natur og levesteder, der i dag ligger op til men udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål. Der er i forslaget taget hensyn til afstanden til eksisterende husdyrbrug, således at de ikke vil blive pålagt yderligere restriktioner, som følge af justeringen af afgrænsningen.

Forvaltningen har tidligere på året indgivet et teknisk høringssvar til Miljøstyrelsen om tilretning af Natura 2000-områderne inden for Herning Kommunes geografi. Det blev i kommunens tekniske høringssvar foreslået at udtage 75 ha jord, primært landbrugsarealer og samtidig tage 23 ha natur ind i Natura 2000-afgrænsningen.

Forvaltningen har gennemgået miljøstyrelsens forslag, og kan konstatere, at de ændringer Miljøstyrelsen foreslår, primært består af mindre tilretninger af grænserne til Natura 2000-områderne. De steder, hvor der er taget større arealer ud af Natura 2000-områderne, drejer det sig om dyrket landbrugsjord eller plantage. De steder, hvor der er foreslået arealer taget ind i Natura 2000-områderne, er der tale om naturarealer, som understøtter udpegningsgrundlaget for det pågældende Natura 2000-område. De ændringer, som Herning Kommune foreslog i det tekniske høringssvar, er i store træk at finde i Miljøstyrelsens forslag til ny afgrænsning af Natura 2000-områderne beliggende i Herning Kommune.

Se Miljøstyrelsens forslag til ændringer samt høringsportal.

På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til nye områdegrænser til EU-kommissionens godkendelse.

Bent Rasmussen: DN foreslår at lave et nyt Natura2000-område omkring Sunds Sø, da der her findes mange sjældne planter.

Op til toppen.

Status på arbejdet med Nationalpark Skjern Å v/ Louise Berg Hansen

Siden sidste grønt rådsmøde har der været holdt Skjern Å-dag. Dagen betragtes som en stor succes. Med 800-1000 deltagere, politiske taler og bevågenhed i pressen, har dagen været med til at sætte fokus på ideen om at skabe en nationalpark.

Lige inden efterårsferien afholdt sekretariatet 2 samtalesaloner om mulighederne i at lave en nationalpark. Her blev det pointeret at det er en god proces kommunerne har sat i gang. Der ønskes en præcisering af mål og vision for nationalparken ligesom et konkret udkast til en grænsedragning og snak med berørte lodsejere er et ønske.

Nationalpark Skjern Å har været et tema i valgkampen til kommunalvalget. Som en del af konstitueringens aftalen i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal der nedsættes et særligt udvalg som alene skal arbejde for at Nationalpark Skjern Å bliver etableret.

I løbet af december vil der blive holdt dialogmøder med organisationerne fra Grønt Råd i de 2 kommuner. Invitationerne er sendt ud og hver organisation har haft mulighed for at melde sig et 2-timers møde med Nationalpark Sekretariatet (som består af administrative medarbejdere fra Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner). Her vil sekretariatet gerne høre den enkelte organisations bud på en vision for en kommende Nationalpark, ligesom man gerne vil høre om fordele, ulemper og bekymringer ved at oprette en Nationalpark. Møderne afholdes som dialogmøder, hvor sekretariatet vil tage hovedpointerne med i det videre arbejde.

Efter nytår, vil de nye byråd blive præsenteret for arbejdet og de vil få lejlighed til at komme med input til mål og vision for en kommende nationalpark.

I første halvår af 2018, vil der blive gennemført yderligere samtaler med centrale personer indenfor turisme, erhverv, Naturstyrelsen som er en væsentlig lodsejer og endelig også de enkelte lodsejere. I 2. halvår af 2018 vil der blive arbejdet med et endeligt forslag til en nationalpark. Forslaget skal sendes til Miljøministeriet, som er den myndighed der kan fremstille forslaget i Folketinget.

Ole Rønnow opfordrer politikerne i Herning Kommune til at tage del i arbejdet med nationalparken. Han mener der vil være store gevinster for kommunerne i at få etableret en nationalpark.

Op til toppen.

Eventuel

Herunder forslag nye datoer for møder i 2018:

22. marts 2018
21. juni 2018
30. august 2018
29. november 2018

Punkter til næste mødes dagsorden:
Opfølgning og spørgsmål ift. Ole Olesens fremlæggelse af Atlasundersøgelsen om fugle.

Op til toppen.


Mødet blev afholdt på Enghavevej 10, Herning i mødelokale E0.14 (lokalet ligger i stueetagen) kl. 15-17.

Dagsorden:

 • Punkt 1 - Runden - nyt siden sidst.
 • Punkt 2 - Friluftsrådets rapport om tilgængelighed.
 • Punkt 3 - Naturspot v/ Erik Skibsted, Herning Kommune.
 • Punkt 4 - Signalkrebs v/ Charlotte Højbjerre, Herning Kommune.
 • Punkt 5 - Vandråd v/Daniel Lindvig, Herning Kommune.
 • Punkt 6 - Grønt Danmarkskort og naturråd v/Gert Thorhauge Andersen, Herning Kommune.
 • Punkt 7 - DOF's atlasundersøgelse v/Ole Olesen, DOF.
 • Punkt 8 - Nationalpark Skjern Å - nyt siden sidst v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune.
 • Punkt 9 -Eventuelt fra medlemmerne.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Bent Rasmussen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Ole Olesen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Erik Kjærgaard Pedersen
Landsbykontaktudvalget: Tove Magnusson
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Herning Kommune: Sofie Britze

Afbud:
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Midtjylland: Poul Ravnsbæk
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ikke mødt:
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Referat

Velkommen til Sofie Britze, som er ny chef i Herning Kommune efter Lotta Sandsgaard.

Punkt 1) Runden - nyt siden sidst v/ alle (30 min)

Danmarks Jægerforbund, Ole Rønnow:
Der er lavet en del faunastriber rundt omkring i kommunen. Der er stor velvilje. Ole spørger til hvorfor der ikke må gødes på kommunens arealer. Ole mener, at det er en nødvendighed for de flerårige planter. Der er ros til kommunen ang. sag om okkerholdigt vand ved Gødstrup. Jægerne har fået lov at udsætte flere fasaner. Til gengæld skal der plantes blomstrende buske træer og laves flere vandhuller. Det bemærkes at der ikke kan gives tilladelse til vandhuller i eksisterende natur.

Danmarks Naturfredningsforening, Bent Rasmussen:
Der bliver i DN snakket om Naturparker. Og der bliver snakket om mad i naturen. Begge emner bliver taget op på DN's årsmøde. Desuden arbejdes der med Vandrådene. Bent bemærker at det virker som om arbejdet med naturrådene er gået i stå. Det er dog ikke tilfældet. Naturråd skal nedsættes primo 2018. Der er et punkt senere på dagsordenen om netop dette.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Per Fredskild
Karup Å konkurrence blev afholdt fra 11.-13. aug. 2017. Arrangementet foregik i Skive Kommune. Der blev ikke fanget så mange store havørreder som man kunne have forventet. Årsagen er nok, at der er sæler som går op i åen og fanger fisk.

Dansk Ornitologisk Forening, Ole Olesen:
Ole har et indlæg senere på dagsordenen.

Dansk Skovforening, John Milther:
Der er i øjeblikket en del debat omkring adgang til naturen. Skovforeningen har en holdning til hvad der skal til. Danskerne skal oplyses om hvad man må og ikke må i skovene private som offentlige. Bemærkningen affødte en længere debat i rådet: Manglende kendskab til adgangsregler i skovene og naturen giver anledning til konflikter. Der er mange forskellige brugergrupper og de forstyrrer på forskellig vis. Mountainbikeryttere giver konflikter når de ikke holder sig til etablerede stier. Rideskoven i Hodsager, beviser at det med aftaler kan lade sig gøre at være flere forskellige brugergrupper i samme skov. Løse hunde er også problematiske. Det laves der også kampagne om fra friluftsrådets side. Erik Skibsted bemærker at der i de kommunale skove er en udvidet adgang. Det kan være med til at tage noget af presset af de private skove. Skovforeningen stiller spørgsmål til om forordningen om bæredygtigt flis. I nogle tilfælde spænder den ben for den grønne omstilling. Der er en del småentreprenører der har problemer med at skaffe certifikater og kan dermed ikke længere sælge flis til værkerne. Omvendt set er det positivt at ulovligt skovet træ ikke kan afsættes.

Familielandbruget Midt-Vest, Vagn Mouritsen:
Mangler opfølgning på henvendelse ang. ødelagt vej v. Tanderupkærvej og Momhøjevej. Klager desuden over forkerte parkeringsforhold. Erik henviser til brug af Givet-praj på hjemmesiden samt kommunens vejafdeling.

Friluftsrådet, Erik Kjærgaard Pedersen:
Friluftsrådet har lavet noget information rundt omkring i landet på forskellige arrangementer. Regner også med at deltage på Skjern Å-dag med en stand. Friluftsrådet kører i øjeblikket en kampagne om tilgængelighed til naturen - der kommer oplæg på næste Grønt Råds møde.

Herning-Ikast Landboforening, Jørgen Krøjgaard:
Der er en del landmænd der ringer ind og spørger om hvornår vandløb bliver renset op. Landboforeningen henviser til kommunens hjemmeside, hvor arbejdsplanerne kan ses. Der er snart Åbent Landbrug. Der er et problem omkring sten i vandløbet (Storå) ved Gullestrupvej. Erik noterer problematikken til videre opfølgning.

Landsbykontaktudvalget, Tove Magnusson:
Landsbykontaktudvalget har møde i næste uge. Der er sket et nyt skred i Søby, et stort et på 8 ha. Spørger om DOF er blevet spurgt om fugletårn i Søby. Ole Olesen mener ikke det er tilfældet, men vil lige undersøge det.

Herning Kommune, Erik Skibsted:
Rettelse til referatet fra 15. juni 2017: Skjern Å dagen holdes søndag den 24. sept. 2017 og ikke 24. okt. 2017 som der fejlagtigt står i referatet.

Tilbage til dagsorden

Punkt 2) Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet.

(10 min) Udsættes til næste gang pga. tekniske problemer.

Tilbage til dagsorden

Punkt 3) Naturspot v/ Erik Skibsted, Herning Kommune (5 min)

Naturspot er en internetside, som viser hvilke naturarrangementer der er i kalenderen.

Hvis man har et arrangement som man ønsker vist på naturspot, skal det indtastes i kultunaut.

Besøg hjemmesiden kultunaut.dk

Tilbage til dagsorden

Punkt 4) Signalkrebs v/ Charlotte Højbjerre, Herning Kommune (10 min)

Signalkrebs er en invasiv art i Danmark. I Herning Kommune findes den i Rind Å, Fjederholt Å, Karup Å og Haderis Å. Den er en grovæder. Den fortærer både snegle, muslinger, orme, insektlarver og planter - og truer i den grad det naturlige liv i vandløbene. Den graver, ligesom flodkrebsen, huller i brinken, men da signalkrebsen er større end flodkrebsen og kan forekomme i stort antal, kan det få brinkerne til at erodere, med større sandvandring til følge. Den mest alvorlige skadeseffekt af signalkrebsen er dog, at den kan være bærer af en skadelig svamp, krebsepest. Flodkrebsen er ikke modstandsdygtig over for krebsepest og vil dø kort efter smitte, mens signalkrebsen er en rask smittebærer. Det er formentlig ikke muligt at udrydde signalkrebs, men man kan begrænse udbredelsen.
Derfor vil Herning Kommune gerne opfordre borgere/lodsejere til at fiske signalkrebs op af vandløbene. Der er ved at blive lavet en informationsfolder som fortæller om hvordan man kender signalkrebs, hvordan man fanger den og hvilke regler man skal være opmærksom på. Folderen vil blive præsenteret for Teknik og Miljøudvalgets møde 25. sept. 2017.
Der bliver spurgt til om signalkrebs har nogen naturlige fjender? Der ved man ikke med sikkerhed.

Ole Olesen spørger om hvem der vil blive oplyst i forbindelse med informationskampagnen. Han opfordrer til at det bliver flere end de lodsejere som ejer vandløbsstrækninger hvor der i dag findes signalkrebs. John Milther foreslår at man kunne lave arrangementer som sætter fokus på fjernelse af arten, evt. ved at arrangere krebsegilder. Det foreslås at beskrive hvordan man får fat i tejnerne til at fange dem på lovlig vis.

Tilbage til dagsorden

Punkt 5) Vandråd v/Daniel Lindvig, Herning Kommune (10 min)

Vandrådsarbejdet foregår overalt i Danmark i de forskellige hovedvandoplande. Herning kommune er sekretariat for Vandområdet Nissum Fjord.

Opgave 1: kommuner/vandløb skulle tjekke vandløb i forhold til de fastsatte kriterier. Opgave 1 blev primært løst inden sommerferien og er i vidt omfang færdigt nu i de forskellige hovedvandoplande. Dette arbejde er nu afsluttet og forslaget til ændringer sendes til Staten. I Karup Å er der foreslået at en række mindre vandløbsstrækninger pilles ud af udpegningen, som følge af stor okkerpåvirkning.

Opgave 2 - her kigger man bredt på vandløb, som ikke allerede har målopfyldelse eller hvor der ikke allerede er foreslået indsatser. Er der nogen af vandløbene der skal ned klassificeres i deres miljømål? Et vandløb kan nedklassificeres, såfremt de fysiske forhold hindrer, at der kan ske målopfyldelse i vandområdet. Det betyder at forventningen til hvad vandløbet kan udvikle sig til, nedtones. Vandløbet tages ikke ud af vandplanen. Vandrådene bruger deres lokalkendskab og kommer med input til kommunen. Der kigges blandt andet på fysisk indeks. Grøde er ikke en del af det fysiske indeks. Grøde kan inddeles i gode planter og dårlige planter. Dårlige planter bremser vandet mere end de gode. Og de dårlige fremmes ved kraftig slåning. Ole Rønnow sidder med i vandrådet. Syntes det er svært for almindelige folk at finde rundt i de mange data.
Har man lokalkendskab til områder - så giv gerne besked til de repræsentanter der sidder rundt omkring.

Tilbage til dagsorden

Punkt 6) Grønt Danmarkskort og naturråd v/Gert Thorhauge Andersen, Herning Kommune (20 min)

Reglerne om udarbejdelse af et grønt Danmarkskort findes i Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14.
Her hedder det at Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for:
"varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort".
I Den nuværende kommuneplan findes der en Overordnet Grøn Struktur for Herning Kommune. Planen er udviklet som en del af den naturpolitik der blev vedtaget i 2008, efter kommunalreformen og som siden er revideret. Fokus er på ådale og de store hede- og plantageområder i kommunen. Ådalene er i sig selv økologiske forbindelser og det er også her at en stor del af den beskyttede natur findes. Den over- 5 - ordnede grønne struktur indeholder de fleste af de elementer der også skal indgå i grønt Danmarkskort.
Regeringen har besluttet at der i forbindelse med udviklingen af det grønne Danmarkskort skal nedsættes lokale naturråd. Der skal inden 1. nov. 2017 vælges sekretariatskommuner. Herning Kommune skal i samarbejde med Ikast-Brande, Viborg og Ringkøbing-Skjern Kommuner finde ud af hvem der skal varetage sekretariatsfunktionen. 15. jan 2018 skal de lokale naturråd være oprettet. 15. juli 2018 skal naturrådene have afsluttet deres arbejde.
Lokale naturråd skal bistå kommunalbestyrelserne med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen. Naturrådene skal basere deres arbejde på det materiale, som kommunerne stiller til rådighed. Det vil som minimum dreje sig om relevante udtræk fra Digitale Naturkort. Kommuner kan også vælge at præsentere de lokale naturråd for et forslag til udpegning, som rådet kan
tage udgangspunkt i. Et lokalt naturråd består af højst 20 medlemmer.

Følgende kan være medlemmer:
1) relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.
Hver organisation og forening kan til sekretariatskommunen indstille ét medlem og én suppleant pr. lokalt naturråd. Kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen, træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser afgørelse om hvilke af de indstillede medlemmer, der er medlem af det lokale naturråd, og hvilke af de indstillede suppleanter, der kan virke i det lokale naturråd i tilfælde af medlemmers forfald. Der tilstræbes forholdsmæssig lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som
erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og fritidsinteresser.

For at sikre en ligelig repræsentation i det lokale naturråd kan kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen beslutte, at en organisation eller forening kan være repræsenteret ved begge de indstillede personer. Hvis også en indstillet suppleant får plads i det lokale naturråd, kan den relevante organisation eller forening indstille endnu én suppleant. Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at der skal indstilles både en mand og en kvinde. Kravet
kan dog fraviges i særlige tilfælde.

Links til mere info:
Læs bekendtgørelse om naturråd.

Læs vejledning om naturråd.

Læs lovbekendtgørelse om planloven.

Læs vejledning om Grønt Danmarkskort.

Se Hernings Kommuneplan.

Se det digitale naturkort.

Tilbage til dagsorden

Punkt 7) DOF's atlasundersøgelse v/Ole Olesen, DOF (20 min)

Atlasundersøgelsen er den 3. af sin art. Det er frivillige der gennemgår alle kvadrater på 5x5 km i DK, så man får viden om hvor ynglefuglene lever. Den første undersøgelse blev gennemført i 1971-74 og der er sket en stor digital udvikling siden. Metoden er dog den samme, så resultaterne kan sammenlignes. Undersøgelsen laves igennem 4 år. Ynglefugle registreres i kvadraterne. Ikke hvor mange individer der er, men forekomsten af alle arter. Desuden registreres antal fugle på timetælleture.
Indtil nu (resultater fra atlas II-III) er der 23 arter der har en stor geografisk fremgang. Mange af dem er knyttet til de store naturområder, som er stærkt beskyttede. 22 arter har en væsentlig tilbagegang. Mange af disse arter er generalister i landskabet.

Timetælleturene har vist at den mest almindelige fugl i dk er skovspurven.
Grågåsen og tranen er i fremgang - de er blevet mindre sky, klimaet er blevet varmere så fuglene overvintrer i Danmark. Havørn er også i fremgang, formentlig fordi der er mindre skadelig gift i omgivelserne. Desuden er der flere i nabolandene også. Sortstrubet bynkefugl og blåhals breder sig også, som følge af varmere klima. Hættemågen er i tilbagegang, fordi den mangler ynglesteder. Agerhønen og Krikand er i tilbagegang. De mangler ynglesteder og føde.

Læs mere om Atlas III.

Projektet slutter i 2017 og ender med en bog. Finansiering: Aage V. Jensens Fonde. De præsenterede konklusioner er taget fra atlasprojektet. Punktet gav anledning til en god snak og mange spørgsmål. Derfor blev det aftalt, at supplerende spørgsmål eller emner kan medtages på et kommende møde i Grønt Råd.

Tilbage til dagsorden

Punkt 8) Nationalpark Skjern Å - nyt siden sidst v/Louise Berg Hansen, Herning Kommune (10 min)

Der er afholdt 2 samtalesaloner om emnet frivillighed. Der deltog hhv. 19 og 18 personer. På samtalesalonerne var der dialog om hvordan dialog skulle opfattes. Der var bred enighed om at frivillighed er en nøgleværdi i processen, men ikke om hvordan frivillighed skal opfattes eller hvordan begrebet skal udmøntes. Det stod klart at der fortsat florere myter i forhold til nationalparken ang. finansiering og konsekvenser for berørte lodsejere. Der er fortsat et behov for formidling og der efterlyses klare målsætninger for Nationalparken.
Der er netop sendt invitationer til samtalesaloner om Muligheder ud. De bliver afviklet 9. og 10. oktober 2017. Medlemmer af Grønt Råd blev opfordret til at deltage og gerne invitere endnu en person med, som har meninger om eller interesse for emnet.

Der holdes Skjern Å dag søndag den 24. sept. 2017 ved Borris Skydeterræn. Det bliver et event med fokus på oplysning og debat om en eventuel kommende Nationalpark Skjern Å. Dagen vil blive fyldt med små arrangementer, bl.a.: - Den Grønne Sofa - et live talkshow med gæster, snak og underholdning.

- Morten DD fra naturhistorisk Museum i Aarhus - de sejeste planter og dyr i ådalen
- Stande med info og aktiviteter
- Rundvisninger i hestevogn
- Og meget andet

Tilbage til dagsorden

Punkt 9) Evt. (5 min)

a. Næste møde (30. nov. 2017) holdes på Museum Midtjylland
b. Punkter til dagsordnen
i. Friluftsrådets rapport om tilgængelighed v/ Erik Pedersen, Friluftsrådet
ii. Museum Midtjyllands planer for fremtiden
iii. Løvbakke Dyrehave - status
iv. Ny app til friluftsliv
v. Opfølgning og spørgsmål ifht Ole Olesens fremlæggelse af Atlasundersøgelsen om fugle.
vi. Erfaringer omkring vandløbsvedligeholdelse med øget brug af mejekurv.

Tilbage til dagsorden


Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.