Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. april 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

44. Serviceniveau vedr. hørenedsættelse

Sagsnr.: 27.60.00-G01-93-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Serviceniveau vedr. hørenedsættelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK) drives af Herning Kommune.

 

Høreafdelingen varetager opgaver i forhold til specialundervisning samt rådgivning og vejledning i henhold til servicelovens bestemmelser herunder udredning og afprøvning af hjælpemidler. Dertil kommer opgaver i kombination med andre lovgivningsområder indenfor blandt andet beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet.

 

Formålet med opgavevaretagelsen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et høretab/en hørelidelse for at fremme borgerens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet og forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer.

 

Målgrupper
Høreafdelingen tilbyder en række ydelser til:

 • Borgere med høreproblemer - nedsat eller manglende hørelse
 • Døve og døvblevne
 • Tinnitus- og meniéreramte
 • Erhvervet døvblindhed
 • Pårørende til borgere med høretab og hørerelaterede problemstillinger
 • Fagligt personale, der beskæftiger sig med borgere med høretab

 

Høreafdelingen varetager desuden opgaver i forhold til institutioner, skoler, jobcentre m.fl.

 

Høreafdelingens tilbud
Ydelserne omfatter som udgangspunkt afdækning og udredning af hørenedsættelsen og andre hørerelaterede problemstillinger i forhold til visitation eller indstilling til forskellige tilbud og foranstaltninger.

 

Høreafdelingens tilbud retter sig dels til borgere med høreproblematikker dels til fagligt personale, institutioner m fl.

 

Høreafdelingens tilbud omfatter følgende:

 • Undervisning i brug af høreapparat
 • Undervisning i høretaktik og kompenserende strategier
 • Undervisning og vejledning af tinnitus- og hyperacusisramte
 • Undervisning og vejledning af ménièreramte
 • Undervisning og vejledning af cochlear implanterede
 • Introduktion til og afprøvning af høretekniske hjælpemidler
 • Tilbud til børn og unge
 • Særlige tilbud til erhvervsaktive
 • Opgaver i forhold til borgere med erhvervet syns- og høretab
 • Kurser til fagligt personale
 • Tilbud generel information om hørelse, konsekvenser af høretab mv. til arbejdspladser, fagforeninger m.fl.

 

Ole Arndal fra Center for Kommunikation deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ole Arndal indledte med en kort præsentation af Center for Kommunikation.

 

Det udleverede materiale blev gennemgået og vedlægges referatet.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Alle kan henvende sig til Center for Kommunikation.

Der er ingen egenbetaling, når man får hjælpemidler fra Center for Kommunikation.

 

Ældrerådet kan henstille til at oplægsholdere bruger anlæg/mikrofoner, når de findes, da det vil give større udbytte for de hørehæmmede.

 

I bestyrelsen for Center for Kommunikation er der et medlem fra Høreforeningen i Herning.

 

 

Bilag

 • Ældrerådet.ppt