Styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er fra 18. april 2019.

Kapitel 4 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

§ 10

Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets medlemmer.

Stk. 2 Udvalget har ansvaret for de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3 Udvalget har ansvaret for løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4 Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvens-vurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, og om redegørelser om lokal Agenda 21, jf. kapitel 6 a i lov om planlægning, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning, jfr. § 14, stk. 3.

Stk. 5 Udvalget har ansvaret for

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • boligforsyningsplan
 • støttet boligbyggeri (almene ungdoms- og familieboliger) efter almenboligloven
 • indretning af kommunens borgerservice
 • erhvervsmæssige og lignende spørgsmål, herunder dels kan drive erhvervsservice og kan iværksætte erhvervsudvikling, dels ejer-interesse i selskaber som f.eks. Messecenter Herning A/S, EnergiGruppen Jylland A/S og Herning Vand Holding A/S, herunder planlægning af Messeområdet i samarbejde med Byplanudvalget, jfr. § 14, stk. 2
 • drift og vedligeholdelse samt bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger og -lokaler, herunder kantiner, med tilhørende anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg
 • varetagelsen af kommunens arkivmæssige hensyn, jf. arkivlovens § 8, stk. 1.

Stk. 6 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. Styrelseslovens § 42, og revisionsregulativ
 • kommunens organisation, styrelsesvedtægt for kommunen samt Byrådets forretningsorden
 • varetagelse af ejer-interesser i selskaber, jf. stk. 5
 • procedure og oplysningsniveau ved udvalgenes fremsendelse af forslag og redegørelser i forbindelse med Byrådets behandling af kvalitetskontrakt og udbudsstrategi
 • redegørelse om ligestilling af kvinder og mænd, jf. ligestillingslovens § 5a
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger og -lokaler, herunder kantiner, med tilhørende anlæg, medmindre der for disse i Herning Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor.

Stk. 7 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 8 Udvalget kan varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender, der ikke hører under et stående udvalgs område.

§ 11

Udvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner
 • arkivmæssige forhold, hvis dette findes ønskeligt.

§ 12

Udvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilligede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. § 8, stk. 1 i arkivloven
 • løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. Styrelseslovens § 67.