Beboerklagenævn

Her på siden kan du læse alt om Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden skal være jurist og bliver udpeget af direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland. De to andre medlemmer skal være bekendt med almennyttige lejeforhold og bliver udpeget af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og lejerforeninger i kommunen.

De nuværende medlemmer er:

 • Lisbeth Bisgaard, formand
 • Lisbeth Nielsen, udlejerrepræsentant
 • Hans Agerup, lejerrepræsentant

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. 

Beboerklagenævnet er ikke et rådgivningsorgan og yder derfor ikke vejledning til parterne.

Nævnets sekretariat kan alene vejlede om, hvordan du konkret bærer sig ad med at indbringe en sag.

Hvis du som lejer har brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp enten ved en lejerorganisation, advokatvagten eller ved en advokat. Det forventes, at du melder sig ind i lejerorganisationen, hvis du ønsker at få hjælp her. Advokatvagten er gratis.


Beboerklagenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse i alle typer af sager om lejeforhold.

De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet kan træffe afgørelse, er:

 • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed.
 • Afregning af beboerindskud eller depositum.
 • Mangler ved det lejede.
 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse.
 • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet.
 • Husordensovertrædelse.
 • Beboerdemokratiets beslutninger i forhold til selve beslutningsprocessen.
 • Udlejers overholdelse af udlejningsreglerne.

Beboerklagenævnet har blandt andet ikke kompetence til at træffe afgørelse om:

 • Huslejens størrelse.
 • Opsigelse eller ophævelse af lejemål.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Beboerklagenævnet.

Ved indbringelse af en sag skal der betales et gebyr. I 2020 udgør gebyret 147 kr. Gebyret reguleres hvert år 1. januar.

Gebyret skal indsættes på konto 2210 6278387818  med tydelig angivelse af navn og adresse.


Ønsker du som lejer eller udlejer hjælp fra Beboerklagenævnet til at træffe en afgørelse, skal du indbringe sagen skriftligt. Det må gerne ske via mail.

Husk at vedlægge fornøden dokumentation. For eksempel en lejekontrakt. 


Beboerklagenævnet henter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

Oplysningerne indgår i afgørelsen, og sagens parter får tilbudt at kommentere på oplysningerne.

Hvis en sags modpart ikke vil udtale sig i en sag, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Det er nævnet dog ikke forpligtet til.

Nævnet sender afgørelsen til ud både lejer, udlejer og andre relevante repræsentanter. 


Når Beboerklagenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen.

Er du utilfreds med Beboerklagenævnets afgørelse, kan den for boligretten inden 4 uger. Det kan ikke ske via beboerklagenævnet. Du kan eventuelt søge hjælp hos en advokat.

Efterlever modparten ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe med at inddrive et eventuelt tilgodehavende.


Nybyggeri i flere etager

Kontaktinfo

Marianne Mølsted
Sekretær
Tlf.: 96282321
Send e-mail til aosmm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.