Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. april 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

43. Nyt fra formand/næstformand

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formand/næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har deltaget i et møde i Ældresagen i Sdr. Felding. Her har hun orienteret om både Ældreråd og de 4 seniorråd. Der var 2 personer, som eventuelt gerne ville være med i seniorråd Syd.

Der ligger en stor opgave i at få formidlet forskellen på Ældrerådet og Ældresagen.

 

Bodil har deltaget i et møde i Sørvad - har også her orienteret om Ældrerådet. På mødet var der en del repræsentanter fra brugerpårørenderådet.

Der var en snak om tavshedspligt i forbindelse med dødsfald på plejehjem.

Emnet er vendt med Lis Bukholt.

 

Den 19. marts var Bodil og Hans Ejner til møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard. Der er aftalt møde med Social- og Sundhedsudvalget den 19. juni. Tidspunkt for mødet meldes ud senere.

Ældremesse kan blive et emne.

 

Efter mødet den 19. marts har Social- og Sundhedsudvalget truffet en afgørelse, som ikke på alle punkter harmonerer med høringssvaret fra Ældrerådet.

Der er ikke kommet svar fra Ministeriet om puljen er tildelt.

I 2019 vil der igen blive søgt og der skal igen afgives høringssvar.

Der skal fra Ældrerådet være fokus på rekruttering til ældreområdet.

 

Preben Staun fra Ældresagen har sendt forslag om møde med formandsskabet og formændende for 4 lokalafdelinger i Ældresagen.

 

Bodil har talt med Jesper Wind fra Herning Folkeblad om puljen til bedre bemanding på ældreområdet samt om flextrafik. Med hensyn til flextrafik ville han sætte sig mere ind stoffet og lave en artikel.

 

Bodil og Hanne Ø. har deltaget i møde på Toftebo for at få flere medlemmer til seniorråd Øst.

 

Danske Ældreråd har nu udmeldt temaet til 1. oktober: Hyldest til ældre, som kæmper for menneskerettighederne i dag såvel som tidligere.

 

Danske Ældreråd er blevet helt digitale og alt materiale vil fremover kun være på nettet.

 

Bodil og Hans Ejner har holdt møde den 11. april med Lis Bukholt.

Emnet tavshedspligt ved dødsfald blev drøftet.

Aftale om plejehjemslæger er nu faldet på plads.

 

På møde i Filskov deltog Thyra Frank for at fremlægge regeringens visoner på ældreområdet.

Visionerne bygger på fire pejlemærker for den gode ældrepleje:

1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse
2) Bedre plads til de pårørende
3) Adgang til fællesskabet for alle
4) Mere nærvær ved livets afslutning.

 

Jens-Henry oplyste, at antallet af vågere ved Røde Kors stiger.

 

Der var en drøftelse af pressens omtale af serviceniveauet for bad på Bornholm.

 

Drøftelse af nødberedskab til tilfælde af konflikt - det kan lade sig gøre i Herning Kommune.

 

Hans Ejner oplyste om, at han og Bodil har deltaget i et møde i Viborg for formænd og næstformænd i Ældrerådene i regionen.

Der blev drøftet, hvordan der kan blive en fælles procedure for ældrerådsvalg fremover.

Emnet vil blive taget op på repræsentantskabsmødet i maj måned.

Hvis loven åbnes kan alt blive nulstillet - altså også hvordan der skal opstilles repræsentanter.

 

Hans Ejner opfordrer til at læse indlæg på Danske Ældreråd.

 

Regionsmøde den 23. april i Regionsældrerådet. Bodil kan ikke deltage, men Hans Ejner deltager.

Emner: Akutpladser og egenbetaling herfor. Stor forskel i kommunerne.

Mødet er fra kl. 9-15.

Margit Ørndrup deltager sammen med Hans Ejner.