Styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er fra 18. april 2019.

Kapitel 3 - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

  1. Økonomi- og Erhvervsudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Byplanudvalget 
  4. Børne- og Familieudvalget
  5. Social- og Sundhedsudvalget 
  6. Beskæftigelsesudvalget
  7. Kultur- og Fritidsudvalget 
  8. Forebyggelsesudvalget

§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse af sit standpunkt.

§ 8

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren, jf. Styrelseslovens §§ 21 og 31a.

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.