Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 31. marts 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

86. Midler til normeringer i dagtilbud

Sagsnr.: 28.06.00-S49-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Midler til normeringer i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Bisgård Abildtrup, Anne Marie Muff, Lone Abildskov

Sagsresume

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner.

 

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter den enkeltes kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn. Herning Kommunes andel af puljen er 7,9 millioner kr.

 

Jævnfør budgetforliget for 2020 tilføres ekstra penge til at øge normeringerne på daginstitutionerne krone-til-krone til børneområdet.

Sagsfremstilling

Der er på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020 til bedre normeringer i landets daginstitutionerne. Herning Kommunes andel af denne pulje er for 2020 på 7,9 millioner kr.

 

Midlerne udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning fra kommunerne med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved. Det er et krav, at midlerne ligger ud over det allerede vedtagne kommunale budget for 2020 på dagtilbudsområdet.

 

Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i daginstitutionerne og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.). Det anbefales, at der i daginstitutionerne i Herning Kommune tilstræbes, at midlerne anvendes til mere uddannet personale (pædagoger).

 

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

 

Jævnfør budgetforliget for 2020 tilføres de ekstra penge krone-til-krone børneområdet, det vil sige Serviceområde 10 Dagtilbud for børn.

 

Det foreslås, at midlerne fordeles efter antal børn fra 0-5 år i det enkelte dagtilbud. Midlerne fordeles efter nuværende praksis, det vil sige, at der tildeles knap 2000 kr. pr. børnehavebarn og ca. 3.500 kr. pr. vuggestuebarn afhængigt af det konkrete børnetal.

 

Beløbene i modellen er udtryk for cirka beløb. Den endelige fordeling til de enkelte daginstitutioner vil forvaltningen foretage ud fra et opdateret forventet børnetal.

 

Eksempel på tildeling til de enkelte daginstitutioner fremgår af vedlagte bilag. 

Økonomi

Der anmodes i forbindelse med godkendelse af fordelingsmodel til daginstitutionerne samtidig om en udgiftsbevilling på 7,9 millioner kr. i 2020 til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til afholdelse af udgifterne.

 

Finansiering sker via den statslige tildeling til Herning Kommune på tilsvarende 7,9 millioner. kr. Det ligger imidlertid endnu ikke klart, hvorledes puljemidlerne teknisk set tilgår kommunerne i 2020. De bevillingsmæssige ændringer i 2020 for så vidt angår indtægtsbevillingen på beløbet foretages derfor først senere på året.

 

Aftalen om øgede normeringer til daginstitutionerne indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 1,6 mia. kr. på landsplan i 2025. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2021-2025 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til øgede normeringer fra 2021-2025 først foretages, når dette ligger klart. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 7,9 mio. kr. i 2020 til øgede normeringer på daginstitutionerne til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 510001. Finansiering sker via statslig tildeling til Herning Kommune i 2020 på samme beløb, som tilgår de finansielle konti i 2020. Det bevillingsmæssige i den forbindelse foretages senere på året
at de ekstra midler tilstræbes anvendt til mere uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne
at midlerne fordeles efter nuværende model
at forvaltningen bemyndiges til at fordele midlerne ud fra modellen. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Eksempel på fordeling af nye midler