Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Gennemgang af Bevillingsnævnets kompetencer

Sagsresume

Gennemgang af Bevillingsnævnets kompentencer.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Bevillingsnævnet vil nævnet af Steen Dahl Pedersen, Jura, få en gennemgang af Bevillingsnævnets kompentencer i forhold til Restaurationsloven.

Beslutning

 

Steen Dahl Pedersen fra Jura, gav en gennemgang af Bevillingsnævnets kompetencer i forhold til Restaurationsloven.

 

Af hensyn til de ikke fremmødte som ikke fik orienteringen er der nedenfor ridset op.

 

 

Bevillingsnævnenes arbejde er reguleret af restaurationsloven.

 

Hvad er et bevillingsnævn?

Alle kommuner kan ifølge restaurationsloven § 10, stk. 3 nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser på vegne af kommunalbestyrelsen.

Hvad laver bevillingsnævnet?

Nævnet behandler sager om alkoholbevillinger og har også til opgave at sikre en overordnet bevillingspolitik i kommunen.

 

Hvilke sager behandler Bevillingsnævnet?

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager, hvor personer og virksomheder med serveringssted i Herning Kommune har ansøgt om alkoholbevilling eller om fornyelse af alkoholbevilling.

Sager om almindelig åbningstid behandles efter § 10, stk. 2.

”Alkoholbevilling gives og fornys af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår. ”

Når der er nedsat et bevillingsnævn anses forhandlingen for sket via behandlingen i nævnet. I og med der står forhandling kræves der ikke enighed i nævnet.

Sager om udvidet åbningstid behandles efter § 28, stk. 4. Byrådet (I Herning Kommune bevillingsnævnet)” kan med politiets samtykke tillade, at de i stk. 1 nævnte virksomheder har åbent i den almindelige lukketid, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. ”

Når der kræves samtykke fra politiet betyder det, at hvis politiet ikke vil samtykke til udvidet åbningstid kan der ikke gives tilladelse til dette.

 

En alkoholbevilling kan meddeles for max. 8 år. Ved uerfarenhed med restaurationsvirksomhed gives bevillingen typisk for en 2-årig periode. Efter bevillingsudløb skal der søges om fornyelse.

 

Hvem bestemmer sammensætningen i nævnet?

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om man skal have et bevillingsnævn, og hvordan de skal sammensættes.
 

Hvem sidder i bevillingsnævnet? 

Bevillingsnævnet består iht. Restaurationslovens § 10, stk. 3 af en repræsentant fra politiet og indtil seks andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet. Det betyder, at der fx kan sidde restauratører eller andre brancherepræsentanter i de lokale bevillingsnævn.

 

Hvor længe sidder man i bevillingsnævnet? 

Nævnet vælges for en fireårig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode.

 

Hvorfor kan det være vigtigt at nedsætte bevillingsnævn? 

Set ud fra et retssikkerhedshensyn, kan det være vigtigt, at nedsætte et bevillingsnævn. For er der et bevillingsnævn, kan afgørelsen efter § 10, stk. 4 påklages til kommunalbestyrelsen. Er der derimod ikke et bevillingsnævn, er kommunalbestyrelsen eneste bevillingsmyndighed, og derfor er der ingen ankemulighed.

 

Standsningsret/Ikke standsningsret.

Udvalgsmedlemmer har efter styrelseslovens § 23 standsningsret. De kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget. i forhold til udvalg

 

Denne standsningsret gælder dog kun for udvalg nedsat efter styrelsesloven.

Bevillingsnævnet er et uafhængigt nævn nedsat efter restaurationsloven. Derfor gælder standsningsretten ikke i forhold til bevillingsnævnet.

 

Byrådsmedlemmer kan dog til enhver tid begære en sag behandlet i byrådet. Dette er dog i forhold til bevillingssager begrænset af, at bevillingsnævnet af byrådet har en selvstændig kompetence.

 

Hvilke hensyn kan nævnet tage i forbindelse med sin sagsbehandling

§ 12

Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan herved navnlig lægges vægt på,

1) om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde,

2) bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde,

3) bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko,

4) størrelse, indretning og karakter i øvrigt af serveringsstedet,

5) serveringsstedets beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge,

6) om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, og

7) om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

 

 

 

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts 2015

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts 2015.

 

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-13-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til City Cafeen, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-16-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy Herning, Henring

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-19-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Seaside, 7451 Sunds

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-22-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Glamour Place, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-21-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hotel Aulum Kro, 7490 Aulum

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hotel Corona, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-15-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Skandinavisk Cafe & Restaurant, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-17-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Det lille sted, Ørnhøj

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-18-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sørvad Kultur og Idrætscenter, 7550 Sørvad

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-20-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt udeservering til Herr Basel, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-24-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Bistro og Quick Food, Bilka

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-23-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen/direktionen ved Quick Food Føtex