Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 9. april 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

40. Evaluering af ældrerådsvalget

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af ældrerådsvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen vedrørende evaluering af valg til Ældrerådet har den 19. marts 2014 holdt møde. I mødet deltog Bodil Markmøller, Niels Hedegaard, Steen Dahl Pedersen og Lotte Mikkelsen.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vil foreslå, at valget til Ældrerådet udskydes 1 år, således at indeværende periode forlænges 1 år. Det foreslås, at der holdes valg primo november 2018, med tiltrædelse den 1. januar 2019.
 
Dette foreslås, da der vil være meget mere fokus på Ældrerådsvalget, hvis det ikke falder sammen med et Kommunalvalg.
 
Det vil ikke være en mulighed, at der afgives stemmer samtidigt med kommune- og regionsrådsvalget. Der er ikke kapacitet til at administrere tre valg på samme tid, ligesom det vil betyde, at der vil blive tale om et fremmødevalg. Fremmødevalg vil af en del af de stemmeberettigede blive betragtet som en serviceforringelse i forhold til at kunne stemme hjemmefra.
 
Det foreslås også, at der fortsættes med brevstemmeafgivning, men at der med materialet sendes et ark med kort beskrivelse af kandidater og med billeder på. Dette vil forhåbentlig kunne øge valgprocenten, idet det er arbejdsgruppens oplevelse og erfaring, at en stor det af de stemmeberettigede ikke ved, hvem kandidaterne er, og derfor undlader at stemme.
 
Det foreslås, at materialet der udsendes i forbindelse med ældrerådsvalget skal revideres og gøres mere læsevenligt. Det er administrationens erfaring, at der i en stor periode efter valgets opgørelse kommer en del stemmesedler med posten. Den seneste, der er modtaget efter valget i 2013 er modtaget den 18/3 2014. Der er i alt modtaget 155 stemmesedler efter valgets opgørelse. Det ville svare til en øget valgdeltagelse med knap 1 procentpoint. Det kan være fordi materialet ikke er tydeligt nok, at der afgives stemmer for sent. Det foreslås at inddrage kommunens Kommunikationsafdeling i arbejdet med materialet til ældrerådsvalget.
 
Hvis Ældrerådet godkender disse forslag skal Ældrerådets vedtægter ændres og der skal arbejdes videre i arbejdsgruppen med at revidere informationsmaterialet.
 
På mødet den 12. marts blev det besluttet, at arbejdsgruppen også skulle komme med forslag til ændring af seniorrådsvalgene.
 
Arbejdsgruppens forslag er, at formanden foreslår ældrechefen, at der bliver mere ensartethed i de 4 seniorråd samt at der holdes fælles valg i efteråret 2015.

Indstilling

Formanden indstiller,

at arbejdsgruppens forslag drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Det blev vedtaget, at der bibeholdes brevstemmevalg.

Det blev vedtaget, at valgperioden følger Byrådets periode.

Materialet skal revideres og ved næste valg skal kandiatlisterne også vise billeder af kandidaterne. Kommunikationsafdelingen inddrages vedrørende revision af materialet

 

Leif Jørgensen taler med Lis Bukholt om arbejdet i de 4 seniorråd. Herunder om der findes fælles retningslinier samt drøfter det næste valg til seniorråd.