Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

64. Erhvervsinitiativer i forbindelse med Covid-19

Sagsnr.: 14.00.00-G01-15-20 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Erhvervsinitiativer i forbindelse med Covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

I forbindelse med Covid-19 er der dele af erhvervslivet, der er - eller kan blive - presset. Herning Kommune har efter en bred dialog med lokale aktører og virksomheder udarbejdet en række initiativer som en del af en ”lokal hjælpepakke” til at understøtte erhvervslivet bedst muligt for at mindske tab af lokale arbejdspladser samt – i værste fald – tab af lokale virksomheder. Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes beslutte, hvorvidt de enkelte handlinger skal iværksættes.

Sagsfremstilling

Udbruddet af pandemien Covid-19 har fået og vil få store økonomiske konsekvenser for det danske erhvervsliv, herunder afskedigelser og – i værste fald – konkurs til følge. Nationalt er der igangsat likviditets- og lønkompensationspakker for at afbøde tabene mest muligt. For at fastholde lokale arbejdspladser vil Herning Kommune iværksætte en kommunal hjælpepakke for det lokale erhvervsliv bestående af en række initiativer.

 

Handlinger udarbejdet med udgangspunkt i lokal efterspørgsel og national opfordring

Herning Kommune har en tæt dialog internt i kommunen og med relevante lokale aktører såsom Erhvervsrådet, VisitHerning, Erhvervshus Midtjylland, Cityforeningen, Centerforeningen, DI mfl. samt brancheorganisationer og erhvervsliv. På den baggrund er det identificeret, hvilke brancher, der aktuelt ser ud til at blive hårdest ramt lokalt, og på hvilken måde kommunen kan understøtte bedst muligt i den pågældende situation.

 

Særligt detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen samt rejse- og oplevelsesøkonomien er hårdt ramt af følgerne af Covid-19 allerede nu. Dertil kommer, at transportbranchen samt dele af de eksporterende erhverv i mindre grad er ramt, men på sigt også vil være påvirket, fordi de er afhængige af omsætning i de andre brancher. Udover det, er der en række virksomheder, der får det svært og/eller allerede nu mærker konsekvenserne af den hårde opbremsning i det generelle forbrug, og at det offentlige Danmark lukkes ned, ligesom tekstil- og produktionsindustrien vil være udfordret af manglende leverancer på sigt. Her bør der være særlig opmærksomhed på konsulentbranchen, håndværkere, små- og enkeltmandsvirksomheder, iværksættere og freelancere.

 

Herning Kommune følger endvidere situationen for og er i kontakt med flere af Herning Kommunes ti største virksomheder, der til sammen rummer næsten 3000 årsværk og samlet set har 3500 ansatte. Deres forretningsområder er forskellige, og de mærker konsekvenserne af Covid-19 forskelligt.

 

Dansk Industri har den 16. marts 2020 udsendt en henvendelse til samtlige borgmestre i Danmark under overskriften ”Hold fast i samarbejde med private”. I denne opfordrer de til, at de danske kommuner kan være med til at begrænse skaderne i erhvervslivet som følge af Covid-19 ved følgende tre indsatser:

1.      Fortsæt samarbejdet med kommunens private samarbejdspartnere i størst muligt omfang og udvis fleksibilitet.

2.      Fremryk betalinger til private leverandører.

3.      Giv mulighed for nødpasning til privatansatte.

 

På sidstnævnte indsats følger Herning Kommune allerede statens anbefalinger. De øvrige to indsatser er forsøgt favnet i de handlinger, som fremsættes i nærværende sagsfremstilling. Flere lokale aktører bekræfter, at virksomheder, hvis største kunde er det offentlige, er særligt udfordrede.

 

Handlinger i lokal hjælpepakke

På baggrund af dialogen med aktører og erhvervsliv samt en national orientering er der udarbejdet forslag til en række handlinger, der har til formål at understøtte det lokale erhvervsliv som en ”lokal hjælpepakke”:

 

I. Åbning af Herning Genbrugsplads for erhvervskunder (effektueret den 18. marts 2020)

Det blev efterspurgt af lokale aktører, at Herning Genbrugsplads blev åbnet for håndværkere mv., der har akut brug for at komme af med affald.

Herning Genbrugsplads er fra den 18. marts 2020 åben for erhvervskunder fra mandag til fredag i tidsrummet 7.00-9.00 for at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel.

Fasterholt Genbrugsplads er desuden åben mandag til fredag fra kl. 7.00-16.00, da den er privat betjent.

 

II. Fremrykning af betalinger

Herning Kommune er den største virksomhed lokalt og har et betydeligt samarbejde med det private erhvervsliv. For at styrke likviditeten hos vores leverandører kan Herning Kommune fremrykke betalinger i overensstemmelse med DI’s anbefalinger, herunder at

·       Færdigbehandlede fakturaer fremsendes før forfaldsdato.

·       Ubehandlede bilag/ikke-færdigbehandlede fakturaer færdigbehandles hurtigst muligt med henblik på at kunne fremrykke betalingen, hvis det ønskes.

 

III. Opretholde drift og fremdrift i behandlingstider, byggeprojekter og politisk behandling

Det er en efterspørgsel fra vores lokale aktører, at kommunen opretholder momentum i byggeprojekter, sagsbehandlinger og politiske behandlinger i videst muligt omfang under de givne omstændigheder.

Den fremdrift fortsætter naturligvis efter bedste evne situationen taget i betragtning. Derudover kommunikeres det eksternt, at fremdriften fortsætter under de givne præmisser for at sikre den nødvendige ro og tryghed i erhvervslivet.

 

IV. Fremrykke kommunale anlæg og vedligehold

For at afhjælpe opgavetab og økonomisk tab i det private erhvervsliv – primært lokale håndværkere og deres underleverandører – og for at udnytte, at en lang række skoler og dagtilbud for tiden står tomme, søges specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykket til tidligere på året end planlagt.

 

Af samme årsag undersøges det frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, om der er anlægsprojekter, der meningsfuldt ville kunne fremrykkes fra 2021 til 2020. Dvs. projekter, der er brug for, og hvor anlægsarbejdet vil kunne påbegyndes i 3. eller 4. kvartal.

  

V. Samlet taskforce kommandocentral for det lokale erhvervsliv

Erhvervslivet står i en ekstraordinær situation, som afføder stor efterspørgsel blandt virksomhederne på rådgivning og hjælp fra Erhvervsrådet og VisitHerning.  Det foreslås derfor, at Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande samt Visit Herning fælleskoordinerer en taskforce, der kan understøtte henvendelser fra lokale virksomheder afledt af Covid-19.

 

Herudover foreslås det, at gældende resultatkontrakter kan tidsmæssigt suspenderes for til gengæld at lave et fuldt fokus på at understøtte virksomhederne i forlængelse af Covid-19. Dette forudsat, at administrationen bemyndiges til at kunne opsige suspenderingen, når det administrativt vurderes rigtigt. Således omprioriteres de aftalte indsatser for at tilgodese de ramte brancher med fokus på

1)      Rådgivning og oplysning til lokale virksomheder om relevante nationale og lokale tiltag, der kan få dem bedst muligt gennem krisen.

2)      Rådgivning i krisehåndtering under Covid-19, herunder likviditet, medarbejderhåndtering, afskedigelse mv.

3)      Rådgivning om og hjælp til udvikling af nye forretningsmodeller, services og produkter, der er tilpasset den aktuelle situation og kan få virksomheden - eller virksomhederne i fællesskaber - gennem krisen bedst muligt.

4)      Udarbejde lokale netværk, hvor virksomhederne kan sparre, dele kapacitet og opgaver eller går sammen om at tilbyde fællesydelser og fælles kommunikation til borgerne mv.

 

VI. Kommunikation, der skal understøtte vores lokale erhvervsliv

For at sikre, at det lokale erhvervsliv er bedst muligt klædt på i den aktuelle situation, bliver der udarbejdet en kommunikationsplan med særligt følgende fire fokusområder.

1.      Sikre den nødvendige kommunikation af nationale ordninger og lokale initiativer.

2.      Gennem lokale aktører opfordre og inspirere til, at virksomhederne hjælper hinanden lokalt.

3.      Opfordre og inspirere erhvervslivet til at udvikle nye forretningsmodeller, produkter og services.

4.      Understøtte og opfordre lokale aktører til at klæde borgerne på til, hvordan de støtter det lokale erhvervsliv bedst muligt.

 

Der er allerede igangsat en række kommunikationsinitiativer, herunder websitet herning.dk/corona med aktuel information til erhvervslivet, brug af sociale medier og kommunikation gennem lokale aktører, ligesom der er oprettet en email-adresse, hvortil erhvervslivet kan indgå dialog med kommunen om aktuelle udfordringer.
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 23. marts 2020, pkt. 91:

 

at Herning Kommune kan fremrykke betalinger til før forfaldsdato.

 

at ubehandlede bilag/ikke-færdigbehandlede fakturaer færdigbehandles hurtigst muligt. 

 

at det kommunikeres intensivt til erhvervslivet, at der er fokus på fremdrift i sagsbehandling under de givne forudsætninger.

 

at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt.  

 

at der frem mod næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde administrativt udarbejdes opgørelse over, hvilke anlægsprojekter der meningsfuldt vil kunne fremrykkes fra 2021 til 2020.

  

at gældende resultatkontrakter med Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og Visit Herning kan suspenderes midlertidigt til fordel for en fokuseret indsats i forbindelse med Covid-19, blandt andet en fælleskoordineret taskforce, der kan understøtte henvendelser fra lokale virksomheder afledt af Covid-19.

 

at administrationen bemyndiges til at kunne opsige suspenderingen, når det administrativt vurderes rigtigt.

 

Derudover tager udvalget kommunikationsplanen for at klæde erhvervslivet på til efterretning samt tager til efterretning, at Herning Genbrugsplads genåbnes for erhvervskunder.

 

Endelig noterer Økonomi- og Erhvervsudvalget sig de mulige fremrykninger i 2020 og opfordrer særligt skoler og daginstitutioner, men i øvrigt også andre tilbud, hvor det kan lade sig gøre, at prioritere indvendige vedligeholdelsesarbejder. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 1,559 mio. kr. i 2020 til Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn godkendes. BFU vil på møde den 1. april 2020 disponere bevillingen på konkrete projekter, jf. udleveret bilag

 

at anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 5,79 mio. kr. i 2020 til Renovering af udvendig klimaskærm og indeklima optimering på Serviceområde 3 Kommunale ejendomme, jf. udleveret bilag, finansieret af rådighedsbeløb samme sted i 2020 godkendes.

 

at anlægsbevilling med rådighedsbeløb på 6,417 mio. kr. i 2020 til Renovering af udvendig klimaskærm og indeklima optimering på Serviceområde 3 Kommunale ejendomme, jf. udleveret bilag, finansieret af rådighedsbeløb samme sted i 2021 godkendes. 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Brev til borgmestre fra Dansk Industri: Hold fast i samarbejdet med private
  • OVERSIGT MULIGE INVESTERINGER ENDELIG TM
  • OVERSIGT MULIGE INVESTERINGER ENDELIG BU
  • Bilag fremrykning