Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 29. august 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

61. Digitalisering af ansøgning om folkepensioni

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Lycke  

Digitalisering af ansøgning om folkepensioni

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Idag kan borgere frit vælge hvorvidt "de vil digitaliseres", men med seneste vedtagne lov i Folketinget er det første skridt taget til en mere tvungen digitalisering af borgeres kontakt med bl.a. offentlige myndigheder.

 

I Herning Kommune er det idag op til den enkelte at beslutte i hvilken grad borgeren vil være digital i kontakten med kommunen. Denne valgmulighed vil mindskes i takt med Folketinget i stigende grad vedtager regler om tvungen digitalisering.

 

I Herning Kommune kan ansøgning om folkepension både ske i papirform og digitalt.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om social pension, at kommunerne i passende tid før det fyldte 65. år, skal orientere/vejlede borgeren om at søge folkepension. Kommunerne bestemmer selv den nærmere fremgangsmåde.

 

Herning Kommune sender idag ansøgningsskema om folkepension til de borgere i god tid før borgeren fylder 65 år. Borgeren kan herefter søge digitalt, indsende det udfyldte ansøgningsskema eller få hjælp til at udfylde det i borgerservice.

 

Med virkning fra september 2012 vil kommunen sende en vejledningskrivelse til kommende folkepensionister med opfordring til at ansøge om folkepension digitalt. Det fremgår af vejledningen, at borgeren kan søge digitalt, ringe for at få tilsendt et ansøgningsskema eller få hjælp til udfyldelse i borgerservice.

 

Idag indkommer der kun få ansøgninger om folkepensions digitalt, men det skyldes manglende omtale af muligheden - med den ovenfor beskrevne ændring vil Herning Kommune imødekomme de borgere, der ønsker at søge digitalt samtidig med at borgerservice fortsat står til rådighed for de borgere, som måtte ønske at søge på anden vis.

 

Udover at det smidiggør ansøgningsproceduren for borgeren gøres sagsbehandlingen i kommunen lettere og mere sikker, idet oplysningerne borgeren taster ind lægger sig direkte ned i det IT system kommunerne anvender.

 

Den forestående ændring øger borgernes valgmuligheder samtidig med at administrationen effektiviseres.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kirsten Lycke vil komme til et ældrerådsmøde primo 2013 for at orientere om status på digitaliseringen.